1884. N° 3106. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. Vrijdag IS Jail. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave f. geruime» tijd door het inlaten met het sin blad, andere trekt. De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 17 Juli 1884. Bij kon bral. is op verzoek eervol ontslag verleend aan F. I) A. O. E. van Bakeren van Vrijen»-» en Sluipwijk, ala Burgemeester van Boskoop. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend haar plaatsruimte. Bovendien worden mie Advertentien gratis opgenomen in hét ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. HH. KK. ÏNfederlanden. m begint de Ie. Daar in Ook het Schaakgezelschap „Nil Sine labore", te Alkmaar, heeft bij de tweede partij met „Palamedes* geabandonneerd, zoodat Gouda overwinnares is ge bleven, bij al de vier correspondentie - schaakpartijen sinds 1 Mei 18Si gespeeld. Dinsdag avond ten 9ure had te Nieuwerkerk, a/d. IJsel (’s-Gravenweg) een droevig ongeval plaats. Het 9 jarig dochtertje van de wed. P. Gonlacb, die aldaar kort té voren met de trein van 9 ure was aangekomen, om een bezoek te brengen' bij hare familie, ging even met haar tante eene boodschap verrichten. Van daar teruggekeerd, liep zij al spelende achter eea boom en gleed onderuit in het water en zonk in de diepte weg. Na verloop van 20 minuten haalde men haar voor dood uit de sloot. Den grmeentebode L. Basoski, die de voorschriften voor drenkelingen toepastte, mocht het wel gelukken de levensgeesten weer op te wekken; maar de vreugde was van kor ten duur, daar het meisje den volgenden morgen is overleden. Bynland heeft nu van water uit den IJsel langs de Gouwe goed gevolg tot dusver kunnen voorzien in ververscl^eb der grachten, vaarten, kanalen en gels in én om Leiden, waarbij de boezem doorgaans op één hoogte werd gehouden. Het water is helder en niet kwalijk riekend, ondanks de hitte van den laatsten tyd, Hierbij mag niet vergeten worden dat het waterverbruik, behalve de verdamping bij aanhoudende droogte, ook wat de polders door het inlaten noodig hebben tot onderhoud van de slooten en te gelijk tot dreuking van het weiland, groot is. (Z. C'rt) De toestand van onze schatkist wordt hoe langer hoe treuriger. ’s Rijks middelen brachten i| de jongste Juni maand 7,221,687.49,/J op, o! ruim 7 tor. minder dan in die maand van vorige' jaar door aan merkelijk geringere opbrengst van successie en regi stratierechten en van snikeraccijns en zelfs ruim l/’3 raillioeu minder dan het I/h der raming voor 1884. Dit laatste nadeelige verschil schuilt, behalve in personeele belasting en patenten, bovenal bij invoerrechten 60,000), suikferaccijns (2 ton), registratierechten 275,000), successierechten 154,000), staatslotery 36,000). en posterijen 25 000.) Het eerste halfjaar van 1884 gaf even 47 */s millioen, tegen ruim 49 millioeh in dezelfde maanden van *t vorige jaar, tot welk nadeelig verschil btjbrachten: de suikeraccyus ruim 13 ton, de wynaccijns 50 mille, de accjjns op het geslacht 30,000, de zegelrechten bijna 3*/a ton, de registratierechten 480,000, de hypotheekrechten 1 ton, bel successie recht f 60,000 en de telegraphic even f 2 1,000. Hiertegenover staan meerdere opbrengst vangrond belasting 60,000, persomel 80,000, patentrecht 20,000, jeneveraccyns 2,/> ton, zoutaocyus 113,000 zeepaccijns 24,000, posterijen 165,000. Het ®/i der raming voor dit jaar bedraagt 52,472,975 de opbrengst was alzoo bijna 5 millioen daar beneden’ In een eerste artikel met bet opschrift „Gemeen overleg* brengt het Vaderland (no. 164) de af keuring ter sprake, die het votum der Tweede Kamer over de klassen belasting in den lande beeft ondervonden. Immers van zekere belanghebbende zijden wordt er naar gestreefd om én dat votum én de afkeuring van dat votum in een verkeerd daglicht ie stellen. Het wetsvoorstel, zegt men, rustte op zoo verkeerde grondslagen en was zoo gebrekkig zamengesteld, dat van een liberaal, die bet naar zijne innigste overtuiging afkeurde, niet kon gevergd worden, zijne goedkeurende stem daaraan te geven. Wie aandashtig de debatten nagaat, in „Burger plicht* te Amsterdam gevoerd, krygt een ander inzicht. Stond er aldaar iemand op om de klassen belasting als zoodanig te verdedigen Het Was er verre van daan. Scherpe kritiek had men over voor de wankele houding der Regeering bezwaren had men legen de grondslagen van het Regerings voorstel; over de vraag, hoe met het paleiitregt te handelen, waren de gevoelens verdeeld En niettegenstaande dat alles was men eenstemmig in de vèroordeeling van de houding dier liberale leden, die hunne stem aanvhe! voorstel hadden onthouden. Waar een lichaam als „Burgerplicht* en daarin mannen als Zeoy, van Nierop, Hugenholtz, Beaujon, Boiuevain e. a. spreken, waar de daar geuite woorden weerklank vinden in byna de geheele liberale pers, die toch ook een deel is der publieke opinie, daar heeft zulk een oordeel aanspraak voor het minst op eerbiedige bejegening en aaudachtige overweging, in plaats van op een schimpscheut als het n rumoer makende Burgerplichten* van Mr. van Houten. In andere landen gevoelt de Verte genwoordiger, die zich aldus door een belangrijk deel zijner kiezers of door de publieke opinie in zijne partij verlaten ziet, behoefte om, zoo al niet zijn mandaat ter beschikking zyner kiezers te stellen, toch zijne houding toe te lichten en te verdedigen. Door geheel het liberale land ging maar ééne stem op ter bevestiging van bet oordeel van „Bur gerplicht*. Zelfs het Handtlsblad, dat zich nooit geheel los kent van Kappeyuiaausche of Takkiaansehe sympatbien, zag in, dat verdediging van de houding der afstemmers hopeloos was. „Er is*, schreef dat o. a., „in den bedroevenden toestand geen uitweg dan dat de minderheid zich terug- nu zy niet grneigd is, zich bij de meerder heid aan te sluiten.* Vooralsnog, zegt het Vad.. is er geen denken aan, dat de heeten aan dien welgemeenden raad gehoor geven. De tijd der afrekening is immers oog ver. En dan zijn de kiezers dat alles weer vergeten. Tn bel tweede artikel door het Vaderland onder den titel „gemeen overleg* geplaatst worden, de be schouwingen over de houding der liberalen, die tegen stemden, voortgezet. De redevoeringen van deu heer Tak worden aangeveerd ten bewijze, „dat het parti pFis, dat wil af keuren en zelfs geen poging toi varbeuHng* beproeft, zonneklaar is gebleken. Bij de vermelding der redevoering van den beer Kops, die o. a. zeide„ik neem alleen als ^tprbete- ring aan, wat in „ons stelsel* past, en SilfaL wat daarbuiten gaat, stem ik af,* zegt het bfaifclLhtt huldigen van zulke leerstellingen beeft ons'?&l/ment gemaakt tot dat onding, ongeschikt zoowrl oïi leiding te geven als om die te ontvangen, door Prof. Buijs gebrandmerkt.* Ten slotte wordt aan de woorden van den heer Van der Kaay, „niet een der rumoermakers buiten de Kamer, maar een der vrienden in? de Kamer* herinnerd: „Ik weet inderdaad niet, of onze ver antwoordelijkheid zoover strekt. Ik zou de vraag wel willen doen, of een lid van deze vergadering, 3>ch geplaatst ziende tegenover een maatregel, dien hij onvermijdelijk acht, en zich zooveel mogelyk, doch te vergeefs, verzettende tegen het onbillijke, dat er op aandrang van anderen door een zwakke Regeering in is gebracht, zoodat hij ten slotte geen andere keuze heeft dan het onderwerp ongewijzigd aau te nemen of te verwerpen of dat lid per soonlijk verantwoordelijk is voor het onbillijke dat een dergelijken maatregel uankleeft, en of 4iy uiet gerechtigd is te zeggen: „gij h»bt mij geen andere keus gelaten wat er onbillijks iu moge zijn blijft voor uw verantwoording." Aan bet Dagblad ontleenen wy de volgende bijzonderheden omtrent den Koninklyken grafkelder te Delft De nieuwe ghif kelder in de kerk te Delft vormt een parallelogratfc, met twee nissen in elke korte zijde en een achttal in de lange zyde aan den noordkant, terwijl iu de lange zyde naar het zuiden nog geen nissen zyn aangebracht. De korte zyde van den kelder by den ingang heeft nog één nis geheel ledig. Daar is dezer dagen de rooster ingébracht, die elke nis in een boven- en benedengedeelte vtrdeelt, waar door er vier kisten, twee aan twee boven elkaar in elke nis plaats kunnen vinden. Deze leege nis treft men dus aan onmiddrllyk bij het binnenkomen van den kelder; dan volgt langs dezelfde korte zijde van het langwerpig vierkant de nis met de kisten, waarin het stoffelijk overschot rust yi HH. Prins en Prinses Hendrik der tip dat punt gaat men den hoek ow rei nissen in de lange noordelijke zni De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben, overeenkomstig het advies van Gedeputeerden Stalen afwijzend beschikt op het verzeg van bet Gemeente bestuur van Schoonhoven orlWBb»'die voor de aan leg van een tram wegverbinding, GoudaSchoonhoven. Alle andere voorstellen zyn eveneeus overeenkomstig de meening van Gedep. Stater, beslist. Bij de be handeling der Prpv. beg rooting werd een voorstel, om de posten voor de verbinding van den Hoekscheu Waard met den vasten wal en voor de vaart verbe tering, ieder ad ƒ60.000 uitgetrokkeo, pro memorie uit te trekken, en het aantal Ie beffen opcenten te verminderen, met groole meerderheid verworpen. De vergadering werd gesloten. De groote belangstelling, die de verkiezing te Haarlem verdient, deed ons besluiten gisteren onmiddrlyk na het bekend wordeu van den uitslag een bulletin te verspreiden. Onze stadgenooten hebben daaruit kunnen zien, dat de herstemming tusschen de liberale candidaten moet plaats hebben. De heer puyvis kreeg 786, de heer Kappeijne 5^0 stemmen. Op den katholieken candidaat werden 504 stemmen uilgebracht. Het is waarschijnlijk dat de heer Duijvis zal worden gekozen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1