ISE. J I ■I BINNENLAND. ?IEH I 1 I I 1884. N° 3105. )M. ionen 1 Woensdag 16 Juli. Nieuws- en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken. -3 PER. 1 °/o lent. i KAAS- I WL.BO- I GZOET. I ig van - X 1 Do inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 GOTTEN 4G” oor zo ’s .iaars ^atiekoers irden jaars voor is 2 dagen 8 onderpand oopen van )ten) van erdamsche van pro- i n t. i t> •227, UDA 0'20 .el - 0.01 r - 0.01 (z.g. han- lam. voor zijne T. >lgens de n zijn na- te bevoch- bakkers is •jjgbaar bjj 1NT, ileiweg. '08, goe<l an en van anco brie- Den I laag De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 'sHage ge-9 hoog Loon, niet Jange minderjarigheid (van den vorst) is niet —i1:21- »«-* Nederland verkeert. Koningin Emma, eene weerwil van hare Duitsche afkomst/ voortdurend heeft gestreeft zich op het gezichtpunt van haar nieuw Vaderland te plaatsen, is een voor* uitzicht, dat zoowel de Nederlanders als hunne naburen met voldoening kunnen tegemoet zien. Het is een vooruitzicht, dat voor het Nederlandsche Volk de voortduring belooft van het Staatsstelsel, waaronder het dat Volk zoolang is wel gegaan. 0Het behoeft geene verandering te beteekenen. Het land zal zijn gang olijven gaan, volhoudende zijn verbazeóden strijd tegen de invretingen der zee, ontwikkelende (naar wij hopen zonder de rooeielijk- heden, die wy in de laatste jaren aanschouwden) zijn koloniaal gebied, en aan Europa een voorb eid stellende in alle zaken, die betrekking hebben op onderwijs en beschaving van den geest. //Reactie en terugvallen in een obscurantisme, •zooals België thans ondergaat, zullen waarschijnlijk niet het lot van Nederland zijn. z/Het zaad, gestrooid door Willem den Zwijger, i Den Daa^ te Gouda. Na een onpar.ijdigen en ruime» blik te hebben geworpen op de wordingsgeschiedenis van onzen Staat, naar aanleiding der Delftsche feestviering, besluit de Times hanr artikel met deze woorden //Ongelukkig hebben de rampen van het Huis van Oranje een sluier over de feestviering geworpen. De dood van den Kroonprins en de ernstige ziekte des Konings zijn zeer ernstige gebeurtenissen, welke de lofredenaars van den grooten grondvester van het Huis niet kunnen nalaten te bespreken. Het zyn gebeurtenissen, die uoodzakelijk een tint moeten geven aan den ganschen gedachtengang, door deze herden- king in het leven geroepen want juist het doel van zulk eene plechtighe d is, uit het verleden eeuige lessen te trekken, die dienstig kunnen zijn voor het heden en de toekomst. z/Zooals wij meer dan eens hebben gezegd, sedert Prins Alexander is overleden, zien wij geene reden, waarom Nederland en Europa ongegronde angst moeten koesteren betreffende de toekomst des lands. z/De Koning kan herstellen, en zoo eene 1“~," noodzakelijk een kwaad, zelfs niet in een land, dat in den toestand van z/Het Regentschap van vrouw, die, in rc:rr.“ ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF' CENTEN. GOUDSCHE COURANT. Zoodra een schip met de gele vlag in het zicht komt, met bestemming voor dere haven, seint de semaphore den te Velzeu wonendéü quarantaine-docter. Het sch’p komt binnen, meert tan den wal en wacht de komst van den dokter af. Niemand mag vóór dien tijd van boord. Is de uitslag van het onderzoek gunstig, dan gaat de gele vlag neder, het schip wordt ingeklaard en vaart het kanaal op. Zijn er lijders aan besmette* lijken ziekten aan boord, wat dan geschieden zal, weten wij niet. Er is' in het duin bij de semaphore een zieken barak, voila tout! Gelegenheid tot quarantaine-liggeti is hier dus niet. Stond er op de plaats, waar de kruitschepen liggen, een zieken-barak, goed afgescheiden, met een land* hoofd om aan te leggen, dan zoude dit wellicht eene redelijke, quarantaine-plaats wezen. Hecht men eens aan quarantaine, en wil- men haar krachtig handhaven, dan ligt het voor de band, dat me»-.«te. verdachte schepenwet, evenals andere, in de haven moet outvangeu. K. dezen be- nd te ver en bij hem GOUDA, 15 Juli 1884. Dr. C. H. van Rhijn, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier heeft voor het beroep naar Vlissingen bedankt. I Voor de rechtbank te Parijs kwam dezer dagen l^pene curieuse zaak. De ook in ons land beroemde Fschilder Munkacsy liet weinige jaren geleden zyne woning in orde brengen, en gebruikte daarby de diensten van een behanger, Seguin genaamd. Het I was een goed zaakje voor dezen man, want Munkacsy had veel noodig en betaalde goed Toen alles in De heer P. VV. Bouraan te Reeuw ijk deed de vorige week met gunstig gevolg het notarieel examen, 2e gedeelte. Blijkens achterstaande advertentie zullen Donderdag 17 Juli e. k. extra-treinen rijden van het station //Gouda" naar ’s Gfavenhage, waardoor de Goudsche ingezetenen in de gelegenheid worden gesteld de begrafenis bij te wonen van wijlen Z. K. H. den Prins van Oranje. Een wetsontwerp, waarbij *H. M. de Kóningin tot Regentes wordt benoemd, is bij dqn Raad van State aanhangig. Dezer dagen is hier ter stede door de Politie aan* gehouden een jongmensch, wiens opsporing door den Commissaris van politie te Haarlem verzocht was. Het was een jongeling van 16 jaren, tamelijk lang van gestalte, blozend aangezicht en blond baar, gè- kleed rnel zwart luster jasje, donkergeel reepte broek en ves», marinepet; zyn ondergoed was gemerkt T. J. Deze jongeling had in den morgen van 7 Juli II. te Haarlem de woning zijner moeder, die weduwe is, verlaten. Hij was voorts ia het bezit van stu dieboeken voor de Haadelsschool, ongeveer 7, een zilveren horloge met dito vestketting en gouden man chetknoppen, gemerkt T. J. De 'tDRchryvingen op de Transvaalsche spoorweg- leeninglijn geklommen tot een bedrag van ƒ1,895,350. Aan de inschrijvers is verzocht, hunne inschrijvingen gestand te doen tot 15 November van dit iaar, teneinde het comité in de gelegenheid te stellen om te trachten vóór dien datum het nog ontbrekende aan hel bedrag van 6 millioen bijeen te brengen. Staton-Generaal. Eerste Kamer. Zitting van 12 Juli 1884. ,I« deze zitting is de leenihgswet aangenomen met 29 tegen 3 stemmen (de heeren Fransen van de Putte, Visser en Van Naamen). Het ontwerp tot verhooging van den accijns op het gedisteleerd is zonder discussie aangenomen met algetueene stemmen. Het ontwerp tol goedkeuring van het fractaat met Frankryk is zonder discussie met algemeeue stemip.'H aangenomen. De gezondheidscommissie te Amsterdam is reeds eenige dagen bezig met het beramen van maatre gelen om, zoo mogelijk, de verschijning der gevreesde ziekte tegen te gaan en, mocht zij zich onverhoopt vertoonen, krachtig te beteugelen.* Zij heeft eene buitengewone vergadering aan dat onderwerp besteed, en is verzekerd van den krachtige» steun var. het gemeentebestuur. Ook ten aanzien <ler aanst. Landbouwtentoonstel ling zyn zoodanige maatregelen getroffen, als thans mogelijk is. Omtrent de quarantainr-maatregelen. te IJmuiden schrijft men aan de t Amst is te zeker in den grond gezonken en heeft te goede vruchten gedragen." Volgens de Indépendance is in Rusland octrooi verleend op een nieuwe soort van lucifers. Zij on derscheidt zich van de gewone door het ontbreken der zoogenaamde koppen. De houtjes zijn door den Uitvinder gedrenkt in een vloeistof, die ze door een lichte wrijving ontbrandbaar maakt. De nieuwe lu cifers branden langzaam af, worden gemakkelijk uitgeblazen en kunnen op dezelfdemanier weder aangestreken en dus verscheiden malen gebruikt wor den. De uitvinder beween, dat men daardoor mins tens 75 pet. zal uitwinneu. Aan deze lucifers schijnt nog eene andere eigenaar digheid verbonden. Deze namelijk, dat zij in de hoogste mate gevaarlijk zijn. Brandbare houtjes, die bij lichte wrijving ontvlammen en die eigen schap behouden, zullen, ook uilgedoofd en wegge- worpen, haar bewaren. Daardoor worden de kiemen van brand overal verspreid waar de weggeworpen boutjes liggen. Ook wie ze in zijn zak draagt, staat bloot aan het gevaar, dat zij in het doosje of kokertje, wanneer daarin lucht kan doordringen, vlam vatte». Wij hopen daarom voor de algemeene veiligheid, dat ook deze lucifers bij nader onderzoek onscha delijk zullen blijken te zijn. Een nieuw Amerikaansch so^rt van sport, als het zoo heeten mag, is tegenwoordig onder de Petersburgers in zwang. Het is nl. het z/trappenloo- pen.* Verleden week had de eerste wedstrijd van dien aard in een uitspanningstui» plaats. Een Duit- scher en een Engelschman wedijverden daar, wie het vlugst 1500 treden op en af zou loopen. De prijs van 500 fr<js.. werd gewonnen door den Êngelsch - man, die deze taak in 8 minuten volbracht. Dé Duitscher deed er 9 minuten over. Zij zullen eer lang nog een wedstrijd volbrengen, waarbij 2500 treden in 20 minuten op- en afgeloopeu moeten zijn. De inzet is 1000 fres. Ook een dame heeft zich bereid verklaard, voor dien prijs de genoemde taak te volbrengen. Amerikaansche bladen maken melding van een gedresseerde» snoek, die te Nieuw-York, in een diepe glazenkast, bij electrisob licht zyn kunsten vertoont. §ir Ulysses, zoo heet de wondervisch, begroet het publiek door in bet midden vai> het bassiu loodrecht met den kop naar beneden te gaan staan en tienmaal rond te draaien. Hy springt voorts o. a. door een met papier beplakten hoepel, die twee kreeften boven den waterspiegel houden, en legt voor de borstbeelden van Washington en Lincoln, na tienmalen daaromheen gezwommen te hebben, twee vaantjes met de kleuren der Republiek neer. Op de biljetten wordt bericht, dat de kunstenaar verzoekt van te’rugroepen verschoond te blyven, om dat' hem dit te zeer vermoeit.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1