1884. Zondag 15 Juni. N'° 3092. UNI. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. fr. POST r agens idel geschikt s ook iedere BINNENLAND. Haniwerksleerlingen. ICHT TIER EN. F schappij, DT ierak, 1ST. erak 7 uur. recht 9 uur,. OLPLEITDUSTCï fs j •Ni fl hel het contractenstelsel ir te te Gouda. 5 Ct. ie boot. roorwaardenn plaatst, aan- loofd-Dépót M te Utrecht, GOUDSCHE COURANT en renerven ohtingen en t te Gouda, l^eekersingel Bediende, eeren strekt teeken- en I vertneerderini algemeen gd- Ische Cou- ien door den Gouda. i >op. Te be- choen winkel JSMAN, Tiendeweg LSTWN, Blauwstraat, ssiau Zn. DKADE. MAN. Kurvïrs. Gaarkeuken. Bom. SFLAN» Bouthoorn. >k Wildb. ,F1 Brink-w.. BUWBN. Het voornaamste gebrek ligt in de ontsten tenis van eene regeling, waarbij patroon en leerling persoonlijk met elkander zyn verbon den en daarom is het totstandbrengen daarvan de eerste stap op den goeden weg. Contracten tusschen de beide partpen, die de wederzjjdsche rechten en verplichtingen nauwkeurig omscbry- ven, moeten regel worden. Natuurlijk behoort bij het ontwerpen daarvan behoorlijk te worden gelet op het onderscheid tttachen handwerk of ambacht en fabriek; bij het eerste is geheele beoefening van het vak mogelijk, in eene fabriek niet, hoewel daar .toch wenschelijk zou zjjn, dat den leerling een ruimer overzicht van het geheel en eenige bekendheid met aan zjjne specialiteit verwante werkzaamheden ver zekerd werd. De eerste soort van leerlingen moeten door den i tweede door gesel aan den goeden uitslag der den wordt. Ala voorbeeld i dergelijke verbintenissen als reeds nu gesloten en door de heeren Van Marken te Delft Stork te Hengeloo. Commissie de wenschelpkheid uit,.dat den leerlin- L. uitgekeerd hetgeen in het begin van den leer- f.” J A. 1 li •...it i« in het geringe geld te eische zou burgeravondscholen gewezen en op ag daarvan aangedrongen. Een schema van deze te geven wordt door de commissie eene zeer uftgebreide taak geacht, welke een afzonderlijk onderzoek van deskundigen zon vereischen. Hetzelfde geldt van het herhalingsonderwijs. Met het oog op de zoo groote verscheidenheid van plaats $n van bedrijf acht de commissie zich dus genoopt, zich te bepalen tot den wensch, dat het onder wijs, na het doorloopen der lagere school aan de aanstaande handwerkslieden en fabriekar beiders te geven, hoe langer hoe meer worde ingericht in overeenstemming met de bjjzondere behoeften, welke het bestemd is te bevredigen. Ziehier in korte trekken wat dit verslag geeft. Het komt ons voor, dat de wenken, die het bevat, overweging en behartiging ver dienen. Indien in dezen trant een begin wordt gemaakt met de regeling eener zaak, die thans in het geheel niet georganiseerd is, kan er langzamerhand een degelijk stelsel tot stand komen, dat handwerk en fabrieken, patroons en leerlingen en dus ten slotte de geheele maat schappij ten goede komt. Medewerking van patroons en werklieden is tot welslagen van dit streven een eerste vereischte, ondersteuning daarvan door maafechappyen en vereenigingen, op wier weg zulks ligt, zal aan Me tot stand- koming bevorderlijk kunnen zijn. Want alv<£ rens de denkbeelden der commissie in eeim ,wet kunnen worden belichaamd, moet er eenè' volksovertuiging Mestaan omtrent de opleiding van leerlingen en op dit oogenblik ontbreekt GOUDA, 14 Juni 1884. Z. M. heeft benoemd tot leeraar aan de Rijks— hoogere burgerschool alhier den heer M. J. ran Dug- teren, met toekenning tan eervol ontslag ala leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Middelburg, en met machtiging tot gelijktijdige waarneming van het ambt van leeraar aan het progymnasium te Gouda. Tot onderwijzer aan een der jongensscholen voor uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam is benoemd de heer J. van (feu Arend, te Gouda. Het overgangs examen B. der Polytechnische School Je Delft volgens art. 61-64 der wet op het Midd. ondeiwys is met goed gevolg afgelegd door den beer L. van Krimpen, Aan de universiteit te Utrecht werd eergisteren met gunstig gevolg bet eerste natuurkundig examen (voor artsen) nfgelegd door de heeren M. Schinkel en C. H. Felix; Het muziek-corps der dd. Schutterij alhier zal dezen zomer eene in de 14 daag openbare muziek uitvoeringen geven op de groote Markt en wel des Donderdags des avonds van 7 tot 9 ure. -V In de zitting van Donderdag der Arrondissements Rechtbank stond o. a. terecht: J. H. wegens een hem ten laste gelegdeu diefstal van eene palingfuik. In den morgen van den 23 Mei jl. werd nl. door twee knechts in dienst van den visscher J. van O. te Gouda vermist eene zijden palingfuik eu wel uit den singel aldaar, waar zij den vorigen morgen met meer andere dergelijke fuiken was gezet. Op eerstgemelden ochtend werd beklaagde in het bezit van eene dergelijke paliug- fuik en een zakdoek met paling^ gezien, en bij de later gevolgde arrestatie wees hij aan de politie waar hij de fuik te drogen had gehangen. Het O. M., bekfaagde’s schuld voldoende bewezen achtende, eischte zijne veroortleeling tot eene maand celstraf. Over 8 dagen uitspraak. VAN Op initiatief van de Vereeniging tot bevor dering van Fabrieks- en Handwerknijverheid is voor een paar jaren eene commissie benoemd ten einde een onderzoek in te stellen naar de verbetering van de opleiding van leerlingen in handwerk, ambacht en fabriek. Deze com missie, aan welke afgevaardigden werden toe gevoegd van het Nut en de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft voor eenige maanden een rapport uitgebracht, gesteld door Mr. B. H. Pekelharing te Delft, waarin de uitkomsten van dit onderzoek zijn nedergelegd. Wegens het belang van het onderwerp wen- seben wij op dit verslag de aandacht te vestigen, hetgeen misschien aanleiding geeft tot bekend heid in wijder kring. De volgende vragen werden aan het oordeel der commissie onderworpen: «Welke middelen kunnen in Nederland wor den aangewend tot verbetering van den maat- schappelyken toestand der leerlingen by hand werk, ambacht en fabriek? «Kan daarvoor ook heil worden verwacht van wettelyke bepalingen op den arbeid of dergelijke «Zoo ja, moeten art. 915 van de wet van 22 Germinal, an XI, worden afgeschaft en daor andere vervangen, of welke andere weg zou daarvoor moeten worden ingeslagen? «KnrmO» -rle -Vereenigingen, die zich den bloei van nijverheid en handwerk ten doel stellen, en andere dergeljjke vereenigingen tot dit doel medewerken?. Men kan zeker niet ontkennen, dat de in die vragen aangevoerde punten overweging waardig zijn. Zij gaan uit van de onderstel ling, dat de opleiding van I en handwerk thans onvoldoende is, eene weging deelden, gelijk .jij 1 is een gevolg ejane voldoende regeling van het leerlingwezen werden de plaats gesteld. In vroeger tijd was de opleiding geheele gild, waartoe zij behoorden. statuten en verordeningen was geregeld en -elk patroon was verantwoordelijk aan het gfldebestuur voor de wijze waarop hij zjjn taak opvatte. Na de omwenteling werd dit anders en in den nieuweren tijd zou "deze toestand ook niet houdbaar geweest zijn. velerlei bedrijven die in het gfoot worden uitgeoefend ep in de tegenwoordige fabrieken, waar groote verdeeling van den arbeid is inge-x voerd van 1 slechts te verrichten, zoodat Jaa1«. zx«.a.-1.Ia i Feitelijk bestaan a opleiding van leerlingende nadoelen - meer gevoelen, maar het geneesmiddel te vinden is niet gemakkeljjk. net is een ingewikkeld vraagstuk, omdat daarbij allerlei maatschappelijke en economische.ver houdingen en verschijnselen betrokken 4)n en de commissie erkent dan ook volmonuig dat zij niet bij machte geweest is 'eene doel treffende algem'eene regeling voor Hen arbeid te f* r, ’ragen en hetgeen haar voor het oogenblik het ■meest noodzakelyk en bet best uitvoerbaar scheen. patroon worden opgeleid, de mikte werklieden wier belang ir ppleiding verbon- geeft de commissie worden door de Holl. Spoorwegmaatschappij en door de heeren Van Marken te Delft en Sterk te Hengeloo. Naar aanleiding dezer voorbeelden spreekt de gen van den aanvang af eenig looft worde lu uvu .nu M.H tijd te veel gegeven wordt, vindt zjjne vergoeding bedrag der laatste jaren. Leer- eischen, anders dan bij uitzondering, het welslagen van het contractenstelsel in de waagschaal stellen. 1» de tweede plaats a wettelyke regeling van onmisbaar om het op den duur ingang te doen vinden. Het verslag bevat de schets van een wetsontwerp op dit stpk. De voornaamste be palingen daarvan zijn1’. de> leerlingen-con- tracten moeten schriftelijk gesloten worden en worden geregistreerd op het gemeentehuis tegen een vast recht b.v. van 1 gulden2’. de con tracten behooren, om geldig te zijn, aan zekere vereischten te voldoen wat den inhoud betreft; 3°. gebruik van leerlingen voor huiselijke en persoonlijke diensten is verboden 4’. minstens 10 uur voor schoolonderwijs moet behalve de tijd voor godsdienstonderwijs voor den leerling vrjj blijven5°. een zekere termijn b.v. «ie eerste 1 a 3 maanden van het contract gelden als proeftijd, gedurende welke beide partijen de verbintenis nog kunnen verbreken; 6°. rege len worden gesteld voor het van rechtswege tenietgaan dei verbintenis (door overlijden) of voor de ontbinding op verlangen van ééne party; 7*. Leerlingenboekjes worden ingevoerd die alleen de noodige bijzonderheden behelzen omtrent gesloten contracten, doch niet omtrent gedrag enz.; het doel is alleen te voorkomen, dat leerlingen zich bij anderen verhuren in strijd met hun contract. 8U. Op verlaten van zijn patroon door den leerling wordt straf gesteld, terwjjl patroons die leerlingen aan contracten onttrekken tot schadevergoeding gehouden zjjn. Omtrent andere punten b. v. examens aan leerlingen af te nemen, den tijdsduur der con tracten, het toekennen van belooningen, het houden van wedstrijden en tentoonstellingen van door leerlingen vervaardigde voorwerpen, geeft de commissie als haar meening te kennen, dat zjj of vooralsnog óf in 't geheel niet voor wetteljjke regeling vatbaar zjjn. In de derde plaats acht de commissie het noodig, dat het onderwijs der leerlingen beter deplaaUaan, vinden. Zij heeft zich beperkt tot de haar gestelde behartigd worde dan thans. Bik leerling be- vr»„o„ i..xlagere school doorloopen te hebben. Voor het verder onderwijs wordt vooral op ingevoerde punten overweging leerlingen in fabriek -- f over- die trouwens alle leden der commissie J over het algemeen wel niet zal worden betwist. De tegenwoordige toestand is een gevolg van de opheffing der gilden op het einde der vorige eeuw, zonder dat daarvoor werden de plaats gesteld. In vroeger tijd J van leerlingen een zaak van het geheele gild, waartoe zjj behoorden. Door en verordeningen was de opleiding en «elk patroon 1- iet gfldebestuui dit anders Lvsvmuu wa uicl uuuuuuur geweest zyu. Dn velerlei bedrijven die in het gi;oot worden groote verdeeling van den arbeid is ing( 1 is het den leerling onmogel jjk alle deelen het bedrijf te leeren kennenelk heeft hl een bepaald onderdeel van den arbeid» -een jarenlange leertjjd deels overbodig dfeels onmogelyk is geworden, beiteljjk bestaan er tegenwoordig geen regelen voor de crl—™.B L- daarvan doen zich stoeds Het i f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1