PIERRE GIJBELS is gearriveerd met eene groote Collectie Byouteriën, Galanterlcn en Parfumeriën HAUTE NOUVEAUTÉS. MALLEGATSLUIS I H. BROEKMAN’S I KINDERVOORSTELLING HANDSCHOENEN, op de Kermis aan bovenstaand Adres, EXTRA TREINEN HOLL. EN ENG. BIEREN, Azijnen, Minerale Wateren, WAFELKRAAM JNieu Tegenover het R. C. Liefdegesticht op de Haven. P. ZILVER Openbare Verkooping BIN1 DENGG MAYR. ■mimnumuiHUHMni Circus in Miniatuur g IJSELTRAM. 1884. Bericht voor de Scheepvaart. S OP DE GROOTE MAREI, I j 2 Groote Voorstellingen, 0p DONDERDAG 7 AEG. Galanterie- en Speelgoedkraam HofLeTrexazxcïer, geplaatst is op de Haven over den Heer bericht aan zijne geëerde begunstigers, dat hij, zooals vorige jaren, wederom met zijn welin gerichte Groote Markt. 316,le Staats- Loterij. ■SHI (6 ri De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, FOCK. A. van MAREN. SBIEIBBUBBBIHBBBBS GROOTE uit Tyrol in het Zillerthal. Gedurende het Badsaisoen in Bad Kissingen, Pyrmont en Elster. Gazeuse Dranken enz. P. KltlJGSMAN, Kattensingel Q. 88. Westhaven B. 178. WBiWOk Voorliet eerst op de Kermis alhier. MAANDAG 28 JULI geopend het groot ontleedkundig MITTSETTIVC, van het Chateau d’Eau, te Parijs, Dr. P. SPITZNER. De TREKKING der EERSTE zamen groot 3 ares. >u G De ii is huis bezorgd. "MBl I De ondergeteekende heeft de eer zijnen ge- achten stadgenooten kennis te geven dat hij dit jaar met zijne 1 I n I nl L' nn mi n;llnu aan elkander i, aan de ijk N. no". 106 109 met een vrijen gang daarnevens, De uitgave dez WOENSDA geschiedt d DINSDAG DAG. De j franco per VAN Staande op de WESTHAVEN over den Heer HOOGENBOOM en verkoopt tot Woensdag 6 Augustus. Mij vleiende met worden. Uit het vroeger de betrekking vai weiejes, die bet i legden, worden 7 deelle (mondeling Bij de Dinsdag gehouden hcretën der Tweede K^me atemmen. Gekozen is de h 1023 stemmen. De heer mr. J. kreeg 639 siemmi (Reed» guteren abonne's binnen de een druk bezoek vereerd te Hoogachtend, Uw. Du. Dienaar, PIERRE GIJBELS. Entree 25 cents. Alleen voor Dames en Heeren hoven de 20 jaar te bezichtigen. Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, te beginnen met DINSDAG den 29"“ JULI a. s. des middags ten 12 uur, de SCHEEPVAART door de te G O UDA weder geregeld kan plaats hebben. 's Gravenhage, den 26'“ Juli 1884. De Commissaris des Konings voornoemd, WELTER. Hij beveelt zich minzaam aan in de gunst zijner stadgenooten. Voorheen B. J. v. n. REE. BESTE op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1884, ten Elf mijn daarvoor bekenden ure, in het Koffiehuis «de Harmonie», aan de is alle verdere aanbeveling over- Markt te Gouda, GC Het in ons v< laatste gemeenten uitvoeriger mede l(jk was. Het bet de strafverordenir nieuwe ontwerp- overdekken of r andere wateren, hooren. Bij deze miss haar eene missive door B. en W. Commissie, waar! baren toestand v« en in overweging te kunnen brens dal .loeten, <tie v geacht, moeten w De Commissie dat gevoelen der De meeste slooten het drjjveud vuil vtij voldoende sl worden zoo onoj terwyl zij van all zij zonder orerd. durende bedreigii Vau daar dal de stelt in de nieuwe waarbij de eigent B. en W. de ot de vervanging doi zoo B. en W. (d dit wegens de dat stoffen in het belt achten. B van DONDERDAG 31 JULI 9 af dagelijks gedurende de Kermis des namiddags 2 ure en des avonds 8 ure, H iedere keer 16 brillante Nummers. B B PRIJZEN DER PLAATSEN: S B le Rang 99 ct., 2e Rang 75 ct3e Rang I 50 ct., 4e Rang 30 ct. E Kinderen: le Rang 60 ct., 2e Rang 40 ct. Plaatsen zjjn te bespreken van 's mor- 9 Bg geus 10 uur a lOcts.extraaan het Bureau. H des middags ten 2 ure. Prijzen der Plaatsen: le Rang 30 ct., 2e Rang 20 ct., 3e Rang 15 ct. Directeur, SCHUITENVOERDER. Wij hebben de eer het geachte Publiek van Gouda en Omstreken te berichten, dat wij van af den 30" JULI tot MAANDAGAVOND (i uur, uitgepakt zijn met de Nieuwste soorten en hopen dat wij hetzelfde vertrouwen zullen genieten, evenals wij in alle andere Steden van Nederland, zoo ruimschoots mochten ondervinden. Hopende met een talrijk bezoek vereerd te worden, Naar wij vernt door de politie i Boterhuit de poi gerold. Door Ingelnodt Veerstalblok en v benoemd tot seore en tot Pemiingn ander ter voorzien lijden van den ht De DIRECTIE maakt bekend, dat op 30 JULI, 1, 2, 3, 4 en 5 AUGUSTUS van des voorm. 10 uren en op 31 JULI van des voorm. 6’ uren NIET met de TRAM door de stad Gouda zal worden gereden. zullen loopen op ZONDAG 3 AUG. des nachts ongeveer 1 uur, na afloop van het VUUR WERK in «Ons Genoegen.» (K IN D E R K E R MIS in «Ons Genoegen.») ’s Morgens 10,111 uur van OUDEWATER. De laatste trein van 10.15 uur van GOUDA zal dien dag na afloop van het KINDERFEEST vertrekken. Voor eene sedert meer dan honderd jaren el ders bestaande firma bestaat gelegenheid voor ,.vBKad. eene bekwame MODISTE om voor Gouda en Sectie B. no'. 1659, 1660, 1661 en 1662 te' Omstreken als DEPOTHOUDSTER werkzaam groot 3 ares. Dit Pand wordt in zes te zijn. I Brieven onder No. 1001 aan het Bureau - en information te be- der Goudsciie Courant. Het kantoor wordt gehouden Turfmarkt H. 35. komen bij genoemden Notaris. Snelj ersdruk van A. Brinkman te Gouda. 0 is geplaatst op de MARKT, tegenover den heer G. HOUTMAN, Manufacturier. Door de leve ring van de van ouds bekende WAFELEN, en goeden naam bodig. Bestellingen worden aan 6800 Kunst- en Natuurvoorwerpen. Dagelijks van 's morgens 9 tot 's avonds laat te bezichtigen. ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Een Pand, bestaande in Gelieve op Naam en Standplaats te annexe Woningen en Pakhuis, letten. J Nieuwe Haven te Gouda, wijk N. n KLASSE, begint MAANDAG 4 gedeelten verhuurd. AUGUSTUS e. k. B^eder bö billetten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1