LS. 11 IF 1884. N° 3129. BINNENLAND. Woensdag 10 September. onen 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i De aanstaande Zitting. 7.; 'lil De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave r iderpand ksroerk. zakeiyKiieia om an. i»o uuverwyiu ie ueizicu, had zy tegelijk met of onmiddelljjk ya de wet op lars voor 2 dagen 8 G” or: jaar« itiekoere den van zou >pen van en) van Io. 1016 rant. Goud- treft een verkeer Winkel het op- 0.20 - 0.01 - 0.01 z.g. han- m. GOUDSCHE COURANT. GEN Gouwe. damsche an pro- De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. ADVÏÏRTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ning verbonden is: ontbinding der Kamers en de bijeenroeping van nieuwe. Natuurlijk is daarmede een heele tjjd gemoeid, zoodat de gewone parlementaire werkzaamheden moeten stilstaan, terwjjl daarenboven voor de groote herziening, die in ’t vooruitzicht gesteld is, opnieuw denzelfden omslachtigen weg moet ge - volgd worden. Wat zal er dan van deze zitting terechtkomen? Met recht is men dus nieuws gierig naar de plannen der regeering. Men zegt, dat het in de bedoeling ligt onmiddelyk het financieele vraagstuk aan de orde te stellen, daarna de Indische en de gewone begrooting af te doen en dan vóór het gewone Kerstreces der herziening van art 198 der grondwet te doen voteeren. Op die wjjze zou er zeker de het Regentschap daartoe een voorstel kunnen doen, en dan hadden de nieuwe verkiezingen reeds geschied kunnen zijn. Nu zij dit niet gedaan heeft en voor Januari niet wel aan de behandeling van haar tegenwoordig voorstel kan gedacht worden, zou misschien een ont werp van wijder omvang de voorkeur verdienen. Maar dan toch altijd op beperkte schaal. De geheele herziening bij deze gelegenheid overhoop te halen, zou onverantwoordelijk zijn. Mis schien dat uit den boezem der Kamer nog wel een voorstel komt in dien geest. De moeilijk heid blijft, voor de dringendste onderwerpen een voldoende meerderheid te vinden. Zelfs omtrent de wijziging van art. 198 loopen de gevoelens uiteen; het is er ver vandaan, dat het voorstel der regeering algemeenen bijval vindt. Over dat artikel en de onderwerpen, die naar onze meening daarmede gelijktijdig konden behandeld worden in een volgend ar tikel. minste stoornis plaatshebben; in de behoeften den dienst ware voorzien en in Januari de ontbinding van het parlement kunnen volgen. Er is dus veel voor te zeggen, zelfs zooveel dat een andere weg haast niet denk baar is zonder tot ernstige moeilijkheden aan leiding te geven. Alleen loopt men het gevaar, dat de onverwachte dood des Konings, wiens gezondheid wankelende is, de geheele berekening in duigen komt werpen Wij gelooven echter, dat het gewaagd moet worden, daar het anders niet mogeljjk is de begroetingen volgens de wet op 1 Januari gereed te hebben. Er zal dus in de eerste plaats orde moeten gebracht worden in de geldmiddelen. Men mag verwachten, dat de Kamer thans, door de ur gentie geprikkeld, handelbaarder zal zijn dan het vorige jaar. Maar van eene degelijke be lastinghervorming moet men zich geen illusie maken. Het ware al veel, indien men kon be sluiten tot eene inkomstenbelasting zooals de regeering in de afgeloopen zitting voordroeg; maar ook dat ligt niet in de bedoeling, zegt men. Er is alle kans, dat men zich zal bepalen tot huismiddeltjes, een verhooging hier of een wijziging daar, ten einde de begrooting te doen sluiten en de Eerste Kamer tevreden te stellen als de voorstellen maar eenigszins er door kun nen, zal men zich er in de gegeven omstan digheden wel bjj moeten nederleggen. Bij de behandeling der begrooting kunnen wij dan eene herhaling verwachten van de vertooning des vorigen jaarsbezuiniging zal de leus zjjn. In plaats van flink toe te staan, wat voor de gezonde ontwikkeling van volk en staat noodig is en daarvoor op gepaste wijze de middelen te zoeken, waarvoor ons land nog rijk genoeg is, zal men als een oude coupon knipper de voorhanden middelen berekenen en dan zoolang schrappen totdat het budget sluit. De vraag is gedaan, waarom de regeering niet tegelyk met' art. 198, verscheiden andere Zaken ter herziening voordraagt. De formali teiten blijven toch dezelfde en een weinig meer uitstel zou niet al te bedenkelijk zijn. Inder daad er is reden voor deze vraag. Indien de regeering zoozeer overtuigd was van de nood zakelijkheid om art. 198 onverwijld te herzien, l! De derde Maandag in September nadert en daarmede de opening van de nieuwe zitting der Kamers. Reeds is de voorzitter der Eerste Kamer voor 83/84 benoemd Vanzelf wordt daardoor de aandacht gefestigd op onze bin- nenlandsche politiek en mèn vraagt zich af, wat voor vruchten het aanstaande zittingjaar leve ren zal. Door de ondervinding der laatste jaren geleerd, kan de verwachting van het publiek natuurlijk niet hoog gespannen zijn. Wij zyn reeds zoo dikwijls door ons parlement teleurgesteld, dat de meesten alle hoop op ver betering hebben opgegeven. Intusschen zyn wjj nog in denzelfden toestand als het vorige jaarer bestaat een tekort, het welk niet is gedekt en waarvoor eenvoudig vlottende schuld is geschapen. Het laat zich aanzien, dat ook de begrooting voor het vol gende jaar, welke eerstdaags verwacht wordt, met een nadeelig saldo zal sluiten, zoodat op nieuw de vraag aan de orde komt, hoe daarin moet worden voorzien. Het is niet mogeljjk, dat men op den duur voortgaat met schuld te maken; de Eerste Kamer heeft reeds haar waarschuwende stem doen hooren en het is hoogst waarschijnlijk, dat dit hooge college de begrooting niet zal aannemen, tenzij het tekort door nieuwe inkomsten is gedekt. Daaren boven is eene grondwetsherziening in aantocht. De voorstellen der commissie zjjn bjj de regee ring in overweging en in de nieuwe zitting verwacht men stellig de ontwerpen van het kabinet om in dezen eisch des tjjds te voorzien. Beide, de financieele quaestie en de grondwets herziening, eischen natuurljjk de medewerking der Kamers, zoodat elk belangstellend burger, hoe weinig sympathiek ook gestemd jegens onze Tweede Kamer, zjjns ondanks zich de vraag gaat stellenhoe zal het gaan op het Binnenhof. Onverwachts is nu een vraagstuk te berde gebracht, hetwelk dreigt den geregelden gang van het parlementaire raderwerk gedurende de aanstaande zitting te verstoren. De onver wachte dood van den Kroonprins heeft een kind tot vermoedeljjk erfgenaam van den troon gemaakt; onze Koningin is tot eventueel Re gentes benoemd, maar nu blijkt art. 198 der grondwet een wezenljjk gevaar op te leveren voor de toekomst. «Geene verandering in de Grondwet of in de erfopvolging mag gedurende een regentschap worden gemaakt». Indien de Koning, die reeds 67 jaar oud is, stierf, zouden wjj dus voor onbepaalden tjjd niet bjj machte zjjn de grondwet te herzien. En dat juist, nu ongeveer allen het eens zjjn, dat hetoogenhlik gekomen is om tot die herziening over te gaan, vandaar dan ook, dat het ministerie voorstelt in de eerste plaats en zonder uitstel over te gaan tot herziening van dat artikel. Gebeurt dit en de Kamers zullen moeilijk het ur gente der zaak kunnen ontkennen, dan moet al de omhaal volgen, die aan grondwetsherzie- GOUDA, 9 September 1884. Door de Directie der Sociëteit wOns Genoegen" is opnieuw met de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel eene overeenkomst aangegaan tot het geven van zes voorstellingen in deze ge meente. Er is bepaald dat de Afdeeling Amsterdam zal optreden 23 October en 13 November e. k., en de Afdeeling Rotterdam 18 December e. k., 8 Januari, 29 Januari en 5 Februari 1885. Laatstgenoemde datum zal wellicht nog veranderd worden in 12 Februari, op welken datum dan, zoo mogelijk, de Afd. Amsterdam zou optreden. Over het algemeen is het gebleken bij de onder- handelingen met de directie van het Nederlandsck tooneel, dat de aanvragen om op te treden steeds talrijker worden, terwijl met loffelijke belangstelling in het lot der artisteu, zooveel mogelijk wordt ge tracht het reizen te beperken, dat echter deze scha duwzijde heeft dat het voor plaatsen als Gouda steeds moeilijker wordt goede tooneelvoorstellingen te krijgen. Het mag dus wel op hoogen prijs worden gesteld door onze ingezetenen dat er weder 6 abonnements- voorstellingen zullen worden gegeven. De voorwaarden van abonnement enz. zijn de zelfde als het vorige jaar. De doorB. en VV. ontworpen Begrooting van de Ge meente Gouda voor 1885 bedraagt aan inkomst* uitgaven de som van 333525.78s. Op de Beg: van uitgaven komen o. a. voorƒ8000 vooOi tie van den zygevel van het Raadhuis, welke®) hetzelfde bedrag is uitgetrokken als het vori daar de onderbandelingen daaromtrent nog niet tot een gewensebt resultaat hebben geleid 12865 voor het onderhoud van straten en pleinen (het voornemen bestaat om de gladde keien van de Lange Groenendaal naar elders te verplaatsen alwaar niet of althans minder wordt gereden en te ver vangen door Luiksche of Ben-Ahin-keien)5933 voor het onderhoud van wegen en voetpaden (het wordt noodig geacht de Bleekerskade verder te doen beschoeien tot aan de 2e ophaalbrug en de brug in den weg naar den Zuidplaspolder bij de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1