IENEN 5 I iii 1 lts 1884. BINNENLAND. ntané n Co. N° 3153. Zonen Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 5NEN, HUE, te letten) Nederlandsche Nijverheid. Woensdag 5 November. )OP fl. ƒ2.00 gebak i L. ƒ1.50 fl.'ƒ1.25 L. ƒ1.80 fl. 1.50 I al hetgeen regisseur heer H. Stolk. EDEREN, o de hand zullen worden Gouda. eranderljjke 2rajjon-ver- ng van ge- ende RT LZ. Te grootste 490 000. k 156. kelijk op- ler geschikt alle weers- den afgele- jes van vijf, n Ned. one Nommer en tevenstaand ret gedepo- Cz. te Stein Door het Nederl. dardrykehundig Oenootechap ia een nuttig werk verricht door de uitgave vau een fPoordenlyti voor de spelling der dardryhekmdige namen in Nederland. Eenheid van «peiling kau door een algemeen gebruik daaraan aeer bevorderd eu bel i behoeft geen beloog hoeveel die nog te wenscbeu overlaat. Hel is een net, handig boekje, dat gebon den 0,65 koet. f 0.20 jbel - 0.01 ar - 0.01 Is (z.g. han- rdam. GOUDSCHE COURANT. -koopen van loten) van 30 °/0 w 7.; sterdamsche g van pro- IA G” voor /o ’p jaa"a ngatiekoers aarden 's jaars voor ens 2 dagen 8 onderpand In de Parywhe correspondentie aan de Haarlem- tcke Courant leest men het volgende: Op de eerste verdieping van het Palais de rindustrie is de tweede serie van de tentoonstellingen des /parts dócoratifs* (nijverheid, toegepast op kunst) te bezichtigen. Dergeiyke uitstallingen te beschreven, ligt niet in ons bestek, en bet is trouwens ónmo gelijk, den lezer zelfs een oppervlakkig denkbeeld van zulk een geheel te geven. Dezen keer is er eehter iets byzonders en iets, dat, naar ik meen, vóór dezen nooit te zien geweest is. In de afdeeling voor historische monumenten is eene zaal- afgezonderd, waarin uitsluitend de glasschilderkudst in bare gewrochten en overblijfselen uit de verschillende voorafgaande eeuwen is ten* toongesteld. De ruimte is geheel door gekleurde glasvensters verlicht en hoogst merkwaardig is al het* geen wij aldaar te zien krijgen. Van de twaalfde eeuw af, die in al hunne on* begrijpelijke kleurenpracht de werken harcr kunste naars aan ons oog vertoont, tot den renaissance-tijd toe, -r- die ons o. a. een gewrocht van den beroemden Engrand le Prince uit 1524 te bewonderen geeft, zien wij bier naast elkander de fraaiste voort brengselen op het gebied der glasschilderkunst uit de verschillende franiohe scholen bijéén, die hoofd- zakelyk uit de hoofdkerken van Chftlons, Poitiers, le Maus, Bourges, Beauvais enz. afkomstig zijn. Voor den kunstkenner is het merkwaardig, na te gaan, welke ontwikkeling zich langzamerhand in de werken van de verschillende glasbranders uit vroegere tyden geopenbaard heeft. Het zoeken naar meer waarheid en meer natuur treedt vooral scherp op den voor grond en de eerste pogingen ter verkrijging van perspectief, evenals de uiteeuloopende middelen, aan gewend om door zamenvoeging van verschillende hoorde geduldig naar al hetgeen regisseur en inspi ciënt zeideu, terwyl voortdurend tranen langs hare wangen vloeiden. Zij had dan ook wel oorzaak om treurig te zijn, want terwijl zij zich gereed maakte om het publiek door haar optreden vermaak te verschaffen lag haar vader doodziek te huis toen de dokter eene kleine verbetering in den toestand had geconstateerd had zij haren vader verlaten om haar beroepsplicht te gaan vervullen. Alvorens zij ten tooneele verscheen barstte zij in snikken uit, maar zij speelde, wellicht tengevolge van de zenuwachtige spanning waarin zij verkeerde en die goed bij haar rol paste, de Charge tot het laatste woord toe op eene wyze af, die daverende bijvals betuigingen tengevolge had. Onder het publiek werd gezegd «mejuffrouw A. is bijzonder goed op dreef*, en tegelijkertijd leefde en handelde de arme actrice als in een droom. Toen zy de laatste woorden van haar rol had uit gesproken en het gordijn daalde viel /ij in ommacht en toen zij eindelijk te huis kwam, was haar vader gestorven. Omtrent Pieters arrestatie te Athene vernam bet N. v. d. D. de volgende bijzonderheden: Zoodra be kend was, dat Pieters zijn land verlaten had, beeft de Hollandscbe politie overal in Europa zijn portret verspreid, en na voortdurend onderzoek kwam men ten laatste, uit de brieven aan zijne echtgenoote geadresseerd, tot de overtuiging, «dat hij zich waar schijnlijk te Athene moest bevinden. Van dit ver moeden werd kennis gegeven aan den heer v. Lenuep, consul-generaal der Nederlanden te Piraeus, die er de politie van verwittigde onder overlegging van Pieter’s photographic. Al zeer spoedig vernam de politie, dat bedoelde persoon eenigen tijd onder den naam van Johannes Meyer in hel hotel d’Atbène verblijf had gehouden en nu aan de Plaka woonde, doch nog geregeld in het hotel kwam dineeren. Tegen 12 ure ’s middags verzocht men den heer Van Lennep mede te gaan en gelukte het dezen den» beruchten oplichter te arresteeren, juist op het oogenbliek dat hij het hotel verliet. Bij hem werd slechts 600 a 700 frank ge vonden, doch bij de daarop gevolgde huiszoeking heeft men ook ontdekt aan welk bankiershuis 'een Hollandsch hij de gestolen gelden toevertrouwd had. Ongelukkig schijnt er geen uitlereringstractaat te bestaan,en zal hij, naar men zegt, eerstdaags vol gens de wet buiten de peripherie der Atheensche politie gebracht worden, om dan te kunnen gaan waar hij wil. GOUDA, 4 November 1884. Z. M. heeft benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw den beer J. van der Breggen As., te Waddingsveen. In de lijst van de tot 1 Sept. jl. toegelaten depots van landbouwzout (zie Staah-Courant No. 258) komt voor Zuid-Holiand o. a. voor: te Gouda de bb. Graaf en Co.te Nieuwerker£ a/d. IJsel de kleuren en tinten de juiste uitwerking te erlangen, moeten den meest onvoorbereide in het oog springen. Het gebruik van gekleurde glasramen begint hier in Frankrijk weder meer in zwang te komen, en het is dus natuurlijk, dat de glasschilders eene krachtige poging doen om vorderingen in dit hun sinds lan gen tyd verwaarloosd vak te maken. Deze tentoon stelling kan niet anders dan aan bet publiek een groot kunstgenot verschaffen* maar zal tevens ook voor den kunstenaar van onberekenaar nut kunnen zyn. Van een en ander mag het vaderland van de gebroeders Crabeth niet onbekend blijven. In de eerste dagen is al dit schoons weiuig gewaardeerd geworden, daar de bezoekers door hunne afwezigheid schitterden, maar fa de afgeloopen week is de opkomst zeer vermeerderd, ondanks de flaauwe stemming die hier in de zaken heerscht en waaraan velen de aanvankelijke schaarscheid van het bezoek wyten. Een landgenoot, die hiar vele zaken doet, meldde my, dat te dezer stede in den bandel de toestand van spanning nog tienmaal erger is dan ten uwent en dat algemeen de grootste moeite on dervonden wordt om ook maar den kleinsten post geïnd te krijgen. Vele familien verlaten Parijs metterwoon om zich in de provincie te vestigen, en zij, die genoodzaakt zyn te blijven, rigten, in afwachting van betere tijden, bnnne levenswijze op de zuinigste wijze in, Het is dan ook niet te ver wonderen, dat de schouwburgen slechte zaken maken. Vreemdelingen zyn er minder dan wel in andere jaren, en ais dit niet, gelyk in den afgeloopen zomer bet geval was, bet gevolg van vrees voor cholera-besmetting moge zijn, bet is wellicht ook te wijten aan achteruitgang in welvaart, die immers overal zich doet gevoelen. De naïveteit is de wereld nog niet uit. Een wynhandelaaar adverteert dat tyu spaansche wynen «tegen fabrieksprijzen* van de hand zullen worden gedaan. Naar de Alkm. Ct. meldt, heeft de heer J. Snee- boer, te Sijbekarspel, dezer dagen een zyner in bet Nederl. Rnndvee-stamboek ingeschreven koeien aan Amerikanen verkocht voor 675. Men schrijft aan de Arab. Ct.Ten bewijze dat de bedelarij in ons land hier en daar menschen op gemakkelijke wijze aan een ruim bestaan helpt, kan hel volgende dienen Eene vrouw uit Tiel begeeft zich gewoonlyk Dins dags, voorzien van een mand met wat zwavelstokken, lucifers, gareu eu baud, doch met geen ander doel dau om te bedeleu, naar *t land van Maas eu Waal. Den linker-Waaloever volgend, gaat zij tot iu nabyheid van Nijmegen. Van daar gaat ze terug over Wychen langs den rechter Maasoever, brengt een bezoek aan de Noord- Brabantsche zyde en keert Zaterdag namiddags over het Alphensche veer naar Tiel terug. Behalve oude kleeren, de noodige boterhammen, vry logies brengt deze tocht die vrouw ongeveer 20 a 30 op. Toen zy de laatste maal iu een herberg te Oyen de opgehaalde centen tegen zilver wilde inwisselen, bleek uiet alleen dat zij ruim f 30 aan centen had opgehaald, maar teveus dat zij die week eeu bijzonder goede ontvangst had gehad. Onder de centen ont dekte de herbergier een gouden tieutje haar,/eker in vergissing gegeven en door de vrouw vóór een nieuwen cent aangezien. Op het tooneel van een der schouwburgen te Weeneu had onlaugs een voorval- plaats, waarvan het publiek niets bemerkte maar bij heu, die er getuigen van waren, het diepste medelyden opwekte. Eene zeer bekende eu zeer bemin neuswaard ige actrice die in het op te voeren blijspel een der vermakelijkste rollen had te vervullen, kwam op den gewonen tyd I in het gebouw, maakte toilet eu L Dordrecht loopt het gerucht, dat een der firma’s iu steenkolen en olie aldaar zon zijn gefailleerd. Men spreekt van een passief vau (Onergenomin uit het Handeleblad.) GOUDSCHE PIJPEX en GOUDSCHE KAARSEX. III. Eene wezenlijk goede beschrijving der Goudsohe Kaarsenmakerij zou heel leerzaam kunnen zyn. Maar daarvoor zou ook heel wal worden gevorderd. Natuurlijk wetenschap en daarbij de zeldzame kunat om wat de wetenschap heeft geleerd voor een ieder duidelyk le maken. Maar meer nog de toewijding en het geduld, noodig om eene nog onbwchre.eo geschiedenis te vernemen vau mannen, wier beschei denheid denkelijk niet weet, dat zij in betrekkelijk kleinen kring groote dingen hebben gedaan. De nijverheid is veelal als de windmen weet niet van waar ze komt, noch waarheen zij gaat. Half onbewust geboren uil de practijk, wordt zij door baar in het leven gehouden. Roept men de wetenschap ter hulp, het is doorgaans als de dienstmaagd meer of min gewaardeerd, naar gelang de werkman meer of min van zich kou verkrijgen te erkennen, dat de geleerden noch wel sommige nuttige dingen weten. De kaarsenmakerij echter, zooals ze te Gouda wordt gedreven en later ook in de beide fabrieken te Amsterdam en te Schiedam, is geheel eene vrucht der wetenschap. Iu 1823 werd door den Franschen scheikundige blankelte zich en Chevreul, de uitkomst bekend gemaakt van een zeer De beroepingsquaestie te Berkenwoude ie, door het besluit der Synode, geëindigd. De candidaat Laarman hoopt nog in Nov. in genoemde gemeente als predikant zyn dienstwerk aan te vangen. In de vergadering van de leden van bet N. O. 0., afd. Ondewater, gehouden op Zaterdag 1 Nov. te Ondewater, werd door den heer Visser, van Moetfoort de Paris-Galin-Cbevë methode ingeleid. Na veelzijdige bespreking dier methode conclu deerde de vergadering tot het volgende .Het zangonderwijs laat op de lagere school nog .te wenseben over; of de Chevé-methode in deze .de gewenschte verbetering zal brengen mag met «recht worden betwijfeld." Door den heer Rijnenberg, mede te Montfoort werkzaam, werd de vraag«Ia splitsing der vakken voor bet Hoofdonderwijzenexamen aan te bevelen?" behandeld. Ook op dit onderwerp volgde eene drukke discussie en bet oordeel der vergadering was «De vergadering ziet geen heil in ipliteing van «de vakkeu voor het hoofdouderwijzen-eumen, wel «in het riek meer bepaald houden aan de billijke «eiseben door het programma voor dat examen «gesteld.*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1