RIK K, en, Draai- an de ge- en zeer choeiings- vt r, 1884. Woensdag 9 April. N? 3063. N. [NG larden. NEN, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. per ing SPRUIJT diverse RT LZ. HEË 266. -r - Kamerleden voornemens zijn na het Paaschreces de ig van ge- nde te letten) GOUDSCHE COURANT oudabe- LIET Dz. )ONDER- iddagn ten VAN D8N •nlui» bjj n tot het erken be en Tram- ■ter-bouw- le uitvoe- geven van jmen ten JRTUIJN norgene te en den in de Kar- artjj Q.p 26 Maart waren waren ling antwoorden ontvangen. Dezer dagen overleed te den Bosch een oude vrouw diq, naar de ’s Hert. Ct. meldt, door niet minder GOUDA, 8 April 1884. De gemeenteraad besloot in zijne zitting van heden: 1. Tot wyziging der begroeting van het St. Catharina gasthuis, dienst 1883. 2. Tot wijziging der onlangs vastgestelde veror dening op de Trambanen. In deze zitting werd vastgesteld het kohier der pl. dir. belasting op de inkomsten, dienst 1884. De raad besloot aan de Wed. Starrenburg den ge- vraagden gerioleerden grond op de gebruikelijke voor waarden te verhuren doch onder deze voorwaarde dat zij het gedeelte gerioleerden grond, daarnaast gelegen, (zoo de eigenaar van het huis, waarachter ’die grond ligt, dien niet wil hebben) ook in hour neemt Deze voorwaarde werd aangenomen met het oog op het feit dat dergelijke door niemand begeerde stukjes gerioleerde grond slechts aanleiding geven tot het vormen van mestvaalten en vuilnishoopen, dat zooveel mogelijk voorkomen moet worden. De stukken, die by den Raad inkwamen, waren de volgende lo. Eene, missive van de Commissie voor de stede-* lijke Beleenbank, kennisgevende dat het Lid der Commissie, de heer W. Post Drost, aan de beurt van aftreding is. Wordt besloten dat de benoeming in de volgende vergadering zal plaats hebben. 2o. Een voorstel van B. en W. hen te machtigen tot overkluizing van het zoogenaamde Kop-af-watertje op de Raam. Ter visi^. 3o. Een adres der bh. de Benldetti en Beer te Amsterdam, verzoekende vergunning de concessie voor een tramlijn Gouda-Bodegraven, voorzoover de wegen binnen deze gemeente aangaat, te mogen ovprdragen aan de //Stoomtramweg Maatschappij Gouda." Ter visie. De Voorzitter deelt mede, dat B, en W. tegen die overdracht geene bedenking hebben. Tot regentes van het vereenigd Wees- en JEImoeze- niershuis werd benoemd Mevr. A. W. de Jong Schotsman. De zitting werd bijgewoond door 14 leden, de hh. Hemsing, Straver en v. Straaten waren afwezig. Laatst genoemde met kennisgeving, wegens ongesteldheid. De Voorzitter zeide zeker te zijn het gevoelen van alle raadsleden uit te drukken, door te zeggen dat de reden van de verhindering van den heer van Straaten zeer werd betreurd, terwijl hij de hoop uitte dat het hem spoedig gegeven mocht zijn de vergaderingen weder bij te wonen. Tot opzichter van het waterschap Haanwijk, Cat- tenbroek en Rapijnen liggende onder Linschoten is^ benoemd de heer H. Paul Jr., architect-werktuig- kundige te Zevenhuizen. Naar de Maasbode verneemt, zouden Katholieke Regeering te interpelleeren in zake de //Propaganda". De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft het denkbeeld ontworpen, een gedeelte der lokalen van de kazerne Princenhof, te Delft, bij gelegenheid van den 300n jaardag van den dood van Prins Willem*!, te meubelen en in te richten jn de gedaante welke zij hadden in den tijd toen zy door den Vader des Va derlands werden bewoond, en ze dan voortaan als een historisch gedenkteeken vifln Rijkswege te onder- houdeö en toegankelijk te stellen. De Delftsche gemeenteraad beeft nu besloten, bedoelde lokalen kosteloos aan het Rijk in gebruik ie geven. Maart was bijzonder helder, met slechts tien re gendagen en dan nog weinig regen. Er viel een vierde minder dan gewoonlijk, het meest nog den Jen, 9en, 12en,‘ 21en en 22en. Sneeuw of hagel heeft men bijna niet gezien, dan omstreeks de twee b>4>tgenoemde dagqn. Ook was de treffelijke voch tigheid gering; dertien malen bleef die op den middag onder de 60 pCt. en daarvan twee malen onder de 50 pQt. De barometer verontrustte ons niet, want zijn en afgele- !8 wau*vijb Ned. om lommer en Bfenstaand gedepo- stand was bijna voortdurend qver de geheele maaud 1 mM. booger dan gewoonlyk, slechts een weinige min der dan de drie vorige maanden, De hoogste en laagste standen 768 en 743 mM. en de verschillen met de zuidelijke plaatsen waren gering of positief. Zoo kwa men dan ook de winden gedurende de drie eerste dagen en in de tweede helft der maand uit het oostelijk gedeelte van den horizon, overigens bijna zonder uitzondering uit het Westen en Zuidwesten en waren zij niet sterk. Torn deden zij ons dik werf onaangenaam aan, zooals gewoonlyk in Maart, omdat de temperatuur der lucht nog zooveel lager is dan die van ons lichaam. Op beschutte plaatsen was het evenwel eiken dag zeer matig. Ieder heeft een aangenamen indruk van deze maand ontvangen en menigeen meent, dat deze winter zeer buitenge woon zacht is geweest. Gedeeltelijk is dat waar. Wel was het eerste en vooral het tweede tiental dagen slechts weinig warmer dan gewoonlijk maar toch den 30sten en 3 laten en van 11 tot 20 week de temperatuur zeer sterk positief af, zelfs herhaalde- lyk, van 8 tot 11 tot 10 graden toe, dat zij ge middeld P/j graad htjoger was dan gewoonlijk, bijna 5 gr. hooger dan in Maart 1^83. Ook ie het waar, dat de drie vorige maanden tu zeer zacht waren en de thermometer boven zijn gemiddelden standmaar toch waren Maart 1859, ’62, '68, *71, *72, *73, ’82 vooral warmer' en ook is zulk een opvolging vair warme maanden niet zoo zeldzaam. In 1851, ’59 en ’78 was de standvastigheid van karakter even groot, en in 1862, ’63, ’74 en ’82 viel de te hooge tempe ratuur even vroeg, omstreek» November in en bleef zij tot April of Mei joortd<:r?n. (Z. Ct.) De jaarlijksche algemeene vergadering van bet Ne- derlandsch Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen zal Donderdag 15 Mei te Amsterdam worden gehouden. De afdeeling Leeuwarden zal het volgende voorstel ter tafel brengen/zDe naam des Genootschaps worde gewijzigden wel zoo, dat in art. 1 van het reglement gelezen worde: wHet Genootschap draagt den naam van //Nederlandsch Genootschap tot zedelyke verbetering en tot onder steuning van gevangenen en van ontslagenen". Voorts stelt het hoofdbestuur voor de vraag te bespreken, of de algem. vergadering bij de Regee ring nog zal opkomen tegen de in het nieuwe Wet boek van Strafrecht voorkomende bepaling, welke het toepassen van celstraf aan kinderen beneden den leeftijd van 14 jaar on voorwaardelijk verbiedt. Over den invloed van het electrisch licht op de oogen van den mensch is nog weinig bekend gemaakt. Daarom verdient belangstelling wat de beroemde prof. Cohn, te Breslau, daaromtrent heeft medegedeeld. Bij twee officieren, die langen tijd zonder beschut tenden bril den vlamboog hadden geregeld, openbaarden zich hoofdpijn, steken in het oog en lichtschuwheid, al hetwelk echter na 2 dagen weer verdween. Deze verblindende stralen kunnen trouwens door middel van glazen klokken (ballons) onschadelijk gemaakt worden. Maar daarby gaat 30 tot 60 pCt* van het voortgebracht licht weder verloren. Intusschen’ verdient het electrisch licht in elk geval, waarin dicht bij de lamp gearbeid moet worden, de voor keur boven elk ander licht, omdat het bijna niet verhit. Ook wordt de gezicht sscherpte werkelijk verbeterd, omdat het licht zooveel sterker is. Vol gens Cohn is het eenige gebrek 'van het licht nog het op den duur voor de oogen onverdragelijke dansen van de vlam, dat echter ook wel uit den weg zal geruimd worden. In een schrijven aan de Banier behandelt de heer mr. A. F. de Savornin Lohman het vraagstuk van den financieelen band tusschen den Slaat en de kerkgenoot schappen. Hij dealt daar mede, dat //in de commissie voor de grondwetslrerziening, waarin zoo vele kundige manyen zitting hadden, die bijna allen voor het behoud van traktements-uitkeering waren, niemand in staat is geweest bet betoog te leveren, dat die uitkeeringenu als afkomstig uit kerkelijke goederen, nog steeds ver schuldigd zyn". De slotsom-, waartoe de heer Lohman bij de over weging van dit vraagstuk komt, is, dat hij blijft hopen, fdat de Staat wel aau de tegenwoordige genieters de traktementen blyve uitkeeren (dat eischt het recht); dat hij slechts langzamerhand en geleidelijk de gemeen ten tot een anderen toestand voorbereide (dat eischt de billijkheid); maar dat hij over eenige jaren in het geheel geen Staatsfondsen, hetzij dan gekapitaliseerd of niet, voor de gemeenten meer beschikbaar stelle (dat is eisch des geloofs in onzen Heer J. C.)". Het sociaal-democratische orgaan Recht voor Allen bevestigt het gerucht, dat rechtspersoonlijkheid is geweigerd aan de Sociaal-democratische Vereeniging. Het motief moet luiden: ^omdat in het door de Ver eeniging uitgegeven orgaan en de door haar ver spreide geschriften steeds wordt aangespoord tot het plegen van handelingen, die met eene vreedzame uitoefening van de bij de Grondwet en andere wetten gewaarborgde rechten niet vereenigbaar zijn." De nieuwe maatregelen tot vorming van kader uit de militie hebben bij de meeste korpsen reeds tot zeer gunstige uitkomsten geleid. Zoo o. a. werden bij het in den Haag liggende 2e reg. veld-artillerie van de plaatsvervangers en nunvmerverwisselaars, die in Mei 1883 waren in dienst gesteld, 20 adspiranten voor bet militiekader tot eene afzonderlijke klasse vereenigd, en onder de leiding van den kapitein voor speciale diensten door daartoe alleszins geschikt personeel, praciisch en theoretisch onderwezen, met het gevolg, dat na een afgelegd examen ten overstaan eener commissie, bestaand^ uit 1 majoor, 2 kapiteins en 1 eerste-luitenantf op 14 Maart 16 hunner tot miliciens-korporaals zyn aangesteld, en over de verschillende balttiijew -en compagnieën van het regiment zijn verdeeld, om daarbij verder tot milicien-wachtmeester te worden opgeleid. Van de in October 1883 opgekomen lotelingen van bedoeld korps zijn een 12tal insgelijks tot eene afzonderlijke klasse vereenigd voor hunne opleiding tot milicien-korporaal. Het hoofdbestuur van het Ned. Onderwijzers genootschap heeft alvorens zoo noodig adressen over de voorggstelde wijzigingen der wet op het lager onderwijs in te dienen, het gevoelen der afdeelingen ingewonnen over de vraag, of, bij mogelijke invoe ring van eene of meer der voorgestelde wijzigingen, de opleiding in de gewone volksklasse tot haar eisch kan komen en alzoo het volksonderwijs als voldoende gefegeld zal kunnen worden beschouwd. Daartoe heeft het reeds* in Februari de afdelingsbesturen uitgenoodigd, uiterlijk vóór 15 Maart een antwoord in te zenden op de volgende vragen: lo. Zyn de voorgemelde wijzigingen in art. 24 lid 1 en 2 der bestaande wet, waarbij een grooter aantal leerlingen op eiken onderwijzer zal komen, zoo nadeelig, dat daardoor de opleiding van de leer lingen, ook bij krachtige inspanning van den onder wijzer, niet tot haar volle recht zal kunnen komen? 2o. Zal dit nadeel niet nog vermeerderen door de voorgestelde wijziging van art, 24, lid 6, waarbij als maatstaf voor het voorgaande, het gemiddeld aantal leerlingen over de 4 laatste kwartalen wordt aan genomen? Men vestige daarbij het oog inzonder heid op de scholen ten platten lande, op veld- en tuinarbeid eu schipperskinderen. 3o. Zal de scboolinrichting zoodanig benadeeld worden, dat de opleiding der leerlingen jniet meer tot haar vollen eisch kan komen, wanrreer lid 1 van het nieuwe artikel 45 wordt bekrachtigd, wan neer alleen door het Rijk een deel der jaarwedde van de onderwijzers worden vergoed, terwyl alle overige kosten in den regel komen ten laste van de gemeenten? De overige alinea’s van genoemd nieuw art. 45 blijven buiten beschouwing. 4o. Is het noodig of nuttig, dat, volgens 'de vastgestelde rrijziging van art. 88 lid 1, de uitvoering van art. 24 (al of niet veranderd) worde verschoVen tot 1 Januari 4890? Qp 26 Maart waren waren van ruim 60 afdee-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1