Ale m 1-1884. I rs, bekroond jen, Eene les uit België. tl® 1884. Vrijdag 20 Joni. N° 3094. ING fcCo. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, BINNENLAND, 9 1. I’Ll ?n. LAL. 5th, 1 I l I lï e Reunie.» den Pen- aande het irit, Kunsten ;teur der icht, S. ING luni. r- y* GOUDSCHE COURANT «67. I», irland aas- Agent A. gbaar foor INKMAN >men schilderde nskerk te s der St. □gen, enz. k levens- ebroeders en STA- A. K. v. Agent P. ent P. J. LSHOUT MITS te oordrecld, tieke mannen, die water in hun wijn weten te doen. Evenmin als aan vroegere kabinetten, van die richting zal het aan het nieuwe gelukken het bestaande af te breken om alles nieuw in te richten naar den wensch der geestelijkheid. Maar het goede verzwakt en stellig den vooruitgang tegengehouden te zien, is op zich zelf reeds een groote straf voor die liberalen, op wie de ver antwoordelijkheid nederkomt voor de begane misslagen. Een ommezwaai, als wij de vorige week in Bel gië op politiek gebied beleefd hebben, is een feit van te groote beteekenis en een te zeldzaam voorkomend geval dan dat die niet de aandacht getrokken zou hebben ook buiten de grenzen van dat land. Een politieke party, die in de Kamer beschikt over eene meerderheid van 20 stemmen en in haar gevoel van zekerheid zich de weelde veroorlooft van een binnenlandschen oorlog, waarbjj in de kiesvereenigingen vroegere medestanders elkander uitkleeden en uitschelden, loodst de tegenpartij er jaloersch op wordt, ontwaakt op den verkiezingsdag nit haar schoenen droom en bemerkt dat zy geheel een vreemdeling geweest is in haar eigen land en dat zy zelfs geen flauw begrip had van hetgeen er omging in de stad, waar zjj voor altijd haar hoofdkwartier meende gevestigd te hebben. De meerderheid is geslonken tot eene minderheid van 34 stemmen; de clericalen beschikken dus over grooter kracht dan zjj sedert 1830 gekend hebben; een ander ministerie was onvermijdelijk en is reeds in functie. Grooter misrekening is haast niet denkbaar en overtreft nog den laatsten val van lord Beaconsfield, waarmede deze ge schiedenis overigens, voor zoover onze herin neringen reiken, de meeste overeenkomst heeft. Het ligt in den aard der zaak, dat elk aan dachtig waarnemer drr politieke gebeurtenissen van onzen tgd benieuwd is naar de oorzaken, die tot dergelijke uitkomst geleid hebben. In het buitenland en ook in ons land dachten velen dadeljjk aan het capaciteitsstelsel, dat dit jaar voor het eerst in Belgjë in toepassing is gebracht. Dit is echter eene dwaling, daar de zoogenaamde capaciteiten en de door een examen bevoegd verklaarde kiezers alleen stem hebben voor den gemeenteraad en de provinciale staten. De nieuwe wet gold dus niet voor deze ver kiezingen; het zjjn ongeveer dezelfde kiezers, die voor eenige jaren eene liberale meerderheid in de Kamer brachten, welke thans tot het bekende resultaat hebben medegewerkt. Alle argumenten dus vóór of tegen het stellig in België nog onvolmaakt toegepaste stelsel der capaciteiten zjjn van allen grond ontbloot. De triomfkreet van de Standaard, dat de ontwik kelde lieden dus clericalen blijken te zjjn, be rust alleen op onbekendheid met de wetgeving onzer zuideljjke naburen. De oorzaken moeten elders gezocht worden. De liberalen in België zjjn het er zelven nog niet over eens en noemen de nieuwe belastingen en het drjjven der radicalen als hoofdschuldigen de clericalen schrijven hun onverwachte zege voornamelijk toe aan afkeer der bevolking van de nieuwe schoolwet. Al deze zaken zullen haar invloed hebben doen gelden, maar als men de verschillende berichten uit de provinciën leest on in aanmerking neemt, dat de Brusselaars, wier keuze van 16 vertegenwoordigers den doorslag heeft gegeven, toch niet zoo bijzonder clericaal zjjn geworden, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat de verdeeldheid der liberalen in «igen boezem en het onverstandig drjjven dei geavanceerden de hoofdfactor der onverwachte zwenking van vele kiezers geweest is. De vooravond der stemming was getuige van zoo veel bitterheid onder medestanders, van zooveel felheid tegen de gematigden, dat hoogstwaar- schjjnljjk den bedaarden kiezers de schrik om het hart geslagen is. Men moet niet vergeten, dat tusschen de beide groote stroomingen op Politiek gebied een breede zoom bestaat van dood water; met andere woorden, dattusschen de beide hoofdrichtingen een talryke schaar hebben in de publieke zaak, zpnder veel staat kundig inzicht, zonder persoonlijke overtuigin gen, nagenoeg neutraal, de een met een liberaal, de ander met een clericaal tintje. Wanneer nu de strijd der meeningeu bjjzonder hevig is, en de partyen nagenoeg tegen elkander opwe gen, doet juist deze licht voor indrukken vat bare groep de schaal overslaan naar de eene of de andere zjjde. Van nature zjjn deze lieden voor zichtig en vooral bezorgd voor hun oogenblik- keljjk materieel belang. Veel houvast heeft men er niet aan, omdat afwezigheid van eene gevestigde opinie ze onvatbaar maakt voor degelijke argumenten; de minste paniek drijft hen als schapen uit het eene naar het andere kamp. Iets dergelijks stellen wjj ons voor dat in België geschied is. De Brusselaars b. v. zullen zich niet verdiept hebben in den school strijd, die alleen de geestelijkheid en hun aan hang warm maakt; de niéuwe belastingen kunnen een zeker aantal der bovenbeschreven middelmannen gevoelig in hun zwak geraakt hebben maar de höofdzaak schijnt de te groote ijver der radicalen en hun verwoedheid tegen de gematigde elementen der liberale party te zjjn geweest. Zou nit hetgeen aan gene zjjde van den Moerdjjk gebeurd is niet eene nuttige les te trekken zjjn voor alle parlementaire landen en inzonderheid voor ons Langzamerhand komen wjj *in hetzelfde geval, dat twee groote partyen elkander bei veld betwisten en dat ook de middelmannen, de bedaardstf .en kalmste lieden der beide kampen den doorslag geven. Het is daarom ook voor onze liberalen van groot belang met hunne achterhoed^ rekening te houden en deze niet door al te groote voort varendheid van zich te vervreemden. Logisch doorredeaeeren op een juist beginsel is heel mooi, het doorvoeren zjjner principes tot de uiterste consequentiën is noodig en nuttig in de studeerkamer, maar men zij voorzichtig met de toepassing op bestaande maatschappelijke rerhoudingen. Men kan ook het organisme van staat en maatschappij niet meer versterkend voedsel toedienen dan het redelijkerwijze ver duwen kan, zonder gevaar te loopen het van zjjn stel te brengen en zich de jammeren eener indigestie op den hals te halen. Weigering van alle toegedachte spijze is dan het onver mijdelijke gevolg. Liever wat te langzaam, dan te snel. Daarbij komt dat onderling krakeel op alles behalve vriendeljjke wjjze over de meer of miudere opportuniteit van sommige maat regelen, voortdurende oprakeling van persoon lijke quaestiën waarbjj beide partyen elkander hatelijkheden naar het hoofd werpen en elkander af breken, allerminst geschikt zjjn om den steun te winnen der weifelende achterhoede en veeleer bjj deze twjjfel doen ontstaan aan de goede be doelingen en de belangeloosheid der partij hoofden, voor wie men anders wel eenige voor liefde hebben zon. Onze geavanceerden kunnen met de ontvangen les hun voordeel doen. Het spie gelen aan een ander is altyd verkieslijk boven het voelen der striemen op eigen rug. Veel is in België door onvoorzichtigheid bedorven, wat nu door jarenlangen arbeid zal moeten ingehaald worden. Of echter de bovenliggende party den moed zal hebben het werk harer voorgangers omver te halen is minstens twjifel- achtig. Zelfs wat de school betreft. Zij zelven zbllen zoo zeer overtuigd zjjn, dat niet de clericale beginselen hun de overwinning ge schonken hebben, dat de zuivere toepassing hunner leer wel achterwege zal bljjven. Een kleine wijziging hier en daar tot satisfactie - OT.. der vrienden zal wel het voornaamste zjjn. kiezers zweeft, die weinig of geen belangstelling Althans het kabinet bestaat uit bekwame poli— GOUDA, 19 Juni 1884, De collecte tot stijving wan het fond» ter onder steuning en aanmoediging wan den ge wapenden dienst in Nederland heeft hier ter stede opgebracht de som van f 136.65. In de titling der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank wan Dinsdag stond o. a. terecht J. K.bekl. wan bedelary, te Gouda gepleegd, Eisch 1 maand gev. Te Woerden is benoemd tot wethouder de heer J. Knijff en tot gemeente-ontwanger de heer A. K. C. van Oren, aldaar Naar wij vernemen, hebben lich meer dan 330 adspiranten aangemeld woor het notarieel examen, dat in Juli zal aan wangen. (F.) Naar aan het N. e. d. D. verzekerd wordt, is be tel gegeven aan drie Marine-schepen, o. a. de Atjeh en het Zilveren Knti^ om uit Nieuwediep te ver trekken met bestemming naar Atjeh, teneinde daar handelend op te treden. Naast de laan, welke toegang geeft tot de Sterren wacht te Leiden, wordt thans de Indische kampong opgericht, welke verleden jaar op de Amsterdamsche Internationale Tentoonstelling te zien wasdit eigen aardig gebouwtje is nl. het eigendom van het Ethno- grapbisch Museum geworden. Staten-Generaal. Tweede KaXer. Zittingen van Dinsdag 17 en Woensdag 18 Juni 1884. Bij het debat over hoofdstuk uitgaven in Neder land van de Indische Begrooting werd door de heeren Van Kerkwijk, Van Houten en Keucbenius sterk be streden het koninkl. besluit, waarby, in afwijking van de wet, het pensioen van den minister van Koloniën was geregeld. Bestond er een leemte in de pensioenwet, dan had die bij de wet moeten worden aangevuld. De minister van Oorlog, die indertyd het besluit uitlokte, constateerde uitdrukkelijk dat de minister Van Eyk part noch deel had aan de zaak, maar dat de Regeering het besluit had voorgedragen, met het oog op de billijkheid, om de rechten van den be noemde te waarborgen. Verder werd aangenomen, met 31 tegen 29 stem men, een amendement der commissie van tapporteurs, om een memoriepost voor verhooging van het sub sidie der internationale tentoonstelling te Amsterdam, op de Begrooting te brengen en tot dekking van het tekort van het comité der koloniale afdeeling. Na verwerping van het amendement der Commis sie van Rapporteurs met 43 tegen 23 stemmen om 110,000 toe te staan, is het amendement-Van der Hoeven aangenomen met 50 tegen 16 stemmen om de subsidie voor het comité der Koloniale ten toonstelling op f 50,000 te bepalen. Het amendement-Rutgers om 3 ton te schrappen voor het droogdok te Soerabaia, bij onderhandsche inschrijving aan een Engelsche firma te gunnen, is aangenomen met 64 tegen 3 stemmen, waarna het geheele hoofdstuk II is aangenomen met 66 tegen 1st, Hoofdstuk middelen is aangenomen. In de zitting van gisteren is hoofdstuk X (Koloniën) der Staatsbegrooting unaniem aangenomen. Vooraf ging een incident, door de rede van Keuchenius van gisteren uitgeiokt. Da heer vau der Hoeveu meende dat vaderlands liefde de Kamer moest bewegen, niet over Atjeh-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1