i i fe 1 I a. I 5 °hl >t I (Zondag 13“Aprll. N° 3065. voerd. 11. liggen. jt is waar- ndoch isvronw mheden zonder, zal der- zjjn. BINNENLAND. ^Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda ehy Omstreken. et verslag der Schoolcommissie, i-i ■ir co., K i 1 w o. Puft kt en 1 schen, is zelfs p wenscl steeds voor- rmmachines. nog en de dat de het aantal klassen en onderwgz- gering is. Veel gezonder in de toep zeker het stelsel zgn van toelatini jaar,-waardoor dan een verblijf van erom in i geene Is eena sze tyd- le hulp e naai- vorden. j werk- :ekende meerde hineft >or elk est ge it d^pr- coopers acbines ;en zeer afgele- g eener logelyk irkbare tante ;estaan Depót WI I L dat wjj i het gelezen hebtón mét al welke Het belang der zaak verdient. In 2 lezen wy het volgende werd er door eenige Hoofden van Scholen by ons aangedrongen, dat de toelating van nieuwe leerlingen slechts eens in het jaar zoude plaats hebben, daar volgens bnn gevoelen de classi ficatie der leerlingen Igdt door de toelating tweemaal per jaar.» Gaarne rJ-- het gevoelen der Commissie over dit denkbeeld gehoord hebben, met opgave der redenen waarom daaraan geen gevolg gegeven is. Dat de Commissie ongeneigd of niet bg machte is aan den door de bedoelde hoofden van scholen geniten wensch te voldoen, schynt zeker; an ders toch zouden deze daarop niet opnieuw be hoeven aan te dringen; vroegere voorstellen van dien aard schjjnen tot geen resultaat te hebben geleid. Toch komt het ons voor dat in quaestiën als deze het gevoelen der onder wijzers groot gewicht in de schaal leggen moet; zij toch, de mannen van het vak, die dageljjks de werking der tegenwoordige rege ling in haar resultaten gadeslaan, zjjn in de eerste plaats bevoegd over de wenscheljjkheid eener verandering te oordeelen. Oppervlakkig als leeken sprekende, zouden wjj zeggen, dat toelating van nieuwe leerlingen om het half jaar ook bevordering om het half jaar ten ge volge hebben moet, en dat dus het aantal klas sen dubbel zoo groot moet zjjn dan bjj aanne ming eens per jaar. Stel 6 klassen naar den leeftjjd van 612 jaar als norm, dan heeft de tegenwoordige regeling noodzakeljjk, indien de toestand zuiver is, splitsing van elke klasse in twee afdeelingen ten gevolge, zoodat er eigen lijk 12 klassen behooren te zgn, waarin het kind, bij regelmatige bevordering, telkens jaar moet zitten, Nu gelooven wjj niet, dat in eenige school alhier, deze beginselen zuiver worden toege past; lokalen noch personeel zgn daarop bere kend. Wg kunnen ons dus zeer goed begrij pen, dat de hoofden der scholen, vooral in de eerste jaren, moeite hebben met de classificatie en dat de gebrekkige toestand moet verholpen worden door op de een of andere wijze te schipperen, door bjj den overgang te geven en te nemen, wat betreft den vereischten graad lan ontwikkeling. Vooral zal dit het geval zgn bjj scholen zooals de 2e burgerscholen, waar hhcxa en onderwijzers betrekkeljjk toepassing zou ig eens per ----één jaar in elke klasse regel jyerd, althans op de eenigszins i dat op de 2e burgerschool de beide eerste I bleef belast met het onderwgs in de gymnas tiek aan alle scholen, behalve de beide burger scholen voor meisjes.» Van versterking van onderwijskrachten, van verbinding der gymnas tiek aan de gewone scholen geen woord. Blijk baar is de Commissie met den bestaanden toe stand tevreden. Tout eet pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Verbetering op dat gebied behoort niet tot de vurigste wen- schen, is zelfs geen vurige wensch, ja mag niet eens een wensen der Commissie heeten. Op dit terrein zagen wg gaarne wat meer warmte bjj haar. Lichaamsoefening naast geestesar beid, een gezonde ziel in een gezond lichaam, achten wjj van te groot gewicht dan dat wjj vrede kunnen hebben met den tegenwoordigen toestand, die voornamelgk het gevolg is van de geringe belangstelling bjj de autoriteiten in on derwijszaken (zie o. a. in het Verslag de me dedeeling omtrent 16 Dec. ’83). GOUDA, 12 April 1884. De gemeenteraad ran Berg-Ambacht heeft de aan* ▼raag om subsidie voor de ontworpen tramlijn Gouda-* Schoonboven ran de hand gewezen. Ieder afzender van een telegram kan, in het bionenlandsch verkeer, tegen betaling van 6 cents per telegram, verlangen, dat zijn telegram per iele- phoon aan den geadresseerde worde overgebracht. Hij stelt dan boven het adres, tusschen haakjes, de aanwijzing Telephoonbeitelling of verkort T. B. Blijkt de bestelling per telephoon onuitvoerbaar, dan ge* schiedt ty per gewonen besteller, doch vindt geen terugbetaling van de geheven kosten plaats. Het voorloopig verslag over de klassenbelasting is verschenen. Tegen den tegenstand van een aan tal leden, die geen nienwe of verhoogde belastingen willen, voordat de schoolwet is herzien, werd ernstig door de meerderheid der commissie geprotesteerd. Versterkingsmiddelen waren in elk geval noodig. Enkele leden zagen in de indiening eener inkom stenbelasting dour deze regeering een blijk van wankelmoedigheid. De meeste leden wilden de klas senbelasting nog voor het tweede halfjaar van 1884 toepassen. Een aantal leden achtte' dit noodig noch gewenscht. Voor de toekomst achtten zeer vele leden deze belasting onvermijdelijk anderen vonden haar door den tegenwoordigen finantieelen toestand niet gerechtvaardigd. Zulk een impopulaire, druk kende en diepingrijpende belasting moest enkel als uiterste redmiddel dienen, met zuinigheid en eenige ▼erbooging der bestaande belastingen kon men de begrootingen sluitend maken. Een groot aantal leden keurde de ontwerpen goed, als zeer beknopt en duidelijk. Verscheidene anderen wilden eerst verhooging van het bedrag der indirecte belastingen. De meeste leden gaven boven opheffing van het patentrecht de voorkeur aan herziening en verbeteringsommigen wenschten het aan de gemeenten af te staan. Anderen vonden de regeeringsvoorstellen ook onaannemelijk met het oog op de bestaande re geling der gemeentelijke belastingen. Zoowel de heer Van Houten als 13 andere liberale leden hebben in nota’s de grondslagen voor het plaatselijke belasting wezen besproken. Laatstgenoemden constateerden, dat in hun nota geen vijandelijke strekking lag ten aanzien van bet regeeringsontwerp, waaraan zij behoudens eenige ver- verbeteriogen hun stem zouden geven. Door het bestuur der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden zyn bij circulaire een aantal inlichtingen verspreid ten dienste van hen, die eene verbintenis by Zr. Ms. Zeemacht wenschen aan te gaan. Wy laten daaruit het een en ander hier volgen. Behalve overlegging van een geboorteakte en een bewys van goed gedrag zyn de vereischten voor aanne ming als jongen bij de Zeemachta. Lichamelijke geschiktheid; b. Leeftijd van 14 tot 16 jaar (jongens van 13Vs Jaar mogen alleen bij groote uitzondering worden aangenomen en dan alleen wanneer zy een krachtigen lichaamsbouw hebbenover het algemeen goed ontwikkeld zyn, en eene lengte van ruim 1.4 meter hebben; personen boven de 16 jaar mogen op i GOUDSCHE COURANT. [deel *^jj meenen de burgerg, indien wg igen zoowel aan de jsie ^e belangen van roorstaat als aan het uidelyk den toestand |n if enkel óm som- aan te stippen of opmerkingen |4an8 noch het een noch het ander geschiedt, r weging aan te i verslr- iewgs’; te gc 11 de’aandacht, Jn enkele vorige nummers hebben wg in Lw het; verslag medegedeeld, dat de Com- jssie van toezicht op het lager onderwgs te jzer stede over het afgeloopen jaar heeft nit- (bracht. Onze .lezers zullen het met ons eens jn, dat dit stuk met zorg is bewerkt en de it dese Commissie haar taak I maar met ijver de belangen en tak Van dienst, die aan Lr toezicht Is toevertrejy wd. Het is dan ook om eei tóngen jaren vervielen en dus op die inrichting de le klasse aansloot aan de 2e klasse der le burgerschoolanders toch vervalt men daar in hetzelfde ongerief, tenzy het aantal klassen en onderwgzers vermeerderd werd. Hoe het ongegrond lijkt ons het bezwaar der onder wijzers niet en wg hopen, dat hun denkbeeld in ernstige overweging zal genomen worden. In 3 trof ons het medegedeelde omtrent de vacature-Gordon. Het deed ons leed te ver nemen, dat gebrek aan sollicitanten de reden was van deze langdurig» vacature. Waarom heeft het gemeentebestuur dan geen hooger salaris uitgeloofd Met de Commissie zgn wg het eens, dat eenje goede indeeling der klassen geregelde vervulling der ledige plaatsen gebie dend voorschrijft en dat i het betrekkelyk ge ring aantal leerlingen geen reden mag zgn om de noodige onderwijskrachten aan eene school te onthouden. Öf een ander leerplan met drie klassen, óf eene onderwijzeres meer, dat is de eisch, dunkt ons, van goed onderwgs, en zoo- I'verzuimt het gemeentebestuur den plicht om erslag óp den J001 voldoend onderwgs te zorgen. •ys'Tte geven In diezelfde paragraaf merkten wjj met ge noegen op, dat de Commissie niet schroomt (den vinger te leggen op wonde plekken in ons openbaar onderwgs. Wjj lezen daar van «gemis aan de noodzakelyke opgewektheid en toewijding» bg zeer enkele onderwijzers en onderwijzeressen en van «gebrek aan den noo- digen tact» in den omgang met het hulpper soneel en de leerlingen bg andere. Wg hopen, dat de Commissie het niet gelaten heeft bg dese opmerking in een publiek stuk, waarin nadere vingerwijzing niet te pas komt Wel zullen zjj, wien het geldt, onmiddelljjk gevoeld hebben, waar de schoen wringt, maar wjj hou den ons overtuigd dat de Commissie, in het belang van het onderwgs en der betrokken personen, haar blaam onder vier oogen en op gepaste wjjze aan het rechte adres heeft doen toe komen. Mochten er redenen te vinden zjjn, waarom er dit jaar, meer dan vroeger, derge- lyk verschijnsel is waargenomen, wellicht kan er wat aan verholpen worden. Te geringe be zoldiging, die geldelijke zorgen baart en moe deloos stemt, het opleggen van een taak, die minder met aard en aanleg overeenkomt, onver diende antipathie van het publiek, ongezonde en slecht geventileerde lokalen, honderd andere dingen meer kunnen afbreuk doen aan de op gewektheid eens onderwijzers en het is eene edele taak voor de Commissie om helpend en verbeterend in dezen op te tredeneen taak, die teer is en veel beleid en menschenkennis vordert, maar wier stille vervulling zeker de rjjkste vruchten voor het onderwgs dragen kan. In alle gevallen, het verschijnsel is ern stig en verdient voortdurend in 't oog gehou den te worden de mededeeling der Commissie strekt ons ten waarborg, dat zjj niet zal ver zuimen met al hare kracht deze kwalen te be strijden. Gelukkig dat daartegenover staat het gunstig getuigenis over de groote meerder heid der onderwijzers uitgesproken. Voor wg van deze paragraaf afscheid nemen een enkel woord over het handteekenen gymnastiek. Met voldoening zagen wg, Commissie den wensch nitspreekt naar versterking van de onderwijskrachten voor het teekenen. Dit is inderdaad noodig. Recht- matigen lof zwaait de Commissie toe aan den bekwamen onderwijzer in dit vak, die reeds sedert meer dan 25 jaren met y ver en toewijding zgn taak vervult; maar wil het onderwgs goede vruchten dragen, dan moet er meer aan ge daan worden en de krachten van één onder wijzer voor bjjna alle scholen schieten daar voor te kort, ’t Verwondert ons echter, dat de Commissie omtrent het gymnastiekonderwijs J-l 1. L '„>nde kalme, wg zouden haast zeggen leuke mededeeling: «de heer S. .blijken geeft, d :ne critiek op< dit verslag of op de jler Commissie te leveren, dat wg M ■penlgkhól(« e.riwaarop de Cc o&otnend gesla fort dat bondigJ enziét. O e punten mei onze rzie», het jen.TWg en hopen aldus wgïhet gelezen hebl ie het belani In g'2 lezen wg het volgende: «Opnieuw ‘3 ons aangedrongen, dat de toelating van nieuwe hebben, daar volgens bun gevoelen de classi ficatie der leerlingen Igdt door de toelating tweemaal per jaar.» Gaarne zouden wg hierbg hei gevoelen der Commissie over dit denkbeeld gehoord hebben, met opgave der redenen waarom daaraan geen gevolg gegeven is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1