IHT 8 JZN. 1 s JEN, schilderde .nskerk te is der St. ingen,enz. jk levens- iebroeders BINNENLAND. Ions. Ft N'° 3139. Vrijdag 3 October. 1SS4. .25. ID, L CO. x. l\ieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. eth, - I, ƒ2.00 .ƒ1.50 .ƒ1.25 .ƒ1.80 .ƒ1.50 ?n. I 'EN la. s. eene 5 h LtS. Gouda. Co. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave K s zeer net groote t Nickel net punt- t kwastje, e ruimen, De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. TERLEI- irNo. 135 GOUDSCHE COURANT. iren. G. Brie- rsoou aan GOUDA, 2 October 1884. De beer G. J. Blonk, van Stolwyk, is geslaagd voor het math. - lilt, examen voor aanstaande artsen. Wegens verbooging der gerechtskosten in strafzaken en de onderhoudskosten van gevangenen door menig vuldige vervolging wegens overtreding der drankwet en toepassing van de subsidiaire gevangenisstraf des wege, wordt bij wetsontwerp aan de Tweede Kamer eene verhooging der justitiebegrooting voor 1883 met 63400 voorgesteld, waartegenover verminderin gen tot een gelijk bedrag staan. In 1883 werden 56068 dagen gevangenisstraf ondergaan tengevolge van drankwet-veroordeelingen. [NEMAN omen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. G ROO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verscbynt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Aan de redactie van het U. 2). is 100 gezonden voor de cholera-lyders in Italië. De gever verzoekt tevens eeue aanbeveling van dat geteisterde „gewest" in de weldadigheid onzer landgenooten. De bedoeling is te prijzen, maar als men naar Italië giften zendt, dient men eerst zeker te wezen dat ze komen ten bate van hen, voor wie zij bestemd zijn. Men herinnere zich hetgeen gebeurd is met het kunst- naars-album voor de slachtoffers der aardbeving en wal de dagbladen vermeldden omtrent de uitreiking, of liever niet-uitreiking der giften, vele maanden lang. Met die nog levende herinnering zouden wy dur ven aanraden de giften te bewaren voor hulpbehoe- Bij de Spoorwegbegrooling is eene opgave gevoegd van de aanhangige concessie-aauvragen. Daaronder komen voor die van J. B. Snellen c. te Winterswijk (van Am sterdam langs Koudekerk naar Rotterdam). De concessie moet in Januari 1885 worden aanvaard. E. E. 8t. Martin te Amsterdam, en J. Mees Gin., te Antwerpen (van Amsterdam langs Leiden en Zoetermeer naar Rotterdam). De aanvragers zijn in gebreke gêbleven, opgaaf te doen van den waarborg dat na verkregen concessie de onderneming tot stand zal komen, zoodat de aanvraag als ver vallen is te beschouwen. P. M. Montyn, te Gouda (van Harlingen naar de Pruisische grens in de richting van Gronau, met zijtak van Oldeczan! naar Enschedé). Aan deu aanvrager is gevraagd of er gegrond uitzicht bestaat dat, bij eventueele concessieverleening, het *oor de uitvoering noodige kapitaal zal kunnen worden verkregen. Haagsehe Bankvereeniging te ’s Gravenhage (van Gouda naar Baanhoek). De voor het onderzoek vereischte plans zijn nog niet door den aanvrager ingezonden. De toebereidselen tot de feestviering te Leiden op 3 October overtreffen de verwachting, er is wedyver ontstaan zoowel langs aanzienlijke straten ah aan eenvoudige grachten uf stegen, om door versiering of verlichting de stad een feestelijk aanzien te geven. Over het water op bet Rapenburg zijn kronen op gehangen, die ’s avonds zullen verlicht worden. Op andere plaatsen doet men evenzeer in de verlichting mee, of men plant eerebogen en eerepoorten met vlag en wimpel en groen. Dan wordt het daarby nog half kermis. Er komen poffertjeskramen, koekkramen, oliebollenkramen, en aan draaimolens zal hel niet ontbreken. Omtrent den aard en de strekking van het Neder- landsch Vélocipïdulenbond deelt de Leeuw. Ct. bet volgende mede: In den loop van dit jaar werd door de Vereeni- ging in druk uitgegeven een reiskaart voor véiocipè- disten en een reisboek, waarin alle wegen van Nederland ontschreven zijn en in iedere stad aan bevelenswaard ige höiela, koffiehuizen en vélocipède- reparateura zijn opgegeven. Het toeren wordt vergemakkelijkt door bet sluiten van overeenkomsten met eenige hotelhouders te Arn hem, Nymegen, Apeldoorn enz. tot het stellen van verlaagd tarief voor leden van het Boud. Dit laatste is tevens geschied met eenige vélocipc- disten-handelaars en reparateurs. Zij het ook niet in dezelfde mate ah in het buiten land, zoo is toch ook in Nederland het schoone geslacht vertegenwoordigd in de vélocipèdisten-vereeuiging, en wel door de echtgenooten van eenige heeren leden en een paar jonge dames. Sedert een paar dagen geeft de Vereeniging een maandblad uit. Aan de oproeping, dat een tachtigtal commiezen i bij ’s rijksbelaslingen in het volgende jaar kunnen geplaatst worden, is gevolg gegeven door ruim 300 i personen. Deze zullen nu dezer dagen door de daar- i toe benoemde commissie, onder presidium van den heer Story van Blokland, controleur der invoerrech ten en accijnzen te Amsterdam, worden geëxamineerd. De Haagsehe kout van de Prov. Gros. Ct. geeft eene schets van de nieuwe cellulaire gevangenis, die te Scheveningeu is gebouwd, in de nabijheid van het pompstation der waterleiding en bestemd is in April in gebruik te worden gesteld. Het gebouw is flink en degelyk opgetrokken, en de toegangspoort met hare arduiosteenen kanteeleu, door vorm en constructie herinnerende aan de nieuwe vestingpoorten van Ant werpen, drukken de bestemming van het gebouw volkomen uit. Daarachter komt men op eer» voorplein dat toegang geeft tot de bureelen van commandant en ondercommandant. Hier treedt de aanstaande bewoner der gevangenis als individu af en wordt een eenvoudig nummer, dat eet, drinkt en werkt, I en met de maatschappij daarbuiten niets meer te maken heeft. Komen bloedverwanten uil die maat schappij naar deze plek, uin het „nummer" te bezoeken, dan wordt die voor een met fijn gaas bedekt raam geplaatst, met een gevangenbewaarder tusschen hem en het familielid, en aldus beeft het onderhoud plaats. Daarachter zijn de bad- en kleedkamers voor de bewoners, en onmiddellyk hierop wijst het ijzeren hek den ingang der eigenlyke gevangenis aan. De vrouwen-afdeeling treedt men nu het eerst binnen. Hei zijn eenvoudige, goed verlichte, gewelfde cel- Ion, met een flink raam, waardoor de gevangene, op zijn tafeltje staande, zien kan op een binnenplein; verder uitzicht belet de hooge ringmuur. De be woners der oliën op de tweede verdieping hebben het voorrecht, over den ringmuur heen, op het duin te kunnen zien, en dit gezicht is zoo ruim en in drukwekkend, dat menig vrije man het dezen paria’s zou kunnen benijden. Doch, neen, wat is dierbaar der en kostelijker dan de vrijheid! Enkele dezer vronweucellen zijn bijzonder groot, blijkbaar inge richt voor vronwelijken arbeid, als wasschen, strijken en drogen. Aan het einde van deze afdeeling bevindt men zich onder den koepel van het gebouw, het oentrale punt, van waar de vier afdeelingen zich als de zijden vnn een kruis uitspreiden. In dezen flink verlich ten koepel overziet men de vier gangen der twee verdiepingen, waarop al de celdeuren uitkomen. Smalle ijzeren trappen en gangen verbinden de verdiepingen met den beganen grond, zoodat men overal het dak ziet en een ontzaglijk hoog raam aan elk kruis einde de geheele gaanderij van boven tot ouderen verlicht. De cellen zijn gelijk aan die i der vrouwen een nachtleger, dat des daags tegen den muur wordt vastgehaakt, een klep-tafeltje en i een bankje ziedaar alles waarmede deze cel ge meubeld zal worden. De sloom is in dit afzonderingsoord een groote factor bij verwarmt de cellen, maakt het eten gereed, brengt de elevators in beweging, die de etensbakjes naar de verschillende verdiepingen bezorgen, en doet het eleetrisch licht zijne roeping vervullen. In één woord, bet is eene cellulaire gevangenis der 19de eeuw, bestemd voor 220 nummers, die er in gedwon gen trappistisch zwijgen en afzondering boete moeten doen voor hetgeen zij jegens de maatschappij bedre ven hebben. De plek waar de gevangenis is gebouwd is juist daarom zoo doelmatig, omdat de stilte en rus in *t rond het ideaal voor eene cullulaire gevangenis zyn. Hier brengt zelfs geen geluid, geenerlei geraas den gevangenen een echo over var» de maatschappij alleen het ontzagwekkend ruischen der zee herinnert hen aan de wereld, die voor hen tijdelijk gesloten is. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbauk van Dinsdagmorgen werden veroordeeld: R. L., landbouwer te Waddinxveen, bekl. van mishandeling van den veldwachter aldaar, tot 3 dagen ge», cell. i A. M. Ati)., bouwman te Gouda, bekl. van tekeren V. geslagen ta hebben, tot 8 dpgen ger. cell, en J 8 boete. Vtrrolgeni stonden terecht: A. K., bnisvr. san H. D., arbeider te Waddinz- reeu, bekl. tan mishandeling. Eisch 16 dagen get. cell, en 8 boete. J. O, arbeider te Ouderkerk a/d. IJsel, bekl. »an mishandeling. Eisch 1 maand ge», cell, en f 25 boete. In boeenet. taken over 8 dagen uitspraak. Naar wij vernemen heeft een antiquaar 500 geboden »oor drie in hout geenedeu of gebeeldhouwde bijbe'iacbe voorstellingen, behoorende aan de Her vormde gemeente alhier. Die stukken, van teer oude dagteekening, hingen, vóór de verbouwing, in de St. Janskerk, en maakten indertijd deel uit van de Delftsche tentoonstelling van oudheden. Daar kerkvoogden geen goederen van de kerk mogen verkoopen tonder goedkeuring van het hoogere col lege, ral eerst het gevoelen van dat college inge wonnen worden, alvorens over den verkoop en prijsbepaling te besluiten. Een der lezers van bet Handehblad schrijft aan dit blad dat hij met groote ingenomenheid gelezen heeft, hoe te Gouda de eerste vlieger-wedslrjjd werd gehouden. Ten einde dergelijke wedetrijden aan te moedigen, stelt bij een prijs beschikbaar voor den hengsten vlieger, te behalen door de leerlingen der eoholen 1ste en 2de klasse te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1