da I f IT I I N° 3059. DDA. 1884. JEN. BINNENLAND. -- GOUDA, 29 Maart 1884. Zondag 30 Maart. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. tük. gRGEN. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave a I I N Bfj deze Courant behoort een Bijvoegsel. 1883. AANGEVOSBD. 1878 1879 1880 1881 1876 1877 AANGEVOERD. de oprichting sns, daartoe L a. s. eens wen van af sdag en Za- 2868 7049 1877 5540 j ook onze aandacht trok zal dit verslag blykeo. 2889 6078 2815 6362 20 885 5972 2745 1186 4102 13976 382 900635 67120 2045 6221 14 1045 6994 1565 840 6217 14327 431 790366 71837 1393 5918 GOUDSCHE COURANT. Oudewater. tl. Zoetermeer. dphen. Uattman, Bodegraven. Haastrecht. mus,Woerden te Gouda. jaar en voor n f 4.—. :n a. s. Za- trt tusschen igetraat. erkiexend wordt aaide prijs, be- rs ter beschik* heelmeester nn zij door ge- ihumatische le ondrage- 'e zekere en is reeds in i, de nog on- i. kje bij den LT Az. te De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is f 1.25 franco per post 1.50. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Koeien Wol vee Dat deze achteruitgang uit het vervolg van Omtrent den kaashandel vernemen wy dat het jaar voor de landbouwers gunstiger is geweest dan voor de handelaars. In weerwil dat het aanhoudend gelijk matige weder de opbrengst zeer voldoende deed zijn, waren toch de prijzen zoo hoog, dat het moeilijk was met andere soorten in het buitenland te concurreeren. Omtrent de boterfabriek ontvingen vry de mede- deeling, dat de moeilijkheden aan de oprichting en te verdienen en uit te breiden. Bij haar vijf en- twintig-jarig jubilé verzuimde de Kamer niet hare opwachting bij Directie en Commissarissen te maken en den wensch uit te spreken, dat deze onderneming tot voortdurende welvaart van deze Gemeente mocht •trekken. Op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam waren tamelyk veel inzender* uit Gouda, en aan eemgen vielen belangryke onderscheidingen te beurt. Het eerediploma werd toegekend aan de Kaarsen fabriek, de gouden medaille aan de Machinale Garenspinnery, aan de Hoeren Jan Prince en Co. (bloempotten) en P. Goedewaagen en Zoon (pijpen), de zilveren aan de Heeren J. Prince eu Co. (pijpen), B. van Galen (garens) en D. Samsom (kostumes). Ook op de Internationale ViMchgrij-tentoonstelling te Londen werd de eer onzer kleingarenfabrieken wakker opgehouden door den Heer G. Soos, die voor zyne netten een zilveren en door den Heer B. van Galen, die voor zijne garen* een bronzen medaille verwierf. De beide tramondernemingen, waarvan de eene ons met Bodegraven, de andere met Oudewater in gemakkelijker verbinding brengt, en de waterleiding, die in ’t laatst des jaar» werden geopend, zullen zonder twyfel het hare bydrageu tot ontwikkeling van den bloei van handel en nijverheid. Moge de gunstige ligging van Goada, die tot haar welvaart zooveel bijdroeg, behouden blijven, dan vreezen we niet dat het onze ondernemingen aan levenskracht of onze industrieelen aan ondernemingslust zal gaan ontbreken. De aanvoer op onze markten bedroeg in 1882 en 1883: 1882. vestiging verbonden overwonnen zijn. De bestellingen uit bet buitenland zijn reeds zeer belangrijk en nemen voortdurend toe. Er werden in *t afgeloopen jaar vier nieuwe stoomwerktuigen geplaatst, nl. in de smederij van G. J. D. Arends, in de bleekeryen van J. Willems en van L. Jaspers en Zoon en ten behoeve van de Goudsche waterleidingmaatschappij. De Commissarissen over den pijpenhandel en de pijpenfabrieken gaven ons gunstige berichten over dien alouden tak van locale nijverheid. Zoowel voor lange als voor korte pijpen bleef in 1883 in het binnenland en in België veel vraag bestaan, doch de groote orders voor buitenlandsche markten tot gelimiteerde prijzen moesten worden afgeschreven. Duitscbland en Schotland kunnen voor prijzen leveren die hier geen voordeel zouden geven en voorzien thans bijna de geheele Amerikaansche markt van dit artikel. Gebrek aan bekwame arbeiders, hooge vracht prijzen eu ontoereikend toezicht bij het vervoer dezer breekbare producten zijn mede oorzaken van den minder gunstigen toestand over het binnen- iandscb vervoer wordt veel geklaagd, ook over het toezicht aan bet Stoom booten veer alhier. De pottenbakkerijen werkten ook dit jaar ongunstig, zoodat eenige fabrikanten hun geheelen voorraad tot lagere prijzen opruimden. De arbeidsloonen zyn te hoog in verhouding tot de prijzen. De verzendingen kosten den fabrikanten veel moeite, daar het voor dit artikel zoo geschikte zeilschip grootendeels is verdrongen door stoombooten, die weinig zorg dragen voor het artikel, zoo zij het al willen laden. Ook de toestand der kleingarenfabrieken verbeterde niet. De machinale garenspinnerij fabriceerde iets meer dan in 1882. De uitkomsten zouden echter meer be vredigend zijn, indien de omzet niet beperkt werd door het beffen van invoerrechten in Duitscbland en Amerika. De stoombeukmolen, afhankelijk van den bloei der garenfabrieken, klaagde ook over den or.gunstigen toestand. De Goudsche siroopfabriek kon ruimschoots grond stof betrekken voor de bereiding harer verschillende producten en haar debiet flink staande houden, in weerwil der zware concurrentie der fabrikanten in de noordelijke provinciën. Het debiet der bierbrouwerijen was zeer afwisselend en moet, over *t geheel genomen, middelmatig wor den genoemd. Het jaar was overigens zeer nadeelig door de slechte qualiteit en de enorm hooge prijzen van gerst en hop. De toestand der leerlooierijen is ongunstig gebleven. De bindrottingwasscherij was ook minder tevreden dan over 1882. Over de zeepziederij valt slechts te vermelden, dat zij haar debiet kon handhaven, niettegenstaande de toeneming der concurrentie. De stoomolitaiagerij werkte minder geregeld dan in 1882, hoofdzakelijk in het najaar door de mindere vraag naar lijnkoeken. De prijs der grondstoffen steeg van tijd tot tyd, dóch dooreengenomen was bij zoowel als die van *t fabriekaat Jaag. De-lynolie werd oog lager verhan deld dan in 1882. De ijzergieterij werd in eene naamlooze vennoot schap de Goudsche machinefabriek hervormd. Tot Directeur werd benoemd de Heer H. Enno van Gel der van Amsterdam. Daar deze hervorming eerst in het laatst van bet jaar tot stand kwam, werd gedu- Paarden Koeien Kalveren Schapen Lammeren Varken» Biggen Bokken en Geiten Kilogrammen Kaas Boter Behalve voor kaas en wol vee was dus de toestand niet ongunstiger, dan in 1882. Voor het eerste artikel heeft onze markt een groote concurrent ge kregen in de markt te Bodegraven. Dat de veemarkt echter in de laatste jaren ach teruitging toont het volgend overzicht iu verband met bovenstaande cijfers over 1882 en 1883. Aan het Verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier over den toestand van Handel, Nyverheid en Scheepvaart in 1883, ontkenen wij het volgende: Het jaar 1883 is voor vele takken van handel eu nyverheid wederom minder gunstig geweest, gelijk blyken zal uit de aqbterstaandemededeelingeu, waarvoor wij bun, die ons daartoe in staat stelden, dank zeggen. Toch is er op veel goeds te wijzen. Sommige ondernemingen gaven betere berichten, dan in vorige jaren, en de Stearine-Kaarsenfabriek toonde ook dit jaar weer baar welgevestigde reputatie Bij Kon. besluit aan 17 Maart is eene beschik king genomen op het beroep ingesleld door J. N. eau der List alhier tegen oen besluit I»an Burg, en Wetb. dezer Gemeente, waarbij aan G. J. D. Arende vergunning is verleend voor de plaatsing van een stoomwerktuig van twee paardenkracht in zijne smederij alhier. De beschikking van Burg, en Weth. dd. 31 October 1883, waartegen het beroep was gericht, wordt daarbij gehandhaafd met bijvoeging der voorwaarde, dat de beweging niet anders dan door riemsohyven op de werktuigen mag worden overgebracht en voorts met bepaling en met wijziging iu soorerre dat; de in richting voltooid en in werking gebracht zij binnen 6 maanden na dagteekening van het besluit. Op den 1» Mei a. zal het 25 jaren geleden zjjn dat de Heer H. W. Kramers benoemd werd tot hoofdonderwijzer aan een onter lagere scholen. Deze dag zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan, hoewel de gezondheidstoestand van den geachten man wellicht een beletsel zal zyn om zyn jubilé feestelijk te ge denken. De nieuwbenoemde luitenants bij de dd. Schutterij alhier zullen morgen worden geinstalleerd. De heer W. Gosler van Haarlem, hield gisteren avond de aangekondigde voordracht. Hij leverde een schets getiteld .De Wittebroodsweken van een Professor*, door een zyner vrienden Prof. Spielberg te Heidelberg geschreven, waaruit spr. echter een en ander had weggelaten als zijnde voor Nederlandsche ooren minder geschikt. In het verhaal vielen een aehoone stijl, goed gekozen beeldspraak en «eestige gedachten te roemen. De voordracht eindigde met drie kleinere stukjes, waarvan twee in poezie. Hot was jammer dat het getal toehoorders zoo klein was. Slechts een zestal personen was aanwezig. Tegen Zondagavond ten ure wordt weder eene vergadering aaugekondigd in Tivoli hier ter stede van den Sociaal-Demooratischen bood. Als sprekers zullen optreden de hh. Baje uit ’s Hage en Forluyo uit Amsterdam. Wij maken het publiek attent op de in dit nr. voorkomende advertentie betreffende de IJselstoomtram, volgens welke Maandag en Dinsdag in sommige treinen geen le klasse zal voorkomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1