3HT. BINNENLAND. lek Vrijdag 5 September. 1884. N° 3127. iven Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. P s, 2. i'f iter ïder GOUDSCHE COURANT u dienst J. A. ysicus. zoutstel met zilv., G. C. de Vooijs, 8e pr. Luciferspotje met zilv., W. Begeer, door Serg. te Hofland t uerstraau amen ih, idvleescn reuk va- onderge- le mond en voor* lastigen it te hou- er kwaal Burg, aan eene kaart, van 5 schiften, behaald I door H. van Wijngaarden, Burgerpligt," met 22 p. middelen Bureau zend wordt prij», be- ■r beschik- ii eest er tan logstraat en Kolff, jorcelein*1 apoth., n bij C. nsterdam h Co., n Zoon Utrecht Porton, aveeancie In de verschenen 8 maanden zijn vervoerd 49410 personen tegen 38193 in 1883. Maandag en Dinsdag had bier ter stede bet con cours plaats, dat was uitgeschreven door de Weer baarheids-Vereeuiging Burgerpligt" en de Officieren- Schielvereeniging. Dinsdagavond ten 9 ure, werd in de sociëteit #Ons GenoegenM de prijsuitdeeling gedaan. Voordat hiertoe werd overgegaan, werd door den Eere-Voorzitter der Regeliugs-Com missie, den heer H. WG. Koning, in herinnering gebracht van welk nut de Weerbaarheid in tijd van gevaar voor het land kou zyn. De uitslag was aldus KORPS-WEDSTRIJD. Deelnemers: het 5e bataljon 4e reg. Inf.; het bataljon Schutterij van Goudade Weerb. vereen i- ging //Burgerpligt*.de officieren-vereenigingj der dd. schutterij. Prijs krist, beker op zilveren voet, aangeb. door de regelings-commissie, behaald met 246 punten door //Burgerpligt". GECOMBINEERDE PRIJZEN. Ie pr. Salontafel, aangeb. door burg. v. Bergen IJ zendoorn, behaald door /«Burgerpligt" met 56 p. 2e pr. Suikervazen op zilv. voet, Noothoven van Goor, id. met 53 p 3e pr. Zilv. Fruitschepper, G. Prince Sr., id. 50 p. SPECIALE PRIJZEN. Zilv. med., aangeb. door H. van Wijngaarden, voor den besten korpsschutter, behaald door A. C. Geitel, Burgerpligt", met 56 p. Etui met zilv. lepels, van bh. offi. van het 5e bat. 4e reg. voor het hoogst aantal punten in de beide laatste scholen op t _"2 De gemeenteraad vergaderde heden in buitenge wone zitting, naar aanleiding van een bij burg, en wetb. ingekomen bericht, dat de commissaris des Konings in deze Provincie morgen, Vrijdag, den 5 dezer de gemeente zal bezoeken en bij die gelegen heid des middags ]2 uur audiëntie zal verleenen op het raadhuis. De Raad besloot, dat eene Commissie uit zijn midden den Commissaris des Konings zal gaan complimenteeren, in welke Commissie door den Voorzitter benoemd werden de heereu W. J. For- tuyn Droogleever, G. A. Oudijk en Dr. F. H. G. van Iterson. Verder werd, conform het voorstel van Burg, en Wetb., eergisteren ingekomen, besloten aan den beer J. van Groos Jz. te Boskoop toe te staan vóór zijn pakhuis aldaar aan het Jaagpad langs de Gouwe stoombooten te doen aan leggen. Eindelijk werd goedgevonden in de volgende ver gadering over te gaan tot de benoeming van eeuen vijfden ambtenaar van den burgerlijken stand. Op 1 dezer gedacht de heer Dr. W. Julius, direc teur der Rijks Hoogere Burgerschool alhier, zyn 25-jarige werkzaamheid als leeraar bij hooger en middelbaar onderwas. Na eerst tijdelijk te Deventer aan het Gymnasium werkzaam te zijn geweest, aan vaardde de heer Julia* na zijne promotie op lo. Sept. 1859 de betrekking van leeraar aan het Gym nasium te Zutphen, vanwaar bij in 1862 naar Elburg vertrok om a’s Directeur van het Instituut van Kins- bergen op te treden; in October 1865 werd hij als Directeur der pas opgerichte Ryks Hoogere Burger school benoemd. Sedert bijna 19 jaren kennen onze stadgenooten den heer Julius als een man die hart heeft voor het ouderwijs en de inrichting waaraan hij zijn leven gewijd heeftdaarenboven is hij op menig ander gebied nuttig werkzaam geweest, zoodat wij meenen de tolk te zijn onzer medeburgers, als wij den wensch uitspreken, dat het den heer Julius moge gegeven t zijn nog vele jaren met dezelfde opgewektheid en denzelfden ijver zijn arbeid ten nutte der jeugd voort te zetten. GOUDA, 4 September 1884. Morgen ontvangt onze gemeente een bezoek van den Commissaris des Konings in deze provincie Mr C. Fock, die des middags ten 12 ure op .het Raad huis audiëntie zal verleenen. goede aansluiting met volledige gymnasia is. Wij wenschen ons Pro-Gymnasium geluk met dit eerste succes. 11e pr. Porte-manteau, Kapt. Dortland, door Adj. Onderoff. Schaap met 31 p. Categorie E. Salvo Schutters Korpswedstrijd Hage (Vuren op Kommando). oc pr. £»iit. r ruiisuiicppcr, u. i iiiiuc or., iu. uu p. 4e pr. Hanglamp, kapt. P. Goedewagen Tz., id. 49 p. 5e pr. Schenktafel, kapt. A. v. R. Dortland, id. 48 p„ 6e pr. Brievendrager, 2e luit. L. A. Kesper, door officieren-vereeuiging met 47 p. 7e pr. Peperen zoutstel met zilv., G. C. de Vooijs, door «Burgerpligt" met 47 p. 8e pr. Luciferspotje met zilv., W. Begeer, door officieren 5e bataljon met 47 p. 9e pr. Sigarenkast, G. H. G. de Lange, door "Bur- gerpligt/y met 46 p. 10e pr. Likeurstei, D. J. P. Onstenk, id. 44 p. lie pr. Britt, zuurste), maj. H. W. G. Koning, id. 44 p. I2epr. Blauw waterstel, le luit. J. A. P. Moutijn, id. 44 p. Het notarieel examen, 2’ gedeelte, is met gunstig gevolg afgelegd door den heer H. Luijten alhier. Voor het progymnasium hadden zich na de vacantie nog 2 candidaten voor de 4e klasse aangemeld; beide zijn afgewezen. De cursus is begonnen met 16 leerlingen, waarvan 2 in de le kl, 10 in de 2e kl, 3 in de 3e kl, 1 in de 4e kl. De leerling uit de vorige 4e klasse F. Steenmeier is na voldoend examen te Rotterdam tot de 5e klasse toegelaten. Beide leerlingen dezer klasse zijn dus geslaagd op verschillende plaatsen, hetgeen bewijst dat eene aanwezig Maandag en Dinsdag had aan de rijks hoogere burgerschool het jaarlijksch admissie-examen plaats. Er hadden zich bij de voorloopige inschrijving aangeroeid 36 leerlingen, waarvan 7 meisjes afvielen tengevolge van het bekende ministerieele besluit; 6 jongens trokken zich na het voorloopig onderzoek terug, terwijl 2 zonder examen iu huogere klassen geplaatst werden. Van de 21 jongens, die examen deden, werd l af gewezen. Toegelaten tot de le klasse zijn, voor vol ledig onderwijs E. C. Bats, A. W. de Boej, M van den Bosch, B. G, J. van Deutekom, K. Schouten Hoogendijk, C, H. Julius, E Kok, J. N. Koobs, P. N. van Lit, I Metz, L. M. Metz, H. J. Nederhorst, I. C. Nieu wenhuis, C. D. van Schouwenburg, P. J. M. Veldt. J. J. Vetter, P. B. Wernink voor enkele lessen W. J. Roozeboom, G. C. Costerman Boodt en J. J. Krom. Nog zijn na herexamen bevorderd tot de 2e klasse J. Arends en H. Hussemtot de 3e klasse Schreuderlot de 4e klasse A. Schinkel. De cursus is thans aangevangen met 72 leerlingen, waarvan 9 meisjesover de klassen verdeeld als volgt: le klasse 27, 2e kl. 26, 3e kl. 10, 4e kl. 6 en 5e kl. 3. 3e pr. Twee Bloemvazen, Majoor Koning, door Schut ter Mul met 43 p. 4e pr. Gueridon, Schutterij-Officieren, door Korp. Jansen met 41 p. 5e pr. Eierstel, Offiicieren-Vereeniging, door Brandt met 40 p, 6e pr. Sigarenstandaard, J. A. P. Montiju, Serg. Maj. Jansen met 4 I p. 7e pr. Likeurstei, Schutterij-Officieren, door Serg. Maj. M. Woerlee met 40 p. 8e or. Botervlootje, idem, door Serg. Hageman met 39 p. 9e pr. Twee Kandelaars, idem, door Serg. Houdijk met 36 p. 10e pr. Inktkoker, idem, door Serg. Maj. Sanders met 34 p. Bij beschikking van den Minister van Bin. Zaken van 1 Sept. jL, zijn benoemd in de com missie, in het najaar van 1884 belast met bet afnemen der examens ter verkryging van de akte, bedoeld in art. 56, onder a, van voorschreven wet, in Zuidbolland tot lid en voorz.de schoolopz. in het district ’s Gravenbage lot leden de schoolopz* in de arr’. Rotterdam, Leiden, Woerden en Go- rincbem tot leden-plaalsvervangersde schoolopz in bet district Rotterdam, en in de arrondD, Schiedam, Gouda, ’s Gravenhage, Delft en Som- me lid ijk. Iu de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o. a. veroordeeld: G. H, vrouw van G. v. V^ spoorweg wachteres te Gouda, bekt. van bet niet sluiten van het hek van den overweg bij Hekendorp bij aankomst van den trein op 8 Juli, tot 3 boete en subsidair 3 dagen gev. Gedurende de maand Augustas zijn door de stoom tram Gouda-Bodegrave vervoerd. 7745 personen. Botervlootje met zilv. gemonteerd, aangeb. -doo* maj. Koning, voor de hoogste punten in de twee eerste schoten op eene kaart van 5 schoten, behaald door A. C. Geitel //Burgerpligt," met 22 p. PERSONEELE WEDSTRIJD. Categorie A. Officieren 5e Bataljon, le pr. Veldkijker, Regeliugs-Commissie, behaald door J. C. Kros met 47 p. 2e pr. 8ste gecombin. door H. F. Lubeck met 43 p. Categorie B. Officieren-Vereeniging Schutterij. le pr. Twee porceleinen Schilderden, Vereeniging door A. van Reedt Dortland met 47 p. 2e pr. Barbotine coupe, id., door C. J. C. Hoogen dijk met 43 p. 3e pr. 6e gecombin. door D. J. P. Onstenk met 42 p. Categorie C. Leden van Burgerpligt. le pr. Horloge (zilver) aangeboden door de Vereeni ging, behaald door A. C Geitel met 56 p. 2e pr. le gecombin. door H. v. Wijngaarden met 53 p. 3e pr. Brilt. Theeservies, Vereeniging, door G. H. G. de Lange met 50 p. 4e pr. 2e gecomb. door A.v. Reedt Dortland met 49 p. 5e pr. Inktkoker (bronzen), Vereeniging, door W. A. L. van Mierop met 48 p. 6e pr. 3e gecombin. door A. Boonstra met 47 p. 7e pr. 11e gecombin. door D. Hoogendijk met 46 p. 8e pr. 10e gecombin. door C. Kerkhof met 44 p. 9e pr. 4e gecombin. door N. S. Polak met 44 p. 10e pr. Twee barbotine beeldjes, aangeb. door het eere-lidj van Burgerpligt D. W. Westerbaan, door C. A. Schouten met 44 p. lie pr. Rieten-stoel, G. H. G. de Lange, door J. J. van Bemmel met 43 p. 12e pr. Bronzen piece de milieu, M. M. Schim der Loeff, door J. W. Boers met 43 p. 13e pr. 12e gecombin. door J. H. Becking met 42 p. 14e pr. Twee krist, karaffen, A. C. Geitel, door D. Rietveld met 42 p. 15e pr. Cognac-karaf, J. W. Boers, door M. M. Schim van der Loeff met 41 p. 16e pr. 5e gecombin. door J. IJpelaar Jz. met 40 p. 17e pr. 7e gecombin. door W. Sliedrecht met 40 p. 18e pr. Advocaat-stel, A. Boonstra, door H. Berlijn met 40 p. 19e pr. 9egecombiu. door A. Steensma met 39 p. 20e pr. Twee Aschbakjes, J. van Berkel, door C. W. Hoogendijk met 38 p. 21e pr. Olie- en Azijnstel, Vereeniging, door J. F. Welter met 38 p. 22e pr. Sigarenstel, Vereeniging, door L. P. Hoogen- dijk met 38 p. 23e pr. Fiches-doos, J. J. van Bemmel, door H. A. C. Brinkman met 37 p. Premie (Troost en Moed.) Presse-papier, aangeboden door J. J. van Bemmel, voor het minst aantal punten behaald door A. Jonker met 30 p. Categorie D. Onderofficieren en minderen der Schut terij, die aan de Vrijwillige Schietoefeningen, geregeld hebben deelgenomen. le pr. Trekpot en Komfoor, aangeboden door de Officieren-Vereeniging, behaald door de Serg. Maj. W. Sliedrecht met 46 p. 2e pr. Bloemstandaard, Schutterij-Officieren, door Serg. Boer met 46 p.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1