I i I 11 f i I [HG. fc Ifl I 19 1 I i i B eene verantwoording. BINNENLAND. 1884. Zondag 27 April. N° 3071. IÏÏIS Ir -M Br I i IK lij i Iw 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. t, Han- J. 1 w rk af. allen van >or met ida, van van de at 31 De- i 1 111 II I ÏI sl t «fl r i. f B(| deze Courant behoort een Bijvoegsel. van bjj enkele 34 en 435 gesteld bjj Vaters tast, nber 1882, Haastrecht UL 1884, ge van de r VEILEN jafkantoor, URG. i TUIN en een Tim- It uitgeoe- idzjjde van root 1 Are, jmbineerd. Ier. 1884. KOOP. m Minister eid, wordt ter alge- namiddags iring door Vaterstaat, oordigheid de district, van Wa- inenhof te 8D: ;even doör e district te or voor de otterdam. )p Vrijdag, uur. nister, eneraal, KEMPER. ênT iche Cou- en door den Gouda. s Gouda. I lokaal van Handel en ■gebouwen, venhage, en irschiïlende i aanvrage, men by de EEF, Spui hunne tus- leenten des 1 'I II tl I u «1 Wij hebben naar aanleiding van ons laatste hoofdartikel een schryven ontvangen, waarin men ons doet opmerkenlo. dat iemand, die rich geroepen acht het publiek voor te lichten, in de eerste plaats verplicht is, zich nauwkeu rig op de hoogte te stellen van de zaken, die hij bespreekt, hetgeen volgens onzen corres pondent bjj ons niet het geval geweest is; 2o. dat volgens des briefschrijvers inlichtingen ons voorstel omtrent de 2e burgerschool geene ver betering, zelfs niet eens eene noemenswaardige verandering mag heeten, om de eenvoudige reden, dat de tegenwoordige inrichting der school byna geheel overeenkomt met ons voor stel, met de kleine uitzondering, dat de leer lingen der klasse Slop (die 12 jaar en ouder zyn) reeds iets aan 't Duitsch gaan doen3o. dat de grooter doelmatigheid der klassenver- deeling op de le Burgerschool voor jongens hem niet duidelijk is, daar een weinig kennis van het Duitsch geen beletsel is voor toelating bjj M. en H. O., en volgens zjjne berichten leerlingen van den heer Leopold op dé hoogere burgerschool en het progymnasium goede vor deringen maken. De geachte schryver deelde ons deze opmer kingen mede tot onze eigen inlichting en wenschte niet dat zjju brief in de courant zou worden opgenomen. Hij houde ons evenwel ten goede, dat wjj, zyn naam verzwijgende, acte nemen van zyn bezwaren en ons daarop in het publiek verantwoorden. Wjj stellen er steeds prjjs op, goed te worden verstaan en zyn dankbaar voor de terechtwijzingen onzer lezers, vooral als zij in zoo humanen vorm tot ons komen. men bijeengevoegd worden, of drie klassen, wanneer de leerlingen twee jaar bjj elk onder wijzer verblyven. Hoe nu reeds de inrichting der school overeen kan komen met ons voor stel, is ons een raadsel, tenzjj men de Duitsche klasse er bjj rekent, die volgens ons niet mag meetellen, omdat zjj niet berekend is voor jongens beneden de 12 jaar en feiteljjk de zoo danige niet bevat. De derde opmerking van den geachten schry ver bewyst alleen, dat bekwaamheid en yver by de onderwijzers veel gebrekkigs in de klas senverdeling en het leerplan verhelpen kan. Wy hebben geen reden om te twyrelen aan des briefschrijvers verzekering, dat de 2e bur gerschool goede leerlingen aflevert aan hoogere burgerschool en progymnasium, maar dan is dat niet tengevolge maar in weerwil van de in richting dezer school. Des te grooter eer dus voor de betrokken onderwijzers, maar geen reden om den gebrekkigen toestand te bestendigen. I Voor een particuliere school, die op eigen wie ken dryft en roeit met de riemen die ze heeft, mag misschien de stelling gelden, dat alleen gelet wordt op de resultaten, zonder dat men zich inlaat met de interiora, aan eene stedelijke inrichting, opgericht met het bepaalde doel een goede inrichting van onderwijs te hebben voor meergegoeden, mag de eisch worden gesteld, dat er een goed afgerond leerplan, eene in be ginsel juiste en van het aantal leerlingen on afhankelijke classificatie met bjjbehoorend per soneel voorhanden zy. In dat opzicht achten wy de le burgerschool beter bedeeld. Daar is meer personeel by minder uitgebreid leerplan en het geregeld volgen van een cursus in ver schillende aaneensluitende klassen is daar beter verzekerd. Het is ons altijd voorgekomen, dat men bij het oprichten der 2e school, met het oog op de gunstige voorstellingen die sommige voorstan ders in den raad gegeven hadden vandefinan- cieele gevolgen der zaak en op den tegenstand van anderen, zoo weinig kosten heeft willen maken als mogelyk was en dat men daarom wat al te schriel is te werk gegaan. Volgens onze meening heeft ook hier de zuinigheid de wijsheid bedrogen. goudsche courant. a 1 hun ter behartiging wordt aangeboden aan het publiek blijft de taak om onze meening aan de zyne te toetsen en het kaf te scheiden van het koren. Met eenige uitvoerigheid hebben wy hierbjj stilgestaan, omdat wjj telkens be merken, dat sommigen steeds de schouders op halen over courantengeschrijf en anderen te groote waarde hechten aan al wat gedrukt te hunner kennis komt. Nous ne méritons ni eet excès d' honneur ni cette indigniti. In het onderhavige geval zyn wij nog niet van dwaling overtuigd en hiermede komen wjj op de beide andere objection van den schryver. Volgens zyne mededeeling ^jn de leerlingen van 12 jaar en daarboven geplaatst in de derde klasse, waar ook algebra en Daitsch onderwezen wordt ;dus de leerlingen van 6tot 12 jaar vormen de beide onderste klassen, waartwee onderwijzers met hunne opleiding belast zyn. Juist zooals wij zeiden. Elk half jaar nu kunnen nieuwe leerlingen aankomen. De gelijkheid bestaat dus, dat jaarlijks twee afdeelingen gevormd worden, die onderling in graad van ont wikkeling verschillen. Wanneer die regel matig opschuiven, ontstaan er dus in 6 jaar 6X2=12 verschillende afdeelingen, altijd onder beheer van twee onderwyzers. Dit zal wel niet de feitelyke toestand zjjn, maar om dat te vermjjden, is schipperen met de classifi catie, -is kunst en vliegwerk noodig bij de in- deeling onder twee rubrieken, want op de kweekelingen mag als onderwijskracht niet ge rekend worden. Deze regeling, die in begin sel da tegenwoordige ia, kwam opa onhoud baar voor, vooral als de school door verlaging van schoolgeld misschien talrijker bezet wordt. Wat in eene kleine school mogelyk is, waar wellicht een enkel leerling een afdeeling vormt, is niet uitvoerbaar bjj grooter aanvoer. Vandaar ons voorstelaanneming eens per Wat het eerste betreft, dit geven wy gaaf j jaar, drie onderwyzers die elk twee afdeelingen _..i. _._x-,:_lx T00f jjUIllle rekening hebben. Het kwam ons voor, dat dit in de bestaande omstandigheden het verstandigst was, in afwachting van betere tjjden, wanneer aan den eisch eener goede school voldaan kon worden, dat nameljjk iedere klasse zjjn eigen onderwjjzer heeft. Klassen toch met 2 afdeelingen van jongens, die één jaar in leef- tjjd en ontwikkeling verschillen, hebbeu nood- zakeljjk verdeeling van den leertijd ten gevolge klassikaal onderwys en zoogenaamde stille werkzaamheden moeten elkander afwisselen. En nooit hebben wij gehoord, dat dit een modelregeling ishet is een redmiddel bij ge brek aan personeel, maar in een inrichting als deze moest het anders zyn en in de toekomst behoort het o. i. anders te worden. Indien op het oogenblik, met halfjaarlyksche toelating en slechts 2 onderwyzers voor de jongens van 6—12 jaar, ons plan reeds uitvoerbaar is, dan bewijst dit: of dat niet geregeld nieuwe leer lingen aankomen, en daarover klaagt juist de Commissie en als zjj haar wensch verkrjjgt, wordt de toestand auders en zijn dus andere maatre gelen noodigof de uiteenloopende afdeelingen worden na korter of langer tjjdsverloop bjj elkander gevoegd, en dit is in beginsel ver keerd. Bereikt men nu met verlaging van schoolgeld bet doel: geregelde aanmelding van nieuwe leerlingen, dan kan het niet anders of voor de lagere klassen ontstaat gebrek aan personeel, ook als tegeljjk jaarljjksche toela ting regel wordt. Zelfs de bekwaamste mathe maticus kan ons niet voorrekenen dat 6 af deelingen bjj twee onderwjjzers zou zjjn twee per hoofd. Een zesjarige cursus met aan neming eens per jaar, geeft onvermjjdeljjk zes klassen, dus zes onderwyzers wanneer niet ver- schillende lichtingen, om ze zoo eens te noe- I de Peer, Penningmeester toe. Welk schryver zon zich niet verplicht achten, zich op de hoogte te stellen van de zaken, die hjj bespreekt? Wjj althans kunnen de verzekering geven, dat wjj steeds de beste inlichtingen zoeken te verkrijgen omtrent de onderwerpen, die wjj in ons blad behandelen. Met den meesten ernst zoeken wij naar de waarheid, maar dit neemt niet weg, dat wjj evenals alle stervelingen, blootstaan aan mis vattingen en dwaling. Vooral aan een klein blad als het onze, waar de redactie slechts over zeer beperkte krachten beschikt en niet voor ieder vak specialiteiten bjj de hand heeft, mogen geen overdreven eischen gesteld worden. Dit verliest het publiek wel eens uit het oog. Het heeft er evenwel recht op, dat een dagblad geen zaken behandelt op een wjjze, die by deskun digen een glimlach te voorschjjn roept of hunne verontwaardiging gaande maakt. Wjj kiezen daarom steeds onderwerpen, waarover wjj mee nen het recht te hebben mede te spreken en streven daarbjj naar waarheid, onpartjjdigheid en duidelijkheid. Wjj geven onze meening nooit uif voor de waarheid, maar wenschen die beschouwd te zien als de vrucht van ernstig onderzoek en nadenken; steeds zjjn wjj byons schrjjven doordrongen van onze verantwoorde lijkheid en van de hooge roeping der pers. Wie met eenige aandacht onze artikelen leest, zal overtuigd zyn van onze goede trouw;dwa len wjj, dan houden wjj ons voor terechtwij zing aanbevolen en troosten ons met de ge dachte aan de bekende spreukerrare humanum ut en vinden in onze goede bedoeling onze beste verontschuldiging. Onze lezers behooren aan onze beschouwingen niet meer, maar ook niet minder waarde te hechten dan aan het wel overwogen oordeel van een eerlyk man, dat - GOUDA, 26 April 1884. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Dinsdag den 29 April 1884, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: Hel voorstel betreffende de verandering van het toogbrugje op de Raam over het Kopaf-Watertje. Het adres van de heeren de Beneditty en Beer te Amsterdam betreffende de overdracht der concessie Stoomtram Gouda-Bodegraveu aan eene naamlooze vennootschap. Een voorstel betreffende de voorriening in den dienst der sluizen en bruggeu ia de stad ten gerieve der scheepvaart tijdens de stremming van den door tocht door de Mallegatsluis. De benoeming van een Lid in de Commissie Administratie der Sledelyke Beleenbank. Zondag 20 April jl., werd in het Veretnigiugs- gebouw alhier het Reglement vastgesteld voor de Coöperatieve Vereen’ging, welke Vereeniging tevens eene afdeeling is van het Algemeen Nederlaudsch W erklieden-Verbond. Reeds 43 leden zijn ingeschreven, en het Bestuur verwacht dat een grooter aantal personen zich bij de Vereeniging zulle» aansluiten. Het Bestuur is samengesteld als volgtA. Hus- selson, President, J. Th. Imholz, Secretaris, J. A. ,u d— d. --*-T en h Q Bongers, J. van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1