4è> Tk 1? 8 W* 1 hypotheek-bank AANBESTEDING. "zJEÜÏËR! AANBESTEDING. BURSEMIENSTBDDE WMEBWSm Hel Stout Ale ,5. ALLSOPP SON'S, G. HOUTMAN. Progymnasium te Gouda. T. Goedcwaagon en Zonen KAASHANDEL. GOÏÏBA-BODEGEAVE, Tafel- Dessertmessen, BINNENLAND. Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING Gymnastiekvereniging Na afloop BAL. 1884. Woensdag 2 Juli. iN° 3000. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MAHKT hoek KlïllKSTEEH. Kantoor en Magazijn, Gouwe C. 24f. HUISHOIIDELUKË UITVOERING StoombifTbrouwerjjen de HAAIT SLEUTELS Coupons der4,/apCts. Pandbrieven, bij L. Schenk Hoogstraat.! SI.OTUM4HI5K Co. in particuliere en alle openbare gebouwen. A TIE3 GOUDA. Dr. W. JULIUS. „EXCELSIOR" op MAANDAG 30 JUNI 1884, AMSTERDAM. Ut£echtsche QOTJIXA-, Het versteken van 200 Meter j Scboeijing en bet verleggen van 350.— Meter Glooijing aan de Kade langs de rivier de t» ouwe met bij levering van de noodige materialen. Het Bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polderbestuur. STOOMTRAM: Het verrichten van eenige ver nieuwingen en herstellingen aan de Polderwerker! en het Stoom gemaal. Die nog- wil koopen minder dan voor Fabrieksprijs komt Th. SCHMIDT De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur dés namiddags van den dag der uitgave OPRUIMING van Mantels CURATOREN maken bekend, dat het EXAMEN voor hen, die by den aanvang van den volgenden Cursus als Leerlingen wenschen te worden toegelatenzal plaats hebben op ZATERDAG den 5n JULI e. k., des namiddags ten 1 ure. Aanmelding bjj den Rector Dr. D.TERPSTRA, bij wien tevens inlichtingen zijn te verkrjjgen. Het OPENBAAR EXAMEN bij het einde van het Schooljaar 1883/84 wordt ge houden 9 en 10 JULI e. k., des morgens van 8—12 en des namiddags van 1—31/.) uur, doch den lOd'" tot 4 uren, daar het examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft 'snam. 34 in het Stedeljjk locaal. De inschrijving van nieuwe leerlingen (ook vrouwelijke) geschiedt op ZATERDAG 5 JULI e. k. des namiddags 2—4 in het School gebouw. Gelegenheid tot een voorloopig onder zoek der adspirauten bestaat op VRIJDAG 11 JULI 's morgens te 9 uur eu, zoo noodig ook den 12J»". De Directeur Gouda20 Juni 1884. te GOUDA. (Goedgekeurd bjj Kon. Besl. van 5 Sept. 1883 no. 27. Staatsbl. no. 244.) des avonds ten 7'L uur, in de Sociëteit «Ons Genoegen. Zaal «Kunstmin» HH. Kunstlievende Leden, hebben op vertoon van hun Diploma, toegang met tusee Dames. Hut Bestuur: L. A. MOLIJN, Pres. Jon. VERMEIJ, Secr. De uitmuntende TAFELBIEREN uit voor noemde Brónwerjjen zijn steeds tegen Brou wery's prjjzen verkrjjgbaar in het Depót A. NOKTIER, Gouwe 'C No. 34/35. De DIRECTIE der Utrechtsche Hypo theek-Bank bericht, dat de vervallende 1 JULI 1884, betaalbaar gesteld zijn te Utrechtten kantore der Bank, Kromme Nieuwe Gracht, G 357" en bjj de AGENTEN de Heeren HARTSINCK Co., Amsterdam. Gebrs. van WIJCK, M. J. OGIER Co., Gouda. De Directie voornoemd L. van LIER, H. J. M. van ASCH van WIJCK. MARKT naast „DE WAAG" verstrekken gelden op effecten voor: bedragen onder 1000.— a 4°/0 's jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdarasche beursvoorwaarden nemen gelden a déposito a 4 °/0 's jaars voor i bedragen onder 1000.— voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a déposito tegen onderpand in russ. fondsen a 81/, '8 jaars i belasten zich methetkoopen en verkoopen van effecten tegen een provisie (ook voor loten) van 'Is "Jo T00r fondsen boven de 30 °L 7i«% onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdarasche beur8noteeriug, zonder byberekening van pro- j visie, als: Wy ondergeteekenden verklaren bjj dezen dat door J de JONG Az., Kuiperstraat K 227, Instrumenteele Zuiveraar te Gouda, in zeer korten tyd, op de meest solide wyze, aan ons behoorende of onder ons beheer zynde Woningen van Wandgedierten heeft gezuiverd, zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken. Redenen waarom wy hem ten zeerste kunnen aanbevelen, terwijl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wy gaarne andere informatiën aan belanghebbenden willen verstrekken, (get.) J. HENGEVELD, Architect Gem. Alphen in 1881 3 Panden. L. BURGERSDIJK, Gem.-Architect te Gouda in 1880 en 1881 aantal Panden en Gestichten. H. KONINGS, Architect van panden, spoor- en tramlynen in 1878 en 1879 9 Panden. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloe- 1 mendaal, zullen op DONDERDAG den 3 JULI 1884, des voormiddags ten elf ure in het Kof fiehuis «de Romein» te Goudaby inschryving AANBESTEDEN: Billetten in te lejreren Donderdag den 3 Juli vóór des morgens 10 ure by den Heer Ten CATE, Koffiehuis «de Romein». pr. Oostenr. coup. pond sterling 11.80) 0.05 -0.36 pr. frs 100 0.20 russ. roebel - 0.01 am. dollar 0.01 Inkasseeren zonder kosten wissels op Am- i sterdam en Rotterdam. Heeren KAASKOOPERS, die de door hen te Bodegrave gekochte Kaas aldaar aan de Remise van de Stoomtram laten wegen en per Tram naar Gouda laten vervoeren, wordt bericht, dat op hun verlangen die Kaas KOSTELOOS van af de Tram te Gouda, in hunne Pakhuizen zal worden bezorgd. 'ouda in de De Kaas, die 's morgens te Bodegrave wordt te Go, De DIRECTEUR gekocht, kan vóór Twee uur Pakhuizen zyn. De vracht is 15,— per 100 Kilogram, DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloe- mendaal zyn voornemens op ZATERDAG den 5 JULI 1884, des voormiddags ten elf ure, in «de Romein» te Gouda by enkele inschry ving aan te besteden: Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in het bovengenoemde lokaal te Gouda. van de StoomtramGouda-Bodegrave. Gouda, Juni 1884. Trancheer- «£- Beef steakmessen Vork, AARDAPPELEN-, BROOD- SNIJBOONENMESSEN, alle soorten Scharen, als Zak-, Borduur- Knoopsgatscharen, COUPONSCHABEN, enz. alleQ nit de bekende fabriek van FRIEDR. HERDER, Abz. Engros détail verkrygbaar by: voorheen Wed. BOELSUMS, Gouda, Hoogstraat. Met 1 AUG. a. s. wordt in'een klein gezin, WINKELZAAK, een R. C. Or.IKORA A P en HREMRAnKN «n ll« ■IWMI1 I Er biedt zich aan met AUGUSTUS een van buiten, 19. jaar, P. G., van goede getui gen voorzien. Adres franco brieven onder No. 985, aun het Bureau dezer Courant. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda, gevraagd. Loon 80.of meer naar be kwaamheid. Brieven franco, letters A. B., aan den Boek handelaren A. M. van DIJK ZOON te Delft. VAN brouwers te London fy Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijs 1867. Eerste Klas London 1862, wordt door verschillende doctoren in Nederland ann- bevolen om zijn voedende beslnnddeelen. Agent A. CALISSENDOKFF, Rotterdam, Verkrijgbaar voor Gouda 8t Omstreken bij de Depothouder" COUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 1 Juli 1884. Hedenmiddag ten 1 ure bad eene vergadering van den gemeenteraad plaats, gepresideerd door den Wet houder W. Post Drost, bij ufengheid van den Bur gemeester, behalve wien nog afwezig waren de hh. Kist en Hemsing, welke laatste bad kennis gegeven wegens ambtsbezigheden verhinderd te zijn. De Voorzitter deelde allereerst mede dat B. en W. namens het gemeentebestuur en de ingezetenen zich tot Z. M. den Koning hadden gewend met een adres van rouwbeklag bij het overlyden van Z. K. H. den Prins van Oranje en dat iu antwoord daarop een dankbetuiging namens Z. M. den Koning was inge komen. Voorts werd medegedeeld, dat de benoeming van den heer M. J. van Dugteren tot leeraar aau het progymnasium door den Minister van Binuenl. Zaken was bekrachtigd en dat het raadsbesluit van 13 Mei 11. tot wijziging der gemeente-begrootiug, dienst 1883 door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd. Bij den raad kwameu iu 1. Het rapport der raadscommissie, in wier handen waren gesteld de rekeningen der gesubsidieerde iu- stellingen van weldadigheid, over 1883, adviseerecde tot goedkeuring. 2. Het rapport der raadscommissie, in wier banden was gesteld de rekening der dd. Schutterij over 1883, adviseerende tot goedkeuring. Deze rapporten werden ter visie gelegd. 3. De rekening der geraeeute over 1883. Werd gesteld in handen eener Commissie, tot leden waarvan werden benoemd de hh. Fortuiju Droogleever, Prince en Hoefhamer. 4. Een voordracht voor onderwijzer aan de le kostelooze school. Daarop komen voor de hh. 1. E A. Zwaueveld te Gouda. 2. A. J. Vink te Haarlemmermeer. 3. J. Kapel te Leerdam. Ter visie en benoeming in de volgende vergader. 5. Adressen van verschillende personen, sollictfee- rende voor brugwachter. Ter visie en benoeming in de volgende vergader. 6. De rekeuiug der Stedelijke Beleenbank. Ter visie. 7. Twee gelijkluidende adressen van peisonen wonende tusscben Gouda en Boskoop, verzoekende vermindering van het gabelgeld te betalen voor het bevaren der rivier de Gouwe door de boot der Maatschappij BoskoopWaddinxveen—Gouda, daar de geldelijke resultaten dier onderneming beneden verwachting bleven hoofdzakelijk ten gevolge van het hooge gabelgeld. In haudeu van B. en W. om bericht en rand. 8. Een adres van den heer J. van den Arend, verzoekende ontslag tegen 1 September e. k. als onderwijzer aau de 2e burgerschool voor jongeus. Wordt eervol verleend. Aan de orde was daarop Een voorstel om aan de IJscl-Stoomtramweginaat- schappij vergunning te verleeneu tot het leggen van rails in de spoorwegstraat iu verband met eeue wijziging der bocht van den tramweg bij de Klei- wegsbrug. Over deze znalc werd eene breedvoerige discussie gevoerd en de beslissing daarop tot later aangehouden. Aau de orde was voorts Een voorstel om ter gelegenheid van de aanstaande kermis de kramen, welke vroeger op den Kattensingel stonden, te doen plaatsen op de Markt eu zoo noodig ook op de Westhaven en de Hooge Gouwe. De Raad besloot in deze zaak geene beslissing te nemen maar de regeling daarvan geheel over te laten aan B. en W. Ten slotte was aau de orde Een voorstel tot het oescbikbaar stellen van gelden voor eene noodzakelijke herstelling van den Hoogen Schielandschen Zeedijk bij het 8chietterrein. Dit werd zonder hoofdei, stemming aatigenomen. Alvorens de vergadering werd gesloten vroeg het raadslid dr. van Iterson het woord en wees er op dat door de afdamming van Baara en Tnrfsingel daar stilstaand water was, tengevolge waarvan in die buurten behoefte bestond aau beter water. Met bet oog op de aanstaande waifne dagen en met het oog op de misschien naderendecholera vestigde spr. de aandacht op aft. 9 der «facessie voor de Wa terleiding en betoogde de wenschelijkbeid om overeenkomstig dat art. over te gaan tot het ver strekken van water in die buurten uit de leiding. De zaak achtte spr. van het hoogste belang en hij hoopte dat spoedig aan zijn wenk zou gevolg gegeven worden. De Voorzitter beloofde dat B. en W. de zaak in ernstige overweging zouden nemen. De vergadering eindigde te laai, dan dat wij in dit ur. iets meer zouden kuunen doen dan de be* sluiten die genomen zyn, kortelijk vermelden. Op de gevoerde discussie zullen wij in ons volgend nr. nader terugkomen. De beer B. J. Swaan, predikant bij de Herv. Gemeente alhier, heeft voor bet-op hem uitgebrachte beroep naar Leeuwarden bedankt. Mej. van Amerom heeft de benoeming tot tijdelijk leerares iu de gymnastiek te Utrecht niet aangenomen. Gisterenavond had in de zaal ^Kunstmin" der Sociëteit tOus Genoegeu" de aangekondigde uit voering plaats vau de Gymoastiek-vereeniging ^Excelsior.* Hoewel wy niet in de gelegenheid waren de uitvoering van het geheele programma by te wonen zagen wij toch eukele urs. daarvan en het bleek ons dat door de leden der vereeuigiog de zaak met ernst eu yver wordt ter harte genomen. Blijkens het vertrouwbare getuigeuis van hen, die langer dan wij de uitvoering bijwoonden, waren de resultaten alleszins bevredigend en bleek het op ondubbelzinnige wijze dat de leden goed vooruitgaan. Het publiek tooude herhaaldelijk zyn goedkeuring, menig nr. werd daverend toegejuicht. De vereeui- ging verdient zeker met alle recht den steun der Guudsche ingezetenen en wij hopeu dat haar die meer en meer moge ten deel vallen! Zooals wij onlangs hebben gemeld heeft de heer J. Mulder, chef van het station „Gouda" der Rijnspoorwegmaatschappij, op verzoek, met den dag van heden, eervol ontslag gekregen. Gelijk te denken was zou de bejaarde, zeer geachte amb tenaar niet uit ons midden vertrekken zonder dat hem op ondubbelzinnige wijze getoond was hoezeer de goede zorg, waarmede hij zich steeds van ziju plicht kweet, gewaardeerd werd door allen, die met hH„ in aanraking kwamen. Het beheer eu toezicht op een zoo druk station als het onze brengt groote verantwoordelijkheid mede en het strekt voorzeker den heer Mulder als chef tot eer, dat hij eener- zijds de eiscben van den dienst uitstekend behar tigde en aan den anderen kant ook het reizend publiek aan zich verplichtte door dit steeds zooveel mogelijk ter wille te zijn. Gisteren bleek allereerst op duidelijke wijze hoe de heer Mulder ook bij zijne ondergeschikten bemind was. Des middags teu 12 ore was op het personen-bureau van het station het geheele statious- personeel, onder de bevelen van den heer Mulder werkzaam, vereenigd en uit naam van allen over- handigde toen de heer S. D. Boon, die tot hedeu als onder-chef werkzaam was, doch met den dag van heden de eervolle betrekking van chef zal bekleeden, den heer Mulder een stoffelijk blijk van de hoogachting en toegenegenheid, die zij hun chef toedroegeu. Dit bestond uit eeu smaakvollen zilveren inktkoker met ivoren schrijfpen, waarbij was gevoegd eeu album bevattende de namen der gevers. De beer Boon sprak daarbij het volgende: Geachte beer Mulder Zie bier uw geheele personeel vereenigd om bij deze gelegenheid, op den laatsten dag dat gij als onze chef optreedt, U eeu afscheidsgroet te brengen onder warme dankbetuiging voor (le vaderlijke leiding die wij allen steeds onder uw bestuur mochten ge nieten. Toen U 40 jaren in dienst der Maatschappij was werkzaam geweest, hadden wij reeds gaarne U onze hulde gebracht en U een stoffelijk aau- dtnken willen aanbieden, doch onbekendheid met den datum van dien voor U zoo gewichtigen dag heeft ons belet aan dat verlangen te kunnen voldoen. Thans willen wij den dag vau heden niet onopge merkt laten voorbijgaan. Wy bieden U, dien wij jaren lang als onzen hooggeachteu chef mochten hebben, bij deze een stoffelyk blijk onzer genegenheid aan. Aanvaard dit kleine geschenk als een herinne ring aan allen, die U in Uwe moeielijke betrekking waarin gij ruim 40 jaren van uw leven zijt werkzaam geweest en die gij steeds met eere hebt vervuld, ter zijde stolden. Wij hopen, dat U op Uw levensavond eene ge- weusebte rust zal mogen genieten Het doet ons leed U ons midden te zien vertrekken. Gaarne hadden wij gezien dat U in deze gemeente waart blijven wonen, opdat U dagelijks een welkomen gast onder uwe vrienden en vroegere ondergeschikten zoudt geweest zijn. Dit is echter niet het geval en daarom vergezellen onze beste weuschen U bij uw vertrek." Blijkbaar zeer aangedaan sprak de heer Mulder daarop eeu woord vau dank voor het keurige cadeau en vo^r de hartelijke woorden daarbij gesproken. Hy was hoogst erkentelijk voor de gevoelens, die zijne ondergeschikten hem toedroegen. Weldra zou het hem blijken dat ook de ingezete nen van Gouda zijne veeljarige dieii9ten waardeerden. Er had zich daartoe hier ter stede eene Commissie gevormd bestaande uit de hh. H. W. G. Koning, J. M. Noothoven vau Goor, J. Post van der Burg, Dr H. IJssel de Schepper, A. Simons, C. J. C. Prince en C. C. H. Prince en de uituoodiging tot hunne medeburgers gericht oin den scheidenden stationchef een huldeblijk te overhandigen had aanstonds aller- wege sympathie gevonden, zoodat hem namens zeer vele ingezetenen een keurig cadeau kon worden vereerd. Gisterenmiddag ten 3 ure kwam de Commissie tot den heer Mulder eu overhandigde hem een prachtig

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1