S. ALLSOPP SON’S, brouwers te London Burton on Trent bekroond Het Stout 4 Alc HSL ïF W 8j ZUIVERE FRANSCHE NIEUWE BESSENSAP. 1 BASE C«,SWs Specialiteit voor 4 EAU MERVEILLEUSE. IE Nieuu LEES DIT! TE' HOOF een in alle opzichten mak vijfjarig zwart MERRIEPAARD, niet bevreesd voor de Stoomtram. Adres franco brieven onder No 996, aan het Bureau dezer Courant. Tan af MAANDAG 21 JULI oprütming bij J. BREUKEL, Hoogstraat A. 124. T. GoecLewaagen en Zonen GOUDA, MARKT naast „DE WAAG” verstrekken gelden op effecten voor: bedragen onder 1000.a 41/, °/0 's jaars ,i» daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden GOUBA-BODEGRAVEN. BILLARDJONGEN 1884. \hïd8o|erfg I.LXEN. I SLOTEMAKER Co. AGENT gevraagd. van eene groote partij LAPPEN, THIBETS, JA- PONSTOFFEN, paarsche KATOENEN, MERI NOS voor ROKKEN, HANDDOEK-|en LUIJER- GOED, NETELDOEKEN, VITRAGES, enz enz. STOOMTRAM: Gèlieve hierop te letten. VOORLOOPIG BERICHT. Adres: WUDSTRAAT A. 172, GOUWE V. 13, Gouda. Benig Depót van Wellen’aBoonekamp-Elizter. AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen. Kantoor en Magazijn, Gouwe C. 24L Oproeping van Belanghebbenden. Frambozen- en Citroenlimonade, J GOUDA t Wie goedkoop wil koopen, komt bij L. SCHENK op de Hoogstraat. Alles wordt verkocht beneden Fabrieksprijs. De bekende BORDEAUX a 27 per 48FlesSch huis geheel Nederland, ook per proefflesch; kwar& verkrijgbaar. Voorts alle MERKEN. Priiscoutanten gi Van alle merken zijn proefflesscgen verkrijgt J. BREEBAART, Lz. De DIRECTEUR. 5 I ip./0.05 pr.frs 100 iuss. roebel 'belasten sjich met.het kbqpen en verkoopen van effecten tegen Oen provi i«(ook voor loten) van Vis’/ol v Van alle merken zijn proefflessetjen verkrijgbaar De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland OntvangenNieuwe Wollen ZOMER-DEKENS. D. HOOGENBOOM. I DINSDAG, 'De inz i BlilN LOUIS P. WELTER. <c 4 pr. Rofterdar At VAN Gouden Medaille Parijs 1867. Eerste Klas London 1862, wordt door verschillende doctoren in Nederland aan bevolen om zijn voedende bestanddeelen. Agent A. GALISSEN DOKFF, Rotterdam. Verkrijgbaar voor Gouda Omstreken bij de Depothouders Voor Gouda en Omstreken wordt gevraagd een flink A G E N. T, tegen zeer voordeelige conditiën. Adres onder No. 995, Bureau dezer Courant. L i I 1 Naar men vernet mr. Kappeyne van te houden vergader voeren naar aanle de Tweede Kamer. De beide Kam in vereenigde tittin Juli e. k., ter bel lende het Regentac Naar wij verne millioen gulden, t< verleend bij de we 146), voorloopig bestaande uit de tterdamtche Bank Payi-Bat, voor di en met bijbetaling In Augustus a. s termynen, waarop taald worden. In te betalen ruim Door den Minii dagteekening van aan de Commissar ciën gericht /Ter weriug de hare verbreiding ti te lande vertooneu voor, dat de aand tifid worde op de ber 1872 tot voorz Het vervoer van I art, 9 dier wel v hogelijk legengegan Vooral is het v.<n lyders, indien hei toegestaan, niet in hebbe, en dut de dellijk na het geb De hertogin vnn Koningin, is Zaterdi bevallen van een i tich wel. De Koningin i waren op Claremot Met 3 tot G jaar Garanti ^KUIPERSTRAAT. K 227. Puike NIEUWE BESSENSAP 20 cent per flesch, volgende week vulling. Gouda. DE EXTKADIENST, des Dinsdagmorgens half vijf uit Gouda, is vervallen. Gouda, 18 Juli 1884. GEVRAAGD in de Sociëteit «db RÉUNiB>,zich te vervoegen in persoon bij den Kastelein. Gi •oven de 30 °/0 inder 30 °/0 i de Amsterdamsche Sro- 4 A 040 J0.01 - 0.01 •rekening van bi -‘O.pö am. foliar tzonder kostph] Amsterdam .1 -- wigsels (z.g. han- Rotterdam. Itislru- menleek1 zuive- ring Ier bevordering der Reinheid van Schepen, Huizen. Slaapkamers en Ameublement. hemen gelden a deposito a 4 'sjaars voor bedragen onder 1000.voor minstens 2 dagen daarboven 1 ‘1 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in rüss. fondsen a 3*/s j°/0 's jaars 7s °/o]TOC^ fbudsei l OA wisselencoupons beujsnoteeriqjj, zonder mj VisiJ, alsft tosténr. cjlup. lijkasseérettó/zo delspapier) op Ai r p Het beroemde Paardenspel van BLANÜS en COHEN komt vast dit jaar de Goudsche Ker- mis bezoeken na eene afwezigheid van 2 jaar. De tent zal geplaatst worden op de Markt over de Waag. Het gezelschap bestaat uit 35 wer kende leden en 14 goed gedresseerde paarden. I De voorstellingen zullen later door groote en kleine billetten worden bekend gemaakt. De Directie. H. BLANÜS bn N. COHEN. I '•j- j' o.— ^i -*o x ioosujunu, met accijns franco •er proefflesch; kwart! en!'! half-ankers belegen verkrijgbaar. Voorts alle MERKEN. Priiscoutanten grihtis .en franco. roepen bij deze op de onbekende belangheb benden in zake het geschil tusschen Burge meester en Wethouders van Moordrecht en den Heer M. J. WESSELS te Gouda ten opzichte van het gebruik van een gebouw in eerstge- melde gemeente tot het houden van godsdienst oefeningen om, zoo zij dit noodig achten, hunne memoriën en bewijsstukken aan genoemd Col lege in te zenden vóór den 5 Augustus aan staande. Tot dien dag liggen de stukken iederen werk dag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Pro vinciaal Bestuur, Korte Voorhout alhier. ’s-Gravenhage, den 14 Juli 1884. De Gedeputeerde Staten voornoemd, FOCK, Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. I De uitgave aezei ‘Woensdag I geschiedt de I DAG. De pri L franco per po GOl j Aan heriteersti? g II ter vervlullirt# der j jeischool alhier, (I tölliciinnten Vleel. I Op de aanstaand 1 makelijk heden voojK H. Blanus en jj Houden- en Apent- spelBernard Brie Thomas Jozef, W vangst Spitsner, Dochman, Ballentei Aan het op pi tot het maken ei Woerden, is reeds Deze nieuwe bereiding maakt het haar zacht, glanzend en geeft het zjjn natuurlijke kleur weder. Verkrijgbaar a 1.00 per flacon bij Westhaven 193. De FirmaC. NEDERVEEN, Boekhandelaren- Boekbinders te 'e Bosch, beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan. Agenten voor Gouda en Omstreken, de Heeren A. KOK Co., Boek handelaren te Gouda, bij wie Modellen ter bezichtiging zjjn gesteld en nadere informatien in te winnen. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1