U 0 i BINNENLAND. E I il ’j Zondag 20 Juli. N° 3107. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Nieuws- en i IJLS Ls Her A J «tl nl I L1 Ir i ‘a 4N. P’S, 2. i eder ■N. t Bi lUl h i ii jh H 5-T”?*F V;. 4> uitgifte vermeld is. By afgifte o oor zjjne kapitaal het «paleis van. van lysicus. zeg het iouJa. 1) JeMja S3: 8, 9. f onderge- lie mond- nieuwe vinding wordt te Het is een locomotief, Hoftaodt rnerstraan zamen ib, tndvleescn reuk va- .EEVER, Secr. tn middelen KAAS, VL,BO- ■ZOET. he Cou- door den ou^i. lezen be- l te ver- i bij hem GOUDSCHE COURANT. een voor- o lastigen it te hou der kwaal en al verricht, en belangrijkste oogstraat; ten Kolff, porcelein- apoth., m bij C. .msterdam th Co. en Zoon s Utreht» k Porton, de voorloopige adminis- Z. K. H. den ‘Prins van Naar men verneemt zou de Raad van State reeds een goedkeurend advies hebben uitgebracht over het wetsontwerp nopens het Regentschap, Bij de verkiezing van een lid van den gemeente raad te Nieuwerkerk a/d IJsel, werden uitgebrftcht 46 stemmen. Herstemming tusschen de heeren L. Mijnlieff Azn., die 17, en P. Karreman en F. Mijn lieff Azn., die ieder 9 stemmen belTwamen. ’s-Konings antwoord op het adres van rouwbeklag van de Eerste Kamer wegens het overlijden van Z. K. H. Willem Alexander Karei Hendrik Frederik, Prins van Oranje, luidde Mijne Heeren Met bijzondere waardeering ontvang ik van de Eerste Kamer der Staten-Generaal de betuiging harer hartelijke deelneming in den diepen rouw, dien het smartelijk verlies van Mijnen beminden Zoon over Mij en Mijn Huis en over Nederland brengt, en ik verzoek u, Mijne Heeren, aan de Eerste Kamer der Smten-Generaa! Mijnen welmeenenden dank over te brengen voor de. gevoelens, waarvah haar Adres van uwe Rouwbeklag getuigt. Z. M. de Koning heeft baron Siiouekaert van Schauburg, zijnen thesaurier, benoemd tot gemach tigde voor de ontvangst en tratie der nalatenschap van Oranje. Gisteren zijn de paarden, het rijtuigmaterieel en verdere inhoud der stallen aan dezen gemachtigde overgedragen en heden wordt een aanvang gemaakt met de inventarisatie van den inboedel van het «paleis aan den hoek der Heubtraat. haar eerste dag U op het zifekbed wierp, waarop de benevelde geest nog den laatsten r.acht over Uwe dooden sprak Rust zacht in dit Uw tweede Tehuis! Wat al geheimen en raadsels zinken daar in die diepteWat gedachten eu aandoeningen doorkruisen als een branding het hart der levenden daaromheen! Maar die alle lossen zich op in diepen weemoed, waar gansch de natie in deelt Aan U allereerst, beminde Vorst en Koningdenken daarbij allen, nu gij den laatsttn uwer drie zonen ten grave brengt. Toen deu eersten de dood dreigde, torn hoorde ik *t u zeggen: en een Koninklijk woord vergeet men niet, ook na meer dan 30 jareu „wanneer het de Voorzienigheid behaagt mij kinderen te ontnemen, zal ik mijn troost vinden in de kin deren van Nederland." Mocht te alzoo. mijn Koning! i door de liefde van uw volk gedragen, meer dan eenig ander Vorst, eu door duizenden bij duizenden op gedragen aan den Koning der Koaingen, ook dezen zwaren slag te boven komen, ondersteund door eene trouwe, liefdevolle gade, en ook in rouw gelukkig door het aanvallig kind, thans ‘Nederlands troost eu hoop. Of zouden wij hier vooral niet hopen, zonen van Nederland! hier waar voor driehonderd jaren de bede van deh verraderlijk vermoorden Vader des Vaderlands werd gehoord: «Heere God! ontferm u over dit arme volk!" Die bede des stervenden ver hoorden drie eeuwen, ook in den bangsten nood. Nog zweeft zij, als uit zijn open graf, gelijk een bescher menden engel over Koning» hoofd, en huis, en volkO verlieze dat volk nooit het christelijk geloof, dat zóo nog stervend» bad! Vorsten en gezanten uit den vreemde! Dank voor belangstelling iu Oranje in Nederland. Zegt het ten uwent, dat, waar de takten worden afge broken, wij ons te nauwer scharen om den stam van Omnje-Nassau, en bidt met ons, dat God hem beware, zooais hij diep zijn wortels heeft in de graven der dooden. en in de harten der levenden. En nu nu worde ons allen de kracht geschonken, om Gode te zwijgen, waar zoo luide de graven spreken. Amen. De begrafenis van Z. K. H. den Prins van Oranje had Donderdag plaats geheel volgens het daarvan gegeven programma. In de kerk te Delft hield de hofprediker Dr. C. E. van Koetsveld de volgende rede: „Mijne gedachten zijn niet tdieder gedachten en uwe wegen niet mijne wegen", spreekt de Heer: //want gelijk de hemelen hooger ziju dan de aarde, alzoo zijn mijne wegen hooger dan uwe wegen, en mijne gedachten dan de uwe" 1). Dat geloof alleen, broeders! geeft den bijna tachtigjarigen grijsaard moed en kracht, om nog een», en God geve, nu althans voor het laatst! te spreken bij dit vorstelijk graf, geopend voor den laatsten der vier prinsen van Oranje, die nog voor zes jaren den kroon omringden. Hoe telden wij de dagen der verraderlijke ziekte, die hem had aangetast! Wat blijde mare was, door het ganache land, zyn aanvankelijk herstel! Maar anders waren Gods gedachten! Onverwacht nog legde de onverbiddelijke dood <le kille hand op dat nog jeugdig hart, en het klopte niet meer. Het had veel geleden, dat hart! Arme Prins, die nooit uit den rouw over uwe dooden u hebt kunnen opheffen tot de blijmoedigheid der levenden! Nog hoor ik het u zeggen, in een vertrouwelijk gesprek „Ik beu nog geen dertig jaren oud en reeds Borger na: Ik wensch geen stap terug *.e treden Op de afgelegde levensbaan." Zóo riep ieder jaar de Zomermaand, als de maand Uwer dooden, U herwaarts ter bedevaart; tot dit jaar GOUDA, 19 Juli 1884. Op de voordracht voor onderwijzeres aan een meisjesschool voor uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam staat no. 1 mej, C. P. Bokhoven te Gouda. emoese- 1°. OC- 10.- be- en ge- ll Op Vrijdag 1 Aug. a. s. zal te Berg-Ambacht de verkiezing plaats hebben van een heemraad van den polder, ter vervanging van den heer C. Oskam Az, die, wegens zwagerschap met den nieuwbenoemder. schout, den heer A. van der Straaten, zijn ontslag heeft genomen. Tevens rnoet alsdan een gecommit- teerd-iugeland verkozen worden, ter vervanging van wijlen den heer M. Hoffland. het aan onder het station waarheen de reis verlangd wordt, altijd het laatste station de bestemming reiziger is, wat ook voor de conducteurs groot gerief aanbiedt. De volgorde der station» dat de laagste vrachtprijzen boven-, de hoogste onderaan staan, ten gevolge waarvan de reiziger slechts tegen zijn belang zou handelen, door zelf nog ëën gedeelte van zijn biljet af te knippen. Het is duidelijk, dal door invoering van deze biljetten het aantal biljetsoorten (behalve voor de zeer belangrijke stations, voor welke de tegen woordige kaartjes wel zullen moeten blijven bestaan) met negen tiende verminderd wordt. Ook voor retourbiljetten, in denzelfden geest ingericht, is door den heer Van Rennes in de evengenoemde Zeitung den Ver eins deutscher Eisen- bahn Verwaltungen een zeer practisch model aan gegeven. (A. R. Cl.) De Times deelt bijzonderheden mede, betreffende het plan ontworpen door sir Robert M. Stephenson om Europa door middel van een spoorweg te ver binden met Perzië, Engehch ludië, Birma en China. Was men jaren geleden met dergelijk plan voor den dag gekomen, zegt de Times dan had men van verbazing de banden in een geslagen, thans echter verwekt het groot opzien. De ontwerper van het plan heeft gedurende verscheidene jaren onderhandeld met de Turksche regeering om de noodige machtiging te erlangen ten einde een aanvang met de zaak te kunnen maken. Hij is hiermede nu zoo verre gevorderd, dat het uitzicht op het verkrijgen der definitieve vefguauing *rer gunstig mag «orden genoemd sn hy een voorloopig prospectus heeft gemeend te moeten uitgeven. Daaruit blijkt dat voor de zijtakken in Klein Azië en Perzië noodig wordt geacht een kapitaal van 16 millioen pond sterling, verdeeld in 600,900 aandeelen elk groot 20 pond sterling. Dit geeft wel is waar slechts een totaal van 12 millioen pond sterling maar de ontwerper zal de uitgaven voor den weg met 4 millioen p. st. verminderen, door het bezigen van troepen bij den aanleg daar- Ook bij de overige regeeringen zullen derge lijke pogingen worden aangewend. In Londen zal op deu eersten Mei 1886 eene Amerikaansche tentoonstelling geopend worden, waarop niet enkel producten van landbouw en in dustrie zullen worden geëxposeerd, maar een aan schouwelijk beeld van het leven van den bewoner Amerika zal worden gegeven, van het bureau van een beursman van Wallstreet af, tot de vuren van een kamp in Nevada toe. Er zal letterlijk van alles te zien zijn lokalen van Californio waarin wijn geschonken wordt, fruitwin kels van Florida, Indianen die kano’s en matten verviardigen, Amerikaansche kiosken voor het gebruiken van verfris?chende dranken, restaurants met blanke en zwarte koks en kellners, een paviljoen van de pers, een telegraafbureau en een electrische spoorbaan die over hoogten en laagten rijd’, af beeldingen van gevels en van het inwendige van hotels en openbare gebouwen, werkplaatsen met blanke, Chineesche, Indiaanschc en zwarte arbeiders en arbeidsters, alles wat op de inrichting en werking van spoorwegen eu kanalen, petroleumbronnen en steenkool- en zilvermijnen betrekking heeft, met al de daarbij in gebruik zijnde machines, reddiugs- toestellen en vaartuigen, modellen van schepen, een Amerikaansch too nee l, Amerikaansche musici en muziek, verschillende spelen in de open lucht en binnenshuis, al wat op het onderwijs betrekking heeft enz. enz. De geprojecteerde tentoonstelling zal dus doen zien wat de Amerikaan eet en drinkt en al wat hij in het dagelijksch leven doet en zij zal dus een der merkwaardigste en worden, die ooit in vLonden plaats vonden. Een §1 fl Donderdag zijn te Delft circa 130 treinen der H. IJ. S. M. aangekomen en van daar vertrokken, in de richting Amsterdam en Rotterdam, aanbrengende 18.000 a 20.000 personen. Donderdag werden met de stoomtram tusschen Den Haag en Scheveningen vervoerd ruim 20.000 personen. Het aantal personen, dat ter gelegenheid van de begrafenis van den prins van Oranje per Hollandtch spoor in Den Haag werd aangebmcht, wordt geschat op 30 a 35 duizend. Tydens de ongekende drukte, die Donderdag aan het station aldaar heerschte, moeten velen het slachtoffer geworden zijn van behendige zakkenrollers. Bij den chef van het station, dqn heer Rademaker, werd her- haaldelyk aangifte g»da-.n van vermissingen van gouden uurwerken, kettingen enz. enz. De rijks- veldwachlers die tot handhaving van de orde ten getale van vier op hel perron aanwezig waren, acht ten het noodzakelijk, in de zakken van eemge verdachte lieden een onderzoek in te stellen, zonder dat echter het gewenschte gevolg verkregen werd. Een persoon, die op heeterdaad betrapt werd, is aangehouden en onmiddelyk gearresteerd. Men twijfelt er niet aan, dat men hier te doen heeft gehad met eene afgerichte bende, die deze gelegenheid verbeidde, om op de hoofdpunten van verkeer haren slag te slaan, daar te Delft eveneens vele gevallen van zak kenrollerij voorkwamen. Op de stations der Maats, tot «xploitatie van Staatsspoorwegen zal eene proef worden genomen met een stelsel van biljetten, dat reeds in het jaar 1874 in de Zeitung den Fereins deutscher Eisenbahn Verwaltimgen, door den heer Is. van Rennes, burcau-chef bij de controle der Neder- landscho Rijnspoorwegmaatschappij, werd aanbevolen. Naar zijn denkbeeld zullen thans biljetten worden I ingericht, waarop onder elkander een tiental bestem- I Een stoomtram van i I mings-statiöns zijn gedrukt, terwyl aan het hoofd Aken in werking gesteld. i het ge- 1 en 28 station van i den reiziger wordt het biljet doorgeknipt juist zoodat van den een f is voorts zoodanig,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1