Ie V 'I IK I iii 81 BINNENLAND. 1884. Woensdag 30 April. N° 3072. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. eg. 11. jen. I’: 11 jt is irdee- iroti de ïds mo- •ichten, lilie is, im zijn. iGS van mda. ïouda, 1 Co., 9 ttuigen. zer- en uraat n in den Ia. erktuig Maat- Jchte worden n aai- dt. rby de jvoerde prys- m ij n- dat de er een welyks tante aan. ingge- Am- i. 6t uit- I in de left be- e naai- narbeid het so- 'erricht Wij ontvingen het 2e verslag ran de Utrechtsohe Hypotheekbank voor Nederland, te Utrecht uitgebracht in de algemeene vergadering van aandeelhouders. De wins/- en verliesrekening ovef 1883 en de balans per 31 December 1883 werden goedgekeurd. Het uit te keeren dividend over 1883 is vastgesteld op 5 pCt. of 10 per aandeel en 0.45 per GOUDSCHE COURANT. De gemeente Nieuwerkerk a/d. IJsel leed een ge. voelig verliet door bet afsterven van den beer E. Hoogendyk Adrz., in den ouderdom van 47 jaren, die geruimen tijd lid van den gemeenteraad was, president-kerk voogd en voorzitter van den polder Essegans en Blaardorp, welke betrekkingen bij met den meeslen ijver waarnam. Door Gedeputeerde Staten zijn niet-ontvankelijk ver* klaard in de door hen ingebrachte bezwaren 1, A. de Kwant, te Krimpen a/d IJsel, tegen de uitspraak van den militieraad in Eet 3de district van Zuid-Holland, waarbij Adrianus Jacobus Vryenhoek, loteling uit genoemde gemeente der lichting van 1884, wegens gemis der gevorderde lengte van den dienst is vrijgesteld. 2. J. J. van Ingen en J. C. Joseph, uit de ge meente Oudewater, tegen de uitspraak van den militie raad in het 3e district van Zuid-Holland, waarbij een mede-loteling Johannes Burger, wegens gemis der vereischte lengte van den dienst der nationale militie is vrijgesteld. Stat en-Generaal Eerste Kamer. Zitting van Zaterdag 26 April. Onze gemeente leed wederom een droevig verlies. Gisteren overleed de heer H. W. Kramers, hoofd der le Burgerschool voor meisjes en directeur der Rijks Normaalschool. Was zijn gezondheidstoestand reeds langen tijd zeer zorgwekkend, toch viel de slag nog betrekkelijk onverwacht. Met algemeene deel neming werd dc tijding van zijn dood vernomen, want de heer Kramers telde vele vrienden. Hij was ontegenzeglijk een uitstekend onderwijzer en bet moet voorzeker voor het onderwijn in Gouda een voorrecht worden geacht dat hij zoovele jaren hier werkzaam was. De verschillende school-autoriteiten waardeer den hem dan ook ten zeerste, zijne ambtgenooten stelden hem op hoogen prijs en zijne tegenwoordige en oudleerlingen drotegen hem een bijzondere achting en toegenegenheid toe. Overmorgen zou hij het feest gevierd hebben van zijn 25-jarige werkzaamheid als hoofd-onderwijzer aan een der Goudsche openbare scholen. Voorzeker ’t woord «gevierd* zou bij zijn droevige gezondheids toestand in zeer betrekkelijken zin moeten zijn opge val, maar toch 't zou niet misplaatst zijn. Van ver* schillende kanten toch werden ijverig toebereidselen gemaakt den waardigen man op ondubbelzinnige wijze te toonen hoeveel sympathie men voor hem had, hoe zeer men ziju flink karakter en groote kunde op prijs stelde doch het beeft niet zoo mogen zijn. Hij heeft den In Mei niet mogen beleven! Zijn overlijden maakte een einde aan een nuttig, werkzaam leven, waarvar. de vruchten Gouda ten goede komen. Zijne nagedachtenis zal nog lang in gezegende herinnering blijijen. -f- Gisteren werd alhier aan den Sergeant R. Spaans voor bet front van de troep de bronzen medaille voor 12 jarige trouwe diensTl^sgekend. Ingevolge aanschrijving van het Departement van oorlog is aan alle onderofficieren en minderen verbo den, zich met verlof naar Rotterdam te begeven of aldaar te verblijven, wegens de daar beerschende ma zelen-epidemie. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn thans ter vergadering bijeengeroepen tegen Dins dag 6 Mei, 's namiddags 2 uren. Te Alfen a/d. Ryn is in werking getreden een verordening, houdende de bepaling dat stoombooten, waarmede in bet vaarwater binnen de gemeente wordt aangelegd, dadelyk op den voor- en achter- of wel op den middenbolder aan den wal gemeerd moeten worden, terwijl zoo lang de boot vastligt de werktuigen geheel moeten stilstaaneen en ander op verbeurte van 10 boete. Deze verordening is ge richt tegen hel ondermynen van de wal beschoeiingen door het malen met de schroef gedurende den tijd dat een stoomboot aaulegl om vracht op te nemen of af te zetten. GOUDA, 29 April 1884. De gemeenteraad nam in zijne zitting van heden middag een gunstige beschikking op het adres der hh. de Beneditli en Beer te Amsterdam, houdende verzoek de concessie tot het exploiteeren van een stoomtram van Gouda naar Bodegrave te mogen o ver dragen aan de stoomtramweg-maatschappy «Gouda*. Voorts werd behandeld bet voorstel van B. en W. om de overkluizing van het Kopaf-watertje op de Raam ie doen vernieuwen nl. door aanbrenging van een cemeut-riool. Door den heer Oudijk werd der- gelijk riool afgekeurd en betoogd dat een andere wijze (nl. vervanging van de tegenwoordige dqor ijzeren leggers) de voorkeur verdiende. De raad uoodigde B. en W. uit in een volgende vergadering eene raming van kosten over te leggen betr. het voorstel van den heer Oudyk. Nog werd een voorstel aangenomen van B. en W. ter voorziening in den dienst der sluizen en bruggen in de stad, ten gerieve tder scheepvaart tijdens de stremming vso den doortoebt door de Mallegatsluis. De volgende stukken kwamen bij den raad in*. 1. De rekening der Commissie van Toezicht over bet Museum van Oudheden over 1883. Ter visie. 2. De rekening der dd. schutterij over 1883. Werd gesteld in handen eener Commissie, waarin werden benoemd de hb. Oudyk, Prince en Hoefhamer. 3. Een voorstel tot wijziging der gemeentebe- grooting over 1883. Ter visie. 4o. Een aanbeveling voor Libryemeester, waarop voorkomen de hh. 1. Dr. D. Terpstra. 2. H. W. F. Bonfe. Ter visie en benoeming in de volg, vergadering. 5o. Het verslag van den toestand der gemeente over 1883. Wordt aangenomen voor kennisgeving. Tot lid voor de commissie van administratie over de •ledelijke beleenbank werd herbenoemd de beer W. Post Drost. Blykens in dit nr. onder de advertentien voorko mende aankondiging zal Maandag en Dinsdag 23 en 24 Juni van dit jaar alhier eene nationale kolfwed- •tnjd plaats hebben, aangeboden door de Kolfclub «Gouda* in de sociëteit «Ons Genoegen.* Prijs en premie ter waarde van f 300. Het weekblad vde Hollander" van 25 dezer bevat naar aanleiding van ons boofdartikel over bet Verslag der schoolcommissie een stukje van zekeren Y., dat een leerryk staaltje geeft van de wyze, waarop de anti- revolutiounairen strijd voeren. Blijkbaar heeft deze schrijver zich den hoofdman zyner partij tot model ge kozen en zyn stuk, dat gebaseerd is op woordverdraaiing en enkele uit het verband gerukte zinsneden, zou in de Standaard niet misplaatst zijn. Het is een ondankbaar werk polemiek te voeren met dergelijken tegenstander, zoodat wij dan ook zyne ironische beschouwing over de «arme openbare onder wijzers*, waarin natuurlijk de hooge salarissen en de scboolpaleizen niet vergeten worden, zullen laten rusten. Een paar woorden echter als protest. De Hollander tegt«Uit de Goudsche courant, en die kan het veten, vernemen wij, dat hier (d. i. waar sprake is van de tekortkomingen van enkele onderwijzers) de vinger is gelegd op wonde plekken in het openbaar onderwys te Gouda*. Wy moeten doen opmerken, dat wij om trent deze zaken niet anders weten dan hetgeen de commissie beeft medegedeeld en dat onze bedoeling zeer duidelijk was, namelijk aan de commissie den haar toekomenden lof te geven, dat zy de schaduw zijden van het onderwijs niet verzweeg. Voorts had de heer Y., die blykens zyn aanhef het rapport der commissie zelve gelezen heeft, moeten bedenken dat <r sprake is van «zeer enkele onderwijzers*, terwijl de commissie van het hulppersoneel in het algemeen een gunstig getuigenis aflegt en den yver en de bekwaam heid vau de hoofden der scholen onder de aandacht van den raad brengt. Er behoefde djas van onze zijde volstrekt geen «po gingen te worden aangewend om de openbare onder wijlen van smet te zuiveren.* In deze zitting is aaugenomen het ontwerp hou dende nadere bepalingen omtrent den accijns op het geslacht. Daarna hield de heer Muller zijn Congo-interpellatie. Hy herinnerde aan het groot verzet, sedert de vorige interpellatie, dat bet Congo-tractaat bad ondervonden, en dat volkomen gerechtvaardigd was, en drong aan op openlijke verklaring, dat Nederland de soeverei niteit van Portugal niet erkent. Minister Van der Does antwoordde, dat Frankrijk reeds in 1786 de souvereiniteit van Portugal erkend had, mits Portugal geen stoornis bracht in den franschen handeldat velerlei belangen bij de zaak be trokken zijn dat de nederlandsche handel ongetwij feld recht had op erkenning dat de Regeering daarom volkomen bevoegd is, de belangen van den neder- lai.dschen handel, waar het pas geeft, voor te staan dat zij dit heeft gedaan en zal blijven doen. Nederland maakt geen aanspraak op de souvereini teit, maar wil alleen waken voor de handelsbelangen, die door het tractaat zijn miskend. De Regeering voorziet alle gebeurlijkheden; zij blijft volkomen vrij in haar beslissing en draagt daarvan de verantwooi- delijkheid. De interpellatie is daarmede afgeloopen. Het ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den suiker-accijus, werd sterk als onrechtvaardig be streden door de heeren Viruly, Muller en Pijnappel, en verdedigd als een tijdelijke maatregel door de heeren Van Naamen en den minister. Ten slotte werd het aangenomen met 22 tegen 19 stemmen. Over besmettelijkheid der longtering doet dr. Where eene mededecling, waaruit blijkt, dat het gevaar der besmetting gelukkig niet zoo groot zou zijn als wel door velen ingevolge de gedane onderzoekingen word^ verondersteld. "t Dr. WhedepTaaUtenamelyEin wékènfamm,"waantr 1 teringlijders in het laatste tydperk der ziekte ver- keerende werden verpleegd, borden met glycerine, en liet deze aldaar een of twee dagen staan, lot hij bespeurde dat de inhoud troebel en grijsachtig was geworden, waarna hij met deze vloeistof inentingen deed op dieren, voor tering zeer bevattelijk. Bij geen dieren werd echter de tering overgebracht. Bedenkt men daarbij, dat de sterftestatistiek van het personeel in Engeland aan de hospitalen voor teringlyders verbonden leert, dat de hospitaaloppassers en het andere personeel, dat voortdurend zich in de omgeving der teringlyders beweegt, slechts zelden aan die ziekte sterft, dan komt men tot de over tuiging, dat verschillende omstandigheden moeten samenkomen om de besmetting te veroorzaken. Volgens een correspondent van de FrankJ. Ct. wordt door een Duitscher, den beer Wetter, met goed ge volg te Cairo een struisvogelpark aangelegd. De eigenaar, die thans reeds 210 struisvogels be zit, begon in 1880 met slechts 24 dezer dieren. Elke struisvogel brengt omstreeks 700 francs op aan veeren, en werpt een netto winst af vau 300 fres. De hen legt ongeveer 43 eieren, waarvan i/i slecht is. Van de overblijvende 36 eieren wordt de helft langs den natuurlijken weg en de andere helft langs kunstmatigen weg uitgebroeid. In het laatste geval worden de eieren in door water van boven gewarmde en met wol bedekte zand- kasten gelegd en steeds op dezelfde temperatuur ge houden. De aanleg van het park is straalsgewijze. De vogels zijn naar den leeftijd in verschillende afdeelingen bijeen. Alleen tijdens het broeien blijven zij afge zonderd van de anderen en zijn dan zeer wild eu gevaarlijk. De onaangenaamste arbeid is hel uittrekken der veeren, waarbij vaak drie arabieren de handen vol werk hebben aan één vogel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1