1 1 UI J S3 BINNENLAND. TER STEMBUS! Zondag 26 October. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, R 18S4. Zondag 26 October. j^o 3149 11 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Mr. A. J. KOEST J.VAN DER BllEGGEN Az. 1 Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. I Gouda. 'I juiste tijd ezeo, maar <en van <le weging het leest den t volgende vraagt ten jrstel doet en van een rdt dat hij reet hoe in w GOÜDSCHE COURANT. laeslie over e Gemeente erkbestuur. u den Ge- kerkbestuur lijke voor- en spr, ge nen zeggeu ia ten allen shikking te e heer ran inzien, nu «ril worden t een punt roemen der alingré na- va. het ge- rertedragen >rn der «tod ngr. nooit jaar - had ■rgemeester gesteld om lertijd wat bouw der en de heer ;e voor de an de stad lil in over- r te stellen, er bij den te geven en, zou de De heer irgemeester sd, waarop IA/74JOO. eet mjj de ohikt.a De tellen doch ekerde den iet voorstel irgemeester g te denken den, zooals k verkocht tijd daarna eurwaarder, op en toen Gouda (hij het K. K. irk op de dat de raad binneu 3 r den raad het schrij- cerkgebouw n «.Koning ar het nu was voor het kerkbe- Ksohikking De uitgave oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. vd ger billijke isr die zyn r. was niet k en vroeg n te willen n eu ander voorzitter ecretari. te GOUDA, 25 October 1884. Woensdag 26 November e. k. heeft de verkiezing plaats van 5 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, ter voorziening in de vacaturen ontstaan door aftreding van de bh. O. J. C. Prince, H. Jager, A. van Veen eu J. M. Noothoven van Goor en door het vertrek uit deze gemeenje van den -beer J. A. Roest van Limburg. De stoomtram rijdt in den laaisten tijd veel harder door de stad dan vroeger en veel sneller dab ge oorloofd is. Er is een adres in circulatie, dat reeds den Koning heffen van ingelgraoht t, wordt de steld itgesteld op (rziene uit- ichool voor L, Knijpers, daarop de hunner partijs Maar met de belangen van het district I ren zjjn hier onzer kent ze? De zjjn met de stad ander op de hoogte zijn van de toestanden in Friesland en zelfs een specialiteit in zake de floreenplichtigheid, daarover hij een proces ge wonnen heeft, maar wat baat deze kennis aan ons, bewoners van het district Gouda? Voor zoover ons bekend* is, heeft de heer Godin alleen eens het woord gevoerd over een Goudsch belang, toen het subsidie aan het progymna- sium in de Kamer bestreden werd. Bij die gelegenheid had hij gaarne geld uit de staats kas over voor het onderwjjs omdat het de hoofdplaats van zijn district betrof. Overigens hebben wij niet kunnen merken, dat wij Goudsche leden -de waardigen zich $el i1 hunner .partjj. De candidaten der liberalen, integendeel, kennen het district en zijn be hoeften en kunnen» daarvoor, zoo noodig, in de bres springen. T.1 -- L. Bre; midi ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Nog een laatste woord hebben wij op het hart over de belangrijke verkiezing, waartoe de kiezers a. s. Dinsdag opgeroepen zijn. In zonderheid geldt dat hun, die evenals wjj, vrienden zijn van den vooruitgang en afkeerig van kerkelijke overheersching. Laten wjj allen onze beste krachten inspannen om te verhoeden, dat het overwicht kome aan de zjjde van hen, die niet in de eerste plaats vragen naar het heil van den Staat en het welzjjn der maat- schdppjj, maar die strjjden voor hunne kerk en me zegepraal der geestelijkheid. De Staat meester in eigen huis, of ondergeschikt aan de kerk; dit is de.’groote vraag, waar over tegenwoordig -de strjjd loopt Onder allerlei voorwendsels en bedriegljjke leuzen tracht men van de zjjde der anti-revolutionai- ren en der katholieken de burgerjj over te halen hunne mannen te kiezen. Ontcbristeljjking der maatschappij en der school, de ondergang der geldmiddelen door de kosten van het onderwjjs, deze en dergeljjke groote woorden moeten alleen dienst doen om de goedgeloovige menigte te verschalken en hét eigenlijke doel: kerkeliike overheersching te verbergen. Geen waar liberaal zal de hand leenen om j$dsdienst of christendom aan te randen, de vrijzinnige 1 partij wenscht alleen dat de Staat heer en meester zjj op zijn eigen terrein, terwjjl geloof en godsdienst moeten bljjven het gebied der kerk. Indien de. geldmiddelen van den Staat tegenwoordig zorg vereischen, dan is dat niet de schuld van de openbare school, maar het gevolg van ondoordachte uitgaven en weelderige inrichting van de huishouding van den Staat, van het voortsukkelen met een onvoldoend en veroordeeld h^astingstelsel en gedeeltelijk ook van de ongunstige tjjdsomstaSidigheden. De waarheid is, dat wij tegenover ons hebben eene partjj, die het gjiinunt heeft op de vrjjheid van geweten en ons allen wil doen bukken voor de overmacht der kerkeljjke autoriteiten die dus een echte priesterheerschappij gronden wil op de puinhoopen onzer vrjjheid die de volksschool en volksontwikkeling een doode* lijken haat toedraagt, omdat zjj haar als beletselen in den weg tredendie, uit dweepzieke Cal vinisten en onverdraagzame ultramontanen bestaande, zelve niet in staat is de teugels te voeren, omdat haar overwinning het sein*zou wezen van verbitterden strjjd tnsschen geeste lijken van verschillende religie, maar die, één in afkeer van de nieuwere beschaving, het er toch op toelegjt om de vrijzinnigen uit hun posities te verdrijven. In de overtuiging, dat ditheilloos drijven groote rampen over ons Vaderland brengen zou, indien de kerkeljjke partjjen in hun opzet slaagden, roepen wjj allen kiezers met vernieuw» I den aandrang toeBljjft niet onzjjdig, kiest I als mannen partjj en steunt de vrijzinnige kende werkzaamheid op het gebied van land bouw en veeteelt bij ons allen bekend is. Voor een plattelandsdistrict zooals het onze, is hjj de aangewezen man. Waar het geldt de be langen te bevorderen van dien tak onzer volkswelvaart, waarbjj Gonda en omstreken zoo van nabij zyn betrokken, kan hjj mede- spreken als deskundige; waar de vaart langs onze stad aan de orde komt jjf andere maat regelen met polderzaken in verband staande, kan hjj met kennis van zaken oordeelen. Wie de candidaten kiest der vrijzinnige kiestereeni- ging, handelt zeker in het belang van het district Om bovengenoemde redehen verzoeken wjj met aandrang onze vienden niet stil te zitten. Doet uw best, wekt de lauwen op^/scherpt het geheugen der vergeetachtigen, tracht al uw vrienden en kennissen met,een zoet lijntje naar de stembus te troonen. Groote belangen staau cp het spel, die wel eenige persoonlijke inspanning waard zjjn. Geeft geen voet aan moedeloosheid, de uitkomst hangt voor een groot deel van den ijver der meer ontwikkelden en beter ingelichten af. Wanhoop aan het succes is niet de beste leidsvrouw ter over winning, terwjjl zelfs bjj een nederlaag een aanzienljjk aantal stemmen der minderheid indruk- maakt en meetelt. Jongelieden, die zelf nog geen kiesrecht hebt, ook gjj kunt in de gelederen dienst doen, evenals de jeune garde der liberalen te Brussel, door uwe ken nissen op te wekken en ter stembus tedrjjven. Doen wjj allen zoo onzen plicht, dan heeft niemand zelfver,wjjt te duchten. Zoowel met het oog op het geheele Vader land, dat bestuurt behoort te worden door mannen die niet loopen aan den leiband van het kerkgezag, als van het district in het bjjzonder, dat behoelte heeft aan vertegenwoordigers, die van nabij bekend zjjn met onze behoeften en onze wenschen, noodigen wjj de kiezers uit a. s. Dinsdag hun stem uit te brengen op de heeren en Ier Kamer haddenzjj ver- lt zich hier in 't publiek te vertoonen en stemmen alleen in het belang integendeel, kennen het district in en 1 a Vooral de heer Van der Bréggen, die zjjn bezittingen heeft in de on- Idelijke nabijheid der stad en wiens uitste- candidaten door uw stem Het kiesrecht is u gegeten, omdat de wetgever onderstelde, dat gjj oog en hart had voor de groote belangen des Vaderlands, maakt die goede verwachting niet beschaamd toont dat gjj behoort tot de flinke nazaten van een volk, dat den godsdienst liefhad en de kerk eerbiedigde, maar in staats zaken geen inmenging van geesteljjken duldde. Clericalisme en priesterheerschappij achten wjj een ramp voor ons land. Wjj stellen den godsdienst te hoog dan dat wjj dien willen gebruikt en verlaagd zien om politieke doel einden te bereiken. Overal waar de kerk den Staat bestuurt, ontstaat twist en tweedracht, waar Calvinist of Ultramontaan regeert naar zyn beginselen, loopen vrjjheid van geweten, de geljjkheid voor de wet gevaar, want kunnen deze aan andersdenkenden de vrjjheid laten, die wjj thans genieten? bit verbieden hun beginselen en hun kerkleer. Wie dus prijs stelt op onze tegenwoordige gelukkige vrjjheid van denken, waaraan wjj gehecht zjjn als ons leven, wie gaarne aan Kerk en Staat beide hun vrjjheid, hun souvereirflteit in eigen kring laat, hjj kieze niet de candidaten van de Standaard of de Tijd. Dit uit het oogpunt van beginsel. Maar ook om andere practische redenen gelooven wjj dat d.e heeren Van der Breggen en Roest de voorkeur verdienen boven Godin de Beau fort en Huber, be leden der Tweede Kamer vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk in de eerste plaats, maar in, de tweede plaats kunnen zjj ook de belangen voorstaan van het district dat hen af vaardigt. Waarom dragen de anti-revolutionairen de heeren Godin de Beaufort en Huber voor Alleen omdat zjj de keuze dier .mannen achten in het belang partij houden zjj geen rekening. Beide hee- geheel e» al vreemdelingen. Wie i De een moge goed bekend en de provincie Utrecht, de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1