ro, 11 H JEN, vonten nte de Roodset* M FEN. l,«r; Narva' g 1884. N° 3159. i De politieke toestand. siling BINNENLAND. Woensdag 19 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda én Omstreken. ÖP: ÏD, older „de t 130. fiJES. ELS. - i. ntiaren. K, jerceel nit- I; I 9 IJ )EN. s. ‘ES. enx. iljeur. II I ■t iparhouteu Volgens de Standaard zullen de apli-revoluüonairen f-irvrl nnli otw IA.C noe onaangenaam aai ook voor ons mugez-yu, wi] moeten ons in tjijds gemeenzaan makeii met De Geer van Jufpbaas 0 k 'ft Cit, ft Gouda. 1' 7/ 6. V» 30ET ■w g, in eigqn- of op den ■elen, Com- i KEN. iet» BA.L- 184; p 884, 11 ure, in T te Al oer- 'x, intore van Kade N«. 1, to f-'r Veenen”, LENAAR, ixveen, «al openbaar AS§EN en goudsche courant. ‘V té Noorder--f V 45 s” o Hl 7 ris MOL8- intjjds de lom,,bene- rten zullen Hetgeen sedert eenige jaren door ons voor zien werd, is thans een feit geworden de libe rale partij in de 2e Kamer is in de minderheid. Reeds gedurende gernimen tijd wezen de ver kiezingen op eene langzaam maar zeker in kracht aangroeiende kentering in het getij bjj elke algemeene verkiezing vielen enkelen der onzen en hunne plaatsen werden steeds door clericaleu ingenomen. Voor de meesten onzer is de afloop der gehouden verkiezingen dan ook geene verrassing geweest. Het was te zien, dat het er te eeniger tijd toe moest komenwel bestond de mogelijkheid, dat nu nog eene kleine meerderheid behouden werd, maar dan zou het slechts geweest zjjn uitstel van executie. Deze uitkomst is voor een groot deel te wjjten aau de jammerljjke rol, die de liberalen in de laatste -jaren in de kamer gespeeld hebben, waardoor zij veel van hun invloed verbeurd en tal van kiezers van zich vervreemd hebber, maar ook en mis schien in nog grootere mate aau de discipline in het clericale kamp, aan de meesterlijke wijze, waarop Dr. Kuyper den aanval leidt en het klavier der volksconscientie weet te bespelen. De vraag: wat zal van deze verplaatsing der meerderheid het gevolg zijn? dringt zich nu onwillekeurig aan ieder op. Wy willen in dit artikel trachten daarop een antwoord te geven Veel zal er, dunkt ons, in de eerste tjjden niet in den algemeenen gang van zaken ver- anderd worden. De eenige, die bjj/lezeu afloop der verkiezingen werkelijk gewo .nen heeft, is de heer Heemskerk. Hij zit vaster dau ooit in den zadfel. De liberalen, geen meerderheid hebbende waarop een Kabinet van hunne richting zon kunnen steunen, zyn wel gedwongen hem met rust te laten de clericalen in twee na genoeg gelijke helften verdeeld en alleen over de meerderheid beschikkende bij de gratie dér drie conservatieve leden, zijn evenmin in staat de teugels van het bewind in handen te nemen, terwijl daarenboven de Eerste Kamer nog libe- raai ■'is. Indien de heer Heemskerk bet in de hand gehadhad om een kamer samen te stellen naar zyn hart, hij had geen beter kunnen uit- 1 zoeken. Alle partijen met onmacht geslagen en hij, meer dan ooit dé man van ’t oogenblik. Naar hartelus.t stal hjj kunnen laveeren tusschen de klippen van het politieke vaarwater, of, om een ander beeld te gebruiken, hy kan voortgaan proeven te geven van zijne virtuositeit in het nanteereh, van den balanceerstok by zyne toeren "4? op hét slappe koord der Binnenlandsche staat kunde. - 1 De clericale pprtyen kunnen 'et vooreerst niet aan denken hun prbgramma omtrent de openbare school in uitvoering te brengen. Be halve dat zjj, ook bij "dé meeste eensgezindheid tusschen Dort qn Rome, niet over de meerder heid béschikken, daar het kleine kuddeke dér consetwatieveh den doodslag geeft, is nog. steeds dé, Eerste Kamer op 1 nog niet gelukt''bjjde verkiezingen Voor prov. Staten enkel te. doen letten op. de politieke kleur der caudidaten de kiezers kunnen tót dus ver nog niet vergeten’ dat de leden der staten nog andere belangen^ té behartigen'héb ben dan het kiezen van de leden der. Eerste Kamer, Dat zal nog wei eenlgen ‘tyd zoo bleven, hoewel het te voorzien is, dat op den duur het kiezerskorps, hetwelk hetzelfde is als dat voor de 2e Kamer, niet bestand zal zyn tegen -het dry Ven der kerkelijken, vooyal als deze in 1884, des iff E'fit- is, van 1 sche, Riga, I E 73«- .5 mken nog niet zoo ver en geheele parlementaire stelsel berust op de ver- jj, dat de tegenwoordige onderstelling, dat uiteenloopende staatkundige telings het roer in handen hebben. Tot dus ver is val geweest, bij gebrek i die Veelal principieel te; gold het bjj daarom gelooven datgene, wat bjj de herstemmingen vooral de letize geweest isbezuiniging in het staatsbe stuur, beknibbeling der uitgaven om te ontko men aan nieuwe belastingen, die men als de specialiteit der liberalen dien volke heeft afge schilderd. Zjj zal dus misschien door veel tegen te werken wat niet in baar geest is, zich wre ken over de tydeljjke onmacht, waartoe zjj even als de minderheid der kamer gedoemd is. Den vooruitgang tegenhouden, dat kan ze, maar het bestaande afbreken om er in baar geest wat anders voor in de plaats te zetten, daarvoor is zjj nog te zwak. Omtrent de grondwetsherziening is vit de gehouden stemming niets op te maken. Daarvan is in den strijd nauweljjks gewaagd Er is meestal zuiver gestreden over de vraag: cleri- caal of anticlericaal, zonder dat naar de meening der candidaten over byzondere punten, die by de grondwetsherziening ter sprake zullen komen, gevraagd is. Het schjjnt evenwel in de bedoe ling der nieuwe meerderheid te liggen om eerst herziening der kieswet te eischen alvorens in die der grondwet toe te stemmen. Waarschynljjk stellen de leiders zich voor" dat dan de clericale strooming nog sterker worden zal. Misschien hebben zjj daarin geen ongelyk, hoewel het nog zoo zeker niet is, .daar wringing van den census niet alleen ten platten lande maar voornamelijk in de steden vele niéuwe kiezers scheppen zou in die districten nu waar het platteland den boventoon voert, worden toch reeds meestal clericalen gekozen, terwjjl in vele steden de partjjen nagenoeg tegen elkander opwegen en dus de mogeljjkheid bestaat, dat de meerderheid der nieuwe kiezers tot de anticléricalen behooreu zou. Wellicht dat thans de liberaler! minder ongeneigd bevonden worden om in censusver laging toe te stemmen. Velen vreesden door een sprong in het duister de meerderheid der liberalen in de 2e Kamer in gevaar te brengen daar nu toch onze partij in de minderheid is, vervalt dit bezwaar van zelf en kan men eerder de kans wagen. Voor de naaste toekomst wachten Wij dus van de nieuwe kamermeerderheid geen bjjzon- dere heldenfeitende .macht daartoe ontbreekt haar nog, vopral' nu de liberale minderheid in- nerljjk gelouterd en gesterkt uit den strjjd te ■•voorschjjn getreden is. Maar dit kan in het vervolg anders worden. De ijvér.der clericalen zal niet verslappen, daarva'h kan men zeker zijn en als men de geschiedenis der laatste j»ren nagaat, is de voorspelling nietgewaagd, dat bij de eerstvolgende verkiezingen de liberalen wé- der terrein zullen verliezen. Cit niet? laat zich nu nog opmaken, dat 'de wassende macht der kerkelijken tot een keerpunt zou gdromen op hnar post als'hóed.ster der'. Zijn. Integendeel Arnhem ,eh Zutpben leeren liberale veroveringen uit den goeden tjjd. Ed’ j*et, hoe het verplaatsen vah enkele tientallen vooreerst^ zal het nog niet zoo vlot gaan ook van.stemmen aan drie der onzen in de kamer "deze om te zetten. Althans het is Dr. Kuyper hef leven zoy kunnén kosten.Daarbij komt nog, .flat de Eerste Kamer op den duur niet in strjjd kan bljjvèh met de Tweede. Bjj een geregeldên gang van het parlementaire rader werk behoort de Eerste Kamer ten-Slotte te wjjken voor de uit directe keuze voorsproten I -ƒ G°'k“ra ;t;7sV^ legt' Mr-Vau ,oor Delft .1 xnv»/I In11 Tfovklnnmon on I iel volgen. hoe onaangenaam dat ook voof otis moge zijn, wy moeten ons in tjjds gejneenzaan makeii met 1 het denkbeeld, dat volledige qfpermajht der "ie- Gorincliem trachieu prof. - de 2e Kamer onbetwist de meerderheid zullen clericalen in den staat na korter of langer hebben en dus onverdeeld zich zullen kunneu tijdsverloop ons te wachten staat. Op zich zelf wjjden aan de zuivering van de próv. Staten, is daarin niets vreemds of verontrustends. Het Voorloopig zyn de zaken nog niet zoo ver en geheele parlementaire stelsel berust op de ver- daarom gelooven wjj, dat de tegenwoordige onderstelling, dat uiteenloopende staatkundige meerderheid der 2e Kamer zich zal bepalen tot partyen elkander het gezag betwisten en beur- dit bjj ons te lande nooit zuiver het ge- i va _.ii, aan twee par|,yen die principieel tegenover elkander stonden. Veelal gold het bij ons persooonlyke sympathiè’n of veeten, die bjj het verdeelen der ministerieele portefeuilles de hoofdrol speelden. Vroeger was het voorname verschil tusschen liberaal en conservatief langen tyd de meer of mindere ingenomenheid met Thorbecke, later koos men in eigen boezem partij voor Fianssen v. d. Putten of Kappeyne tegen Thorbecke, weder later voor of tegen Kappeyne en Takbjj ge brek aan verschil over groote beginselen maakte men zich warm over onbeduidende bijzonder heden of persooiiljjke eigenaardigheden. Wel licht is deze ongezonde toestand de eerste oorzaak geweest rtn den onmiskenbaren achter-" uitgang der liberale party. De veranderde omstandigheden zullen thans een meer gezonden toestand doen geboren worden. Voorgoed schjjnen twee prartjjen, die scherp te onder scheiden zjjn door verschil van beginsel, ten onzent gevestigd en het is niet onnatuurlijk, en misschien gewenscht, dat eindeljjk de libe ralen eens in de minderheid komen. Hoelang dat duren zal, is moeieljjk te voorspellen. Na tuurlijk niet langer dan tot--den dag, Mat de min of meer onverschillige middenmannen, die thans zich gaandeweg bij de kerkelijke partjjen gevoegd hebben, tot de ontdekking komen, dat al dat .geroep van bezuiniging en kleine lasten niets was dan marktgeschreeuw om onnoozele boeren en burgers te vangen en dat de scholen, die even tueel onze openbare zullen vervangen bij slot van rekening den Staat oneindig meer kosten dan' thans. Dan loopen deze beginsellooze kiezers w.edér uit baloorigheid naar onze zjjde over efl het zal weder de beurt der liberalen worden om het roer te vatten ten einde het schip van Staat vooruit te brengen. Zoo laveerende gaan wjj niet zoo snel als wan néér wjj steeds in rechte lijn voortstevenden, maar wjj komen toch vooruit op den langen weg der ontwikkeling en hebben tevens het voordeel dat tragen van geest en benepen harten niet duizelig worden. GOUDA, 1$ November 1884. Bij $r. Ms, besluit is, met ingang van 1 Dec. a. s., benoeïnd tot rjotaris binnen het arrond. Rot terdam, ter standplaats Goüda, de heer G. C. J'orluijn Droogleever,, cand -not/ aldaar.» Wij vestigen de aandacht van Onze stadgenooten op een ingezonden stukje in, dit nr. voorkomende, van den heer Steens Zijnen, die inlichtingen vraagt naar hetgeen er in xlezé genïeénte geschiedt in het belang van de werklieden, Wij hopen dat ieder, die in staat is inlichtingen“te geven, ze zal verstrekken, op dat het antwoord zoq volledig mogelijk zij. M --O 1 De' heer Keucl*eniu». heeft, volgens belofte, voor Middelburg geopteerd, wiiardoó'r eene nieuwe verkie- kamer jl«r volksvertegenwoordigers. Het ware /2Na^°^ea"Ste.lnmi?*..12' ?/0’^ strrfisv'ogêlpolitiek zich 41 dié schaduwzijden van ne|neB,'' '^odai te A,Jroéloo' eene pieuwe den tegenwoordige^ toestand te verbloemen en verkiezfng moei volgen. bnp nnunncrpnUflni dut ook VOO1'*’ OÏ1S mOffeziin. r - 11

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1