BILEN. ÖT lam. 1.25. mde zeer net da. 1884. 3157. :olen BINNENLAND. Vrijdag 14 November. irneerd). riEUE. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. STRAAT 2. EIJ, d. EN. ng- an, 1 Nickel aarder,1 heel uwe of zwarte 1 Cadeau: >r zjjnen ge- dat hy eene leste standen [eschikt voor rieven letter bzijl alhier. BERING van 1 en No. 129. en TEGEL- >r mud, zoo- »lt zich tot Ische Cou- ien door den Gouda. lulemborg. in goeden Veerstal. SCHAAK-CORRESPONDENTIE. Den Haag 6de zet A 4 B 3. Gouda 6de 7 F S C 5. GOUDSCHE COURANT. —I I. I oordeeld, ieder tot eene boete v»o%en cent, hebben gen kocht hij deze geringe boete niet willen betalen, en hebben de daarvoor iu de plaats gestelde gerangeniaatraf van één dag in het huia van bewaring ondergaan. Sinds eenigen tijd ia ook id Gouda verkrijgbaar gesteld de „Kaiaer-Brunnea* Akensoh Thermaal bronwater, met toevoeging van looizuur, dat zooals uit de analyse blijkt, uitstekende bestanddeelen bevat om het tegen verschillende kwalen te gebruiken. Het is aangenaam van amaak en weldadig in zijn uitwerking, zoodat de aandacht van het publiek daarop voorzeker mag worden geveatigd. Voor Gouda en omstreken is het verkrijgbaar by den heer A. Nortier, die prijscouranten en brochures gaarne ter beschikking stelt van belanghebbenden. In de zitting der Rotterdamsehe Arr. Rechtbank ran Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld H. E, arbeider te Reeuwyk, bekl. van diefstal van turf en aardappelen ten nadeele van zijn buur vrouw, tot 2 maanden gev. cell. A. v. d. H., kaasknecht te Haastrecht, en i. O., veehouderskneobt te Reeuwijk, bekl. van mishandeling van den arbeider A. Knjjf, tot 15 dagen gev. cell, en 8 boete voor ieder der beklaagden. Vervolgens standen terecht D., scheepmaker te Krimi GOUDA, 13 November 1884. Evenals bij de verkiezing voor de 2e Kamer op 28 October 11. hebbeu wij ook gisteren den uitslag der herstemmingen door afzonderlijk bulletin aan onze abonnés in de stad bekend gemaakt. Alleen wat den oitylag te ^Zutfen betreft, moesten wy ons tevre den stellen den naam van den verkozene mede te deelen, daar het telegram met de cijfers te lang wegbleef. Dit werd te Zutfer. aangeboden ten 4 uur 1 min. en bier eerst ontvangen ten 6 uur, 21 min. I Wij laten alzop den uitslag van de verkiezing te Zutfeü hier volgen en voorts die van Middelburg en Alkmaar, welke eerst heden bekend werden Zutfen. Geldige stemmen 3251. Gekozen mr. 8. M. S. de Kanitz met 1655 stemmen. Prof. De Geer bad 1597 stammen. Alkmaar. Uitgebracht 3014 geldige stemmen. Ge kozen de Bruyn Kops met 1917 st. W. Bos had 1099 st. MiMburg Uitgebracht 2504. Gekozen Mr. L. W. C. Keuchenius met 1340. Mr. van Eek had 1164 stemmen Dinsdagavond had alhier de tweede Algemeene Vergadering plaats der Kamer van Navraag naar BEHOIFTIGEN TEN DIENSTE DEE BIZONDERE LIEFDA- DIGHEID, waarvan onze Burgemeester Eerevoorzitter is. De Vergadering werd geleid door haren Voor zitter H. P. Schim van der Lot-ff. Uit bel verslag van den Secretaris bleek dat de Kamer 331 leden telt, een cijfer dat vry aanzienlijk is te noemen, echter met het oog op de vele kosten van oprichting io verband met de geringe contributie van 50 cents toch nog te klein voor eene gemeente als de oeze. De financieele toestand der kamer is niet ongunstig te noemen. In plaats van de aftredende leden S. F. W. Grebe, Dr. C. H. van Rhijn en A. J. Biezenaar, die herkies baar en C. A. Harderwijk, P. S. van der Staal en E. S. Cats, die niet herkiesbaar waren, werden herko zen de 3 eerstgenoemde heeren en gekozen de hh. A. K. van der Garden, L. M Rood en C. de Wilde. Van de kamer werd door de leden nog niet dat gebruik gemankt 't geen verwacht werd, zoodat de veronderstelling gegrond blijft dat er nog te veel zonder voorafgaand onderzoek gegeven wordt. Want er wordt hier veel gegeven. De kamer had echter een massa aanvragen van behoeftigen zelve gekregen, die in de meeniog ver keerden, niettegenstaande de menigmalen herhaalde tegenspraak, dat de kamer toch onderstand verleende. Dit denkbeeld kan niet genoeg weersproken worden, daar zelfs meer ontwikkelden dit zijn toegedaan. De kamer is geen diaconie of armverzorging en mag dit, volgens bare statuten, ook niet zyn* zij mag zelfs geen fonds hebben. Daar eohter het Be llaar der kamer door die laatstbedoelde aanvragen meer in aanraking kwam met de armen zelven, werd op zyne laatste vergadering besloten aan de leden der kamer eene circulaire te richten, waarin hun ver- zocht^wordt te willen mededeelen of zij genegen zyn nn het Bestuur nu en dan eene opgave te ontvangen van een gezin dat hulp verdient. De kamer breidt dus bare werkzaamheden uittot nu toe gaf zij alleen inlichtingen, het aan de aanvragers zelven overlatende te beslissen of hulp noodig was nu gaat zij verder en beveelt zelfs voor hulp aan. Nadat de Eere-Voorzitter nog een aanbevelend woord had gesproken om zooveel mogelyk deze goede zaak te steunen en het Bestuur te helpen in diens moeie- lyke taak werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. eene revolver, en daarmee heimelijk gewapend en vergezeld van een jeugdig zeeman, die een oogje zou houden op den wraakgierigen Pape, trad hij ongenood de woning van Kerkhoven binnen. Toen deze hem de deur wees, schoot bij Kerkhoven twee kogels in de borst en loste daarna een revol verschot op zich zelf. Schynbaar zwaarder getroffen dan Kerkhoven, viel hij ruggelings op den grond. Pape werd door de zorgen der spoedig gewaar schuwde politie naar het militaire hospitaal en Kerkhoven naar het gasthuis vervoerd. De toestand van beiden is zeer zorgwekkend. Uit Winschoten wordt gemeld In twee gezinnen alhier is ellendein het eene overleed een zeventien jarig jongeling, in het andere legde de justitie weinige minuten later de hand op een zoon van gelijken leeftijd die onmiddelijk daarna de ouder lijke wooing met het huis van arrest verwisselde. Beiden waren kameraden, en op Zondag 2 Nor. jl. in ’t vroege middaguur in een kroegje aan ’t kaartspel geweest om twee centen ontstond ruzie en na den klap van den eenen volgde zoo wordt beweerd een onwillige stoot van den anderen met een afgebroken steel van eene Goudsche pyp, even boven het eene ooghet harde moet zyn doorgedrongen tot in de hersenen. De chirurgische hulp toen ingeroepen heeft niet mogen baten, een hersenontsteking had, naar men zegt, den dood tengevolge. Toen het melkvee van den heerM. d.G. te Gorinchem uit het Monnikenland werd gehaald en langs den Dalemschen dijk ging, was een der koeien zoo dartel, dat zij boven op het rieten dak sprong van bet huis, bewoond door zekeren V. d. G. Zij vervolgde haren weg over dat dak en wilde zich aan het einde daarvan omkeeren, toen het dak den last niet kon totsen en de ongevraagde gast beneden in den stal terecht kwam bij bare natuurgenooten en volstrekt geen letsel bad bekomen. De eigenaar van het buis vraagt aan dien van de koe schadevergoeding voor de geleden schade. De andere zegt, dat bij zijn dak hooger had moeten maken. Te Amsterdam werd Maandag een buitengewone alg. vergadering gehouden van de Ned. Jachtvereeniging Nimrod. Verschillende wetswijzigingen werden vast gesteld o. a. werd het doel der Vereeniging o mach re ven als volgt <lo. bet tegengaan van wildstrooperif, door het uitloven van belooningen voor bekeuringen wegens jaebtovertredingen uit een daartoe bestemd fonds (Jacht fonds)2o. het houden van hondententoon- stellingen3o. bet houden van wedstrijden voor jachthonden 4o. het houden van schietwedstrijden 5o. het verkrijgen van goede bonden voor de leden, zoo mogelijk te vergemakkelijken door den aankoop van fokbouden en uitkeering van bijzondere premiën 6o. het uitgeven en ondersteunen van een Nederlandsch Jaohtorgaan.* De jaarl. bijdrage werd bepaald op 20xvoor de gewone leden, tevens leden van het Jachtfonds, ƒ15 voor niet-leden van dat fonds, en voorts voor leden uitsluitend van dat fonds een bedrag door het bestuur daarvan te bepalen. Eindelijk werd op aanvraag van de afdeeling Noord- Holland besloten, een aandeel van 100 te nemen in de by Amsterdam op ,te richten schiettent. Over de uitkomst der kustvisscherij had men de afgeloopen week te Nieuwediep geen reden tot klagen. Het weer werkte den visschers voortdurend zeer in de hand, waardoor de markt dagelijks van versche teevisch werd voorzien. Ook van de groote Noordzeevisscherij was de aanvoer reeds belangryker «fen de voorgaande week. De te Zwartewaal thuis behoorende sloepen No. 11, 12 en 15 kwamen met bevredigende vangst schelvisch binnen, waarvoor een goede besomming werd ge maakt, terwyl eenige Zantvoorder bommen hun vangst tong .en schol ter afslag brachten. De aan voer bestond uit 27,600 sohelv., 7240 gr. tonnen, 7640 kl. en middelb. id., 2-90 roggen, 60 kabelj., 19 tarbotten, 214 mandjes kl. «chol, 135 manden Benoemd tot le onderwijzer aan eene bijz. school *oor m. u. 1. o. te Rotterdam de heer M. N. Ladage alhier. Twee arbeiders, die door het kantongerecht alhier wegens overtreding van de Zondagswet waren ver- P. v. D., scheepmaker te Krimpen a/d. IJssel, bekl. van poging tot diefstal van fruit uit den tuin van den heer Hoevelaken aldaar. Eisch 4 maanden gev. cell. L. 8., arbeider, J. A. v. d. H., spekslager, en D. v. d. 8, timmerman te Schoonhoven, bekl. van zich in den nacht van 5 op 6 October te Schoon hoven, verzet te hebben tegen verschillende beamb ten der politie, welke den In £ckl. in arren wilden brengen. Eisch 1 maand gev. cell, voor ieder. Uitspraak over 8 dagen. Ik Nederlandsche Maatschnppy tot bevordering van nijverheid heeft aan hare directeuren opgedragen om die stappen te doen, welke zij meenen dat het best kunnen leiden tot het verkrijgen van eene her vorming van het herbaiingsonderwijs en de burger avondscholen, opdat die meer dan thans zullen die nen ter opleiding van den ambachtsman, en tevens om te geraken tot het opntmen van het onderwys in het teekeneu onder de verplichte vakken van de la gere school. Directeu/en hebben deze tweeledige opdracht in overweging gesteld van eene Commissie, bestaande uit de heeren A. C. Kruseman te Haarlem, dr. D. de Loos te Leiden, mr. A. van Delden te Deventer en mr. J. C. Meyer te Leeuwarden, in overleg met de Commissie van het Museum van Kunstnijverheid. Deze gecombineerde Commissie heeft den 10 Novem ber, onder de leiding van den heer A. C. Kruseman eene bijeenkomst gehouden en tot rapporteur benoemd den heer mr. J. C. Meyer. De kashouder van de firma Raphael Co. te Am sterdam is met 80,000 op de loop gegaan. Er is gebleken dat valschheid in de boeking gepleegd is en er valsche wissels, enz. door den voortvluchtige zijn afgeg»*ven, zoodat men het juiste bedrag van het vermiste vooralsnog moeilijk kan bepalen. Het wordt echter op ongeveer 200,000 begroot. Omtrent den moord, te Amsterdam gepleegd, meldt het Handehblad-. De soldaat der vesting-artillerie Hendricus Marinus Pape, oud 22 jaren, te Amsterdam in garnizoen, heeft gisteren avond, omstreeks 6 uren, m0 voorbedachten rade eene poging tot moord gepleegd op den koffie huisbediende Willem Kerkhoven, oud 23 jaren, op diens woning in de Dolle-Bagynensteeg io de Sint— Jansstraat aldaar. Voor de nog zeer jonge vrouw van Kerkhoven schynt Pape sedert lang eene meer dan gewone genegenheid opgevat te hebben. Of die door haar werd beantwoord» is niet bekend, doch zeker is ’t, dat Kerkhoven hem zijne woning --ont zegd heeft. Eergisteren nacht hebben zij elkander in eene tapperij ontmoet en zyn toen handgemeen geraakt. Sedert zon Pape op wraak. Gisteren mor-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1