M. Zonen BINNENLAND. 1884. Woensdag 12 November. 3156. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEU LAAK. D Of GOUDSCHE COURANT onderpand daar een een daarvan O o op financieel gebied s brengen, terwijl ~~r. staatsschuld ver* ils (z.g. bart er datn. ’s jaars voor tens 2 dagen 8 AA G” i voor: ’s jaars ongatiekoers vaarden gen, waarin irift hebben: het Garni- isschen van hef, ATMAN. rkoopen van r loten) van 30 »/0 30 °/o» isterdamsche ig van pro- 1BER 1884 den Majoor ger, in het Vollen en iet Naoht- xouda, ge- I Januari 885. loten, op ge en moeten e van den steld, waar- Linnen en er, ieder per blijvers en en kunnen 12 ure van” bezorgd op ompiandant eggen, alle 0.20 ebel - 0.01 lar - 0.01 3 DIEW- i’t' )t kunnende ien. Adres zer Courant. irige per stuk i m a a t. «r - l$> I-. was, te een „pijpen-meester" in zijn gevolg en nam hij een kist Hollandsche pijpen mede. Toen de veldheer op het slagveld van Btlie-Alli ance verscheen had de „pijpen-meester", Christian Hennemann, zijnen meester juist eene brandende pijp toegereikt, toen een kanons-koge! naast Blucher in den grond sloeg, waardoor des vorsten paard aan het steigeren geraakte en de pijp brak. «/Stop een nieuwe pijp Christian,* zeide Blücher, /Zhoud die brandende en wacht een oogenblikje, ik zal even die Fransche schobbejakken verjagen.* Zoo sprekende stormde de maarschalk met zyne dapperen voorwaarts en uur op uur verliep, de strijd werd steeds heviger en Blücher kwam niet terug. De duisternis was reeds gevallen toen hij eindelijk in gezelschap van Wellington weder op de plek te r tig keerde„Donnerwetter", riep de vorst, „daar staat Christian Hennemann kerel wat zie je er uit en wat doe je hier eigenlijk?" //Ik heb de eene pijp na de andere opgestoken,* antwoordde de aangesprokene lachend, „maar die vervloekte Franschen hebben ze allen kapot ge schoten en mijn eene poot zal er wei aan moeten gelooven hier is de laatste pijp die ik heb over gehouden. „Ja, ik heb je lang laten wachten, Hennemann," zeide Blücher, „maar d:e drommelsche kerels wilden maar niet zoo dadelijk wegloopen." en daarbij trok hij met welbehagen aan zijn pijpje. De wonden van den trouwen dienaar waren zeer belangrijk en de eene band was totaal verbrijzeld, toch had hij op het bevel van zijn heer wakker stand weten te houden. Z Al GOUDA, 11 November 1884. De gemeenteraad stelde heden vast het suppletoir kohier der pl. dir. belasting op de inkomsten, dienst 1884 en beschikte gunstig op een verzoek van den heer H. J. Nederborst om verkoop van een stuk grond aan de Crabethstraai bij het hem onlangs afgestane terrein, ten einde derde woonhuis te kunnen bouwen. Tot Lid der openbare Gezondheids-Commissie werd benoemd de heer H. Jager. Tot Onderwyzeres aan de le Burgerschool voor meisjes mej. P. Schouten te Zaandam. Bij den raad kwamen de volgende stukken in 1. Eene missive van Gedeputeerde Staten, kennis gevende van het plan tot herziening der jaarwedden van de burgemeesters, wethouders, secretarissen en ontvangers en verzoekende dat de raad daarover zijn gevoelen mededeele. Ter visie. 2. Een voordracht ter benoeming van onderwyzer aan de openb. tussclhunschool. Daarop komen voor de hh. 1. R. Oosterling te Reeuwijk. 2. J. Nu yens te Leimuiden. 3. E. v. d. Hoog te Leiden. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 3. Een adres van het Bestuur van het 38ste Neder!. Lsndhuishoudkundig Congres, in 1885 te Gouda te houden, mededeelende dat bet voorperocn bestaat bij gelegenheid van dat Congres eene ten toonstelling te organiseeren van voorwerffen betr. de zuivel-bereiding, en verzoekende eene subsidie. In handen vjjn B. en W. om bericht en raad. 4. Een adres van bewoners der 3e Kade en Oude Gonwa, verwekende dat voorzien wordt in de behoefte aan verlichting op bedoelde plaatsen bestaande too mogehjk met gas of anders met petroleum. In banden van B. en W. om daarop te beschikken. 5. Een adres van A. Kuis en 19 andere Goudsche ingezetenen, klagende over de last van de stationneerendc vuilnisschuit aan het Verlorenkosv In handen van B. en W. om daarop te beschikken. De Voorzitter deelt mede dat heden of morgen aan het verzoek tot verplaatsing dier schuit zal worden voldaan, daar deze wordt vervoerd naar een onbebouwd gedeelte van de Vest. De heer H. Pol, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool en het Progymnasium alhier, is benoemd tot lid der Commissie, in 1884 belast met het af nemen der examens in de Hoogduitsche taal. -- (j Tot onderwijzeres te Krimpen aan den IJsel is benoemd mej. A. J. K. Terneden te Brake!. Evenmin als in andere gemeenten in d<en Krim- penerwaard schijnt te Krimpen a/d IJsel de be langstelling in ^et herhalings-onderwijs grqot te zynalthans tot beden heeft zich nog niemand voor dat onderwya aangemeld. Gelijk men weet, heeft de algemeene vergadering der Maatschappij tot nut van ’t algemeen onlangs ten behoeve van de Jan Nieuwenhuizenschool te Mon nikendam eene subsidie van 4900 toegestaan, onder uitdrukkelijke Voorwaarde, dat aan het hoofd dezer bewaarschool sta eene geëxamineerde onderwijzeres en de looaliteit voldoe aan alle eischen. Het departement verklaart zich onmachtig om aan de ge stelde voorwaarden, zonder hulp van elders, te vol doen eg richt daarom tot andere departementen een beroep op ds offervaardigheid hunner leden. Ofschoon cf voor bet beoogde doel een kapitaal van 14,000 benoodigd is, vertrouwt het departements-bestuur tfc Monnikendam, dat er genpegzame belangstelling in het verlichte Nederland zal bestaan om deze stichting te helpen vestigen. t Een der onderofficieren, die dezer dagen met goed gevolg het examen voor luitenant aflegden, kwam, volgens üvArnh. Cl, vijfjaar geleden uit Duitschland I “ier Qhn. Hij bezat niet het minste vermogen en kende niet eens onze taal, maar hij verklaarde lui tenant bij het Indische leger te willen worden. Men I minderjarigheid onder overlegging VOnd dit annmnti/VAn/l maar /la «Annmalt... I Lt***1- J_ luitenant J., die terstond ontdekte, wat er in den jongen man school, nam hem onder zyne hoede en raadde hem aan allereerst Hollandsch té leeren. In weinige maanden sprak de jeugdige Duitscher onze taal vloeiend bij kweet zich uitnemend van zyne plichten, volgde met den meeaten ijver den cursus voor on derofficier en daarna dien voor officier en, dank zij zyn volharding en zijne vlyl, gepaard aan zijn grooten aanleg, zal bij nu weldra de epauletten dragen. Na vyf jaren werd de jeugdige vreemdeling, die niets bezat, officier. I -7 - - van een geboorte— nog al aanmatigend, maar de toenmalige extract, waaruit bleek dat de groote jongeling eerst L, die terstond ontdekte, wat er in den jongen in December a. s. 23 jaar oud werd. Onder hooneod gelach van het publiek verklaarde de eischer dat hij had gemeend geleverd te hebben aan een man, welke hem nu bleek slechts een kind te zijn geweest en vroeg royement van de rol. In- tusseben moest hij nu, in plaats van geld te ontvangen, nog de kosten van dagvaarding en het proces betalen, daar bet zeer moeilijk is om, op bet oog, op enkele maanden na iemands leeftijd te bepalen. Wanneer Blücher, die een aarts-rooker velde trok, had hij steeds en nam hij Mr. J. P Amersfoort heeft een adres gericht aan de Prov. Staten van Noord-Holland, waarin hij in de eerste plaats betoogt dat de oprichting van een Zui- velschool in die provincie wenschelijk is. Het adres eindigt aldus „Ondergeteekende is door ouderdom en ziekte bui ten staat, ziju BadAoew verder zelf te bthterenzyn huwelyk is kinderloos bet is te voorzien, dat, na zijn dood, zijn echtgenoote niet guuegeu zal bevonden worden, zulk een groote zaak een te houden, en dus de landeryen stuksgewijze zullen worden geveild en toegeslagen, bet personeel verspreid. „In deze omstandigheden is ondergeteekende te rade geworden, zieb tot Uw college te wenden met de vraag óf dat college wellicht de Badhoeve, hetzij geheel, betzy gedeellelyk zou willen overnemen, ten einde daarvan op kosten der Provincie een Zuivelschool te maken, of wel het opnchten vau zulk een school te bevorderen door aanmoediging dér tegenwoordige in dustrieschool voor vrouwelijke jeugd, met ondersteu ning van de Maatschappij tot jVat! van ’t Algemeen, die van Ny verheid, de Land bouwmaatschappij en andere belangstellenden, waarbij opmerking verdient, dat de landbouw-onderneming zelve rentegevende is, en al leen de schoolinrichting waarschijnlijk der Provincie jaarlijks geld zou kosten. „Mocht dit het geval zijn, zou het hem aangenaam zyn, daaromtrent uw voornemens te mogen vernemen ten einde daarover met U of andere belanghebbenden in nadere onderhandelingen te kunnen komen." Woensdag-middag vond men tegen den Ringdyk een timmermansknecht liggen, zonder brood en zonder dak, uitgeput van den honger; hij was ruim zes weken zonder werk. Hij behoorde te Eist tus- schen Arnhem en Nymegen te huis, en medelijdende menschen voorzagen den ongelukkige van voedsel, kleeding en geld, zoodat hij naar de plaats zijner inwoning kon vertrekken. Is dit ern staaltje van welgeplaatst medelijden, zoó vermelden we, dat een andere timmermansknecht by zijn patroon „gedaan kreeg* wegens gebrek aan werk, ’t geen hem niet belette, een voorgenomen huwelijk door te zetten. Daartoe werd de liefda digheid ingeroepen, en op den trouwdag zag men den hulpbehoevende op ’t Prinsen-eiland te Amsterdam een kerk binnengaan, stappende nota bene met zyn bruid uit een koet», die door zeven andere rytuigen gevolgd werd. Bij het uitreiken van liefdegaven mag men wel toezien in welke handen deze komen. Zulke voor beelden van bespottelijke overdaad vermanen tot groote voorzichtigheid, anders worden de wezenlijk behoeftigen de slachtoffers van dergelijke lieden.. Ieder weldenkende ergerde zich over ’t voorval. (Amit. Ci.) Ter waarschuwing van handelaars eu leveranciers, deelt de 4rnh.Ct. het volgende,gelukkig niet alleda^gsche middel mede om de betaling van schuld te ontduiken, waarvan Woensdag op de publieke terechtzitting voor burgerlijke eu handelstaken van het kantongerecht te Arnhem werd gebruik gemaakt. Zekere firma in de beverstraat te Arnhem, welke handelt in sigaren en deze aan den man zoekt te brengen door de belofte van bons van 25 en minder, was gedagvaard tot betaling eener som van 60 wegens geleverde sigaren. De gedaagde firma verscheen in den persoon van een lang jongmensqh, schijnbaar ouder dan 23 jaren, en erkende volmondig de schuld, maar verklaarde zich te beroepen op zijne buiten eenvoudiger inrich- bestuur op te dringen. maar geêu taak, diéJÖÉtÜK hooge irastte.-^vanL'?' energie vereischt. De schr. overtuigd, dat ook zonder inkn'mpii L- Mr. J. D. Veegens levert in het Novembernom- mer van de Vragen des Tijd» eene beschouwing van *s lands financieelen toestand, gelijk die zich voor het dienstjaar 1885 laat aanzien. Hij komt daarin tot de slotsom, dat ook indien de Kamer met ijzeren consequentie alle ramingen tot bet laagst mogelijke cijfer verminderde, alle posten van niet volstrekt noodige tractementsverhoogingen en nieuwe ambtenaren schrapt, en alle verdere weelde van het staatsbestuur, voor zoover die zich in de cijfers der begrootingen moest openbaren, met vaste hand te keer ging, dan nog het tekort op den gewonen dienst niet geheel zou verdwijnen. Bezuiniging door vereenvoudiging kan alleen van de regeering uit gaan, en alleen vereenvoudiging kan tot afdoende bezuiniging leiden. De kamer is echter machte, om der regeering eene ting van bepaalde takken van 1 Zij kan aaugevraagde gelden weigeren, bestaande organisatiën veranderen. Dit is d(p eigeq- aardige taak der regeering, eene taak, dié^i^l'èi grondige kennis van zaken, eene hooge moed en energie vereischt. De schr. hoÜc’iiek1^ echter overtuigd, dat ook zonder inkrimp4^K'’W|jp* den werkkring van den staat, zooals de behoeften van den nieuweren tijd dien hebben afaebakend, het uiet oumogelijk is, door vereenvoudiging van sommige onderdeelen van het staatsbestuur en door matiging van de uitgaven voor defensie en voor openbare werken de gewone uitgaven weder tot het peil der gewone middelen terug te brengen, terwijl nieuwe middelen dan alleen ler zake van nieuw uit te geven, vlottende of gevestigde eischt worden. Daaruit volgt niet, dat men zou behooren stil te zitten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1