ïs. N° 3064. Vrijdag 11 April. 1884. TK Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. te Huur, onderhouden HUIS, roeden stand, elegen groo- JACHTWA- lein Paardje, n het Bureau koopiog. IE te Berg- AG den 18" ure, aan de r de Wed. )ING* BINNENLAND. ZEN. FRUM, warsstraat. 41. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave m GOUDSCHE COURANT A.ARD mei negen en n. van wit wit Voor de per 2 Kilo. I F per fl. 0,75, 1,25,/1,75. 1,10. [AMPAGNE H 7 H »4- zwart F 8 F 7 H 8 C 8: De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. i is er b e s t ;en a 50 Cents tellingen zoo i. r te Gouda. m.TILBüR- TUIG, Drie- ROEIBOO- [JGEREED- e Goederen. den land- veelbelovend kei» versierd, is opnieuw een magazijn verrezen nl. dat van den heer M. Caben, waar men ruime keus heeft in alle soorten kleedingstakken. Dinsdagavond w$rd bet geopend e^,de schitterende verlichting, de smaakvolle étalage enz. trokken natuurlek aller attentie tot zich. De firma is Me Leiden reeds tal van jaren gunstig bekend en net is te verwach ten dat zij ook hier spoedig een goeden naam zal hebben. a De nota der 18 Kamerleden, die zal gevoegd worden bij bet voorloopig verslag over de klassen- belasting, vangt aan met een critiek der regcerings- plannen tot hervorming van ons belastingstelsel, om dan verklaren, dat voor een dergelijke hervorming in de eerste plaats noodzakelijk is, dat de volksver- tegenwoordiging de kracht gevoele in zich zelve, die noodig is om zulk een gewichtigen maatregel tot stand te brengen, waartoe zij zich bewust moet ‘-fijn gezag te hebben in het land en op den' wteun der ingezetenen te kunnen staat maken. Geeft de grondwetsherziening ons land een krachtige en ge zaghebbende volksvertegenwoordiging terug, dan mag ook weder het optrechn eener regeering worden verwacht, welke met vast£id en klem ’s lands zaken leidt en zich daardoor in staat gevoelt ingrijpende hervormingen te verwezenlykeu. Terwijl bet belang der ingezetenen een betere verdeeling van lasten eischt, maar het oogenblik voor een hervorming <fan het samenstel der belastingen dus nog niet is aangebroken, moeten aan de schat- aardappelteelt ia de weergesteldheid mede uer gun stig. De rruchtboomen komen of staan reeds in bloei. Bekent men daarbij de besparing ran hooi, pulp en lijnkoek, nn het ree 3 weken vóór Mei den stal verlaat, dan bestaat er groots reden tot tevredenheid. Men spreekt te ’s Rage-algemeen over den diefstal die den In April moet hebben plaats gehad ten nadeele van de wed. De R., bij gelegenheid van haar verhuizing nit de woning van baar schoonzoon, den geweten stalhouder v. d. H. Bij de overbrenging van het meubilair van het eene. naar het audere huis, in het Hnygenapark, werd de portefeuille, waarin de gelden en geldswaarden dhr weduwe ge borgen waren vermist. Hft lag voor de hand, dat de schoonzoon zelf bet eerst in verdenking viel en aangehouden werd, omdat\hij bij de verhuizing be hulpzaam was geweest. Betris spoedig bleek echter, dat er geen grond was om te vermoeden, dat hij de dadel sou zijn. Thans worden de pogingen <rm de dieven of den dief op te sporen, in andere richting door de politie voortgezet. Het ia niet onmo gelijk, dat de diefstal reeds dagen voor de verhui zing heeft plaats gehad Meer mag men er voor het oogenblik, in het belang der justitie, niet zeggen. Alleen zij nog vermeld dat de nummers enz. van de meeste effecten, die vermist worden bij de politie bekend zijn en ook ter kennisneming aan de handelaren en commissionairs in fondsen zijn gebracht. In eene par(icul. corn uit Atjeh, voorkomende in de Zutf. Cl., komt het volgende voor: Den 4en Maart werd te Ager Laboe nabij Segli' gevangen genomen Mozes Cohen, bij de Atjehers bekend onder den naam van Toekoe-Ali. Deze in het laatst van 1880 gedeserteerden militair heeft in de laatste jaren bij onze vijanden eene niet onbelangrijke rol gespeeld en veel van zich doen spreken en schrijven. Omtrent zijn gevangenisneming het volgende: Den 4en dezer was hy met Vrie zekalk, eveneens een berucht deserteur, te Ager Laboe in gezelschap van eenigé Atjesche hoofden bezig te beraadslagen, toen de Atjeher binnenkwam en meldde, dat er buiten iemand was, die brandy verkocht. Ofschoon Vriezekalk geen lust toonde zich aan dat edele vocht te goed te doen, kon blijkbaar Cohen zijn Europeeschen aard nog niet geheel verloochenen; en ging hij naar buiten om een snaps, voorzeker niet vermoedende, welk een strik hem ge spannen werd. Of Vriezekalk er de lucht van had weel ik nietzpoveel is zeker, dat hij er zich niet aan gewaagd heeft en den dans is ontsprongen. Nauwelijks was Cohen boven gekomen, of hij werd door een achttal Atjehers aangegrepen en gekneveld, in een sampan geworpen en naar boord van de Palembang gebracht, waarmede hij den 5n te Oleh-leh aankwam. Voor den prijs op zyne uitlevering door ons gou vernement gesteld, werd hij alzoo, door het volk, waar voor hij zijn land verried, aan zijne en hunne vij anden overgeleverd. Cohen was geheel Atjeher geworden, en wie hem ontmoet had, zonder hem te kennei», zou moeilijk den Enropeaan in hem heb ben gezien. Te Kotta-Badja Werd bij aangebracht, gekleed met een pantalon, Atjehmodel, en een zwart Singapoersch topje (mutsje) op. Het bovenlijf was geheel naaktde muts bedekte alleen een gedeelte van het hoofd, zoodat de haren er onder nit te voor- schijn kwamen’ Baardeloos, in die kleeding, met het ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer IQ Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Uit de Krimpenerwaard meldt men van 6 April Nog zelden was ern voorjaar voor bouwenden stand in deze waard zoo als thans. Nagenoeg al het vee is reeds in de weide,, die, evenals het hooiland, dik niet malsch gras bezet is. Al het vee is gezond en de aanfok van kalveren in oneindig gelukkiger dan in het vorige jaar, toen de meeste kalveren stierven. V GOUDA, 10 April 1884. Door bet Provinciaal bestuur van Zuid-Holland werd dezer dagen herbesteed het aldammen, droogmaken, onderzoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gotfda, behoorende tot de werken van den waterweg van Amsterdam naar Botterdam. Minste inschrijver was de heer T. Volker, te Dordrecht, voor 33.700. Do Scheepvaart door de Mallegatsluis zul nn in bet begin der maand Mei gesloten worden. De juiste dag van sluiting zal nader worden bekend gemaakt. Gisteravond had in een der bovenlokalen van den heer Hardijzer de aangekondigde vergadering plaats der vereeniging „Vergunning" waartoe hel initiatief was genomen door de bekende Botterdamsche ver eeniging. Hoewel de vergadering slechts door negen en twintig vakgenooten werd "bezocht is tod» besloten eene Zustervereenigtng op te richten. Tot bestuursleden zyn gekozen de navolgende beeren: J. Switzer Az., (1ste Voorzitter). H. van Wijn gaarden, (2de Voorzitter). F. Hermap de Groot Fz., (Secretaris). P. J. van Vreumingen, (Penningm.) W. de Fraukrijker te Boskoop, (Comm, van orde). 8CHAAK-COBBESPONDENTIE. den Haag 30ste zet zwart F 6 E 6 Gouda -81ste „wit D 5 E 6. Alkmaar 27ste iet' zwart D 7 E 7 Gouda 28ste Alkmaar 28ste Gouda 29ste Op de markt, reeds door tal ran schoone win- kist, ook tot verzekering van het Staatscrediet bij een aanstaand beroep op de geldmarkt, reeds dade lijk meerdere inkomsten worden verzekerd. Het doel schynt, volgens de nota, zonder de toekomst te pre- judicieeren bereikbaar. Om daartoe te geraken, ware de tegenwoordige uitkeering van ‘/t gedeelten der ryksbelasting van het personeel aan de gemeenten op te heffen. Als aequivalsut Made de heffing eener algemeene inkomstenbelasting moeten dienen, van welker hoofdsom het overgroots gedeelte aau de. ge meenten ten goede zoude komen. Daarbij zou aan deze laatslen meerdere vryheid in de heffing van opcenten op Rjjksbelastingen dienen te worden ge schonken en de bestaande belasting op bet patenf dienen te vervallen. De inkomstenbelasting is bedoeld als aequivalent voor de gemeentenhet schynt echter .geraden vol gens de nota, ten einde de bezwaren te ontgaan, waarmede de hef^ng van gemeentelijke directe be lastingen nog heeft te’ kampen, en daaraan sfe voordeelen te vefbinden, welke de uitkeering van het personeel thans aan de gemeenten verzekert, haar te laten innen door de zorg van Bijksambtenaren. Een zeker bedrag, niet al te ruim genomen, dient alsdan ten behoeve van bet Bijk te worden afgezon derd, zoowel om de kosten der heffing te dekken, afs om het wettelyk karakter der belasting, die nu in den vorm een heffing van het Byk zal wezen, ook in verband met het bestaande kiesstelsel te bewaren. Aan de gemeenten zal voorts moeten wor den orergelaten opcenten te heffen, hetzij op het per soneel, hetzij op de inkomstenbelasting. Deze nieuwe belasting zal moeten opbrengen ongeveer 9 millioen, dus bijna 1 millioen voor bet Byk. Haar grondslagen moeten de volgende zynZy zal worden geheven gelijkmatig van bet geheel der inkomsten van de individuen, niet naar de bronnen van inkomstzy zal worden geheven van alle op zichzelf staande personen en van rechtspersonen, met uitzondering van,instellingen van weldadigheid zy zal progressief zyn, zoo dat een som van circa ƒ500 vry is, van de onmiddellyk daarboven komende in komsten l/f pCt. wordt geheven, en verder boogere bedragen gelijkmatig hoogèr worden aangeslagen tot een zekere greus, byv. van 10,000 gld., waarboven 3 pCt. wordt geheven; de aanslag zal ambtshalve plaats hebben door colleges van zetters, door de ge meenteraden aangesteld, die inlichtingen kunnen vra gen, maar niet eischen, terwyl tegen den aanslag beroep mogelijk zal zijn én van de zijde van den aan geslagene én van de zyde der administratie. De patentbelasting zal geheel verdwynen (ook de heffing krachtens tabel IX.) Het stelsel van plaat- aelijke vergunningsrechten kau daartegenover worden uitgebreid. De nota is onderteekend door de volgende leden De Bruiju Kops. Van der Kaaij, Buma, Van Heeo- keren van Keil, Van Osenbruggen, Mirandolle, Tak van Poortvliet, Bergsma, Humalda van Eysinga, Lief- tiuck, De Meijier, Bombach en Wicbers. Is volgt' Ceut per Kilo. F?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1