HEN IN. I enz. ■25. I 'N° 3136. EL.” z. 52. Vrijdag 26 September. M&IW8- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, I L, 'ssellL TIE. 1 WOEjtó geschied) DINsdj DAG. franco jp- )S. L inzending van ai VEBpAlDEll I ''Vrijdag den Idea 11 ure. f A<g Je Pf< t Dinhenoemj ;der Je Bulge uur des namiddags van den dag der uitgave erteutiën kan geschieden tot één l' ---1 ^tekAad. dei zeer net Het buiten had in louda. i Nickel iet punt- kwastje, ruimen, «end wordt e prijs, be ter beschik- imeester van >A: roorm. ekklng ceur een 8.— per in franco IKMAN. e. iM: Gouda, wlmonde, d IJsel, ak Gigch, advocaat te ’s Gravenhage, voor 5 omstan- De uitgavê Mezer Courant geschiedt ZONDAG J)AG en VRIJDAG. In de Stad de uitgave in den avond van >G, DONDERDAG en ZATER- prijs per driemaanden is 1.25 L p|st 1.50.'i' rojviN dSn GfUiii ',6 September 1 S#l, i lm i TU1 ihoo Ivan eene feestelijke bedteling alle gezinten te Schoonhoven teal, .«Je gsf“ BargefaVonu.. •I -i t i bekend jaren in daau, hij' O VJ E/f- mwk te L teelt n^o- ft .•fti <».l b4. De Gemeente-begrooting van Reeuwyk voor 1885 is vastgesteld iu ontvangst en in uitgaaf op 17918.73. Het hoofdstuk „onderwijs" vermeldt een bedrag van 6515. De gemeente Schoonhoven leed een droevig verlies. In den nacht van 22 op 23 dezer overleed op bet alleronverwachtst, pastoor Franciscus Blom, die 20 jaren lang op voorbeeldige wijze in die gemeente zijn taak vervulde. Tot zelfs nog een uur vóór zijn dood had hij zich, vol toewijding beijverd om den feestdag van den 23sten September (het 100-jarig bestaan der hernieuwde stichting van een R. K. kerk aldaar) recht luisterrijk te vieren en reeds in den 1 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis qpgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. avond van den 22sten had aan de armen van plaats gehad. peen wonder dat elk weldenkende deelneemt in den rouw en de teleurstelling, welke het afsterven van zulk een algemeen geacht man, en dat juist op zulk een oogenblik, veroorzaakt. Het prachtige nieuwe altaar met sierlijk beeldwerk, bekostigd door bijdragen van de gemeenteleden en waarvoor niet het minst de overledene zóóveel had opgeofferd, werd nu het eerst gebruikt voor eene indrukwekkende Requiem-mis, welke de feestmis, die men zich had voorgesteld, nu moest vervangen, en die bediend werd door dezelfde heeren geestelijken, die voor de feestelijke plechtigheid waren overgekomen. Staten-Geueraal. Tweede Kamee. Zittingen van 23 en 24 September. In de zitting van Dinsdag is door den Mi nister namens de Regeering kennis gegeven dat was ingetrokken het ontwerp tot aanvulling der zegelwet. Aangenomen werd de overeenkomst met Frankrijk tot onderwerping der Nederlanders in Tunis aan de Fransche rechtsbedeeli ng en de over eenkomst met Italië tot toelating van behoeftige onderdanen, wederzijds, lot kostelooze procedure met ontheffing van cautie-stelling, dit met 35 tegen 32 stemmen. In de zitting van gisteren is met 68 tegen 6 stemmen verworpen het ontwerp der overeenkomst Sabina-Henricapolder, omtrent het maken van een inundatiesluis bij het fort De Ruyter, op grond van de willekeurige eischen van het waterschaps bestuur. Het ontwerp tot wijziging der zeevisscherijwet, intrekkende het verbod tot hel visschen met kwak- kuilen in de Zuiderzee, is onveranderd aangenomen. Met 55 tegen 15 stemmen werd besloten het wetsontwerp tot in-overweging-nemen van een voor stel tot verandering van art. 198 der Grondwet m ten 11 ure te behandelen. De Provinciale Staten van Gelderland hebben tot lid van de Éerste Kamer der Staten-Generaal ge kozen den heer mr. C. J. Sickesz, oud-lid der Tweede Kamer. Het buitenverblijf genaamd „Het kleine Loo* met heerenhuizing, weiland, moestuin, stalling en verdere gebouwen, gelegen langs den Bezuidenhout- schen weg te ’s Hage, tegenover het „Huis ten Bosch," thans eigendom der Hooge Erfgenamen van wijlen Z. K. H. den laatstelijk overleden Prins van Oranje, is dezer dagen iu het Venduhuis ten overstaan van notaris* Ligtenberg in bet open baar verkocht voor 15.700. Het buiten had in veiling 14 475 gegolden. niet voldeed, had hij hem, gewelddadig in de borst en bij den arm gegrepen en moedwillig geduwd, met hét doel hem van zyu^erf té verwijderen. Beklaagde die den dag na bet Voorgevallene den veldwachter zijn leedwezen daarover hafln betuigd, bekende het ijbem ten laste gelegde. Nlr. v. Gigch, ook voor ''dezen beklaagde als verdediger optredende hoopte dat de rechtbank in ruime rpate verzachtende om- standigbedin zou toepassen: In deze*- zaken bepaalde de rechtbank de uitspraak op Dinsdag a. st. De vliegerwedstrijd belooft bij gunstig weder een ongekend succes te zullen hebben. De deelneming tal zóó gdoot zijn, dat de commissie zich reeds van verscheideue bunders land meer heeft verzekerd, om al de deelnemers te kunnen toelaten. Men kan bet getal nu reeds op honderden schatten. Zondag waren de proefnemingen overal om de stad in vollen gang en men zag tal van vliegers op eene duizelingwek kende hoogte staan. Door verscheidene figuurvliegers afgewisseld, leverde bet geheel een levendig en ver makelijk schouwspel op. De groote vliegers bleven nog achterwege, maar men kan verzekerd zyn, dat op den dag van den wedstrijd vliegers van 4 en 5 meter niet tot de zeldzaamheden zullen behooren. Bij gelegenheid van het bezoek der Transvaalsche Deputatie aan de Weesinrichting te Neerbosch, riep generaal Smit onder meer aan de grootste jongens en meisjes toe„Komt tot ons over, gij zult ons altijd welkom zijn. Wij hebben behoefte aan flinke werkkrachten Die uitnoodiging ie niet vergeefs geschied al aan stonds waren er jongens, die lust gevoelden naar Transvaal te trekken, en onder dezen drie, die hun verlangen aan de Deputatie bekend maakten. Het bestuur der Weesinrichting keurde dit voornemen goed, ook met het oog op de schaarschte aan werk, die in ons land tegenwoordig bestaat, vooral voor da nai eeneu Idnder^jzw all voor meisjes. 4 eenen leeraar in de en dé aardrykskt|i|de middags w hoofd -jjnPi- '•rahUnen^ en de aardrijksktplde 'dau dfe nMol. j r Reclames1 tegen a inslagen in de Plaatselijkrdirecte belasting op de inkimsten, dienst 1884. Men verzoekt ous het bericht in ons vorig nummer omtrent de meisjes op de burgerschool te verbeteren. Onjuist is de uitdrukking dat de meiy'et, die met gunstig gevolg examen deden tot toelating, ingevolge ’s ministers^ besluit niet zyn toegelaten. De bewuste meisjes, voor wie gerequestreerd is, hadden geen examen nog gedaan en van toelating kon dus geen sprake zyn. Volgens reglement worden de inschrijving en het toelatingsexamen gehouden aan den aanvang van den cursus in September; alleen hadden deze meisjes zich opgegeven voor en deel genomen aan een tentamen of voorloopig onderzoek, dat de leeraren zoo beleefd zijn telken jare te houden om de ouders te kunnen wijzen op hetgeen de aanstaande leerlingen in het een of ander vak te kort komen eene beslissing over al of niet toe laten wordt dan niet genomen. De voorstelling in ons vorig bericht geeft aan ’s ministers beslissing een schijn van onwettigheid en onbillijkheid, waarvoor geen grond bestaat. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen zou uitspraak zijn gedaan in de zaak van J. v T., logementhouder te Gouda, bekl. van mishandeling. Maar er werd gelast dat deze zaak opnieuw worde behandeld en nadere getuigen gehoord. Vervolgens stonden terecht: A. M. Azn., bouwman te Gouda, was aangeklaagd van verwonding. Toen op den löen Aug. jl. bekl. zooals hij reeds geruimen tijd gewoon geweest was te doen, met 2 door hem vervoerde koeien, gebruik wilde maken van den vlonder, toegang gevende tot het land van A. I. V. aldaar, waarnaast zijn eigen land gelegen was, werd dit door V. hem geweigerd. Hierover driftig geworden, had hij V. met een paal eenige slagen op het hoofd toegebracht, waardoor verwonding was ontstaan. Niettegenstaande deze mishandeling door getuigen werd geconstateerd, ontkende beklaagde het ten laste gelegde en gaf op, dat V. achterover op den grond was gevallen en daardoor die verwonding had be komen. Het O. M. eischte bekl’s veroordeeling tot 15 dagen celstraf en 8 boete, subs, een dag celstraf. Mr. J. van C!aJ., - ./.C-L beklaagde optredende, pleitte verzachtende digheden. R. L., landbouwer te Waddinxveen, had op 7en Augustus jl., toen de gemeente veldwachter P. v. d. G. op last van den Burgemeester zich had be geven op het erf van beklaagde, ten einde tegen woordig te zyn bij een onderzoek, dat door het brandbestuur op genoemd erf werd ingesteld naar het broeien van hit hooi, genoemden veldwachter <erzocht zich te verwijderen en toen deze daaraan Naar aanleiding van den vliegerwedstrijd hier Zaterdag te houden, is in het N. r. d. D., de vraag gedaan of er ook andere wijzen zijn bij het oplaten van vliegers, behalve de Hollandsche. Daarop ant woordt een der lezers het volgende: Hoewel ’t oplaten van vliegers wel overal ’t zelfde zal zijn, ben ik op Atjeh meermalen in de gelegen heid geweest, wedstrijden daarvan bij te wonen. Het doel was nu niet om te zien wiens vlieger hit hoogste staat, maar wel om de vlieger zoodanig te trekken, dat de touwen over elkander heen schuren. Hij, wiens koord alzoo ’t eerste doorge zaagd is, heeft de weddenschap verloren. In de4 ^morgei landstreek der IV Moekims, die toen in 1877 zeer rustig was, hadden deze vermakelykheden der Atjebers zeer dikwyls plaats, en ’t grootste gedeelte der kampongbewoners waren getuigen van dezen vreedzamen strijd, die blijkbaar met veel spanning werd gadegeslagen. De Rotterdamsche Rechtbank veroordeelde den por tier B. te Feijenoord, beklaagd van zich op 16 Juli in een coupé 3e kl. van het Rhynspoor tusschen Gouda en Nieuwerkerk op hoogst onbehoorlijke wijze over de Israëlieten te hebben uitgelaten en een jiersoon, die hem daarover had onderhouden, te hebben mishandeld, tot 8 dagen celstraf. GOUDSCHE COURANT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1