IE IE. II PI BINNENLAND. Hie 1884. N° 3125. I’S DUE HOLM. >ortsver- Zondag 31 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, a’s 4 - De inzending van advertentiën kan geschieden tot éénjuur des namiddags van den dag der uitgave 11 I de Openb. lagere School No. 2 te Rosenborg. in 3RINK- JEDI- anderen Leiden, orburg. .strei oxide rnoeiud, eester, LROON. Quina etc. 1.90 3 RS van assage over de de nabg USTÜ8 raddinx- ver den tan van grintweg Dinsdag werd te Oudewater ten kantore'der firma De Jongh St Co. aanbeateed: tat bouwen eener En- gelsche stoomwasscherij, met inrichting tot desiufectie op bet terrein barer machinefabriek .de Hollaudsche IJsel". Tien biljetten kwamen in, ale van: Joh. De Jong Win., Gouda, 16.639 C. Ijsvogel, Am sterdam, f 13.876 C. Van Dieet, Koudekerk, 13.365 W. Bokhoven, Gouda, 12.988 H. Berkhof, Óudewater, 12.889; P. W. Hardenbol, Oudewater, f 12.700, K. Oprel, Schoonhoven, 12.575 L. Atteneius, IJselmonde, 12.463 H. Jongenburger, Waddinxveen, 12.258 Joh. Van Dam, Haastrecht, 12.137. Omtrent de gun ning zal nader worden beslist. GOUDSCHECOURANT. De heer P. Blok te Zevenhoizen staat No. 1 op de voordracht voor len Onderwijzer aan een der Openb. lagere Scholen le klasse te Amsterdam, en No. 2 op de voordracht voor hoofd der school aan De bouwman D. van der Grift te Haastrecht is bekroond op de internationale hndbouw-tentoonsiel- ling te Amsterdam met den 2en prijs voor Goudsche Kaas. De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. f eb ruikt, aarborgt id. ag 60 et. TVELT Mevrouw Le Fèvre de Moutigny Bisdom van Vliet, te Haastrecht heeft Donderdag haar arbeiders met hunne vrouwen de landbouwtentoonstelling te Amsterdam laten bezoeken. Zwitsersche meren beeft men reeds hier en daar in onuitputtelijke iudustrieele bronnen veranderd, door den tijdelijke vloer welke de vorst er over slaat in nette blokken te zagen en ze per spoortrein naar de groote steden van Europa uit te voeren. Ruime verdiensten levert deze tak van nijverheid op, maar alleen des winters staat de natuur daartoe in dienst der menschen. In dit opzicht is een groote voor uitgang aan te wijzen. Een schrander inwoner van Bazel heeft op dit gebied een goudmijn ontdekt, ADVERTENTIE N worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. mi Door en met de deelnemer^ zal de zaak nader besproken en geregeld worden.' De hoofdcommissie voor de behartigiug der Ne* derlandsobe belangen op de Internationale tentoon stelling te Antwerpen in 1885 bericht, dat van het uitvoerend comité der tentoonstelling uitstel is ver* kregeu van deu termijn tot aanvrage voor inzendingen uit Nederland, en dat die termijn' thans is verlengd tot 1 October a. s. Voorts brengt de hoofdcommissie in herinnering, dat alle aanvragen uit Nederland vrachtvrij moeten worden ingezonden bij haar, hetzij rechtstreeks, het zij door tusschenkomst van de Kamers van koophandel eu fabrieken, die namens den Minister van waterstaat, handel en nijverheid zijn uitgenoodigd zich daartoe tot plaatselijke commissiën te constitueeren. Ten einde de aanvragen tijdig te Antwerpen te kunnen indienen, verzoekt de hoofdcommissie die te ontvangen uiterlijk op 24 September a. s., ingevuld op de daartoe bestemde formulieren, die op franco aauvrage te verkrijgen zijn aan het bureel der com missie, voorloopig gevestigd Willemstraat, no. 17, te ’«-Gravenhage. De aanneming van aanvragen die na 24 September inkomen, kan niet wordeu gewaarborgd. gelegen iu de provincie Cosenza. Daar kocht hij een heerlijkheid, die geregeld aan al zijn opvolgers overging, tot Marius Cbalon van Oranje, prins van Genève, die de laatste bezitter er van was. Marius volgde Ferdinand IV naar Sicilië, toen Napels door het huis Anjou veroverd werd. Gedurende de omwen teling werden het wapenschild van Oranje in Cosenza verbroken en de paleizen, welke de Prins daar bezat, in brand gestoken. De wet van 1800, waarbij het leenstelsel werd afgeschaft, beroofde de prinsen van Oranje van al hunne overige eigendommen in Calabrië en bracht hen tot armoede. Een door hen tegen het staatsdomein ingesteld proces baatte niets. Destijds telde de Calabrische Oranjetak zeven per sonen: drie broeders en vier zusters. Sedert zyn Jean Baptiste van Oranje en Henri van Oranje over leden. De laatst overgeblevene, Jean Victor, woont thans te Cosenza, maar heeft geen mannelijke na komelingen. Henri van Oranje, die eenige jaren postbeambte in die stad geweest is, heeft een dochter van nog jeugdigen leeftijd nagelaten. Alleen Jean Baptiste liet een zoon na, die met buitengewone verstandelijke vermogens begaafd is. In het register van den adel der stad Cosenza werd deze familie ingeschreven den 17n April 1857. De inschryving luidt: //Gezien het verzoek der heeren Chalon d’Orange, gelet op art. 4 van het reglement van 1793, overwegende dat uit de overgelegde en nauwkeurig onderzochte documenten de adeldom van hun ge boorte voldoende bewezen is, nemen de thans ver gaderde broeders den heer Jean Baptiste, enz. enz., Chalon d’Orange, van de prinsen van Nassau en Genève, alsmede hun familiën en hun wettige nako melingschap op onder de leden van de aartsbroeder schap der edelen." De laatste spruiten van den verdreven tak moeten verscheiden malen pogingen gedaan hebben om zich door de in Nederland teruggekomen leden van het Huis Oranje te doen erkennen en geldelijke onder steuning van hen te erlangen, doch tevergeefs. In 1827 lieten eenige dames dezer familie, gehuisvest in het klooster Santa Clara, te Palermo, een memorie opstellen, welke door kardinaal Gravecini, aartsbis schop van die stad, nadat zij en de consul der Nederlanden ze hadden gelegaliseerd en gezegeld, aan den Koning der Nederlanden gezonden werd. Door tusschenkomst van deu héér Dainhold, die toen de buitenlaudsche politiek leidde, liet de Koning antwoorden, dat hij bereid was dezen tak zijner fa milie te erkennen, indien meer afdoende bewijzen geleverd zouden worden. Toen in 1852 de koning der Nederlanden te Napels vertoefde, werden hem nieuwe documenten voorgelegd; maar naar het schynt waren dezen evenmin als de vroegere overtuigend genoeg. Men. zegt, dat ten gevolge van de jongste gebeurtenissen de nog in leven zijnde belanghebben den stappen doen om hun wettige afstamming van de oude prinsen van Oranje te bewyzen. De Rauegna bevat een artikel over de afstammelin gen van hel huis van Oranje in Calabrië. Het Italiaansche blad deelt dienaangaande het volgende mede: //Nadat het edict van Cromwell was uitgevaardigd, waarbij het geheele geslacht Oranje verdreven werd en de Hollanders gedwongen werden zich onder eede te verbinden het gezag aan dit Huis niet meer le geven, kwam een jonge spruit van deze familie zich Calabrië vestigen, in het dorpje Piano Crato, GOUDA, 30 Augustus 1884. VERGADERING van din GEMEENTERAAD. Dinsdag den 2 September 1884, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening der Stads-Librije over 1883. Het adres van S. en P. A. Lafeber, betreffende deu aankoop van bouwterrein aan de westzijde der Crabethstraat. De benoeming van eenen Wethouder. De benoeming van vier leden iu de Commissie belast met het ontwerpen der Verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd. Den heer D. Köring alhier werden gisteren op de internationale landbon «-tentoonstelling opnieuw bekroningen toegekend, ditmaal voor eeue verzame- ling gareel- en borsttuigen. Hij verkraag in de afdeeling .borstlnigen» den eersten prijs, zilveren medailleafdeeling „gareeUui- gen* een tweeden prijs, bronzen medaille en in de afdeeling .dierenbescherming» twee tweede pryzen bestaande in twee bronten medailles en by elk tien gulden. De beer J. de Vries Robbé, Directeur der Gas fabriek alhier, is voornemens in bet begin van September e. k. in de zaal 'Nut en Vermaak" al hier eene kleine tentoonstelling te organiseereo van eenige gastoestellen en op die wyze het publiek te laten zien waarvoor het gas alzoo met goed ge volg gebruikt kan worden (niet alleen tot verlich ting, maar ook lot het koken van eten enz.) Door den heer van der Eist uit Amsterdam, van wiens hand in dit nr. een ingezonden stuk over de zaak voorkomt, zal bij die gelegenheid een voordracht wor den gehouden tot toeliehting van een en ander. Het Bestuur van .Providentie» verzoekt ons het volgende te plaatsen Zondagmiddag te half een uur hield het Zieken en Weduwenfonds „Providentie" alhier eene Vergade ring in zijn gebouw, teneinde met het sluiten van bet 3e kwartaal (10e boekjaar) rekening en verant woording te doen, een Commissaris te verkiezen en een voorstel te doen om het lOjarig bestaan der Vereeniging niet onopgemerkt te doen voorbijgaan. Uit de rekening en verantwoording van dat 3e kwattaal bleek, dat zich twee donateurs hadden doen inschrijven, dat, niettegenstaande aan twee weduwen, die van J. de,Jong en K. F. L. Nollen, elk 50, •as uitgekeerd, aan 22 zieken f 181.20 en aan 15 kraamvrouwen 75, toch nog een batig saldo was overgebleven van 68,45. Tot Commissaris werd gekozen (bij herstemming tusschen de heeren I. T. Berlyn en J. de Grauw) d' heer I. T. Berlyn. Het voorstel om het 10de jaarfeest niet onopgemerkt te doen voorbijgaan, werd in zooverre door het Bestuur gedaan, dat hoege- eaarnd geen geld uit de kas daaraan zal wordeu besteed, mnaar dat de Leden eene circulaire zullen ontvangen om tegen betaling van 5 cents per week kosten daarvoor te bestryden, terwyl tevens h. h. Donateurs zullen wordeu uitgenoodigd tot eeue gel- delyke ondersteuning daartoe. Het voorstel werd goedgekeurd en het staat alzoo alk lid vrij daarann al of niet deel te nemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1