EINI t wegr. rmi|. N? 3079. ^1, BINNENLAND. Vrijdag 16 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Het Kiesrecht der toekomst. JOU il IN, I F J 1 t ïeldig. g nei •rge. iid I den Ge- Souda. De heer J. H. Becking alhier is gisteren benoemd tot directeur der Goudsche Waterleiding-Maatschappij. ;zend wordt b prys, be er beechik- meester van IERS van DAG den n ure, in AAN TE ir No. 970, n, Kerven, plaatst te iet Bureau op zegel e Borgen i 16 Mei gezegde ikkende aanleg- ings de nde Me le Blee- lleu dage- voormid- ure, ter ,ads-Tim- ne-en. srktuigen. Uzer- en ccuraat MD reijJ hi GOUDSCHE COURANT. Ons vorig hoofdartikel der I vrouw gaf oni de kr< ^reT Mdèrgetegdl «De leded jrtreeks gekt |elüke. ink® tech|teriijke beheer! hun W van eénige «hetój j ‘is S GOUDA, 15 Mei 1884. Bij Koninklijk besluit tan 12 Mei 11. is met ingang van 1 Augustus e.k., de controle „Gouda" der directe belastingen, invoerrechten en accijnser. ingedeeld als volgtGouda, Gouda (buitengemeenten), Schoonhoven, Ouderkerk a/d. IJsel, Oudewater en Hillegersberg. l over het stemrecht I vrouw gaf oni ongezocht aanleiding om metïeenige aandacht het artikel te lezen, waarin •ondwetscommissie haar denkbeelden om- de kiesbevoegdheid der burgers heeft Dit art. 82 luidt aldus ter Tweede Kamer worden recht ten door de meerderjarige man- üendq, Nederlanders, die niet bij litspradk de beschikking of het r góederen hebben Verloren, noch, chten zijn ontzet, en die zake van dé bewoning van een gedeelte daarvan in de belasting Witgeslagen en het uit dien j laatst irerloopen dienstjaar eel hebben voldaan oj> kamers, niet 'afzonderlijk istingi aangeslagen, en waar de jaaijijksche Huurwaarde ongemeubeld •veel bedraagt als de, som waarop belastbare «'huurwaarde daar ter plaatse is gesteld. wijd genoeg opengezet, terwijl tevens gezorgd i van hoeveel belang het staatsbestuur ook er rjjksbelastiug op de woningen geheven wordt, beveelt zich dit stelsel ook aan door eenvoudigheid in de toe passing, daar de taxatie der huurwaarde dan reeds voor de personeele belasting bekend en voor dit bijzonder gebruik gereed is. Mocht in de toekomst deze belasting worden ingetrokken, dan treedt daarvoor de regeling van de laatste alinea van het bovenstaand artikel in de plaats. In dat geval is er meer aan vast. Wij gelooven echter dat het toch de voorkeur verdient boven het tegenwoordig systeem. De com missie zegt daaromtrent niet ten onrechte ■Het is niet te ontkennen, dat de toepassing van dit stelsel (der laatste alinea) vrij wat meer moeielijkheid oplevert dan die van het eerstge noemde. Het zal niet gemakkelijk zijn voor elk deel des lands te bepalenwelke huurwaarde stem recht zal geven. Bij die regeling zal gelijkheid van recht op den voorgrond moeten staan en ter bereiking van die gelijkheid zal de huurwaarde, voor kiesrecht gevorderd, in alle gemeenten tvel niet op een gelijk cijfer gesteld kunnen ■korden. Toch zijn deze bezwaren veel min der groot dan die, welke de toepassing van art. 76 der Grondwet oplevert. De daar aan genomen maatstaf dwingt er toe de geschikt heid der ingezetenen voor het kiezerschap af te meten naar de som die zij tot de van aard zeer verschillende directe belastingen bijdragen. Hier komt het daarentegen alleen aan op ver gelijking van den maatschappelijken toestand der ingezetenen met de huurwaarde hunner woning. Tweeërlei grief is reeds tegen dit voorstel ingebracht. De eerste betreft de niet-opne- ming der zoogenoemde capaciteiten, waarover de heer Asser een afzonderlijk advies heeft uitgebracht. Ook na lezing van dat stuk moe ten wjj verklaren, dat deze leemte in ons oog niet zoo erg is. In de eerste plaats past de bevoorrechting der capaciteiten niet in het stelselin de tweede plaats gelooven wjj, dat door de woning als grondslag aan te nemen zoo weinig der bedoelde personen buiten het stemrecht zullen vallen, dat eene afzonderlijke vermelding overbodig is. Die enkele gegra dueerden, die bij hun ouders blijven inwonen en dus in den regel weinig of niets praestee- ren in de maatschappij, verdienen niet bij af zonderlijk besluit tot kiezers te worden gepro moveerd. De tweede grief is van den Standaard. Deze verlangt huümaniküirecht, d. i. kiesbevoegd heid aan alle hoofden van gezinnen. Deze sluit dus ongehuwde en kinderlooze weduw naars uit, al hebben zij eene afzonderlijke woning en geeft het kiesrecht aan tal van per sonen, die het niet verdienen. Rekent de grondwetscommissie op 3 a 4 honderd duizend kiezers in de toekomst in plaats van de hon derd duizend tegenwoordige, de Standaard stelt 8 honderd duizend hoofden van gezinnen, wien het kiesrecht toekomt. Onder die komen zeker duizenden familiehoofden voor, welke voor hun gezinnen bedeeling erlangen of die hun be lasting niet betalen, maar dit schijnt voor het orgaan der antirevolutionairen geen bezwaar. Deze party schjjnt meer op eigen voordeel bedacht dan op net belang van maatschappij en staatde mindere man is haar hechtste steun en laat zich het gemakkeljjkst leiden. Hoe minder tegenstand bij het bespeten van het klavier der volksconscientie, hoe lieverdat schijnt de leus te zijn. zoodra hij er eene afzondeflijke woning op na houdtonder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, dat hjj niet behoort tot die klasse van menschen, welke niet ten volte hunne gewone rijksbelasting, althans ivoor zoover hun woning betreft, voldoen. Uitgesloten worden dus alleen die minder vermogenden, wier naam voorkomt op de lijst der oninbare posten van denontvanger. Het betalen van belasting op zich! zelf is niet het criterium, maar het heb ben! van een eigen woning. Bij hun ouders inwonende kinderen b. v., al betalen zij voor hum persoon! ook afzonderlijk rjjksbelastiug, tob welk bedrag ook, zjjn niet kiesbevoegd. Wjej ongetrouwde personen, die op kamers wonen en dus een afzonderlijke huishouding hebben. De cijfers, die in het artikel ge- noeind zjjn, schijnen alleen de bestemming te hebben om een grens te trekken, die voldoende waarborgen oplevert, dat niet de wetgever in strjjd1 met den geest der grondwet óf de vrijstelling van belasting zoo hoog stelde, dat alleen de meervermogende kiezer werd, öfde belasting op de woning zoo gering stelde, dat er feiteljjk algemeen stemrecht verleend werd. Of die cjjfers juist zjjn gekozen, kunnen wij moeiljjk beoordeelen en doet ook minder ter zake; hoofdzaak bljjft, dat de niet bepaald onvermogende en niet indirect door vrijstel ling van belasting bedeelde zelfstandige bewo ner van een huis of deel daarvan tot kiezer wordt bevorderd. Het systeem, dat hier wordt voorgesteld heeft veel overeenkomst met het Engelsche kiesrecht. Ieder is daar kiezer, die in de naar de huurwaarde der woningen geheven armen belasting ten volle is aangeslagen, mits hjj dat bedrag ook hebbe voldaan. Het heeft dus daar reeds zijne practische uitvoerbaarheid bewezen, iets dat zeker mag gelden als aan beveling ten onzent, waar het geheel nieuw is. Naar ons voorkomt, is deze proef om de kluisters, waarmede de census den wetgever bindt, weg te nemen niet onverdiensteljjk. Natuurljjk valt het moeiljjk om bij voorbaat te beslissen of het in de practjjk in alle op zichten steekhoudend zal worden bevonden. Maar niet te ontkennen is het, dat het een goed afgerond stelsel geeft in plaats van het bestaande en dat het de onmiskenbare strek king heeft de grenzen van het kiesrecht zoo wijd uit te zetten als de tegenwoordige toe stand der Maatschappjj zonder gevaar toelaat. Een schrede verder en men komt tot algemeen stemrecht. In dit opzicht kunnen alten, die uitbreiding van het kiesrecht verlangen zon der tot uitersten te vervallen, met het ont werp medegaan. De deur wordt onzes inziens wjjd genoeg opengezet, terwijl tevens gezorgd wordt, dat alleen die burgers kiezers worden, welke eenigszins begrijpen de goede inrichting vau voor hen is. Zoolang Achuldij «hetz jj J ju zoodani] van ten minste de minste ten volte «Het bedrag van de minste ten volte be lastbare huurwaarde wordt door de wet ner gens lager dan 36 of hooger dan 300 bepaald. «Wordt ter zake van de bewoning van hui zen geen Rijksbelasting geheven, dan wordt het kiesrecht afhankelijk gesteld van de huur waarde der woning of het gedeelte daarvan, hetwelk men krachtens eenig persoonljjk of zakeljjk recht in gebruik heeft. De minste jaarljjksche huurwaarde die kiesrecht geeft wordt dan door de wet nergens lager dan op 52 of hooger dan op 300 gesteld.» Wat is nu de bedoelingder commissie Wjj laten ons thans niet in met de vraag of de bewoordingen, waarin dit artikel vervat is, niet beter konden gekozen zjjn. Zooals het daar ligt, is het duideljjk genoeg geformuleerd om ons in staat te stellen in algemeene trekken het stelsel weer te geven. Vooreerst ziet men er uit, dat de commissie niet den weg op wil van het algemeen stem recht. Dit bljjkt overigens uit de memorie van toelichting ten duidel jjkste. Men leest daar «Het is mogeljjk, dat eenmaal het algemeen stemrecht als een eisch des tjjds erkend wordt, en dat daartoe alzoo zal behooren te worden besloten. Maar die stap is zoo gewichtig, dat besluit zoo ernstig, dat het geene noodelooze belemmering te achten is daarvoor de her haalde overwegingen, voor Grondwetsherziening voorgeschreven, te vorderen. Voor hetoogen- blik eischt naar ons oordeel het staatsbelang invoering van het algemeen stemrecht uit te sluiten.» Ten andere valt reeds bij oppervlakkige lezing in het oog, dat de commissie gebroken heeft met het tegenwoordig stelsel, waarbij de rjjksbelastingen het criterium zjjn der kiesbe voegdheid. Volgens de commissie behoort het kiesrecht voor de Tweede Kamer te worden toegekend aan die ingezetenen, waarvan men kan verwachten dat zjj zullen letten op het groote belang, dat elk bjjzonder persoon heeft bjj de instandhouding van het geheel. Om daartoe te geraken heeft zjj de woning als grondslag van het kiesrecht aangenomen. Ieder meerderjarig Nederlander van het man nel jjk geslacht, die in het genot is, zijner burger schapsrechten, is in dit stelsel kiesbevoegd,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1