binnen: 1884. Nieuws- De inzending GO I I lie uitgave dezer Courant I WOENSDAG en VRlJ geschiedt de uitgave DINSDAG, DONDElJ DAG. De prijs per drie franco per post 1.50. GOUDA, 24 Ju^B Nauwelijks wi.s onze eourau^B zonden of wij ontvingen uit ^B volle tijding dat Z. K. H. d^B op wiena herstel man in de I^B meende te mogen rekenen, ploM Wjj haastten ons deze treurM bulletin in deze gemeente t<M een paar uur nadat men te 'M nam, ook de Goudsche iugezeM met bet treurige feit, dat otH zware slag was toegebracht. CM de deelneming algemeen. Schonken de berichten in de rt^B hoop, dal het diernare leren I zou worden gespaard, eene uooi^B zich Zaterdag in de ziekte geoj^H typhus spaarde beeft de dot^B uietigd. Het besef van de stelbaar verlies dat Nederland ^B tlood ran dezen koningszoon lij^B hem beweent onze Koniug den M Nederland een Prins, op wien^B had gebouwd. Wel was van kindsbeen af l^B van lichaam, maar toen iu laM rijpte lol een jongeling, wieu^H door ieder, die met hem iu imurM erkend en bewonderd, toen reM meer, dat deze Prins, mocht liiH worden, den Troon te bestijgeu^B zyu geslacht glansrijk zou weteH Aan zijne geestesontwikkeling H lijke ouders met zorg gearbeid, M de toewijding van zijne dieplieiriH Koningin Sophia. Juist de leèrlH hel beminde knaapje versterkte B die de moeder hem loedroe|H hoogbegaafde vrouw bragl PriB kinderjaren door, en wel meest Bosch, in de hoop, dat de vrije kracht mocht schenken, eu die k aankomende knaap met enkele behoorden in zyu later leren t< herinneringen. Op dien gelukkigen speeltijd treffelijke jeugd. Aan een int kennis, den kolonel der njdem werd door onzen Koniug de ve gedragen om de studiën van de ea met geestkracht ondernomen, w het meeste succes bekroond. I bleek met een buitengewoon ster begaafd en trok van de lessen v meester ten volle party. In ho ’oor indrukken, ontwikkelde zi mate dat hy in kennis toenam, tijken zin, dia hem zijn geheele, •kondig leven, onverzwakt ie bijg< legden de hoogleeraren van de Leu •et schoonste getuigenis af, toen Jtren aan die Univereiteit te leiden verliet. Mannen als Fitter waardeerden iu hem een hoogl rolkanten iu staat om vau het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1