gen. i i v... 41 )eder Az., BINNENLAND. (884. Ai° 3085. Gouda en Omstreken. MNG 4 F 1.50 6 Nieuws- en Advertentieblad voor f I 1 3.50 ’s avonds «1. l faagen, - rv kV' en toe ft Concert Ja zuiging f i UR J. 1 I j] VrQdag 30 Mei. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave .4 acbien bij «jjftigtalleo, spraken it thans verspreidZij is van f o. 974, aan L. Dercksïn, de wet op het Lager 1ERENDA8- ICÉ-HAND- INEN G0E- B1 G 4 H 2 G 2 D 4 F 3 H 3 G 4 C 2 C 7 B 7 ie Banket- d a 42 Cent tf da. sn toegang, iet afgesloten Voor verdere B 36. ndeweg D 62. te Gouda. vast werk, 'e ochtends en Auutaaa swart. F 2 C 2 C' 7 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.25 franco per post 1.50. Onderwys. ir De heer Schimmelpenninck v. d. Oye betoogde kelingen. Het is verw?rpen met 43 tegen 38 stemmen. dat de strijd over .kenmerkende beginselen» o.er I - Voor de akte als onder»ijlere» werden 26, 27 en 28 Mei te Hage geëxamineerd 16 candidates. Afgewesen 7, toegelaten 2, ouder welke laat.ten be knoren mej. R. 0. .an Rooyen, van Waddingsreen, en W. van Sonsbeek, van Schoonhoven. GOUDSCHE COURANT De circulaire, waarvan wij in ons laatste Zondags- tmmmer spraken is thans verspreid. Zij is van den volgenden inhoud De afdeeling Gouda e. O. van de Vereeniging ^Volksonderwijs" neemt de vrijheid bij dezen Uwe medewerking te vragen voor een plan, dat, naar zij meent, ook door U met ingenomenheid zal worden begroet. In de Goudsche courant van 11 Mei j.l. kwam een opstel voor overFacafitieuilatapjet voor twakke Schoolkinderen, dat besloten werd met deze ’raag„Zou men niet in den nu naderenden lomer, al ware het maar voor een twaalftal magere, bleeke stadgenootjes hetzelfde kunnen doen name^- lyk het organiseeren van wat men in Duitschland minder eigenaardig noemt „een kinderkolonie" het uitzenden van een aantal zwakke kinderen van onvermogende ouders naar een gezonde streek, om daar onder behoorlijk opzicht, gedurende de zomer- vsoantie eens „recht in de wei* te zyn, en nieuwe, fnssche krachten op te doen. In hare vergadering van 21 Mei besloot de sfdeeling van Volksonderwijs" pogingen aan te wenden om uitvoering te geven aan een dergelyk plan, en werden ondergeteekenden uitgenoodigd zich als Commissie voor deze zaak te constitueeren. Zij zullen de vrijheid nemen zich eerstdaags persoonlijk ten uwent te vervoegen, om Uwen nnanciëelen steun voor deze zaak te vragen, maar wenschen U vooraf nog eenige bijzonderheden mede te deelen. n*T°lging van eenige steden in Zwitserland en Duitschland werden ten vorige jare uit Amster dam ongeveer twintig kinderen gedurende 3 weken naar de omstreken van Zeist verplaatst, en deze eerste proefneming slaagde zgo volkomen naar wensch, dat in den aanstaanden zomer dit aantal lot 160 vermeerderd zal worden. Ook in den Haag is men voornemens dit goede voorbeeld te volgen. En ofschoon het aantal kinderen, van 8 01 11 jaar, dat in*, de termen zou vallen om hiervan te genieten, in de hoofd- en in de hofstad mis- AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. SCHAAK-CORRESPONDENTIE. Gouda wiU 38ste zet 34ste 35ste h 36ste GOUDA, 29 Mei 1884. De kap. G, J. Meijer alhier, is overgeplaatst bij het 3e bat. Ie reg. te Groningen. De heet B. J. Swaan, predikant alhier, komt voor op het drietal voor de vacature-Vethake te Leeuwarden. De heer 8. F. W. Grebe, predikant alhier, komt voor op bet zestal voor de vacature-Geelhuiisen te Middelburg. dit ontwerp heengaat; dat de liberalen ’t derhalve zeer goed kunnen aannemen, dat zij zelfs verplicht waren geweest zelven het initiatief te nemen, omdat zij de schuld zijn van bet finantieel tekort, tot welks vermindering deze „administratieve* en „finan- cieele* verbeteringen moeten strekken. En als zoodanig vat de anti-revolutionaire partij deze voor dracht op. Ook de liberale partij gelieve met terzijdestelling van elke partijberekening en partij- bedoeling alleen op het finantieel vraagstuk te letten. De heer Roëll, hoewel geen onbepaald bewonderaar van de Schoolwet van 1878, achtte echter de be weringen omtrent de drukkende gevolgen der schoolwet «eer overdreven. Alleen daar waar bezui niging kon plaats hebben zonder schade voor het onderwijs, wil hij daartoe medewerken, want met bet feticbisme voor het openbaar onderwijs gaat hij niet mede. De heer Buma bestreed het ontwerp. Er moeten eer meer dan minder onderwijskrachten zijn. De gemeenten zullen door de verminderde uitkeering te veel worden gedrukt: de verplichte schoolgeld- heffing zal op de autonomie der gemeenten inbreuk maken. De heer van Baar sloot zich geheel aan bij het betoog van den heer v. d. Oye. Het finantieele vraagstuk is hier overwegend en daarop slechts valt nu te letten. De principieele schoolstrijd blijft er buiten. Maar op finantieel gebied gaat het Regeeringsontwerp hem niet ver genoeg. De minister van Binnenlandsche Zaken erkende ten volle dat hier de eigenlijke school wetstrijd niet heropend wordt. De beginselen der schoolwet moeten onaangetast blijven: de omstandigheden brengen niet mede op het beginsel der openbare gemengde school terug te komen. Slechts admini stratieve verbeteringen zijn dour de ervaring nood- zakelijk gebleken en die verbeteringen werden door den Minister verder toegelicht en uiteengezet. De heer Lobman meende dat het regeerings-ont- werp niet ver genoeg ging in de richting van bezuiniging. De heer Schaepman verzette zich vooral tegen het betoog van den heer Roëll dat het belang van het onderwijs zou meebrengen in de gevestigde toestanden niet in te grijpen. Speciaal art. 45 is onhoudbaar. De heer Roëll verklaarde echter dat zijn bedoeling gematigder is dan men meent. Daarop is het algemeen debat gesloten. In de zitting van gisteren heeft de heer van de Werk bericht gezonden wegeas aanneming van het raadsheerschap, opgehouden te hebben Kamerlid te zijn. De beer Rengers is beëedigd en heeft zitting genomen. Het debat over de schoolwet-wyziging is voortge zet. Wyzyjjng van art. 1 om het onderwys in de armeninricbltug, gestichten enz. als schoolonderwijs te beschouwen wordt aangenomen met 43 tegen 33 stemmen. Een voorstel van Vaü Eek om niet toe te laten de amendementen die betreffende niet door de Re- geeridg voorgestelde wijzigingen der schoolwet, is verworpen met 77 tegen 2 stemmen, daarna kwam in behandeling het amendement-Mackay om by art. 8 niet te eisebeu voorafgaande schriftelijke goedkeu ring vau den schoolopziener tot toelating van kwee- schien by vyftigtallen, en hier ter stede slechts bij tientallen te tellen is, meenden wij toch ook voor dezen zulk een plan op touw te moeten zetten, dat te gemakkelijker uit te voeren is, naarmate wij alles op kleiner schaal kunnen in richten. Ons voornemen is te raadplegen met de hoofden der openbare kostelooze scholen bet onderzoek der door hen aan te wyzen kinderen aan een geneeskun dige op te dragen, en door de ouders een verzoek te laten doen om hun kioiieren in bet bedoelde voorrecht te doen deelen. Gesteld dat op die wyze een 14tal kinderen in aanmerking zouden komen, dan moeten geschikte personen worden gezocht als geleiders, aan wien bet opzicht en toezicht kan worden opgedragen. Wy hebben berekend, dat voor een verblyf van twintig dagen voor 14 kinderen en genoemd personeel een som van 1000 noodig zou zijn. Dit bedrag is den renten keer zoo hoog, omdat allerlei zaken, zooals lakens, dekens, speelgoed enz. moeten worden aangesabaft, die altijd later weder dienst zouden kunnen doeu. Jb’wrdl bet getal tot 10 beperkt, dan zou die som iets minder gesteld kunnen worden. Om deze gelden byeeu te verzamelen, doen wy een beroep op uwe milddadigheid. Gy, die misschien ’s zomers voor eenigeu tijd de stad verlaat om in binnen- of buitenland verfrissching te zoeken van eigen krachten gij, die wellicht met of voor uwe kinderen aan het strand of in het boseb vernieuwing zoekt van levenslust; of gij, die zonder zelve dat genot te smaken dit toch gaarne zoudt gunaen aan eenige arme, ongezonde, bleeke kinderen, onthoudt ons uwe hulp niet. Wij gevoelen, dat wij tegenover U en tegenover de ouders dier kinderen een groote verantwoordelijkheid op ons laden, maar de overtui ging, dat wy een goed werk voorslaan, geeft ons daartoe den moed, en tot dit schrijven de vrijmoe digheid. Wy vertrouwen, dat onze verwachting omtrent de bekende mildheid van Gouda’s meer gegoede ingeze tenen ook thans niet zal worden teleurgesteld. Mr. D. N. BROUWER. Mr. W. J. FORTUIJN DROOGLEEVER Jr. J. M. NOOTHOVEN tan GOOR. L. P. HOOGENDIJK. H. JAGER. H. P. SCHIM van dbb LOEFF. J. POST van deb BURG. Dr. H. IJSSEL de SCHEPPER. A. LANGERHUIZEN van UVEN. Gouda, Mei 1884. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen stonden o. a. terecht: J. v. C., arbeider te Krimpen a/d. Weel, bekl. van gewelddadigheden jegens den gemeente-veld- wachter en verwonding met een mes van een anderen arbeider. Eisch 1 maand gev. cell, en 8 boete. A. L., zonder beroep, wonende te Gouda, bekl. van bedelarij. Eisch 14 dagen gev. In bovenst, zaken aanst. Zaterdag uitspraak. Staten-Generaal- Tweede Kamer. Zittingen van 27 en 28 Mei. De beraadslaging werd voortgezet over het wets ontwerp tot wyziging van (•- T De heer Schimmelpenninck

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1