rs IP. 4.— 2.50 1.75 ET- zen. BINNENLAND. □TG .on r, Zondag 27 Juli. 1884. IN- 3110. LS .s kt s. JVieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, 3. 3. LV co co oor I iur. M. Hida. idelaren- ganstig Leiden, rburg. n in aees- des ends nge- eent De Stand, beent een ingezonden Hult, waaraan wij het volgende ontleenen den .vond tan dien d*< te Hildesheim arriveerde en aldaar overnachtte, M -• Bremen) voortxette en W< Bremen te acht nnr ongeveer •oodat hij in drie dagen de re» naar LondenDe diplo- Engeland en Neder- O a a co w CO a a co ouda en Boek- llen ter irhiatien niet Markt, an het ir vast, krach- jn ont- (ebriiik teugen, ing 40 roenadegaorgen vat ieveer trOrontagan van Groningen (ongeveer 80 mijlen) beeft afgelegd. van vege de 'eplutet worden. vrienden aangeraden kan wi het Circus Broekman met er te :er- >ater, GOUDSCHE COURANT. die Kamer; oo van belemmerende bepalingen om trent de defensie, bepaaldelijk wat de levende strijd* Naar men verneemt zal |et Rijkstelegraaf kantoor te Moordrecht op 15 Augustus a. a. worden geopend. Op bet dorp Berg-Ambuèht tal, gemeente, eene Nortonpomp ge| Renter’s agentschap seint Hit matieke correspondentie tusseben land over de Niuro eindigt--met eene dépêche van lord Granville aan sir W. Stuart, Britsch gezant te ’s-Hage, in dato 19 deser. «Lord Granville geeft daarin zijne voldoening er ofer te kennen, dat Ne derland het voorstel der Eugelsche Regeering tot eene gemeenschappelijke handeling tegenover den radjah van Tenom beeft aangenomen. Hij geeft in over weging door den gouverneur van Atjeh aan den radjah te doen uitbetalen f 100,000. Voorts maakt lord Granville de opmerking dat Engeland heeft gemeend, geen adbaesie te moeten schenken aan bet voorstel van Nederland om de geheels kust van Afjeb te blokkeeren. Zondag jl. werd in het Vereenigingsgebouw alhier de eerste Smaandelyksche vergadering gehouden der Coöperatieve Vereeniging „Voorzorg*, afdeeling van het Alg. Ned. Werkliedenverbond. Wegens het bedanken van den President moest in die vacature worden voorden en werd met groote meerderheid van stemmen daartoe verkozen de Heer I. T. Berlijn, terwijl in diens plaats, mede met groote meerder heid van stemmen, als Commissaris van toezicht werd verkozen de Hper J. de Graauw. Uit het finantieel verslag van den Penningmeester, den heer J. A. de Peer bleek, dat door 43 deelnemers 63.56 was bijeengebrachtdaarna lieten zich nog 3 als leden inschreven. Het Bestuur stelt zich voor dat deze Vereeniging veel voordeel voor hare leden zal afwerpen en is voornemens nog dit jaar met dit bijeengebrachte, hen reeds eenige voordeelen er van te doen trekken, en hoopt dat de Vereeniging daardoor in bloei veel zal toenemen. Eene Commissie uit Gedeputeerde Staten dezer Provincie beeft deze week met den Provincialen ingenieur en den ingenieur der IJselstoomtratnweg- maatschappij een onderzoek in loco ingesteld naar de ontworpen tramlyn GoudaStolwykBergambacht Schoonhoven. In het Dagblad leest men aangaande bet circus in miniatuur van H. Broekman, hetwelk op de z. at. kermis voorstellingen geeft, dat de dressuur ▼au honden, apen en ponneys aldaar een schouwspel op levert, dat niet alleen voor de kleinen, maar ook vqor de grooten altyd belangwekkend en aantrek kelijk mag genoemd worden. Onder meer zegt genoemd blad, dal men baasd moet zich over te verwerven. het schier Carré en Het velocipèderyden is in dezen tyd niet alleen meer een vermaak, maar dient aok om verre afstanden op die wijze af te leggen. Een niet onaardig voor beeld vindt men in het reisje ▼an den heer Emrich Schaêr, den eigenaar van „Buvsria*, die Zondag morgen te drie nur uit Mittweida (by Dresden) vertrok, jijïjit:ijl_: aldaar overnachtte, Muadag de rcia tot Zyg (bij *-roenadagBorgen ran Zyg over arriveerde Mittweida De orgelbespeling in de groote of St. Jaoakerk, die naar men weet gewoonlijk iedereo Dinsdagmiddag plaata heeft, ie tot nadere aankondiging gestaakt wegens reparatie in het kerkgebouw. Maandag e. k. heeft het kinderfeest plaats ran vege de Plaatselijke vereeniging tot bevordering van het onderwys en echoolbeëoek alhier. len niet te verzuimen bezoek te vereeren. i Wanneer in Mei de miliciens onder de wapenen zjjn gekomen, duurt het niet lang of zjj moeten in geënt worden. Door het geval met enkele miliciens te Dordrecht is in het vorige jaar algemeen bekend geworden, dat tjj, die zich niet willen laten inen ten, dit niet behoeven toe te laten. Voor eenige dagen, moest dit inenten ook plaats hebben bij en kele compagnies van een der regimenten vesting artillerie. Zeker zjjn hiertoe weinig miliciens geneigd geweest, ten minste een overste (luit.-kolouel) be- over het geringe aantal, mr. -- - Goor, C. C H. Prince, dr. H. lot Bestuursleden vso het 28ste Nederlandscbe Landhuishoudkundig Congres, dat naar wij in ons vorig nr. meldden in 1885 te Gouda zal worden gehouden, zijn benoemd de heereu Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, mr. D. N. Brouwer, J. Noothoven van C IJssel de Schepper en G. J. Steens Zijnen. Door eenige leden van de Weerbaarheids-Ver- eeniging «Burgerplicht* alhier is aan hel officieren- schietgezelscbap te *a Hage een prijs aangeboden, bestaande uit een zilveren taartensebep in étui, ter gelegenheid van bet concours te houden van 11—15 Augustus. Onze stadgenoot, de beer J. H. B. Spaanderman staat op hel drietal voor de betrekking van organist der groote kerk, by de Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam. De jury bestond uit de beeren Hol, Nicolai en Litzau. Mr. J. Kappeijne van de Coppello beeft Donder dagavond te Zaandam de aangekundigde rede gehouden. Daarin heeft hij zyn denkbeelden uiteengezet over onzen staatkundigen toestand en een soort van staatkundig program gegeven. Hy betoogde o. a. dat ons land veilig is onder de regeering ook eener koningin uit het Huis van Oranje, wanneer zij maar als in Engeland kan steunen op een krachtige ver tegenwoordiging, die harerzijds de natie achter zich beeft. Daaruit vloeide voort, dat een beperkte herziening der Grondwet in de gewichtige artikelen, door Kap- peyne reeds in 1879 in zyn nota vermeld, tot de dringende eiseben van het oogenblik behoort. Die herziening moet zich volgens den heer Kap- peyne uitstrekken tot lo. afschaffing van den census als maatstaf van kiesbevoegdheid, en bet overlaten van het stellen der perken aan den gewonen wetgever. Uit de toe lichting volgt dat de beer K. geen algemeen stem recht wil, daar hij kiesrecht vooral als een plicht beschouwt, tot welks vervulling niet ieder thans reeds in staat is te achten; 2o. afschaffing der veranderlyke kiesdistricten, en bepaling van het getal leden der Tweede Kamer op honderd; 3o. keus der Eerste Kamer niet enkel uit de hoogst aaugeslagenen, en toekenning van het recht van amen dement ook aan 4o. wegneming krachten betreft. ver-. 1 staan over de macht, die Broekman paarden, apen, honden en geiten wist In de paardendressuur heeft Broek- w‘.Ivr even ver gebracht als een Rent, Herzog, waarom alle ouders en kinder- tuigde zijne verwondering GOUDA, 26 Juli 1884. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag 29 Juli 1884, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen De Rekening der Gemeente dienst 1883. De adressen van ingezetenen der gemeenten Bos koop en Waddinxveen betreffende het door de Stoombootmaatschappij „BoskoopWaddinxveen Gouda* te betalen gabelgeid voor het bevaren der rivier de Gouwe. dat van de voordeelen der vaccine wensch te te ge nieten. Deze officier is voorzeker overtuigd, dat men dan desnoods moet gedwongen worden, als men zyn eigen heil niet wil bevorderen. Ten minste, hij zeide, dat hij wel een middel wist om den docter werk te verschaffen, en zoodoende de onwilligen tegen de pokken te vrijwaren. Zyn dreigement werd den jon gere miliciens al ras bekend. Zij, die zich niet wil den laten inenten, zouden in de eerste vijf of zes maanden niet vrij krijgen van middag- of avond appèl en ook geen verlof krijgen om voor 24 uren naar huis te gaan I Eene oude gewoonte. Tot in het midden der vorige eeuw bestond in Hessen, een deel der Rijn provincie en Westfalen nog de gewoonte, dat de jonge mannen op den avond van den eersten Mei of reeds op den vorigen avond, onder de groote dorpslinde bijeenkwamen, teneinde de huwbare meis jes uit het dorp, voor het volgende jaar te verdoe len, d. w. z. te verloten, of na goedvinden aan den meestbiedende toe te wyzen. Het meisje, dat bij deze gelegenheid aan een jongen man ten deel viel, werd dan zyn „Meileen* genoemd, omdat hem juist dit bekoorlijke geschenk in de maand Mei voor een jaar ter leen werd gegeven. Aan deze verloting of verkooping namen niet alleen de zonen der grond bezitters, maar ook de dienstboden deel. Toch werd het verschil in stand volstrekt niet opgeheven, want geen dienstmeid al was zij nog zoo mooi, kon het deel worden van een grondbezitter, noch werd ooit een boerendochter, al was zij ook nog zoo leelijk, het „Meileen* van een knecht. De dorpeschonen zei ven waren met deze wijze van verdeelen zeer ingenomen. Dit kwam hoofdzakelijk hiervan, dat bij de verdeeling steeds rekening werd gebonden met reeds aangeknoopte betrekkingen, ter wijl zij bovendien het recht hadden om den man, die haar was toegewezen, te weigeren, wanneer hy haar niet beviel. Dit geschiedde dan door hem bij het eerstkomende feest een dans te weigeren. Werd echter de jonge man in genade aangenomen, dan gaf het meisje haar toestemming te kennen, door bij het eerste feest haar hoed met bloemen te tooien en den eersten dans met den toegewezen man te doen. De jongeling moest dan gedurende een jaar zijn „Meileen* ridderdiensten bewijzen, haar by wan delingen geleiden, bij feesten met baar dansen, in een woord haar alle kleine diensten bewijzen, die een meisje van baar minnaar verwacht. Als eerste hulde plantte hij voor haar huis een meiboom dien hij zelf steeds moest verplegen, terwyl eerst, als de proeftijd was afgeloopen, het huwelyk werd gesloten. Een zeldzaam voorbeeld van behendigheid om kos teloos den overtocht per spoorweg te maken werd verleden week ontdekt. Onder den fourgon vau den goederentrein, welke dagelijks de reis heen en weer doet tusschen Aarschot en Herenthalt, heeft een roodstaartje zyn nest gebouwd, eieren gelegd, ge broeid en nu zijn er twee bijna vlugge vogeltjes in te vinden. Moeielyk valt het te begrijpen dat noch de dage*- lijksche reis, noch de hevige schokken het roodstaartje van zyn nest konden verjagen. De Volksstem heeft uit N cderland bericht ontvan gen dat de deputatie hier te lande een spoorweg- leening van 15 millioen gulden had gesloten. „Dit bericht* schrijft het blad „is, naar wij van goeder hand vernemen, per brief door een lid der deputatie bevestigd. Door de maatschappy wordt een waarborg of securiteit voor de behoor lijke uitvoering gesteld van circa p. s. t. 30,00b. Dit bedrag, hetwelk vrijelyk door de regeering mag worden gébruikt, wordt aau de maatschappij succes sievelijk terugbetaald, naar belang dat de lyn sectiesgewijze is gevorderd. Zoodra de geheele lyn gereed is, wordt het restant van de waarborg som terngbetaald en ook eerst dan en niet eerder begint de guarantie van de Z. A. Republiek van 5 pCt. De maatschappij ontvangt geen grond aan weer zijden van den weg, evenmin plaatsen, mijnrechten of dergelijke. Aan de overeenkomst is een amortisatie- plan verbonden, waardoor de geheele lijn na verloop van zekeren tijd het eigendom van den Staat wordt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1