n u 1 RAAT 2. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. rEÏÏ. jrraai oerd. ieerd). V, -ven, en and. 1884. Zondag 11 Mel. N° SO?1?. BINNENLAND. tINGvan i II if} i ve n. gren. t het M I BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. 1' som vertegen- I lyk- SN van in arti- mt voor tennisse derboek tot den indagen cretarie liggen, neente- tricten, Ier aan- ;emaal- en de standen kingen daarby binnen en dus le noo- jenigde Leveren ’I LIK. Cou- ior den ia. De heer M. Both, te Mobrdrecht, ia benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Zegveld. Eene tragische gebeurtenis bad dezer dagen te He kendorp plaats, tragisch in dubbele mate, waar het gold de begrafenis van zoon vermoorden molenaar, >weg. conclusien aan de orde, de heeren Donner en Bahlmann, den heer Donner over art. 168 der en het het r i Bij -de aanbesteding van het onderhoud enz., van het Rykstelegraafkantoor alhier werd ingeschreven door G. Luyendyk voor 1050, A. Ariesz voor 1Ó24,' W. de Jong Wz. voor f 874, A. Vermeer Je. voor 812 en N. Konings Hz. voor 794, allen te Gouda. Laastgenoemden inschrijver is- het werk gegund. Gisteren middag is zekeren v. d. Palm, van beroep schoenmaker, in bet, water van de Gouwe gevallen en zoude zeker verdronken zijn indien schipper van San ten hem niet gered bad. GOUDSCHE COURANT. Naar men verneemt heeft de vrouw van den ver moorden molenaar zich, door bijtijds te vluohten, behoed voo,r een gelijk lot als haar man onderging. In de gisterenavond gehouden vergadering der Afd. Gouda en Omstreken der vereeniging VoiKS«i onderwijs werden benoemd tot Bestuursleden de, hh. Dr. H. JJtttl. de Schepper en A. L. van Uren, tot Penningmeester (in de plaats van den heer J. A. Roest van Limburg, die wegens rertrek uit deze gemeente zijn ontslag nam) de heer J. Poet van der Burg en tot Afgevaardigde ter Algemeene vergadering te Amsterdam de heer mr. W. J. Fortuijn Droogleerer. Genoemde heeren, allen ter vergadering tegen woordig, verklaarden zich bereid de benoeming aan te nemen. In deze vergadering werd de beschrijvingsbrief voor de Alg. vergadering'behandelduit de discussie bletk dat men gunstig gestemd was voor het voor stel van het Hoofdbestuur om met het oog op de groote kosten van het Volk.blad ook in 1885 in plaats van «wederom s/4 der contributie door de Afdeelipgen in de algemeeue kas te doen storten. Mej. E. P. J. Jager alhier deed met gunstig ge volg het aote-exameu als onderwijzeres. GOUDA, 10 Mei 1884. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Dinsdag 13 Mei 1884, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde De Rekening; van het Stedelyk Museum van Oud heden, dienst 1883. Het voorstel tot wyziging der gemeente-begrooting, dienst 1883. Voortzetting der behandeling van het voorstel be treffende de. verandering van het’toogbrugje op de Raam over het Kop-af-watertje. Benoeming van eenen Libryemeester. Benoeming van eenen Commissaris voor de Ge meente bij de Goudsphe Waterleiding-Maalschappij. Bij Kon. besluit is benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap de Krimpeuerwaard de heer P. J. Smits; tot hoogheemraad van het hoogheemraad schap Schieland de beer H. J. van Gennep. De Commissaris van politie alhier waarschuwt de ingezetenen tegen de zoogenaamde firma Heijstenk en Co., die uit verschillende plaatsen bestellingen doet op elk gebied en nimmer betaalt. In deze gemeente heeft die firma dezer dagen ook bestellingen a contant (dut is zes weken) gedaan om te verzenden naar Dordrecht, terwyl de briefkaart het postmerk Amsterdam droeg. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 8 Mei 1884. In de zitting van Donderdag is ingekomen de no velle van het strafwetboek. Door den heer Schaepman is ingetrokken zyne motie omtrent het hooger onderwys. Maandag a. s. zijn tal van conclusien aan de orde, interpellation van de motie van grondwet, de conclusien der Spoorweg-enquête voorstel Van Eek omtrent de wijziging van reglement van orde. Artikel 113 van het bestaande Wetboek van strafrecht (Code Penal) bepaalt: «Ieder burger, die in de verkiezingen eene stem, voor welk eenen prijs ook, gekocht of verkocht heeft, zal gestraft worden met ontzetting van de rechten van burger en van alle openbare ambten of bedieningen, ten minste voor vijf en ten hoogste voor tien jaren. Bovendien zullen de verkooper en de looper der stem, ieder tot eene boete worden veroordeeld, ten bedrage van de dubbele waarde van hetgeen gege ven of beloofd is." Krachtens dit artikel is een vervolging ingesteld tegen een 22-jarig ingezetene van Veere, die dezer dagen voor de rechtbank te Middelburg terecht stond, beklaagd van by gelegenheid der verkiezing Van leden voor den gemeenteraad te Veere op 17 Juli jl. op den daaraan voorafgaanden dag, den kiezer voor dien raad B. overgehaald te hebben bij die verkiezing zijne, stem op een der candidaten uit te '•brengen, door hem een gulden te beloven indien hij dezen stemde, welken gulden hy dan ook aan B. heeft gegeven, toen deze hem zijn stembiljet had overhandigd om daarin den uaarp van dien candidaat te vermeldenen dus bij die ver kiezing de stem van B. te hebben gekocht. Uit de verklaringen der gehoorde getuigen den kiezer B., zijne vrouw Veere - ^uiu uc ucgrmenis van den door zijn krankzinnigen zoon vermoorden molenaar, en waar tijdens' de ter k - aarde bestelling het span paarden, dat voor den lijkwagen étond, ten gevolge,van schrik voor den stoomtram op hol sloeg, zoodat paarden en wagen te water geraakten! politieke overtuiging te hebben en zonder eenige voorkeur voor een of ander der genoemde personen, na samenspreking met den laatsteu getuige, diens candidaat als de zijne verkoos en hem verzocht den naam J. op zijn stembiljet in te vullen. Dit ge beurde. Een dag echter vóór de verkiezing kwam beklaagde bij den kiezer met verzoek denanderen candidaat te steunen. Daarvoot bood beklaagde hem een gulden aan, en die verleiding, een som van 100 centen, was den kiezer te sterk. Het openbaar ministerie, achtte het te laste ge legde wettig en overtuigend bewezen en veroordeeling tot 2 boete, subs. 1 dag gevangenisstraf, in de kosten van het geding en ontzetting van zijne burger- en burgerschapsrechten voor den tijd van vyf jaren. De heer mr. M. J. De Witt Hamer, die als vetdediger van beklaagde optrad, trachtte te betoogen, dat de beklaagde van rechtsvervolging moest worden ontslagen, omdat art. 113 spreekt van een «burger* en daaronder enkel te verstaan is hij die de volle burgerschapsrechten geniet, dus zelf kiezer is, wat met den minderjarigen beklaagde niet het geval is. Uitspraak 14 Mei. Donderdag werd te ’s Hage, onder voorzitterschap van den heer kolonel W. C. Hojel,de tweede algemeene vergadering van aandeelhouders in de IJsel-stoomtramweg-Maatschappij, in hare bureelen aan het Buitenhof, gehouden. Het aantal aanwezige aandeelhouders woordigde 206 stemmen. Na afdoening van eenige noodzakelijke werkzaam heden van buishoudelijken aard, brachten commisa- rissen verslag uit over den toestand der vennootschap over 1883. Onder herinnering aan d$ lijnen, die in exploitatie zijn gebracht, en aan de redenen, die de voltooiing van de lijn tot ’s-Gravenhage hebben bemoeilijkt, berichten commissarissen, dat thans alles gereed is, om Voorburg terstond met de stoomtramlyn aan Den Haag te verbinden. Het voornemen bestaat om de in December jl. in exploitatie gebrachte lijn Utrecht-Vrees wijk in rechtstreeksche verbinding te brengen met den grooten spoorweg, voornamelyk ook tot uitbreiding .van het goederenvervoerde aansluiting wacht alleen op de voltooiing der werken aan het fort bij Jutfaas. Omtrent de lijn Gouda-Oudewater in het laatst van December 1883 geopend, met uitzondering van de stadssectie, die eenige weken later in gebruik werd genomen, wordt gemeld, dat de baan zeer goed voldoet ofschoon groote moeilijkheden te over winnen waren. De werkzaamheden ter uitvoering van het project Oudewater-Utrecht zyn gestaakt, in afwachting van mildere voörwaarden van de zijde der autoriteiten. De aanleg van de lijn Rotterdam-Ouwerschie- Delft met een zijtak naar Schiedam, wordt zorg vuldig voorbereid, zoodat de exploitatie van dat vak spoedig te verwachten is. Het verslag spreekt wijders de meening uit, dat een lijn Delft-Voorburg over Zoetermeer later de westelijke lijn moet voltooien. Aan rollend materieel waren in dienst 10 loco motieven, 15 personen- en 13 goederenwagens. Het bestuur blijft op inkrimping van personeel bedacht, zoodra de stand van werkzaamheden dit zal toelaten. ïfavolgenswaardig is ongetwijfeld de maatregel, strekkende om het treinpersoneel te verzekeren tegen invaliditeit en ongevallen tegen zekere korting op zijn bezoldiging. De resultaten van de exploitatie waren u. a. voor de lijnen Leiden-Voorscboten-Wassenaar, een ver voer van 95,990 sectie-reizigers Utjpcht-Vreeswyk een vervoer van 16,371 idem en Gouda-Oudewater (in de laatste 6 dagen van December 1883) een vervoer van 2827 sectie-reizigers. De Maatschappij stelt zich veel voor van het vervoer van goederen tusschen Gouda en Oudewater. De exploitatie van alle lijnen beeft eene bate op geleverd van 2580.90, welke echttt niet als winst o I op de balay verschijnt. :iezer B., zijne vrouw en den secretaris van Hoewel veel moeilykheden te overwinyen wqren, bleek dat de eerstgenoemde, zonder eene I hopen Commissarissen het vertrouwen gevestigd te Uit Krimpen a/d IJsel schrijft men dd. 9 Mei: Hpt aantal gelegenheden tot den verkoop van sterken drank beeft alhier met lo. Mei jl. geene vermindering ondergaan, zoodat er aog acht huizen met het ver- gunningsbordje prijken. Neemt men evenwel in aan- Imerking, dat sedert 1 Novembe^ 1882 zestien drank winkels werden opgeheven, dan bestaat er toch over vloedige reden om de werking der drankwet in deze gemeente te roemen. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Almeloo zijn uitgebra^cht 2045 geldige stemman. Daarvan verkregen de heeren mr. A. Van Laar (liberaal} 959, Van Sonsbeeck (katholiek) 913, Van Alphen (anti-r evolutionair) 170 stemmen. Tusschen de beide eerstgenoemden moet Hlzoo herstemming plaats hebben. Donderdagavond verscheen de Memorie van Ant woord aangaande de Schoolwet-wijziging waarby niet in een critiek van het voorstel-Mackay c. 8. wordt getreden. Zoo dit laatste mpcht worden overge- bracht in den vorm van amendementen op zijn pntwerp, zou de Minister dat voorstel bij het mon deling debat ontmoeten. I In deze memorie becijfert de Minister het voordeel, dat de voorgeatelde wijziging voor de schatkist zal ople veren, op ten minste ƒ400,000 *s jaars. De berekening is deze: By onveranderd behoud van art. 45 zou, nadat naar de wet van 1878 alle schoolgebouwen zullen zyn hervormd en het getal onderwijzers compleet is, jaarlijks voor sohoolbouw 1,375,000, voor jaar wedden ƒ8,695,000, voor andere kosten 2,915,000 of te samen 12,985,000 ooodig zijn. Tegen 30 pCt. kost dit het Rijk dan 3,870,000. Vergoedt daarentegen het Rijk enkel 40 pCt. der jaarwedden (behoudens art. 49), dan zal dit, naar de gew^zigde wet, berekend naa» 3,622, 000 bedragen 3,448,800. Dus.: verschil 421,200. Getoetst aan de resultaten van 1881 geven de twee stelsels deze uitkomsten30 pCt. naar de be staande wet 2,641,000. 40 pCt. naar bet ont werp 2.342,500. verschil 298,500.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1