fRAlK COLSOK. Het Stout Ale 5. ALLSQPP SON'S, CEISTALHELDEREUWUS TE HUUR BINNENLAND. ZUIVERE FRANSCHË WIJNEN. Eenig Dopót van Wellen's Boonekamp-Elixter. 111. HOOGSTRAAT 111. de HAAIT SLEUTELS T. Gfoedewaagen en Zonen T T7 TS F. SCHROEFSTOOMBOOT Koerier Naaimachines. 1884. N° 3102. Bet algemeen Verslag der GFJUIWIA, LEVENS- VERXERERiNG-MAATSCI1PPIJ te Stettin, Adres: VVIJDSTBAAT A. 172, (ÏOIJWKJJ. 13, Gouda. Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING StoombiiTlM'ouwfTljni Woensdag 9 Juli. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken over het jaar 1883 is verschenen en voor belanghebbenden op franco aanvraag gratis verkrijgbaar gesteld aan het BUREAU dkii GER- MANIA te AMSTERDAM, Westeinde no. 3, en alom bij de Hee- ren Hoofdagenten en Correspondenten. Te Gouda bij den Heer H. JAGER. De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Flesschen, met accijns franco huis geheel Nederland, ook per proefflesch; kwart en half-ankers belegen verkrijgbaar. Voorts alle MERKEN. Prijscouranten gratis en franco. Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar. in particuliere en alle openbare gebouwen. Ranloor en Magazijn, Gouwe C. 241. Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren.deugden der vrou wen 'toch trot, (te grootste vljjl is het de huisvrouw uiet steeds mogelijk alle werkzaamheden op tijd te ver richten, in het bijzonder, waar eene talrjjke iamilie is, en zal derhalve elke hulp in deze welkom zpn. Reeds vele machines worden daarom in de huishouding nangewend, doch geene heeft bewezen zóó nuttig te ajjn als eene goed e n a ai tn ac h i n e, daar deze t jjd r o o ve n d e h an den- arbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk bjjna spelend kan verricht worden. THE SINGER MANUFACTURING Co., NE W- YO ItK. AMSTERDAM. rins ter hevorderinsr der lii'inheiil van Schepen, u UJc uizrn Slaapkamers en Ameublement. GOUDA brouwers te London 8f Burton on Trent bekroond Oouden Medaille Parijs 1867. Eerste Klas London 1862, wordt door verschillende doctoren in Nederland aan bevolen om zijn voedende bestauddeelen. Agent A. CALISSEN DOttFF, Rotterdam. Verkrijgbaar voor Gouda Omstreken bij de Depothouders SLOTEMAKER Co. Q-OTJIXA., MARKT naast „DE WAAG" verstrekken gelden op effecten voor: bedragen onder 1000.— a 4'/, 's jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden J. BI^EEBAART, PRINS Comp. 7» te Gouda. De inzending van advertentien kan geschieden tot öen uur des namiddags van den dag der uitgave Staten-Generaal. Eerste Kamer, fitting van 7 Juli 1884. Buitengewoon goede zoodanige werktuigen leveren de depóts der oudergetee- kende Maatschappij, alwaar de gerenommeerde echte Siuger Naaimachines verkocht worden, die, zooals bekend is, niet alleen voor f a mil i ege br ui k eene wereldvermaardheid genieten, maar ook voor de volmaakste Naaimachines voor handwerkers en voor de meest verschillende industriëele doeleinden gelden. Onze machines hebben daarom ook reeds meer dan 200 hoogste Eere-prjjzen verworven en werden ook op de laatste Wereldtentoonstelling te Amsterdam, weder niet den hoog- sten prjjs, het Eere-diploma, bekroond. Een zeer bizonder voordeel biedt daarbij de door ons in het belang derkoopers ingevoerde inrichting, dat de machines zonder prjjsverhooging tegen zeer geringe termijnbetalingen afgeleverd worden, zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogeljjk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt. Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan. Onze machines worden ook opzicht geleverd en gratis onderricht ver strekt, zoodat men de machine kan leeren kennen en zelf beoordeelen, alvorens men koopt. Te O oud a bevindt zich ons Dépót uitsla itend De uitmuntende TAFELBIEREN uit voor noemde Brouwerijen zjjn steeds tegen Brou wer jj's prjjzen verkrijgbaar in het Depót A. NOKT IER, Gouwe C No. 34/35. KriPKRSTRAVr. K VAN nemen gelden a deposito a 4 °/0'sjaars voor bedragen onder 1000.voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ. fondsen a 3'/a °/0 's jaars; belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie (ook voor loten) van voor fondsen boven de 30 °/0 onder 30 °/0; wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug, zonder bjjberekening van pro visie, als: pr. Oostenr. coup. 0.05 pond sterling 11.80) -0.36 pr. frs 100 0.20 russ. roebel - 0.01 am. dollar 0.01 Inkasseeren zonder kosten wissels op Am sterdam en Rotterdam. Snelpersdruk van A Bkinkiun te Gouda. een Kilo10 (jent vjjf 25 per abonnement 4 grootere partjjen tegen billijke prijzen, voor onvermogende zieken op bewjjs van hun Docter gratis. Confiseur Patisier. De ondergeteekenden berichten biermede aan hnnne geachte stadgenooten dat van heden af de prjjs hunner TURF uit de Vrdhoipsoh. Vkkndeiuj, 1' Kwaliteit, voor particulieren is verminderd en nu de 1000 stuks, voor ƒ4.60, vrjj aan huis worden bezorgd. Gouda5 Juli 1884. WESTHAVEN, B. 192. Vertrekt DONDERDAGS. Van Ouderkerk 's raorg. 6.— nur, 8 30 en 12.45. Van Gouda 's niorg. 7.15 uur, 1130 en 'a namidd. 2.—- uur. OVERIGE DAGEN. Van Ouderkerk voorin. 8.uur, 's namidd. 12.30" en 6.uur. Van Gouda voorin. 10 uur, namidd. 4.en 8 nur. EEN HUIS, voorzien van Gaa- en Water leiding bevattende 5 Kamers en 4 Kabinetten, Keukeu, Kelder, Zolder en Tuin, aan de Cra- bethstraat, thans bewoond door den heer P. M. SCHELLING, te aanvaarden 1 October a. s. Adres den Heer G. J. STEENS ZIJNEN, Oosthaven uouda. Eene gerenommeerde Fabriek van Naaima chines wenscht voor den VERKOOP van haar product in WaddingsveenReeuwijk en omstre ken op bu i t e n g e w oo n gunstige voor waarden een actief persoon als aan te stellen. Zij, die reedB met dit artikel en den verkoop daarvan bekend zjjn, komen in de eerste plaats in aanmerking doch zullen ook winkeliers in andere artikelen als Depot houders niet uitgesloten zjjn. Offerten franco onder Lr. A. 9 aan het Bureau dezer Courant. GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. ADVERTENTIËN worden gepl aatst van 1 5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags versc'njjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. nAtii GOUDA, 8 Juli 1884. ,Het notarirel examen, 3e gedeelte, is met gun stig gevolg afgelegd door den beer J. Koeman albier. Bij het Zaterdag gehouden ad missie-examen voor het Progymnasium zijn twee nieuwe leerlingen toe gelaten, ul. de jongebeeren J. Hemsing albier, en Van Praag, ran Oudewater. Een derde werd afgewezen. De leerling der 3e klasse der Hoogere Burger* school A. Ham, is na examen toegelaten tot de 4e klasse der gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5 jar'gen cursus te Rotterdam. De Procureur-Generaal bij het gerechtshof te Graveuhage rerzoekt oos het volgende in onze kolommen op te nemen: - $XTR ACT-ARREST. Gerechtshof te 's Grarenhage. Bij arrest ran het Gerechtshof te 's Grarenhage, van 27 Juni 1884, is: Georgius Wilhelmus van de PAVOORDT, oud 27 jaren, ran beroep gefuilieerd koopman, geboren en wonende te Gouda, thans gedetineerd, schuldigrer- klaard, aan bedriegclijke bankbreuk, door het als ge failleerd koopman rerduisteren ran koopmanschappen eu roerende goederen ran zijn boedel en veroordeeld op grond vau artikel 402, eerste en tweede lid ran het Wetboek ran Strafrecht, artikel 5 aanhef en no. 2, artikel 7 en 8 der Wet ran 10 Mei 1837 (Staats blad no. 21) artikel 2 en 9 der Wet ran 29 Juni 1854 (Staatsblad no. 102) artikel 1, 2 eu 3 der Wet ran 28 Juni 1851 (Staatsblad no. 68), artikel 7 der Wet van 29 Juni 1854 voormeld, gelijk dat artikel wordt gelezen, krachtens het eenig artikel der Wet tan 24 Juli 1871, (Staatsblad no. 84) tot eeue correctionele gevangenisstraf voor deu tijd van twee jaren, te ondergaan in eenzame opsluiting, en iii de kosten van het rechtsgeding, met bevel dat dit Arrest bij Extract zal worden aangeplakt te Gouda ter plaatse, alwaar zulks te doen gebruikelijk is en zal worden bekend gemaakt in de Ooudsohe Courant. Voor Extract conform De Procureur-Generaal bg het Gerechtshof te 's Grarenhage. WIJCKERHELD BISDOM. Gezien De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's Grarenhage. A.J.Th. M. van den BERGH. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achter staande advertentie betr. de leening der Ned. Zuid- Afrikaansche spoorweg-maatschappij. De uitkomst was tot heden bedroevend, doch men meent met grond te mogen hopen dat de inschrijving op de Ieeuing, die nog tot 11 dezer ts opengesteld, dezer dagen nog zeer sa! toenemen. Immers het is van groot belang voor ons land dat bedoelde maatschappij met Hollandsch geld tot stand komt. Het is dan ook te hopen dat dit door onze landgenooten zal worden ingezien en ditmaal het re sultaat bevredigend zal ziju. Tot onderwijzeres in de nattige handwerken aan de o. 1. school te Berkenwoi^de is benoemd mejG. de Jong. De kapitein der stoomboot De Volharding No. 5 is Vrijdag jammerlijk om helleren gekomen. Hij had zich een zwemgordel aangeschaft en wilde, daar mede voorzien, aan den Vrouwenakker leeren zwemmen. De man begaf zich te water; maar - hetzij hij een onroldoend toestel had gekocht, hetzij hy er niet op de goede manier van gebruik maakte -bij zonk weg in de diepte en kwam uiet Weder boven. De stooml/oot kwam, met de vlag half-stok, aan dc Hoogeslut» te Arasterdam aau. De verdronkene was 28 jaren oud. De stoombootdient Rotterdam-Moordrecht-Gouderuk is wegeus onvoldoende deelneming gestaakt. Ia de vorige maand zij» te Rotterdam aaugehouden drie guldens een roerende de beeltenis van Koning Willem 111 en het jpertal 1*65, een voerende de beeltenis van Koning Willem II eu het jaartal 1847 en een voerende de beeltenis van Koning Willem II eu het jaartal 1849 welke bij onderzoek bleken valsch te zijn. In deze zitting wejrden aangenomen eenige ont werpen, waaronder het ontwerp op de vicariegoederen, eene wijziging der wet op den raad van state, de rerhooging van hoofdstuk Marine (zeilkorvet) en de wyziging der schoolwet met 33 tegeu 2 stemmen, nadat de Minister verzekerd had dat belangrijke bezuinigingen reeds op de volgende begrootiug er het gevolg van zouden zyn. De plechtige begrafenis van Z. K. H. den Prins van Oranje is door Z. M. den Koning bepaald op Douderdag 17 Juli e. k., 's morgens ten 9 ure van 'b Hage, en wel met hetzelfde ceremonieel ais voor de begrafenis van Prins Willem van Oranje in 1879 was vastgesteld. Men meldt ons uit Arasterdam s Vrijdag en Zaterdag jl. zijn aan de Tooneelschool afgenomen de jaarlyksohe eind- eu overgangsexamens. Eervol ontslagen, onder toekenning van een diploma, werden de dames J. J. Roos eu Ad. Godoy, be- neveus de hr. L. M. Smith. Bevorderd van kl. Ila naar 115, werden de jonge dames Anna Beu kers en Betsy van Gelder, en de jongeheer Adriaan van der Horst; van Ic naar IIo, Sophie Dusault, Caspar Peek eu Barend van Gorselen ran 15 naar Ic, Josephine Spoor en Anna de Leur van la naar 15, Jetje vrn Gelder en Johnn Fiekens. Eéu leer ling zal den cursus nogmaals in Jc volgen, één in 15, eu drie in Ia. Den eersten dag werd examen afgenomen in de rakken van gewoon onderwijs, waaronder lezen, èn in voordracht in de drie vreemde talen de tweede werd besteed aan voordrecht in Nederlandse!» en spel op het tooneel. Op het programma stonden, behalve verscheiden gedichten, twee fragmenten uit Gijsbreght van Aenutelhet eerste bedrijf van Lucijer (beide van Vondel), het tweede bedrijf van Geleerde Vrou- toen (Molière), Nichtjes Roman (uit het Fransch vertaald door Mr. J. N. van Hall), scènes uit Haar hart is ontwaakt, en het WyspelKom hier Tal van autoriteiten en genoodigden vereerden deze examens met hunne tegenwoordigheid. De cursus 1883/84 is thans gesloten. Maandag 1 September wordt bet nieuwe schooljaar met een toelatingsexamen geopend, waarvoor zich reeds verscheiden adspirunten hebben aangemeld. Directeur der school is de heer S. J. Boubcrg Wilson, P. C. Hooftstraat 113 te Ara sterdam. De stoomtram den HaagScbeveningen vervoerde Zondag 14000 personen terwijl per locaaltreiu den Haag—Voorburg 1400 reizigers werden verroerd. De wedrennen, door den heer Carré georganiseerd werden ook Zondag te Arnhem door duizendeu en duizenden bijgewoond, Het programma was gelijk luidend aau dat van den Zondag te voren, met toe- voeding tan een wedren met ezels, een wedren voor voerliedeg met karren, en een wedloop inel binder- nissen voor maoneu. Aanst. Donderdag en a. Zondag worden de wed rennen herhaald. In verband mei de onguna'ige uilkomst der Trans- vaaliebe leening schreef prof. Pierson jl. het volgende aan het Vader land .Volgens een beripht in de Transvaalsche „Volks stem", heden door u overgenomen, is reeds op 16 April 11. door Amsterdamsche bankiers de geheele som van 15,000,000, die voorden Zuid-Afrikaansohen spoor weg wordt gevraagd, beschikbaar gesteld. Ik zou het overbodig achten dit bericht tegen te spreken, ware mij niet van een andere zijde iets dergelijks Ier oote gekomen. De aandeden, zoo strooide men uit, zijn reeds geplaatst; wie ze ueemt, helpt niet de Transvaal, maar de bankiers. „Ik stel er prijs op met eenigen nadruk te ver klaren, dat van dit alles geen woord waar is. De aandeeleu worden onmiddellijk, zonder eenige tus- scheukomst of garantie van bankiers, in welken vorm ook, uitgegeven. En is de deelneming van het publiek niet voldoende, zoo komt de Zuid-Afrikaonsohe spoorweg niet tot stand». Door het hoofd bestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is in handeu van commissarissen van het Nederlandsch Werkliedenfundi gesteld de brochura vau dr. Mounier ter bestrijding van dal fonds, welke, gelijk bekentl is, door deze niet in den handel werd gebracht eu uiet toegezonden aan iemand der personen, welke zich rntt de oprichting van dat fonds sinds geruimen tijd onledig houden. (Dat prof. Vau Geer te Leiden geijjktjjdig met de afdeelitigen van het Nat een exemplaar daarvan in handen kreeg, schijnt te danken te ziju aau zijn lidmaatschap van het bestuur der Leideche nfdeeliug van de Maatschappij tot Nut van 'l Algemeen.) Commissarissen, de heereu jhr. inr. G. de Bosch Kemper, prof. H. B. Greveo, dr. J. Th. Moulon en de heer D. W. Stork, hebben in een uitvoerig schrijven aan het hoofdbestuur van het Nut doen uitkomen, dat dr. Mouoiers critiek grooteudeels betrekking heeft op de toelichting, door prof. Var. Geer gegeven op de tarieven welke twee jareu geleden werdeu voorgesteld, eu dat daarbij door den schrijver alle wijzigingen over het hoofd ziju gezien, die in de laatste twee jaren in de grondslageu van het fonds zijn aangebracht. Terwjjl zij ten opzichte van de wetenschappelijke grondslagen verwijzen naar de op-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1