ME HfflMOEDEB, Extra Treinen NEDERLAND, COL! Het Stout Ale S. ALLSOPP SON'S, BULLETIN - LEES DIT! ÖJE/V HA A C, ADVERTENTIËN. 72,000,000 fr. op DONDERDAG 17 Juli 1884, den dag der Begrafenis van wijlen Z. K. H. den Kroonprins. Naamloozc Vennootschap van Verzekering op het Leven. Specialiteit voor AANLEG VAN W ATE HL EI DING Twee Gemeubileerde Kamers. Wie goedkoop wil koopen, komt bij L. SCHENK op de Hoogstraat. Alles wordt verkocht beneden Fabrieksprijs. Le vens verzekering- Maatschappij opgericht in 1821). - Eerste NYdrrlaiidstiP' O!' IIKT LEI V. tegen Invaliditeit en Ongelukken. 'sc.h u rvii w.i: in n kmioi- 12 TARIEVEN, VOORWAARDEN en STA TUTEN verstrakken de Gen.-Agent A. K. v. d. GARDEN te Gouda, de Hoofd-Agent P. M SCHELLING te id., en de Agent P. J. K. van" WERKHOVEN te id., P. ELSHOUT te Zevenhuizen, Hoofd-Agent; H. SMITS te Nieuieveen en VRIJLANBT te Moordrecht, Agenten. NEDERLAADSCHE RHIJASPÖORWEG. voor eerste, tweede en derde klasse Reizig-ers naar Direltteuren Mr. LEONARD WOLTERBEEK en Mr. L J. DUBOCJRCQ. B. H, van de WERVE en Mr. D. N. BROUWER te Goiida. in particuliere en alle openbare gebouwen. Rantoor en Magazijn, Gouwe C. 241. SLOTEMAKER&Co. ADVERTENTIE*. VERKIEZING van een Lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het kiesdistrict Haarlem, op IDI1>TSDAÓ 15 iTtJLI 1884. Heden overleed, na langdurig en smar telijk ljjdenmijne geliefde Echtgenoot® AARTJE BERKOUWER, in den ouderdom van 44 jaren; my nalatende 7 kinderen. J. de JONG, IJ.Jz. Moordrecht, 13 Juli 1884. Vrienden en bekenden gelieven deze algenteene tevens als bizondere kennisgeving aan te merken. Door dezen betuigt de ondergeteekende ook namens zijnen zoon, zijnen hartelijken dank aan allen, die hem bjj het overladen zjjner Echtgenoote belangstelling betoonden. P. JANSEN. Gouda, 14 Juli 1884, In het Vereenigd Ween- en TElemoese- niershuis te Goudawordt tegen 1°. OC TOBER a. s. of eerder GEVRAAGD: (leeftyd 35 a 45 jaren) salaris f 150.— be nevens vrije inwoning, voeding en ge neeskundige verpleging. Zich persoonlyk aan te melden in het ge noemde Weeshuis op Maandagen 21 en 28 Juli ei s. des avonds te 8 uren. Namens Regenten, G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER. Heg. Secr. GEVRAAGD Brieven met opgave van conditiën voor kost; inwoning en bediening, gelieve te adres- seeren onder No. 990, aan het Bureau dezer Courantv A Maatschappelijk Kapitaal en reserven Zich te vervoegen voor alle inliphtingen en prospectussen bij den Hootd-Agent te Gouda, den Heer W. C- WERNINK, Bleekersingel R.vl99. AGENTEN gevraagd. Van GOUDA, vertrek 6.10, 6.45, 7.10, 7.40 voorin. door door 7.50 8. 8.15 7.15, 7.40, 8,25 GOUDA ZEVENH.—MOERK. 6.20, ZOETERM.ZEG W. 6.30, VOORBURG 6.45, DEN HAAG aankomst 6.55, Reeds daags te voren (16 Juli) zijn aan de Stations billetten en retourbilletten le,2e en 3e Klasse tot een beperkt aantal naar den Haag verkrijgbaar, voor de heenreis geldig op bovenstaande treinen op 17 Juli en voor de terugreis op alle treinen met den bekenden geldigheidsduur. OPGERICHT IN 1858 Kommissarissende HH. Mr. J. R. CORVER HOOFT, P. RAHUSEN, J. U. M. STEINS BISSCHOP en G. A. Baron TINDAL te AmsterdamMr. D. POLAK DANIELS en Mr. R. J. Graaf SCHIMMELPENNINCK VAN NIJENHUIS te 's-HageM. M. de MONCHY te Rotterdam. Inlichtingen en Prospectussen zijn te bekomen aan het Kantoor te Amsterdam Prinsengracht over het Amstelveld Z 768 en bp de Heeren I VAN brouwers te London Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijs 1867. Eerste Klas London 1862, wordt door verschillende doctoren in Nederland aan bevolen ora zijD voedende bealanddeelen. Agent A. CALISSENDORFF, Rotterdam. Verkrijgbaar voor Oouda Omstreken bjj de Depothouders n alle llh\nen- en Bu itenlandsche Cqp- Tanten, worden dadelijk opgezondendoorden Boekhandelaar A. BRINKMAN, te Gowt*. WETTIG GEDEPONEERD FABRIEKSMEHK. De ondergeteekende maakt door dezen be kend dat zijne fabrikaten uitsluiten^ te ver- krijgeu zijn bjj Wederverkoopers en bg hem zeiven. Er bestaat dus in Jt Binnenland voor zjjne zaak GEEN HOOFD-AGENT. S. J. VISSER, Fabrikant van KAAS- STB EMS EL, KAASKLE UKSEL.BO- TEBKLEVBSEL en HONIGZOET. Uitgeest (Noord-Holland.) HI! I? U11 1 V FA IJl KALE GENEZING deaverkiezeod wordt DII Et IJ nL 11. overeenpakomro voor eeo bepaalde prijs, be taalbaar na geuealog. Daartt# zijn 20 kamera ter beschik- king der patiënten gesteld. AERSKOERS, Heelmeester »»n breuken, Gwdenplaats 35, te Antwehpkn. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda. DER 60UDSCHE COURANT. Aantal geldige stemmen 030 Volstrekte meerderheid966 Daarvan vereenigden op zich de hh f JACOB DUIJVIS 786 stemmen. Mr. J. KAPPEIJNE van de COPPELLO 580 •"Mr. I. A. N. TRAVAGLINO 504 Alzoo moet er eene Herstemming plaats hebben tnsschen de Heeren JACOB DUIJVIS en Mr. J. KAPPEIJNE van de COPPELLO. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1