ra. TUIN ooi. rys franco adelaar R. Ionen gi X| BINNENLAND. Woensdag 4 Jill. N° 3087. 1884. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De onderwijswet in de Hamer. mderpand De inzending van advertentiön kan geschieden tot op Am- 9 i de brug merdam, goedge- it van 16 van drie n 1° Juli 30° Juni torvaart- ug, over- Igekeurd 28 Juni oopen van >ten) van f 0.20 el - 0.01 r - 0.01 jaars voor is 2 dagen 8 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER- DAG. De prgs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. ;en le- ïrdamache van pro- iein gezin 1884, des IRAAF en mede na- MRADEN 7oerden, bjj ndshuis te CHT insdag den meenlands- behoorlyk an vóór of ags ten 12 ■t Gemeen- nen ter Se- p Rijnland, e Gouda. IG” oor: o 's ja»n jatiekoers rden goudsche courant. GOUDA, 3 Juni 1884. Zondagavond ten kwart voor twaalf ure ia Jan van Rijn van Reeuwijk, naby de tol bij deze gemeente, door de stoomtram Gouda-Bodegraveu aangereden. De machinist stopte en toen men ging zien, moest men hem onder de machine uithalen, waarop men naar Reeuwijk terugstoomde. Maandag morgen is hij in het gasthuis alhier opgenomen, waar hem de linkervoet ia afgezet en de rechterknie in een zwaar verband is gelegd. Men vermoedt dat hij in be schonken toestand naast de rails is gevallen en blijven 1 iggen In de zitting der arrondissements-rechtbank te Rotterdam van Zaterdag ia J. v. C.arbeider te Krimpen a/d IJssel, ter zake van geweldda digheid tegen een bedienend beambte in functie, en verwonding, veroordeeld tot eene maand celstraf en 8 boete, subs, een dag celstraf. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel tneer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN, uur des namiddags van den dag der uitgave —iim— vasthoudendheid. Toch gelooven wij, dat de meerderheid verstandig gedaan heeft dit in libe ralen zin gewijzigd wetje niet te verwerpen. De eenheid onder de liberalen heeft niet te veel opofferingen gekost en heeft veel gered, wat door oneenigheid verloren zou gegaan zijn. Had de meerderheid der liberalen zich geplaatst op het standpunt van ongewijzigde handhaving der tegenwoordige bepalingen der wet, dan zou stellig een deel der onzen met het oog op de finan ciën de regeering gesteund hebben. De storm is thans bezworen door eenige toegeeflijkheid, die naar ons oordeel geen afbreuk doen zal aan de qualiteii van het onderwijs. In de politiek is schipperen een vereischte, zjj leeft van transactie. Ons dunkt dat de leiders der liberalen in deze omstandigheden blijk gegeven hebben van tact en staatsmanswijsheid en dat wjj alle reden hebben om over het verkregen resultaat ver heugd te zjjn. Laat ons hopen, dat de tegen woordige financieele moeilijkheden van voorbij gaan den aard zullen zjjn en van bezuiniging op dit gebied verder geen sprake behoeft te weze. Als wij beter onze handen kunnen roe ren, kan aan herstel der schade weder worden gedacht; dit zjj dan de eerste zorg der liberalen. Aan het beginsel zijn al de onzen getrouw ge bleven. Moge dus de aanneming dezer wet zjjn een reculer pour mieux sauter. Binnen eenige dagen komt thans deklassen belasting aan de orde. Wjj zouden niets liever wenschen, dan dat men ook daarbij zoo gelukkig was eene formule te vinden, welke alle liberalen vereenigde. Ook hier eenheid van beginsel, maar zal daarvan blijk gegeven worden in de toepassing? Wjj hopen het, maar vreezen grooteljjks. De clericale partjjen zullen uit wrok over de geleden nederlaag in geen geval de nieuwe belasting goedkeurenhet ligt dus voor de hand, dat alleen aaneensluiting der der liberalen de inkomsten-belasting mogeljjk maken kan. Waarom zou| die nu niet even goed bereikbaar zjjn? ten der onderwjjzers, Mackayc. s. slechts 30 pCt. en dan nog maar van zeker* maxima. Gedu rende de discussie stelden de vier liberale leden van de commissie van rapporteurs eene andere lezing voor, die alle stemmen der liberalen op zich vereenigde. De 30 pCt. der wet werd gehand haafd, behalve voor onderhout van schoollokalen en meubelen en voor andere dan eerste aan schaffing der hulpmiddelen, enz., zoodat de hoofdzaak onveranderd bljjft, maar in onder geschikte punten, welke vooral aanleiding gaven tot misbruik, eenige ontlasting werd verkregen van de rjjksschatkist. Art. 23 is gewjjzigd ten gevolge van een amendement van den neer Borgesius, waarbij de liberalen meer toenadering toonden tot de regeeringsvoorstellen dan op andere punten. Waarschjjnljjk geschiedde dit uit vrees dat on veranderde handhaving van,dit artikel door de onzen aanneming van hel regeeringsroorstel ten gevolge hebben zou. De cjjfers zyneenigs- zins anders geformuleerd, waardoor eene be sparing van circa 4 a 500 onderwijzers ver kregen is, terwjjl de minister ongeveer 2000 minder voldoende achtte. Wjj, die wat dit punt betreft voor de school geen bezwaar zagen in de onveranderde aannSrning van het regeerings- voorstel, kunnen nntuurljjk ons zeer goed ver- eenigen met hfii-thans aangenomen stelsel. Hoe meer onderwjjzers hoe beter en het verhengt ons, dat zooveel politieke mannen den toestand der schatkist nog niet zoo bedenkeljjk achtten, dat er op de onderwijskrachten aanzienlijk bezuinigd moest worden. Alles bijeengenomen, mag dus de volksschool worden gelukgewenscht met den afloop van dezen veldtocht*^ Wjj hadden vrees voor erger, daar de omstari<4ffeheden den aanvallers bijzon der gunstig waren. Alleen de aaneensluiting der liberalen heeft de school gered. Bjj de eind stemming voegden zich de 3 conservatieven by de voorstemmers, terwyl een zestal liberalen zich er tegen verklaarden. De conservatieven wilden blykbaar liever eene kleine bezuiniging dan in het geheel geene, terwjjl natuurlijk de liberale opposanten liever de ongewijzigde hand having der wet van 78 zagen. Voor deze laatsten was de wjjziging van art. 24 en art. 45 een te dure prijs om er eenige verbeteringe van administratieven aard voor tekoopen. Gi heel ongeljjk hadden deze 6 liberalen niet. De geheele verandering der wet toch komt nu neder op vermindering van het getal onderwjjzers met uitstel van den uitersten termjjn, waarop het ver- eischt getal moet aanwezig zjjn. tot hetjaar 1890 en op inkrimping van de vergoeding aan de ge meenten. Verbeteringen zjjn dat voor de voorstanders van eene goede volksschool in geen geval, tenzjj bjj de regeling van het getal der onderwijzers gelet was op de grootte der klassen en tegenover de verminderde uitkeering eenig eequivalent stond voor de gemeenten. Niets dan verzwakking der wet is dus ver kregen en daarom zullen wjj ons wel wachten dezen heeren eenig verwyt te doen over hunne Met bjjzonder genoegen vatten wjj de pen op om eene beschouwing neder te schrjjven over den afloop der debatten in onze Tweede Kamer omtrent de wet op het lager onderwjjs. Reeds zoo dikwyls hebben wjj als vriend de feilen getoond der liberale party, dat een enkele maal te knnnen prjjzen een ware verademing is. In den strjjd voor goed onderwjjs zjjn de zoo dikwyls jammerlijk verdeelde liberale leden der Kamer één van zin geweest en daaraan hebben we te danken, dat èn de voorstellen Mackay c. zjjn verworpen, èn de regeerings- voordracht zóó is gewjjzigd, dat wel administra tieve verbeteringen zjjn aangenomen, maar dat geenerlei belangrijke schade is toegebracht aan ons volksonderwijs. Er is dus nog één groot volksbelang, waarvoor men zooveel hart heeft, dat oude veeien worden vergeten on waarom trent allen zich solidair aansprakeljjk gevoelen tegenover de natie. Dit geeft eenigen moed voor de toekomst. De uitkomst dezer campagne is eene volkomen nederlaag geweest der clericale partjjen, welke onder de leuze van bezuiniging een bedekten aan val deden op de schoolwet en daarbij rekenden op den steun van enkele liberalen, wier gemoed zjj bezwaard achtten te zyn door den financieelen noodvan het oogenblik. Hunne teleurstelling over deze misrekening was dan ook groot en vol komen verklaarbaar. In scherpe verwjjten gaven zjj bjj monde van de heeren Lohman, Schaep- man en Keuchenius lucht aan hunne machte- looze woede. De een smaalde op de onderwijzers, die als verkiezingsagenten werden gebrand merkt, de ander bazelde van onderwysdolheid, waaraan de liberale partjj leed, kortom hun geheele houding gaf bljjken van eene bitterheid als alleen in clericale gemoederen huizen kan. Heeft onze party dus alle reden van tevre denheid over de houding harer vertegenwoor digers, ook wjj kunnen ons in hoofdzaak neder- leggen bjj de gevallen beslissing. Onze lezers herinneren zich misschien, dat wy in onze hoofdartikelen van 10 en 15 Febr. jl. ons ten sterkste verklaarden tegen de voorgenomen ver mindering van rykssubsidie aan de gemeenten, doch minder bezwaar hadden tegen wjjziging in de bepalingen omtrent het vereischte hulp personeel op de scholen. Welnu, de Kamer is van (dezelfde meening geweest. De 30 pCt. van art. 45 is grootendeels gehandhaafd, terwjjl de eischen van art. 24 eenigszins werden ge matigd, hoewel niet in die mate als de Regee ring wenschelyk had geacht. De discussie over de rjjksbydrage vormde het glanspunt der debatten, welke overigens tameljjk mat en be neden het onderwérp bleven. De redevoeringen ■xan de heeren Verniers van der Loeff, Heems kerk en Roëll waren zaakrjjk en maakten blyk baar indrnkvooral de eerste heeft zich door ïfln uitnemend betoog zeer verdienstelijk ge maakt. Zooals men zich herinnert, stelde de minister voor 40 pCt. enkel van de tractemen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1