IEL les. :gen." BINNENLAND. N 3148. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, S, Go’s, r» tolen, (mud) £le. he-nez. eden, maken van m UWEN, iEN. 1884. egen.” Vrijdag 24 October. jer 1884, 3, schen. De inze.nrting van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave >erl884, ff- t i uur ijzen. 5 i, vrij aan Heet, gelijk t H 101. kleuren. Gouda. srkiezend wordt aaide prij«, bs- r« ter beschik- ieelmeester van ---- BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. Dn. :rgen, JFIER8. GOUDSCHE COURANT. D 93. De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. GOUDA, 23 October 1884. HDe Industrieel van Pont-Jvesnes11 kan hedenavond in de abonnemenis-roorstelling vau het Nederlandsch Tooneel niet wojden opgevoerd door ongesteldheid van Mej Joseph, de Groot. In de plaats daarvan aal worden opgevoerd Een Dames dokter, Blijspel in 4 beejr. uit het Duitsch van M. en L. Gunther, door J. H. Róssing. Daarin treden op Mevr. Kleine, Morin ,de Botr enz. Het had overal waar het werd opgevoerd succes. De bekende criticus, de heer Loffelt te Hage, schreef daarover in het Vaderland een gunstige critiek en ook in Amsterdam had het veel by val. Hoewel het jam mer is dat het beroemde stuk van Obnet niet zal worden opgevoerd, schijnt ons toch een amusante avond te wachten. Naar het Dagblad verneemt, zal te rekenen van 1 Dec. a. s. de dienst der postbeambten op Zon en erkende Christelijke feestdagen worden beperkt. Die beperking betreft in hoofdzaak het niet-uitvoeren van eenige verzendingen en daarmede in verband staande bestellingen. AK,> Oost- iiteekenprys 75) zjjn op ir verkrjg- >e Réunie», TVANG8T Te ’s-Hage zijn de statuten vastgesteld voor eene plaatselyke Vereeniging, die opgeriebt is onder de zinspreuk«Niets zonder vereende krachten*. De vereeniging stelt zich ten doel,,. //het zooveel inogelijk licht verspreiden over de willekeurige han delwijze vaifsommige huurders; zij tracht door gepaste middelen deze handelwijze tegen te gaan en te verbete ren en zich voor die huurders, welke voor geen ver betering vatbaar schijnen, voor verdere schade te verhuren*. Maandag was voor de Rechtbank te Utrecht ge dagvaard de president-directeur der Ned. Rbijnspoor- Mij., tegen wien eeu vervolging was ingesteld, ómdat door hem was verzuimd, terstond aan den Raad vaï> Toezicht op de Spoorwegdiensten kennis te geven van het ongeluk, dat op 31 Maart jl. ’s nam. 1 uur 12 min. in de nabijheid van het station Abcoude heeft plaats gehad (Een Jocomotief was ontspoord en eenig materieel was beschadigd en een reiziger moet kneuzingen hebben bekomen.) De feiten waren in confesso-, alleen het geval met den rèiziger was niet aan de directie bekend. Hst éonige punt van verschil tusschen het O. M, Gbnozgen m ingevolge gelegenheid voorstelling iBER 1884 •>ndn ZES in. tuur, Secretarii. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle'Advertentien gratis opgeuomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. In het begin van November zal het Circus-Pinder, dat thans verschillende plaatsen van ons land bezoekt, ook in Gouda een paar voorstellingen geven. De heer Jules van Hasselt, te Kampen, scbryft in hel Handelsblad het volgende stuk over de candidatuur des heeren J.« van. der Breggeu Az.: ’t Is ongetwijfeld een allergelukkigst denkbeeld geweest in het kiesdistrict Gouda, om van vrij zinnige zijde den zaakkundigen en vooruitstrevenden landbouwer en grondeigenaar J. van der Breggen Azn. te Waddingsveen, candidaat te stellen, en zeer te weuscheu is het, dut de kiezers in gemeld district hem als lid der 2e Kamer afvaardigen, waar door zy zullen erkennen, dat er inderdaad dringend behoefte bestaat,' om het landbouwkundige element in de 2e Kamer der Stateu-Generaal te versterken. Dit element, het moet gezegd worden, is veel te weinig en te zwak aldaar vertegenwoordigd en heeft na het bedanken des heeren mr. C. J. Sickest, voorzitter der Geldersche Maatschappij van landbouw, als kamerlid, groote schade geleden. De Nederland- sche landbouwbelangen, zullen deze eenigszias tot hun recht komen, moeten in de Tweede Kamer der Stateu-Generaal krachtiger dan tot dusverre geschied is ter harte worden genomen. Dit nu zal in heoge mate bevorderd worden door ééu van onze kranigste, flinkste en meest vooruit strevende landeigenaren, (evens landbouwers, in casu den heer J. van der Breggen Azn. van Waddingsveen, af te vaardigen, die zonder twijfel op de hem zoo aigeir bescheiden wyze aan het Ministerie en de Kamerleden de noodige voorlichting zal verschaften en flink en krachtig zal aantoonen, ,wat er vjan Regeeringswege voor den landbouw c. a. kan en moet gedaan worden. Hij lijdt geen twijfel, dat in hel algemeen zeer veel, wat landbouwaangelegenheden betreft, op het Binnenhof te ’s Ha^e erg stiefmoederlijk behandeld en iiog oneindig veel meer stiefmoederlijk bedeeld wordt. Nemen wy aan, dat Zulks uit gebrek aan De opnieuw begonnen Correspondentie-Schaak- party, tusschen «Vereeniging* te ’s Hage, wit, en x «Palamedes* te Gouda, zwart, is aldus geopend 1ste zet e 2, e 4 e 7, e 5. 2de k g 1, f 3 b 8, o 6. 3de f 1, b 5 a 7, a 6. Jl. Zondag werd in de woning van een der Amster- damsche predikanten, terwijl deze zijn ambtswerk ver richtte, ingebroken en hem een vry aanzienlijk bedrag ontvreemd. Een gouden horloge hebben de dieven of de dief op den grond lateu liggen. Geen enkel spoor lieten de bezoekers achter, terwijl er vau geweldadighedeu ook niets te ontdekken was. Vermoedelijk is mén door het achterhuis ingeklom men en heeft zoo van de gelegenheid gebruik gemaakt. De dief of dieven zijn op zeer brutale wyze te werk gegaan, want de diefstal is midden op den dag gepleegd. Nu zou men denken, dat men, bevreesd voor de nasporingen der politie, niet weder zulk een beroofde woning zou binnendringen, maar zie, gisteremnorgan toen de dienstboden beneden waren, ïs in hetzelfde huis weder een bezoek gebracht, thans op de dienstbodenkamer, waar de dieven echter niet veel van hun gading vonden. ’t Is té hopen dat de politie de brutale bedrijvers in handey krijgt. (Stand.) In het jaar 1883 hebben op de verschillende spoorwegen in Nederland de volgende ongevallen plaats gehad- Almeloo-grens, Emdhoveü-grens en Nijmegen- Tilburg. 32 door ontsporing, d'oor botsing’ 4 andere ongevallen. Gewond 1 reiziger eu 4 beambten door den dienst,' 19 beambten doo_ Imiterdam.. fereelen van de noodige vakkennis voortsprak, waardoor natuur lijk de liefde voor landbouwzaken ontbreekt, dan zullen velen bet met ons een» zijn, dat J. van det Breggen Azn., specialiteit op landbouwkundig ge bied en in alle opzichten een model-landbouwer, de aangewezen man is om in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting te nemen. Bij eventueels benoeming zal hij daar, waar bet te pas komt, nimmer de» moed missen, in het open baar meer dan één lans ie breken voor landbouw aangelegenheden, en kunnen de kiezers in ’t district Gouda geheel verzekerd er van zyn, dat Van der Breggen nimmer in gebreke zal zyn, om, de belang stelling van het Ministerie en de Fo^swrte^enwoor- diging op te wekkeu voor den vaderlandsoheu land bouw, een onzer voornaamste bronnen r»n volksbestaan, die, kan Van dei^ Breggen er iets toe byarag**n, ook zal blijken te worden een mild vloeiende bron vat, volkswelvaart. Nederland, vau oudsher bet land vau boter en kwMM, IV waBMKB'MU --- renden, zaakkundigen en flinken vakman, gelijk J. van der Breggen Azd., te Waddingsveen is, als volks vertegenwoordiger af te vaardigen. Hij zal er voor waken dat van Regeer ingswege de landbouwbelangen, uit gebrek aan de noodige kennis en gemis aan liefde voor het vak, niet verwaarloosd en veronachtzaamd worden. Nog eens*t was een hoogst gelukkige gedachte om van der Breggen in het kiesdiatHct Gouda kan didaat te stellen. Moge hij met groote meerderheid van stemmen op 28 Oct. a. s. gekozen worden tot lid van de» Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor den geheelen landbouwstand in Nederland zou het een gelukkige keuze byken te zijn. J. van den Breggen Azn. will be the right man on the right place. en den raadsman van den beklaagde, mr. Aug. Philips, betrof dus de vraag, of van dit ‘geval da delijke kennisgeving aan den Raad van Toezicht vereischt was. Het O. M. requireerde schuldigverklaring van den president-directeur der N. R. 8. M. aan het als bestuurder niet terstond per telegraaf kennis geven van een ernstig ongeval en veroordeeling tot f 50 boete; de verdediger concludeerde tot vrijspraak, subsidiair ontslag van rechtsvervolging. In het westelijk gedeelte der stad'Philadelphia bestaat een inrichting bekend onder den naam van «Band of Mercy.* Tot deze vereeniging behooren niet minder dan twaalfduizend kindereu der stad. Op zeer eenvoudige wijze heeft zij haar ontstaan gekregen. Een beer en dame hadden ontzettend veel last van het vloeken en de vuile taal, gebezigd door eeu tr^pp jongens, die vlak tegenover de deur hun- w—-ner woning ave^d op avond saamiwamen om te kun, 1 heeft dringend behoefte om ecu vooruitstre- Het echtpaar kwam tot het besluit om, zoo mogelijk deze jongens te bewegen tot verandering van leven. Te dien einde verWyderden zij het huis raad uit hun ruime voorkamers, bftrchtew é>,an<ieré meubelen in,, welke zij geschikt oordeelden voor kin deren vau zekeren leeftyd en stand, en noodigden daarop de jongens binnen, om den avond aldaar door te brengen. Sedert dien tijd zijn die vertrekken eiken avond open geweest voor de ontvangst van jongens. Hun worden boeken gegeven en twee of driemaal per week onderwijs verschaft, terwyl te gelykertyd alle over komst met of herinnering aan «schoolgaan* zooveel mogelijk vermeden wordt. De uitslag is zeer weldadig geweest voor die jon gens zoo zelfs, dat in verscheiden andere gedeelten der stad bet voorbeeld van dit echtpaar nagevolgd is geworden, en men in Philadelphia thans tal van soortgelijke inrichtingen aantreft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1