AGE r BINNENLAND. 1884. N° 3160. Vrijdag 21 November. FEN. !CHT. •s. entree. E. ilgoed, .Hz. I 4 lheid, en, enz. ddel ala de zeer uitge- joeileren, De inzending van advertentiën kan geschieden tot ie Messen- 7 de 0 X V 9 ikelen. ;og. >urg. M Gouda en Co., Boek cellen ter informatien Heeren en IS in Pluche ud zich ten tiandelaren- ire gunstig. en later ver ms de Maatschappij uit, dat zij ook in medewerking zou van Swin- 1893 de Mainz. .ynprov.) lijdt, heeft enomen, en icht. eur. scht istempel in 1. J, en 65^ De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 18 Nov. Alle leden zijn toegelaten. De heer de Bruyn Kops alleen zond zijn geloofsbrieven nog niet in en de heer Dirks is nog niet beëedigd. Gekozen tot candidaten voor het voorzitterschap Eerste candidaat De heer E. Mackay met 41 tegen 38 stemmen op den heer Cremers. De heeren Van Wasseneer en Wy- benga hadden ieder 1, blanco 1. Tot tweeden candidaat generaal Reu/her, met 41 te gen 39 stemmen op den heer Cremers en 2 in blanco. Tot derden candidaat de heer Cremers met 43 tegen 33 stemmen op den heer Van der Kaai], 5 op den heer Roell en blanco 1. Z. M. heeft den heer W. van Limbo^gh, ontv. der dir. belast, en acc. te Knype c. a. benoemd tot ontv. der dir. bel. invoerr. en acc. te Grave o. a. De door den Min. van Waterstaat aan de directie der IJ tel stoomtram-Maat schappij den 5den November 1883 verleende vergunning voor het gebruik van den rijksweg ten behoeve van een stoomtram van Gouda naar king Volgens de Haarl. Ct. loopt te Alkmaar het gerucht, dat de heer De Bruyn Kops zijne benoeming tot lid der Tweede Kamer niet aanneemt. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Adverténtien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschpnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. uur des namiddags van den dag der uitgave Vrydag 21 November e. k. zal eene vergadering worden gehouden van de afd. Gouda en Omstreken van den Nederl. Protestantenbond* waarin als spreker zal optreden de beer Chavannes, uit Leiden. Dinsdagavond werd iu het Depart. Gouda der Maatschappij tot ^Nut van ’t Algemeen" het honderdjarig bestaan der Maatschappij feestelijk herdacht. Iu de zaal, waar deze bijeenkomst plaats had, was een portret opgehangen van den stichter der Maatschappij, Nieuwenhuizen. De avond werd geopend door het zingen van het volgende feestlied, (waartoe zich eenige dilet tanten welwillend hadden vereenigd) dat vervaardigd werd door den heer D. Ruijter 1784. Straal, heerlijk Zonnelicht, Op Neêrlands bodem neder I Als ’t wolkenfloers, zoo dicht, Straks voor uw luister zwicht, Wekt ge echte vrijheidsliefde weder. Toen lag ze in ’t stof ter neder Partijzucht heerschte en woedde alom Doch *s menechen adeldom Bluft NIEUWENHUIZEN achten, Die met de onwetendheid den strijd aanvaardt, De school hervormt, van baar het heil wil wachten, U-' 1>I* l Men schrijft uit den Haag Het gerucht loopt hier, revolutionair kabinet gereed De Savornin Lohman aan t worden reeds genoemd voor de ultramontaansche bondgenooten zijn de portefeuilles van oorlog, water staat en koloniën bestemd, doch voor de overige departementen zouden anti-revolutionairen (uitsluitend van de droite) optreden. Men zou echter niet dadelijk de portefeuilles opeischen, omdat men de meest dringende parle mentaire werkzaamheden wil Jateu voorafgaan. In middels zullen ook de beide aanvullingsverkiezingen zijn afgeloopen en dus de rechterzijde compleet zijn. Of men echter voor dit plan wel volkomen zeker is van de instemming der ultramoutaansche bond genooten, mag betwyfeld worden. Het plan schijnt voorloopig alleen maar in het anti-revolutionaire hoofdkwartier vast te staan. Wijziging der kieswet en voorloopige wijziging der schoolwet zou in de eerste plaats tot de taak behooren van het nieuwe kabinet. In afwachting mag men bij de begroo- ting eene reeks ingrijpende amendementen/tegemoet zien tot verlaging ran de uitgaven voor alle takken van ouderwijs. GOUDSCHE COURANT. li'sf Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, k Utrecht is door genoemden minister bij beschik- vau 10 Nov. 11. ingetrokken. SCHAAK-CORRE^ftWOENTIE. Den Haag 7de zetRokeert. Gouda 7de u H 7 H 6. aan de Midd. Crt.: dat er reeds een anti- 1 zou zijn met den heer het hoofd. Al de namen Dat wrome zin, bij geestvered’ling, baart. 1884. HEM onze hulde 1 4 HUN ook, die, na een eeuw, nog heden Trouw met hem gaau als geestverwant I Ze reiken eerst wie straks de school betreden, Dan wie ze ontwassen zijn, de band. *Een veld zoo ruim blijft nog voor d’ arbeid open 1 De zaaiers wiss’len af hun leus houdt stand Laat op den rijksten oogst ons hopen, Tot aller nut inr ’t Vaderland Vervolgens sprak Dr. D. Terpstra een feestrede uit, waarin hij allereerst den maatschappelijken toestand schetste van ons land, ^ooals die was vóór 100 jaren, om vervolgens de behoefte aan te toonen aan een yereeniging als deztf en eindelyk de goede vruchten X>p te sommen, die de Maatschappij tot /zNut van /’t Algemeen" had voórtgebracht. In het tweede deel zijner rede sloeg spr. een blik op de geschiedenis vanhe| Departement Gouda. Hij herdacht daarbij GOUDA, 2d November 1884. Op Dinsdag 16 December a. s. zal in het Hotel z/de Zalm" alhier de 11e algemeene ver gadering worden gehouden der Nederlandsche Ver- eeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen in Nederland. Voor de gisteren door de Ned. Rijnspoorwegmaat schappij gehouden verpachting van de restaurants op de stations Gouda en Den Haag werd het hoogst ingesclyeven voor Gouda door den heer G. Leepel, te Scbeveningen, ad 3520; voor Den Haag door den heer D. Wesselink, te Roosendaal voor/4400. van gisteren werd ter tafel gebracht van antwoord op de Troonrede. Daarna werd vastgesteld de rooster van aftreding der leden. In 1887 treden af de heeren: Hengst, Verheijen, Coenen, van Pallandt, Merkes, Muller, t—:- Tienhoven, Moolenburgh, Breuning, van Roijen, Maguee. In 1890 De van Oijen, Schimmelpenninck van Vollenhoven, Viruly, van der Breggen, van Lijnden, deren, Blijdenstein, de Vos, Pijls, in 11 uur werd het adres behandeld. Insinger, van van Naamen, Bruijn, Smits der Oye, van van Akerlaken, Pijnappel, --- 4- overigen. Heden te Naar de residentie-briefschrijver van het Z. Q. meldt, is de gezondheidstoestand van Z. M. den Ko- ,lfing thans voortreffelijk. Hij heeft nu sedert maan den geen nieuwen aanval van pijn gehad, zoodat de geneesheereu de stellige hoop koesteren, dat de nieraandoening als geweken kan worden beschouwd. Omtrent de zending, waarmede graaf van Lijnden belast is geweekt naar den hertog van Nassau, deelt deze correspondent mede dat zij volstrekt niet ten doel had om een wijziging te brengen in de erf opvolging, hetgeen trouwens ook niet zod kuunen geschieden dan met medewerking van de( groote mo gendheden, omdat de positie van Luxemburg met haar goedkeuring werd geregeld. Graaf van Lijnden moet hebben onderhandeld met den eventueelen nieu wen groothertog over de goederen, welke het par ticulier eigendom der Oranjes zijn. Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zittingen vau Dinsdag 18 en Woensdag 19 Nov. De geloofsbrieven van alle leden zijn onderzocht, en tot hun toelating is besloten. De voorzitter, de heer van Eysinga, heeft het voorzitterschap aanvaard. Ook nu, evenals 2 maan den geleden, wees hij op de noodzakelijkheid tot versterking van het financieel evenwicht en tot ver andering van grondwettelijke bepalingen. Thans voegde hij er bij dat het kiesrecht dringend wijziging behoeft, ten eiude uit een toestand te ge raken, die hoe langer zoo meer onhoudbaar wordt. Het Nederlandsche volk heeft recht op een en ander. De taak der Regeering is, dat tot stand te bren gen, en het is de plicht der Vertegenwoordiging haar daarin te steunen. Ook wees hij op de ervaring in de laatste dagen op staatkundig gebied, op de groote belangstelling bij de verkiezingen, op bet voeren van den strijd, hoe krachtig en fel ook, zohder fustverstoring. Of de politieke atmosfeer er zuiverder door is gewor den, moet de toekomst uitwijzen. Ten slotte deed hij een beroep op de samenwer king. Gewichtige werkzaamheden wachten ons, en wellicht moeielijke en bewogen tijden. Moge de eendrachtige samenwerking strekken in het welbegre pen belang van Koniug en Vaderland 1 De Kamer besloot de Troonrede met een Adres te beantwoorden. In de zitting het ootwerp-adres Je vele mannen, die zieb Vroeger dienstelijk hadden gemaakt jegei en drukte ten slotte de hoop i het vervolg op veler steun en mogen rekenen. Na deze feestelijke toespreik, die luide door het talrijke publiek werd toegejiicht, werd opnieuw een lied ten geboore gebracht, waarna de heer H. P. Schim vau der Loeff de vergadering sloot met een woord van dauk tot de zangers en zange ressen, die zoo bereidwillig hadden medegewerkt om dezen avond door hun schoon gezang op te luisteren. Over den Gorkumschen. zetel wordt nu al onder de antirevolutionairen zelr gekibbeld. Het nWag. Wkbl." zou het, hoe hoog het prof, de Geer waar deert een moord achten, als rtipn nu inTrorkumhem op den voorgrond stelde en' Schimmelpenninck van der Wgt voorbijging. De poging'van „De Standaard" om voor prof, de Geer propaganda’ te maken, keurt het d?. W," sterk af. Als dat blad zegt te verne-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1