I d I n Zonen BINNENLAND. ibriek. EN. II 1S84. Woensdag 26 November. N° 3162. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Cie. »tery. Tailleur. (mud) Cement, fabriek rkrijgbaar bij 'ragen bij G. feingelgracht. DIJK. 'ekencii, )2EJ. 1 II F Li ijl j Klasse iber e. k. IUWE C 9 3OER, aar M. O. unde en het louden. f r H Luid klink bedankt zin Ter Gouda. seis (z.g. han- terdam. wagen is bet dikwerf 24 Nor. I GOUDSCHE COURANT. 10 ets. Kilo. !0 17 3 1 2 :er geschikt Catleaux. ig E 73«. e RUHR weder ictol. gelijk g en vrij nog in dienst gehouden. ƒ4 )Pantah-Karang beschoten, zonder ^iLMiige verliezen werden toegebracht, i ^Verschillende pogingen gedaan om vierde prys 120. het bestuur van bet Nederlandsch die personen, welke ge- aanwijzen. <600 Meter bedragen. De Sn keerpunt hebben. Ieder wenscht deel te nemen, is woonplaats, vergezeld vin den heer mr. 8. vóór 0.20 roebel - 0.01 allar - 0.01 an onderpand rs; oor examens. boekhouden ik van handel VAAG” ■en voor: 's jaars olongatiekoers rwaarden verkoopen van >or loten) van a 30 30 msterdamsche ing van pro- GOUDA, 25 November 1884. In de heden gehouden vergadering van den ge meenteraad, die door 16 leden werd bijgewoond, (af wezig was de beer Hoef hamer) was aan de orde de vroeger medegedeelde missive van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Hollaud waarin het gevoelen van den raad werd gevraagd aangaande de wenschelijkheid van eene verhooging der jaarwedden van den Burgemees ter, Wethouders en Ontvanger alhier, in verband met een algemeene verhooging naar aanleiding van de uitkomsten der laatste volkstelling. B. en W. adviseerden den raad aan Gedeputeerde Staten te antwoorden dat de plaatselijke omstandig heden in deze gemeente geen aanleiding geven om verandering te brengen in genoemde jaarwedden, wat ook met het oog op den finantieelen toestand der gemeente h. i. geen aanbeveling verdient. De raad besloot zonder discussie en zonder hoof delijke stemming te antwoorden overeenkomstig het advies van B. en Voorts was aan van heu^8e yenoekvH^i Aan het verslag van den Civielen en Militairen Gouverneur van Aijeh en onderhoorigheden, loopende van 20 Sept, tot 2 Oct. ontleenen wij het volgende: In dit tijdvak werd ook de visebvangst verboden in al de landschappen, welke blijkens het vorige verslag voor allen in- en uitroer gesloten waren, behalve echter voor Rigas, Patib, Telok-GIoempang, Lagen, Telok Kroet en Pedir. Ook op het gebied van Groot-Atjeh, het gedeelte tusschen Koeala Pan- tjoer en Kota Pohama uitgezonderd, werd dit verbod van toepassing verklaard. Hiertoe werd, bij wijze van politiemaatregel, over gegaan omdat gebleken was dat de vyandig gezinden in Groot-Atjeh zich hoofdzakelijk in de thans ge sloten streken van visch voorzagen. Den SOsten September werd het korps gewapende politiedienaren opgeheven. Alleen degenen, die op kustplaatsen gedetacheerd waren, werden voorloopig nog in dienst gehouden. Herhaaldelijk werden de posten Tjot Basetoel, Long Lemoh ,rv’' Landbouw dat ons echlei* Ook werden De feestavond eindigde met de opvoering door de Haastrechtsche Rederijkerskamer /t Ontluikende tooneelapel in drie bedrijven De anti-revolutionaire Kamerleden hebben zich opnieuw tot eene politieke club vereenigd op de basis van bet bekende program. Alle door het Centraal Comité bij eerste stemming aanbevolen leden zijn tot deze club toegetreden. Het bureau van deze club bestaat uit den beer baron Van Wassenaer van Catwijck als president, en de heeren jhr. De Savornin Lohman en Van der Hoop als secretarissen. {Stand.) Staten-Geaeraal. Tweede Kamer. Zitting van 24 November 1884. In deze zitting werd de heer De Bruyn Kops beëedigd. Bij het adres debat constateerde de beer Keucbenius dat het opeiseben van bet gezag door de rechter tijde, strijdig zoud zijn met de prerogatieven van de Kroon dat de rechter zijde ten onrechte anti liberaal geheeten, wil samenwerken met iedere partij tot bevordering van ’s lands belang en dat, als dtStaat de rechten der kerk eerbiedigt, hier te lande geen inbreuk der kerk op de roeping van den Staat is te vreezen. Het amendement Keuchenius om een nieuwe paragraaf op te nemen, waarin de wenschelijkheid omtrent de wyZiging der kiestabel en van den census werd uit gesproken, werd verworpen met 57 legen 18 stem men, omdat dan het adres geen weerklank kon zijn gebleven. De Minister Heemskerk verzekerde dat onafhankelijk de beslissing overdit amendement de Regeering de wenschelijkheid van kiesrechlwijziging bleef erkennen. Eveneens werd met 38 tegen^ 37 stemmen verworpen het amendement van den l^eer Donner, om de vermelding der Grondwetsherziening weg te laten. Het adres werd daarna eenparig aan genomen De beer Bahlman beeft eene interpellatie aangekondigd aan de Regeering, of eu zoo ja, welke maatregelen zij denkt te nemen, om in het heersebende gebrek aan werk zooveel mogelijk te voorzien. Door den heer J. K. Oosterveld te Hempens is een methode ontworpen van het landbouw- boekhouden, dal geheel tabellarisch is ingericht, een duidelijk overzicht over het geheele bedrijf met zijn voor- of achteruitgang geeft, «einig'hijd vordert om bij te houden eu geen bijzondere kennis of studie vereischt om uit te voeren. In de Donderdag gehouden vergadering der le afd. van de Friesche Maatschappij van heeft hij die tabellen mei toelichting overgelegd en deze werden zoo practisch bevonden, dat aan het bestuur opgedragen werd een voldoend aantal te laten drukken en aan eiken veehouder, lid der afdeeling, ter kennisneming gratis een boek te verstrekken, toereikend voor een jaar om op die wijze de administratie over zyne boerderij te houden, j Deze tabellen zijn ingericht voor den greidboer, maar met de noodige wijzigingen zouden ze ook I voor den bouwboer zijn in te richten. Wanneer een paard, gespannen voor een met krommen dissel, schichtig wordt, dan voor den bestuurder van den wagen moeielyk, om een ongeluk te voorkomen. Nu heeft de heer Brouwers eene teekening voor een soort remtoestel ontworpen,welke mede in voornoemde verga dering ter tafel werd gebracht. Die machine is zeer eenvoudig en kan onmogelijk kostbaar wezen. Het is de vraag, of zij aan het doel beantwoord. Men meende evenwel dat reeds veel gewonnen was, wanneer de gang van het wiel werd getemperd en er is aan de heeren Brouwers en Oosterveld een krediet verleend, om zulk een toestel te laten maken, onder bepaling, dat zij in de volgende vergadering een wagen met krommen diesel, voorzien van den toestel en paard medebrengen, om op een geschikt terrein de werking te kunnen nagaan. Het programma is verschenen voor den Interna tionalen wedstrijd op schaatsen, te houden van wege bet Nederl. Schaatseurijdersbond, in den winter van 1884 1885, op een later te bepalen dag op de Groote Wielen, te Leeuwarden. Eerste prijs 60Ü en de groote gouden Champion- medaille; tweede prijs ƒ300; derde prijs 180; vierde prys ƒ120. De internationale hardrijderij zal gehouden worden onder leiding van Schaatsenrijiiersbond en van noemd bestuur daartife/fcal De afstand zal citoi jk< baan zal recht zijn /W wei die aan den wedsi^L v verplicht zijn naam en i het inleggeld 6 te zenden aan Salverda, te Leeuwarden, uiterlijk twee dagen den wedstrijd Alle behoorlijk ^ingeschreven mededingers zullen den dag vóór den,’wedstrijd loten, opdat de volgorde van rijden bepaald" worde, terwijl zooveel mogelijk zal wordeu zorg gedragen, dat geen twee schaatsenrijders van dezelfde nationaliteit legen elkaar kampen. Wan neer alle paren den eersten rit hebben gedaan, zullen de winners opnieuw tegen elkaar ryden overeenkom stig de oorspronkelijke loting en zoo vervolgens tot dat de prijzen gewonnen zijn. Voor het geval dat zich een al te groot aantal mededingers van ééne nationaliteit mocht aanmelden behoudt het Bestuur zich het recht voor, dit aan- aantal te beperken of die maatregelen te nemen, welke voor het succes van den wedstrijd wenschelijk toe schijnen. W. de orde het adres van het bestuur Nederl. Lgndhuishoudkundig Congres, jsubsidie uit de gemeentekas. B. en7 W. stelden voor een subsidie te verleenen van 1500, hoofdzakelijk voor zoodanige openbare feestelijkheden, waarvan ieder ingezetene genot kan hebben. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming over eenkomstig het advies van B. en W. Bij den raad kwamen de volgende stukken in 1. Verschillende aanbevelingen M» vacaturen ten gevolge van periodieke aftreding vA leden van be sturen en commission. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 2. Een missive van den heer T. J. Koobs, ken- nisgevende met 1 Januari e. k., zijn ontslag te ne men als lid der openbare Gezondheidscommissie. Aangenomen voor kennisgeving. 8. Een voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeeute-begrooting, dienst 1885. Wordt zonder discussie aangenomen. 4. Een voorstel van B. en W, tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1884. Ter visie. 5. Een adres van den heer J. de Vries Robbé, directeur der gasfabriek, verzoekende in erfpacht te mogen ontvangen den door rioleering verkregen grond nabij genoemde fabriek. In handen van B. en W. om bericht en raad. In deze zitting werd nog medegedeeld dat Gedep. Staten hadden goedgekeurd het suppletoir kohier der pl. dir. belastingen op de inkomsten en het raadsbesluit tot afstand van grond aan den heer H. J. Neder- horst in de Crabethstraat. Tot onderwyzer aan de Tusschenschool werd be noemd de heer R. Oosterling te Reeuwijk. Bij de acte-examens, middelbaar onderwijs, te ’s-Gravenhage, is de acte voor boekhouden (huison derwijs) verkregen door den heer P. A. C. W. de Jong alhier. De heer G. J. Paré, predikant te Haastrecht heeft bedankt voor het beroep naar Zierikzee. Vrijdagavond werd in het Depart. „Haastrecht" der Maatschappij tot „Nut van ’t Algemeen" het honderd jarig bestaan dier Maatschappij feestelijk herdacht. In het met groen en vlaggen versierde lokaal prykte het portret van Jan Nieuwenhuizen, stichter der Maatschappij. Na de opening der vergadering werd vooreerst het volgende welkomstlied gtzongen Wien Neerlandsch bloed door d’ aders vloeit Van vreemde smetten vry, Wiens hart vobr ’t heil van Neerland gloeit, Verheff den zang als wij. Hij stemm’ met ons vereend van Met opgeruimden geest, eer van ’t Nut een loflied in Op ’t Honderdjarig feest I van uit dit feestgebouw Met onze zangen een, Het lied voor deugd en burgertrouw Tot nut van ’t Algemeen. Jan Nieuwenhuizen stichting leev’ Zij leev’ nog jaar en dag, Dat God haar steeds zijn zegen geev’ Zoo rijk als men *t ooit zag. Daarop hield de heer G. J. Paré, predikant te Haastrecht de feestrede eu liet daarin uitkomen welke nuttige instellingen door de Maatschappij tot „Nut van ’t Algemeen" zijn in *t leve» geroepen, en hoe zij nog steeds werkzaam is iu bet belang van volksontwikkeling en beschaving. Na deze feestelijke toespraak, die luide door bet talrijke publiek werd toegejuicht, werd onderstaand feestlied ten gehoore gebracht Flink uit de borst gezongen Dit Eeuwfeest is hel waard ’t Nut is een bron van zegen ’t Brengt licht op duistre wegen, Eu welvaart over d’ aard. Wat kwaad wij ook bestrijden, Het Nut staat ons ter zij 1 Jan Nieuwenhuizen’a streven, Wekt op tot beter leven, Zoo juichen, danken wij. eindigde met de opvoering I? aria rii Irara k a m o r t Ontlnil Bloempje" van een I „Voorwaarts" door Jan Zegers. Na afloop sloot de Voorzitter de vergadering, met aen woord van dank gau allen, die hadden medegewerkt om dit schoone feest zoo veel mogelijlc op'te luisteren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1