BINNENLAND. Jïï lizen Zonen 1884. 5° 3135. Woensdag 24 September. - Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. /- 8 Jz. 7.; mden. <W. :r. Wiskunde, nnen 'nog -Thee rrage ver- De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave onderpand rieksmerk. 4G” roor: jaara gatiekoers arden jaars voor ns 2 dagen 8 (z.g. ban dara oopen van oten) van )°/o prdamsche van pro- orwaarden che Gou- ti door den ffou^a. i Gouda.' De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 0.20 >el - 0.01 r - 0.01 vau der Loeff, Tak en Beelaerta van Blokland. De heer Maurits Snellen lohrijft aan het Vtr. dat hem uit de berichten omtrent het inslaan ran den bliksem, gedurende deten zomer bij het Kon. Ned. Meteor. Instituut ontvangen, gebleken is, dat het Wiskunde iden. GOUDSCHE COURANT. De twee pnlangs te Amsterdam met veel overleg in arrest genomen vreemdelingen, verdacht van het maken van valiche Engelsche goudstukken, zijn Za terdag, wegens gebrek aan bewijs, buiten vervolging gesteld en uit de gevangenis ontslagen. Tot rapporteurs over het ontwerp van wet tot het in overweging nemen eener wijziging van art. 198 der Grondwet zyn door de Tweede Kamer benoemd 4 de heeren Schaepman, Van der Linden, Verniers ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a. 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. gevaar, door de telephoondraden veroorzaakt, niet gering is. «Met het bovengezegde is niet uitgemaakt, dat de gevaren „door telephoongdeidingen over de huizen niet weg te nemen zijndoor toepassiug van be kende middelen zouden de bedoelde gevallen in het geheel niet hebben plaats gehad. Maar waarom het gevaar niet voorkomen door, in plaats van lucht geleidingen, alleeu grondgeleidingen toe te laten Daartoe zal het toch eenmaal komen. Reeds in 1880 bood de heer Olland aan, een net van tclephoon- draden door Utrecht en door een paar audere steden ouder den grond aan te leggen. ,/Met stilzwijgen werd zijn concessie -aanvraag beantwoord en wat geschiedt er nu P Amerika jfceft het voorbeeld. Daar zullen binnen weinig jaren de luchtgeleidingen door grondgeleidingen vervangen zyn. Dan zullen wij natuurlijk ook volgen en, dour schade eu schande wijs geworden, een stelzel gaan toepassen, dat ons reeds van deu beginne is aangebo den, maar waarin wij toen geen vertrouwen stelden. //Arm volk zoo besluit deneer Snellen dat zoo weinig zelfvertrouwen bezit, dat het uit den vreemde moet halen wat door landgenooten was aangeboden zoek den gevallen regen aan, meer lettende op het aantal dagen, waarop veel regen viel, dan wel op buitengewoon groote hoeveelheden water. Als men nu de graphische voorstellingen der regendagen ge durende de zomermaanden vergelijkt en men zoekt de overeenkomende jaren bijeen, zoowel van veel regen als van veel droogte op dezelfde tyden des jaars, dan gaat men verder eu onderzoekt of by die overeenkomstige jaren ook eenige gelykheid bestaat ia windrichting, barometer- of thermometer-, stand op dezelfde tijdstippen van Mei tot Augustus, om daaruit een® voorloopige slotsom te .ontwerpen, die dau aau de werkelijkheid getoetst kan worden. Wij beweren volstrekt r.iet, dai er regelen bestaan om byv. uit barometer- %eu thermometerstand of windrichting in Mei te concludeeren tdi regen of droogte in Juni, maar wenschen alleen, dat er een onderzoek ingesteld worde of er dergelijke waar schijnlijkheid bestaat. Reeds meer dan 35 jyen zijn hier te lande dage lijks door zelfregistreerende werktuigen, de gegevens voor bovengenoemd onderzoek verzameld. Het is waar, er is gfoote moeite aan verbonden, maar waartoe dienen al die registration, wanneer men er tegen opziet om er party van te&rekken. GOUDA, 23 September 1884. Aan den met 1°. October te Delft op te richten arlillerie-cursus ia na afgelegd vergelijkend examen o. a. geplaatst de beer J. H. W. Daugerman Groote- pas, alhier. De Burgeravondschool viug dezer dagen den nieu wen cursus aan mei 90 leerlingen, nl. 39 in de le, 27 iu de 2e, 10 in de 3e, 6 in de 4e en 8 in de 5e kl. Naar men weet hebben de ouders der meisjes, die dit jaar met gunstig gevolg examen deden tot toe lating op de Hoogere Burgerschool alhier, doch in gevolge het bekende besluit des Ministers van Bin- nenlaudsche Zaken niet werden toegelaten, zich tot den Minister gewend met een adres, waarin verzocht werd op dat besluit in zooverre terug te komeft dat bedoelde meisjes alsnog zouden worden toegelaten. De Minister heeft daarop afwijzend beschikt, al thans voor toelating tot de laagste klasse, doch die toegestaan voor de tweede klasse, in welke thans een der meisjes, na afgelegd examen, de lessen volgt. De H. Burgerschool telt nu 27 leerlingen in <le le, 27 in de 2e, 10 in de 3e^6 in de 4e en 3 in de 5e klasse. De gewone najaarsvergadering der Onderwijzers- vereeniging in het arrondissement Goud^werd op Za terdag 20 September in de sociëteit //Ons Genoegen// alhier gehouden. Daar d&Jieer Dr. Terpstra, arr. sshool- opziener, door sterfgevE in zyn gezin, verhinderd - werd het voorzitterschap op zich te nemen, werd de vergadering door den ondervoorzitter, den heer J, Verboon, van Capelle a/d IJsel, geleid. De heer H. Hagen, leidde in «De praclische opleiding van kweekelingeE' en de heer D. Hage, van Krimpen s/dLek: //Straffen in de school/ welke onderwerpen druk bediscussieerd werden. Door den bibliotheca ris, den heer J. Gonda, werden belangrijke mededeelin- gen gedaan over de Arrondissements-bibliotheek, welke teer toeneemt, taaluiting der vergadering, die do<p ongeveer 30 onderwyzers werd bygewoond, zette men zich aan den ^ezeiligen disch. Dezer dagen kwam op een der stations in Noord- Brabant, toen de trein reeds afgeluid was, een werk man aanloopen oq? niet den trein te vertrekken. In de meening, dat hij voorzien was van een geldig plaatsbewijs, springt hij op een der rytuigen en kruipt in een remkastje. De conducteur liet hem op het volgende station uitstappen, vroeg zijn kaartje en ziet de man heeft niets bij zich dan een paspoort van den militairen dienst, waarop hij meende te kunnen reizen, ingevolge de bepaling onderaan «Alle bur gerlijke eu militaire autoriteiten worden verzocht, ge noemden gepasporteerde vrij en ongehinderd te laten passeeren* enz. Nadat hem aan zijn verstand was gebractö, dal hij om verder te reizen nog een ander biljet noodig had, bleek nog, dal het paspoort niet van hem was, maar aan deu eersten man zijner tegen woordige vrouw had behoord Niemand zal ontkennen, dus beet 'het in de Land. Ct., dat tot dusverre de weerkundige waarnemingen en de daaruit afgelegde dagelijksche verwachtingen vaif het weder, zooals die medegedeeld worden, voor den landbouw geen practisch nut hebben opgeleverd.' Behalve dat de berichten veel te laat komen, komt de verwachting van regen of droogte zoo dikwerf niet met de werkelijkheid overeen, dat men tot de conclusie kan kornet! dat eene depressie in omrin gende landen geen zekere aanleiding geeft, om re gen in Nederland te verwachten. Vergelijk onder velen byv. de verwachtingen van het weder in deze jveek met de werkelijkheid. w Zou het daarom niet geraden ziju, om eens iu geheel andere richting een onderzoek in te stellen, of er nj. eenige overeenkomst is te bespeuren in windrichting, temperatuur en barometerstand op be paalde tijden des jaars, bij natte óf bij droge jaren onderling P Wy nemen als uitgangspunt by degelyk onder- VrjWag 26 September e. k. wordt wederom in deze gemeente een gouden bruiloft gevierd, tfaar het woord «gouden" eën droevige persiflage is op de omgeving van het feestvierende echtpaar. Het geldt bier, naar wy vernemen, een paar brave lieden, die steeds met eere zelf verdiend brood aten, doch niet in staat waren wat over te houdtn voor den ouden dag. Willen meergegoede stadgenooten hen Vrijdag met eenige blijken van belangstelling verblijden, deze zullen zeker met erkentelijkheid worden aangenomen. Zij wouenGouwe C. 22 en heeten N. Goedhart eu J. van der Starren. *4 De Huisvrouw wijdt een artikel aan de hoogop- gevoerde weelde der 'vrouwenkieeding, dat besloten wordt met den volgenden welgemeende» raad Gij, jonge dames zonder geld, die nog van de ouderwetsche leer zijl (al ueemt gij willig het juk op u om bij ontstentenis van een huwelijk zoo goed mogelijk in eigen ouderhoud te voorzien), gij, die gelooft dat bet toch gelukkiger eu prettiger is voor een jong meisje om tot een goed huwelijk te komen, laat niet een in bet oog springend toilet, dat aan uwe middelen onevenredig kostbaar is, een van de oorzaken zijn waardoör gij degelijke jougelui en u zelve de kans op een gelukkig huwelijksleven afsnijdt. Men schrijft uit Rotterdam aau het Utrechtsch Dagblad-. Ónze «millioenenrede", ik bedoel die welke door B. en W. werd ingediend, is dit jaar bijzonder mager. Niet dat het eindcyfer niet groot genoeg is ruim 6 millioen voor eene gemetnie van 160000 inwo ners kan nog al schikken maar zij biedt niet het minste wat de aandacht' verdient, en wie niet wist dat men hier met suppletoire begroolingen zeer goed terecht kan, zou meenen, dat wy in 18ö5 eens een jaartje van rust wilden nemen. De vernieuwing der Spanjaardsbrug over het Haringvliet bij de Spaan- sche kade wordt voorgesteld; verder wordt 2 millioen aan de gasfabriek verwerkt en zal herryk ons voor den Waterweg nog eens om eene bydrage van 300000 vragen. Daartoe bepalen zich onze bui tengewone uitgaven. De plannen om het viaduct langs de gedempte Binnenrotte voor overdekte groentemarkt in te richten, waartoe het zoo uitstekend dienen kou, terwijl onze fraaie Groote Markt dan het voqrkomen van een mestvaalt kon verliezen, worden nog niet ryp voor behandeling geacht, en de post van ƒ75000, die er verleden jaar voor uitgetrokken werd, weer in een memoriepost veranderd. De bewoners der Bin nenrotte zullen er misschien niet rouwig om zijn, ofschoon die wijk er toch niet op verliezen zou, en misschien de verdachte huizen, die men er rij aan rij vindt, by de toenemende drukte, die de markt zou brengen, verdwyner. zouden. Ouder de buiten gewone ontvangsten komt niets voor voor de terreinen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1