2LS hé» BINNENLAND. J ven. Cs. I N° 3113 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. iur ET, rmisi en, Iën iën Zondag 3 Augustus. i Elster. TULI tot n KHIS De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave vereerd te Rang het ontwerp tot benoe- het jQuda. GOUDSCHE COURANT. maar, KUBELS. 5 ure, ïrs. 40 et. mor- S reau. S ndelaren- gunstig ollectie den Heer donderdag rouda en 3?, Boek uilen ter 'ormatien De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. »og nltijd te veuschen overlaten. Wel er geen oogenblikkelijk gevaar, doch de van Atjeh Het Vaderland vestigt er de aandacht op, dat eerst thans de Regeeriug eenige stukken heeft openbaar gemaakt betreffende de onderhandelingen in de Awero-zaak over de gemeenschappelijk te zenden iu- structiën aan de autoriteiten, die het overeengekomen plan moeteri uitvoeren. Doch de laatste stukken, die betrekking hebben op het tot stand komen der over* eenkomst, zijn nog slechts aan de Vertegenwoordiging onder geheimhouding medegedeeld. In geen ander constitutioneel land zoo luidt het oordeel van Het Vaderland zou zulk een toestand ge doogd worden. Een volk moet uit do buitenlandscLe dagbladpers vernemen, dat zijn Regeering een zeer gewichtige en voor de eer en waardigheid van I land zeer schadelijke overeenkomst heeft gesloten neen, dit zou overal elders al te dwaas worden ge- idervinden. FJR. 'l vaar r geplaatst ILLEN- den Heer ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Boveorfien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De heer Van Eek opperde bedenkingen tegen de benoeming eener vrouw tot regentes, evenals de heer Keuchenius, die o.- a. uit het eedsformulier voor de aanvaarding van het regentschap afleidde, dat de Koningin niet benoemd kan worden. De minister Heemskerk hield vol dat artt. 2 en 3 der Wet van 1850 geldig waren als organieke bepa lingen, en wees op de geschiedenis, ten bewijze dat een vrouwelijke regeering volstrekt niet zwak behoeft te wezen. De indiening der wijziging van art. 198 der Grondwet bij den Raad van State was geschied overeenkomstig den wensch der Kamer. Ten slotte is het wetsontwerp aangenomen met 97 tegen 3 stemmen (Keuchenius, Viruly, Verbrugge en van Eek). De vercenigde zitting is gesloten. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van 31 Juli 1884. In deze zitting had de Aüero-interpellatie plaats. De heer Brantzen van de Zijp protes teerde tegen de overeenkomst met Engeland en het gezamenlijk optreden op ons eigen grondge bied tegenover een vijandig vazal en tegen de uit- loving eener premie op den gepleegden zeeroof. De Minister van Buitenlandsche Zaken constateerde dat na de weigering der bemiddeling, Engeland ook wegens internationale en humanitaire verplichtingen eischt, om pogingen aan te wenden tot bevryding der bemanning, waartoe wij onmachtig waren zoolang wij den Radja van Tenom niet de overtuiging ontnamen dat hij steun zou vinden bij Engeland. Door de samenwerking is die overtuiging bij den Radja uitgewischtde samenwerking berust op art. 5 van het tractaat van 1824. De collectieve ver plichtingen tegenover den Radja hebben wij niet opgenomen en de schijnpremie op den zeeroof te stellen, vermeden. Door Engelaud’s loyale houding is nu de kans dat Engelsche handelaars te Londen steun zouden vinden tegen de oppositie in Atjeh verdwenen. De heer Rutgers viel de Regeering sterk aan over de overeenkomst, die schade en ergeuis veroorzaakt, van lafhartigheid getuigt en ons Kolo niaal bestaau bedreigt. De heeren Van der Hoeveu en Van Houten protesteerden tegen de rede van den heer Rutgers en achtten het verkregen compromis voldoende, daar Engeland op de hoofdpunten geen mediatie of garantie, heeft toegegeven. De heer W. Van Dedem achtte ook de gevoerde ondtrhande- lingen niet krachtig genoeg. Na eenig verder debat waarin de heer Braudtzen van de Zijp zyne be zwaren tegen de overeenkomst bleef volhouden, is de interpellatie afgeloopen en de Kamer op reces uiteengegaan. GOUDA, 2 Augustus 1884. Gisteren had de aangekondigde Harddraverij plaats van wege de Gondsche Harddravery-Vereeuiging w Een dracht maakt Macht", onder begunstiging van prachtig weder en in tegenwoordigheid van een groote schare belangstellenden. Voor de ochtend-harddravery van paarden, die oog nooit een prijs gewonnen hadden, waren inge schreven 23 paarden. De uitslag was alt volgt: De prijs werd behaald door de bruine merrie Leuke van den heer A. Oosthoek te Charlois, pikeur P. Schippers en de premie door de bruine merrie Boerin van den heer A. Bos te Zevenhuizen, door hem zei ven bereden. Voor de middag-barddraverij van paarden van zessen klaar waren ingeschreven 18 paarden. De uitslag was als volgt De prijs werd behaald door den bruinen ruin Fiteue van den heer A. van Ardenne te Voorburg, pikeur A. de Koning en de premie door den bruinen ruin Prine van den heer P. Smit Jr. te Rotterdam, pikeur P. van Santen. De manschappen van het 4e reg. infanterie alhier iu garnizoen hebben heden morgen volksfeesten op het plein van de Kazerne. Het kader der schutterij is eveneens uitgenoodigd hieraan mede te doen. De muziek der dd. schutterij luisterde de feestelijkheid op. kwaal, waaraan Z. M. lijdt, moet van dien aard wezen, dat men steeds voor verergering beducht moet zijn. Uit Zevenhuizen schrijft men ons; Hetdorscben van koolzaad is aan de orde van den dag. De qualiteit is zeer bevredigend; enkele partijen zijn reeds van de band gedaan en gelden gemiddeld ƒ10,50 de HL. De quautiteit is bij verschillende stukken zeer uiteenioopend. Zoo zyn af die 30 en meer zak per bunder gedorscht hebbel; doch er zijn er ook, die zich maar met 16 zat moeten tevreden stellen. Zooals het gewooulijk in landbouwstreken gaat, werkt een groot 'deel van de schooljeugd mede met een ploeg arbeiders; en dit doet zijn invloed gelden op den geregelden gang van het onderwijs. Donderdagmiddag waren eenige timmerlieden werkzaam aan een der schepraderen, van Rijnlands- Stoomgemaal op den Fluweelen Singel, hetwelk defect was. Een joosen, die op de machine werk zaam was, wilde hen helpen en ging op een der bladen van het rad staan hetwelk onverwachts losschoot, zoodat de jongen naar beneden en onder door het rad heenging. Zijn toestand was van dien aard, dat bij reeds des avonds ten 11 uur is overleden. Zij, die in onze gemeente op dit oogenblik kermis' houden, weten gewooulijk zelf wel uit de vele vermakelijkheden te vinden wat met hun smaak het meest overeenkomt. Niet zoozeer dus om hun gids te zijn op het kermisterrein, dan wel op verzoek van belanghebbenden vermelden wij dat het voornaamste dat op de kermis te genieten valt bestaat uit het Theatre van den heer Alber, waar eet» afwisselend programma den bezoeker bekoort het Circus iu miniatuur van den heer Broekman, waar vooral voor kinderen veel te zien is twee Paardenspellen en het Museum van dr. Spitzuer, dat tal van voorwerpen bevat. Ook de Velocipcde- tent en de jonge Reus moeten een bezoek waard zyn. Naar de N. R. Ct. verneemt, wordt thans hier te lande van Regeeringswege een onderzoek inge- •leld omtrent de nadeelen en gevaren van het veen branden, zooals dit ook in ons land op sommige plaatsen nog geschiedt. Naar men aan de Amelerdammer van betrouwbare zijde mededeelt, moet de gezondheidstoestand des Konings nog altijd te «enschen overlaten. Wel bestaat 1 De militaire kommandant van Atjeh en onder- hoorigheden meldt dat den veertienden Juni een transport van Anagaloeng naar Glekambing onge stoord heeu en terug ia gegaan wadat vorige trans porten telkens werden aangevallen. Overigens zijn de jongste berichten verre van bevredigend. De vijand toch heeft al weer een nieuw middel beducht om ons afbreuk te doen, namelijk door het aanleggen van mijnen. Zij hebben daartoe, waarschijnlijk op het idee gebracht door onze deserteurs, ongesprongen gra naten verzameld, die ingegraven en op hel oogen blik, dat ons transport passeerde, doen springen. Onze verliezen zyn vrij belangryk. De correspondent van het HUd. in Atjeh bericht dat de assistent-resident der westkust van Atjeh, de beer Van Langen, van den radja van Tenom een uitnoodiging had ontvangen om met hem te komen onderhandelen. Hoewel de heer v. L. ge neigd was te gnai», heeft de gouverneur van Atjeh zulks niet toegestaan. Den 19eu en 20en Juni ontving de gouverneur van Atjeh Toekoe Oemaf (van Rigas), die met den radja van Analaboe te Kota Radja was aangekomen. Vermoedelijk staat dit in verband met de uitnoo diging van den radj i van Tenom. Uit de resideutiën Menado, Timor, Ternate, Am- boina en Celebes meldt men dat de algemeene toestand bevredigend en de gezondheidstoestand gunstig is. Staten-Generaal. Vebbenigde Zitting. Vrydag 1 Augustus 1884. Bij de behandeling van het ontwerp tot benoe ming der Koningin tol Regentes, bestreden de hee- reu Gratama en Roëll de opvatting, dat ant. 2 en 3 der Wet van 1850, regelende de aanvaarding van het regentschap, nog zouden gelden. De heer Huydecoper uitte ouder levendige toe juichingen den wensch, dat de Wet nog lang buiten uitvoering zou blijven. De heer Van Houten had geen bezwaar tegen het ontwerp, ofschoon hij met bezorgdheid den toe stand tegemoet zag, eenigszins echter getemperd door de overtuiging, dal de Kroon iu ons staatsstelsel meer een plaats van ornament dan van fundament inneemt. Daartegenover wees de heer Schaepman in een zeer toegejuichte rede er op, dat de Kroon evenals iu de oude bouwstijlen de sluitsteen en een sieraad tevens is. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1