Ale I il 1 9 "W 1 o g p ’EER,” nd a 1884. N° 3075. BINNENLAND. Woensdag 7 Mel. OH LOM. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 111. ijs? Co.. Li H tl vlijt is waardee- loch trots de t steeds mo verrich ten, i familie is, relkom zijn, trom in de s heeft be- jede naai- mdenarbeid tede het so- tn verricht «I ÏH "ij O t GOUDSCHE COURANT I I 3 Gouda. GOUDA, 6 Mei 1884. Tusschen Rotterdam en Moordrecht zal een nieuwe stoombooilijn worden opgericht. ring Co, '■intie S 227, DUDA Op den 10 Mei e.k. zal ten roordeele ran „het Kin- derziekenhuia* te Amaterdam, in het Paleis van Volks vlijt een „Festival Peter Benoit* gehouden worden, loemd blad ran eene ieineDe Wever», //Gevloekt zij de inent. m ent bekroond 1867. 862, ederland aan- Verkrijgbaar houilers Buijs. In dit concert zullen alleen werken van Peter Benoit worden uilgevoerd. Peter Benoit is een componist van buitengewone gave, zyne werken worden voor de eerste maal op dezen voet in Nederland uitgevoerd en zullen ook zeker met dezelfde geestdrift begroet worden als in zijn vader land Belgie. werktuig ende Maat je Echte cht worden an n a a i- i vindt. daarbg de ingevoerde ter p r ij s- t e r m jj n- zoodat de eipster een nanweljjks :ontante gestaan, dieningge- >r te Atn- jeren. Dépöt nit- Gisteren werd op de vergadering van het Leidsche Studentenkorps als onderwerp voor de aanstaande Maskerade ter viering van het 62ste lustrum der Academie gekozen De Ge»chiedeni» van Leiden van de »iichting tot 1575. i beleefdelijk Ik helder 'ER, tegen De heer Kruger heeft te Lissabon een conferentie gehad met den Minister van Marine over den spoor weg van Pretoria. De moeilijkheden zijn nog niet geheel uit den weg geruimd. Een banket is den afgevaardigden in het Kon. paleis aangeboden. Een der republikeinsche afgevaardigden heeft Kruger een bezoek gebracht en hem uit naam der republikeinsche partij begroet. De inspecteur van politie jhr. C. v. ’s G. te Hage heeft aan de militaire autoriteiten ziju be klag ingeleverd ter zake dat een sergeant van het garnizoen, wiens hulp genoemde politiebeambte voor de overbrenging van een dronken burger requireerde, weigerde daaraan te voldoen, omdat hij het vorde ren en verleenen van dergelyke adsistentie beneden de eer en de waardigheid van den ouderofficiersstand rekende. een physiülogiscn Men hoopt te Schoonhoven den 12 Mei, zijnde de 35e verjaardag der regeer ing van Z. M. den Ko- ning, niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Eenige ingezetenen hebben het plan gevormd, op dien dag een kinderfeest en eene uitdetling aan behoeftigen te doen plaats hebben. De feestcommissie van den 12 Mei 1874 is uitgenoodigd, zich ook thans met de zaak te willen belasten. De meeste leden dier commissie hebben zich daartoe bereid verklaard ook de voorzitter en de secretaris, de heeren L. Akkerhuys J.Ez. en H. G. Geelhoed, die reeds bij de feesten van 1 April 1872 en 12 Mei 1874 als zoodanig fungeerden. Het oudste lid van de Eerste Kaner der Staten- Generaal, het eenige lid nog dat daar sedert de in voering der Grondwet van 1848 voor de provincie Limburg zitting bad, de heer L. F. H. Beerenbreek, is Zondag overleden. Het Gerechtshof te ’s Hage veroordeelde in zijn zitting van Zaterdag het meisje uit Ouderkerk a/d IJssel, waarvan wij in ons vorig nr. gewaagden, ter zake van kindermoord, tot één jaar eenzaam. Naar men verneemt, is de uitgever van het so cialistische blad Recht voor allen voor het gerecht gedaagd, omdat hij //boosaardiglijk en openbaar zou hebben aangerand de waardigheid en het gezag van den Koning en gesmaad den persoon des Konings.* De Rechtbank te Tiel heeft uitspraak gedaan in zake de vondst van eenige coupons in de lade van een op een erfhuis gekochte tafel. De beslissing luidt dat de vindster geen recht had, die geldswaarde te behouden, en verplicht was, de coupons, of een be drag overeenkomende met de waarde er van, aan den verkooper van het meubelstuk terug te geven. Aanleiding is het plaatsen in gen< vertaling van een vers; van Hei waarin de uitdrukking voorkomt: Koning, de Koning der rijken.* In het laatst verschenen nomtner van Semperviren» worden nadere mededeelingen gedaan aangaande de voorgenomen wetenscbappelyke reis van de heeren Suringar en Martin naar Weet-Indië, en wel naar aanleiding van eene korte voordracht, daarover in de Kon. acad. van Wetenschappen te Amsterdam gehouden. Daaruit blijkt o. a. dat behalve van de zijde der regtenug, die de noodige toestemming ver leende, en van het aardrijkskundig genootschap, in verband waarmede de reis wordt ondernomen, een bewijs van belangstelling ontvangen werd van het koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van N.-I., dat eveneens een crediet ten behoeve van het onderzoek heeft aangeboden. De gedeeltelijke opening van het nieuwe ryksmu- seum aan de Stadhouderskade te Amsterdam zal plaats hebben met de opening der laadbouw-tentoonstelling. Een zeldzame historie wordt thans te Oud-Beijer- land afgespeeld. Daar woont sedert 62 jaren in hetzelfde huis Martinus Van Tyu, meer bekend als Tienes de mandenmaker. Tienes, die thans 82 jaar oud is, zag zijn zaak in den laatsten tyd verloopen en be sloot toen, in overleg met zun huishoudster, de oude Dingena, die ook reeds 7 S zomers beleefd beeft, zaak, huis en inboedel te verfcoopen en voor de opbrengst dan maar in een gesticht te gaan. Doch nauwelijks was alles weg of de oudjes hadden spijt en weigeren nn hei huis, waarin zij zooveel lief en leed gedeeld hebben, te vesJatèn. Noch woorden, noch bedreigingen batenhet huis ie geheel ledig, maar de oudjes behelpen zich dag en nacht op wat stroo, dat op een steenen vloer is neergelegd; elke hulp van buren wordt afgewezen. De nieuwe eige naar zal, zoo lang het hun bevalt, de oudjes in hun huisje laten. De heer J. A. R. Kijmmell was in Mei 1883 burgemeester van Havelte en nam als ambtenaar van den B. S. kennis van de aangifte van een voor genomen huwelijk van een jonkman uit H. met een meisje te 8. Toen mente bepaalder tyd ten Raad- huize verscheen, had de Burgemeester echter iets verzuimd, waardoor de stukken niet in orde waren; om dat goed te maken, beloofde hij, over acht da gen te S. bij de bruid aan huis te zullen komen trou wen» hetgeen geschiedde. Toen nu eenigen tijd later de jonge man te 8. zijn eerstgeborene kwam aangeven, bleek echter dat de trouwerij niet in orde was geweest, daar K. te weinig getuigen had geëischt en bovendien op vreemd grondgebied geen huwelijk had mogen voltrekken, alsook de stukken niet overeenkomstig de waarheid had ingeschreven. K. heeft nu deswege voor het Hof te Leeuwarden terecht gestaan. Het O. M. eiechte schuldigverkla ring aan het als ambtenaar in het opmaken van een akte, tot zijn post behoorende, bedriegelijk de om standigheden daarvan te hebben veranderd en door valsche feiten als waar te hebben vervangen, met veroordeeling tot J*ar celstraf en 50 boete. De verdediger mr. M. Oldenhuis üratama bestreed in hoofdzaak bet bedriegelijk oogmerk en conclu deerde tot vrijspraak. De Parysche correspondent van het Engelsche weekblad Truth heeft het banket bygewoond, dat in Frankrijk’s hoofdstad aan de Transvaalsche afge vaardigden werd aangeboden. Na verhaald te hebben, dat het feest werd opge- Inisterd door de tegenwoordigheid van één Fraiche en vyf Hollandsche dames waaronder vooral dw bevallige verschijning van de echtgenoote des letter kundigen A. G. van Hamel grooten indruk op den correspondent schijnt gemaakt te hebben schrijft bij het volgende „De Boers hebben een puriteinechen afkeer van laag uitgesneden dameskleeding en de Holland, sche dames, die dit wisten, hadden voor hoogslui tende japonnen gezorgd. De Fransche dame, mindef op de hoogte van de eischen, door de Boers aan de vrouwelijke zedigheid gesteld, was gedecollet- teerd, maar niat zoo overdreven alsof zij naar een partij op Buckingham Palace moest. Bij haar binnen treden in de receptiezaal zag zij, dat dit onder de Hollandsche dames nog al opzien wekte. De oorzaak werd haar uitgelegd en men deed haar opmerken, dat zij maar beter had gedaan een kanten kraag of iets dergelijks om haar schouders te slaan. //President Kruger*, zoo zeide men baar, heeft bij zijn bezoek aan de Koningin der Nederlanden plotseling de kamer verlaten, omdat H. M. niet gekleed was en robe montante.11 De dame weigerde ronduit, haar kostuum eenigs- zins te wijzigen, vooral, omdat de President reeds twee dagen te Parijs was geweest en de voorstel ling van Sappho had bijgewoond. z,Als hij daar naar het ballet hadden kunnen kijken,* meende zij, ven naar de robe trèt-légèrement attachee van de Lesbische dichteres, dan zou hij nu ook wel een paar onbe dekte schouders aan tafel kunnen velen.* Zoo dacht ook de heer De Lesseps, die voorzitter van den disch was, er over, want, om den President aan de regelen der Parijsche mode te gewennen, plaatste hij de dame zóó dicht bij hem, dat hij niet over tafel kon zien, zonder haar in ’t oog te krijgen. <11 faut*, zeide de vroolijke ingenieur, ,qu’il s’ac- coutume a la vue des jolies épaules. Celles de Madame sont si bien fait es, que le Président ne s’apercevra pas.qu’elles sont découvertes.» Hij stelde Kroger aan de dame voor en deze reikte haar heel vriéndelijk de hand, maar staarde over haar schouder heen in'» Blaue. Aan tafel bleef hij zitten met de oogen stijf op zijn bord gericht. Het is zoowat een Moravische broeder en in Trans vaal zeer geacht om zijn vriendelijkheid en strenge zeden. De president der Zuid-Afrikaanscbe Republiek, zoo is zijn officieele titel is phlegmatisch, kalm en stil van. aard, alsof hij was grootgebracht te midden der Hollandsche polders. Toch was niemand van zijn familie in de laatste tweehonderd jaren in Neder land geweest. De Hollandsche type is al dien tijd blijven bestaan, in spijl van een droog en warm klimaat, in een land vol woestenijen en onbevaarbare wateren, te midden van een leven, waar allerlei wilde avonturen den dagelijkschen landbouw-arbeid., afwisselen. Het oude dialect van het mindere Hol landsche volk, dat in ’t moederland door onderwijs langzamerhand is beschaafd, bestaat nog bij de Boers, doch in een gematigder vorm, waardoor hnn tongval veel afgeronder klinkt. De rechterlijke en justitieele ambtenaren, die zich maanden achtereen onledig hielden met de instructie in de zaak der Leidsche vergiftiging, zoo meldt de Haagtche Ct., hebben thans eenige verademing ge kregen. Na onafgebroken, vermoeiende werkzaam heden toch is dezer dagen de inventaris kunnen wor den opgemaakt van het zeer omvangrijk dossier. Wanneer men nagaat, dat het onderzoek heeft ge- loopen over 27 vergiftingen, waarvan voor 18 althans de verklaringen der talrijke getuigen, de verslagen der deskundigen, de opgaven der verdachte en al het geen met een ctï ander samenhangt, in schrift zijn gesteld, dan kan men zich een flauw denkbeeld vor men van de uitgebreidheid van dit proces. Het zal thans niet lang meer duren, dat de stuk ken door den rechtercommissaris aan den officier van justitie zullen worden medegedeeld. Volgt dan de zaak geregeld den gewonen loop, dan zullen eerlang al de stukken tot de zaak betrekkelyk naar den pro- cureur-generaal worden verzonden. In elk geval wordt de behandeling van dit rechtsgeding in de openbare terechtzitting niet voor het laatst van dit jaar tege moet gezien. Omtrent de verdachte vrouw vernemen wij, dat haar gezondheidstoestand niet van den gunstigsten aard js. Van wroeging of berouw is niets bij haar te bespeuren. Wel moet zij in de ontelbare verhoe ren hebben doen blijken, dat sommige barer vergif tigde familieleden J^aar meer aan ^hart gingen dan anderen. i - Ook uit een physiülogiscn wj^punt belooft het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1