1LEN. en V F BS» I •4] BINNENLAND. 1884. Vrijdag 12 September. N° 3130. SZ Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. üadera, I I ij ■V II 1. JK ■ff] L; lo I I I chappij, OCHE St HOLM. koorheer- ,<le Qmna sde eto. f 1.90 I I 1 11 i 1 I i TEGEL om d. steund I t egen liuis- n reserven fr. itingen en te Gouda, eekersingel Omstreken Gouda. I tcfie Cou- ?n door den Gou^i. 1 1 vierkante 8, aan het Gouda en Co., Boek cellen tet informatien GOUDSCHE COURANT. jandelaren- tre gunstig die veroor vrouwelijke Semenarie te Metz, die de schoonste «elukwensehen Gisteren werd alhier de algemeeue vergadering der St. Gregorius-Vereeniging gehouden. Onze stad had een zeer feestelijk aanzien, van den toren der O. L. V. kerk alsook uit vele huizen van particulieren wap perde de Nederlandsche vlag, hetgeen op de talrijke, van alle oorden samengestroomde menigte, een hoogst aangenamen indruk maakte* Te 10% ure werd in de O. L. V. kerk door den Z.Ew. Heer Deken dezer stad de plechtige Hoogmis opgedragen voor den bloei der Ver eeniging. Een ontzaglijke menigte, waaronder zeker niet minder dan 400 priesters, vulde de schoon versierde kerk tot het laatste staanplaatsje toe. Na de H. Mis kwamen alle aanwezige leden der Vereeniging en alle deelnemers aan dit feest in de Sociëteit «Ons Genoegen" bijeen. Verschillende eerw. sprekers traden op. De bijeenkomst werd geopend met het mededeelen van het verslag door den Z.Eerw. Heer Lans, professor aan het Seminarie Hageveld, die door daverend gejuich werd begroet. Na hem hield de Z.Eerw. Heer van Son, professor aan het Semi- nari te St. Michiels Gestel, een luid toegejuichte toespraak over z/de populariteit van den Gregoriann- schen zang." Deze toespraak werd gevolgd door een ouderrichten.de repetitie van Gregoriaansche ge zangen, welke geleid door bovengenoemden Z.Eerw. Heer Lans, eeu besten iudruk achterliet. Nu volgde een treffende toespraak van Prof. Vergroesen van het Seminarie zzde IJpelaar" over de eigen schappen van een goed kerkzanger." Onder luid gejuich trad de Abbé Buur op, Professor aan het aanbood aan het zangkoor der O. L. V. Kerk en aan heel de Nederlandsche Vereeniging. De bijeen komst werd gesloten door een kernachtige en indruk wekkende rede van den Z.Eerw. Deken dezer stad. Op verschillende plaatsen der stad werd nu het middagmaal gebruikt, waarna in de O. L. V. kerk eene uitvoering plaats had van verschillende Gregori aansche en meerstemmige kerkgezangen, welke groo- tendeels door het koor der O. L. V. kerk, deels ook door het koor van Kabauw werden uitgevoerd. De beide koren kweten zich meesterlik van hun taak, tn al de zangstukken werden zóó uitgevoerd, dat zij inderdaad tot voorbeeld konden strekken voor alle kerkkoren. De kerk was ook thans tot het laatste plaatsje gevuld; onder vele hooggeplaatste geestelijken merkte men op den Z. Eerw. Secretaris van Z. Exc. den pauselijken internuntius. De plechtigheid werd besloten met den zegen met het Allerh. Sacrament. Eere aan den Z.Eerw. Deken, aan de Directeurs, Organisten en Zangers, die door de toewijding hunner beste krachten dezen dag tot een schitterenden feest dag gemaakt hebben voor geheel de Nederlandsche Gregorius-Vereeniging tot bevordering van de kerke lijke toonkunst. Woensdag 17 September e.-k. zal hier ter stede een gouden huwelijksfeest worden gevierd door een echtpaar, dat in droeve finanlieele omstandigheden verkeert, zoodat er van eeniglei feestelijkheid weinig sprake zal zijn tenzij meergegoede stadgenooten de beide oudjes bij deze gelegenheid eens willen gedenken. Wij vernemen dal ty ’t verdienen. Zij pasten steeds goed op, werden nog nimmer bedeeld, daar een paar dochters hoewel met moeite, daar zij zelf evenals hun vader erge lichamelijke ge breken hebben voor* hu*'‘•onderhoud werkten, ener zyn allerlei redenen om te hopen dat zij Woensdag eens zullen verblijd worden met eenige blijken van wel- widendheid. Het adres isLange Dwarstraat No. 153 c. hun naam C. Blesgraaf en J. Akrijn. Die Goudsche ingezetenen, welke belang stellen in de quaestie der toelating van meisjes op de Hoogere Burgerschool alhier, namen, naar wij mogen veronderstellen, kennis van hetgeen de N. Rott. Ct. daaromtrent in het midden bracht. De heer H. W. F. Bonte, leeraar aan onze Hoogere Burger school kwam, naar men weet, daartegen op in een schrij ven dat de Redactie van genoemd blad niet ge heel opnam, maar de inhoud waarvau slechts kortelijk werd medegedeeld.. De Redactie van bet Schoolblad het van belang achtende bedoeld schrijven in zijn geheel aan bare lezers mede te deelen, heeft den heer Bonte ge vraagd dit haar te doen toekomen, die daaraan gevolg gaf. Wij meenen ook onze lezers in kennis te moeten stellen met deze missive en nemen die daarom uit gemeld blad over Aan de Redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. nommer van Zaterdag 30 Aug. 3e blad beschouwing voor over de dezer dagen Minister van binnenl. zaken genomen In uw komt eene door den beslissing omtrent de toelating van meisjes tot de hoogere burgerschool alhier. In dat stuk worden de feilen op zoo wonderlijke wijze voorgesteld, dal men zich onwillekeurig afvraagt, hoe een blad als het Uwe, dat in den regel zoo goed ingelicht is, dergelijke beschouwingen kan vastknoopen aan zoo onjuiste gegevens. Waarlijk, een Gouwenaar ver trouwt zijne oogen nauwelijks als hij zoo iets leest" in de N. R. Courant. Vooreerst de uitbreiding der school van 3 tot 5 j. cursus. Deze dagteekent niet van Augustus des vorigen jaars, maar heeft reeds in 1881 haar beslag gekregen en in Sept, van dat jaar was eeue 4e klasse aanwezig, terwijl sedert Sept. ’82 de volledige 5 j. cursus tot stand is gekomen. Reeds tweemaal, in *83 en ’84, hebben leerlingen der school aan het eindexamen deelgenomen. De uitbreiding was sedert jaren door het gemeente bestuur verlangd op rijkskosten, maar de regeering had daartoe geene termen gevonden in ’80 deed echter de gemeenteraad den minister v. b. z. het beeld geklopt. voorstel om t gevolge hebben zou, voor nam de ■-» - <7 r.-- -- en sedert betaalde de gemeente Gouda jaarlijks wat de 5 j. c. i J totdat in het vorige jaar tusscheu het Rijk de gemeente eeu meerdere zekerheid der stad, de bijdrage der" meente is bepaald op een jaarlijksch fixum f 6970. Bij deze geheele zaak ie geen sprake geweest van meisjesde school is gebleven eene school voor jongens, die bekostigd wordt door bet en maar waartoe de bovengenoemde som bijdraagt op eigen ver- l». yan eeQ g j c De quaestie der meisjes op de school staat met de uitbreiding niet in bei minste verband. Reeds vóór het Kon. besluit, waarbij de burgerschool tot 5 j. k. werd verheven had de min. van binnenl. zaken bij besluit van 2 Mei 1881 op verzoek van eenige ouders bepaald dat voortaan ook vruuwelijke leer lingen tot de school mochten worden toegelaten, mits zij aau de vereischten van toelating voldeden. Dat de gemeenteraad en de commissie van toezicht daarop niet geboord werden, spreekt van zelf; de rijksscholen worden door den minister beheerd onder voorlichting van den inspecteurzelfs nu nog, met het subsidie van de stad, is de school gebleven eene zuivere ryksinrichting, waar bet gemeentebe stuur geen gezag uitoefent eu waar de commissie van toezicht alleen baar wettelijke bevoegdheid heeft. Het toelaten van meisjes geschiedde, omdat er hier ter slede geen inrichting van midd. onderw. voor meisjes bestaat en er op de burgerschool nog plaats was de school bleef echter voor jongens bestemd en geenerlei wijziging werd ie het programma aan gebracht. De meisjes volgen op verantwoordelyk- beid der ouders bet onderwijs, dat natuurlyk vooral in de hoogere klassen voor haar niet geheel geschikt ismet ééne uitzondering woonden zij dan ook in de 3®klasse slechts enkele lessen bij. Ten ge volge van bovengenoemd ministerieel besluit werd de school bezocht in 81/82 door 7, in 82/83 door 12, in 83/84 door 11 meisjes. Geen enkel bezwaar leverde de aanwezigheid der meisjes op, noch voor het ouder wijs der jongens, noch voor de fiuantiën. Wat is thans echter het geval? Uit de voorloopige inschrijving en het tentamen der candidates bleek, dat waarschijnlijk de ,1e klasse zou worden be zocht door 26 jongens en 7 meisjes, dus 33 leerlingen, een getal te groot voor ééne klasse. Door het aantal jongens was de splitsing nog niet noodig, de 7 meisjes gaven den doorslag. De mi nister stond nu voor de vraag 2400 te geven uil ’s Rijks kas voor eene splitsing, j:“ - zaakt werd door de aanwezigheid van leerlingen waarvoor de scMlol niet bestemd noch ingericht is, óf wel de intrekking van het ver leende verlof tot bywoning der lessen door meisjes. Het eerste wilde hij niet op zijne verantwoording hebben alvorens tot het tweede te besluiten, deed hij aan den raad de vraag, of deze de 2400 voor rekening van de gemeente wilde nemen eene beleefdheid, waarvan de stadsregeering blijkbaar niet gediend geweest is. Nu kan men zeggen, dat de eisch om de geheele 2400, die ook aan het onderwijs van de jongens ten goede komen Zouden, wat hoog is, maar in beginsel is de houding en het standpunt des ministers zeer correct. Uit dit exposé der feiten kan blijken, hoe on gegrond verscheiden uwer opmerkingen zijn de onjuistheid daarvan zal u thans bij het overlezen van uw stuk wel zelf in het oog vallen. Toch acht ik mij verplicht een paar punten te releveeren. Aan de toelating van meisjes op de h. burger school is eene heele historie verbonden. Tien jaren geleden diende de bekende industrieel, de heer A. A. G. van Iterson, directeur der kaarsenfabriek, een gemotiveerd eu van memorie van toelichting voorzien verzoek in aan het gemeentebestuur om eene h. burgerschool vuor meisjes op te richten. Dit request werd door tal van ingezet enen ge en herhaaldelijk is sedert op datzelfde aau- Men vond hier bij den geraeente- GOUDA, 11 September 1884. Van goederhand vernemen wij dat op de voordracht voor Hoofd der le Burgerschool voor meisjes zijn geplaatst de Heeren B. P. van Cittert, J. G. W. Zegers, beide te Am sterdam en H. H. Zylstra te Honseleredijk. De najaarsvergadering van de onderwijzers in het arrondissement Gouda zal gehouden worden op 20 September a. s. De heer Hagen zal dan spreken over «de praktische opleiding van Kweekelingen" en de beer Hage over hStraffen." Betrekkelijk de feestviering in het Weeshuis op Dinsdag jl. kunnen wij nog meêdeelen dat die uit stekend is afgeloopen. ’s Avonds ten half acht ure werden de kinderen andermaal gul onthaald, waarna de gas-illurainatie werd ontstoken, die op de plaats was aangebracht en welke bestond in eene verlichting van het bloemperk en in eeu lauriertak met de initialen van den jubilaris boven de warande. Tegen 8 uren schaarden zich al de weezeu op de plaats, om den jubilaris weder met een lied te ver welkomen. Ten half 9 ure werden in de feestzaal dis solving—views vertoond doof onzen stadgenoot Van Staveren, welke algemeen in den smaak vielen, vooral toen het portret van den jubilaris te voorschijn kwam; hetwelk later gevolgd werd door het ponret van wylen den Regent Kluitman en de afbeelding van diens grafmonument, de portretten van twee tegen woordige Regenten, die van den binnenvader en moeder en die der naaimoeder van het gesticht en eindelijk een alleraardigste groep van zes weesmeisjes. Alle welke verrassingen met gepasten ernst of met uitbundige vroolijkheid begroet werden. Voor muziek behoefde niet gezorgd te worden, daar de kinderen van tijd tot tijd een lustig liedje deden hooren. Te 10 uren werd de avonddisch gereed gemaakt, waar aan nog heerlijk gesmuld werd en het was al laat toeo de vroolijkheid een einde nam en allen ter ruste gingen. En zoo eindigde een feest dat nog lang in de herinnering van allen die het hebben bygewqpnd, bewaard zal blyven. Maar voor wij eindigen willen wij nog meêdeelen hetgeen wy tot nog toe verzuimden, dat ook de oud-weezen zich niet onbetuigd hebben gelaten om hunnen ouden Regent te komen compli- menteeeen ’s morgens op de receptie door eene deputatie’s avonds door een groot aantal hunner, die nog eens van harte meê feest kwamen vieren in het ge sticht dat by hen in hunne jonge jaren de plaats innam van het ouderlijk huis. alle kosten, die de uitbreiding ten- rekening der stad te nemen. Hiermede nam de rijksregeering genoegen werkelijk meer kostte dan de 3 j. c., cn contract is gesloten, waarbij ter ge- i van bepaald op meisjesde school is gebleven Rijk (ook als te eeniger tijd parellelklassen grooter personeel noodig zijn), Stad i--—---1--u::j. Zoek in bet genot te zyn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1