i I 1884. Zondag 30 November. N° 3164. linborn l)CHE 3N- K, r** •I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. IM. SONS I THMA iretten geeft ichting. In I uES its. t 1 J ji >IJNf5(a>i*' 9 hem, i vi ■1 'J iLM’s- nieuwe stuk van Rosier Faassen zal worden opgevoerd in het begin tot verl van Hoest en Tents. St HOLM Zeiat. C. THIM che Cou- n door den Jouda. 1 l.OO. aarmede io HNKMAN komen w, eschilderde anskerk te nig der St aingen,enz. lijk levens- Gebroeders beth, TALOU- em, n nette be- IJXEN. Door den schoolopziener in het district ’Kiel is dezer dagen aan den gemeentebesturen ouder zijn ressort het volgend schrijve z/Ik heb de eer u beleefd, aandrang te verzoeken, hier Kpnings Commissaris in dl bewerken, dat in de open meent <14 de Kunsten recteur der trecht. j Gouda. OPWEKKEND nSVtRDRIJVEND MOEDE JOTE ZWAKTE den loopenden cursus, van DNS van iver plant* eetlust niet aangenaam, In doozen GOUDSCHE COURANT. Electriicie terlieUi»f te Parteito» en aan het Li verpool Station. De Eleetritebe verlichting, net centraal licht, aan de overigen, teer practiache aan leg der Harwich booten, laat geducht veel te wen- ichen over. In den nacht ran 12 November jl. van 2 tot 3 oren, lerwyl 309 passagiers (de booten va. Ant werpen eu van Rotterdam kwamen gelyk aan) waaronder het vliegende oirens van Pinder, aan wal slapten, ging het licht telkens eoodauig in kracht verminderen dat er slechts schemerlicht was. De douanen klagen steen en bee». Daarentegen was hot eketriseh licht aan hel Liverpool station goed, hoewel verre van rustig. Dele verlichting geschiedt met booglampen, systeem «Clark, Clark en Bonman.* Evenwel ie bet gas nog sleede aanwezig ea kan oumiddelyk geheel in dienst gesteld worden. Te Parkeslon daarentegen niet, aldaar moeten de pe- troleumlaulaarns san Ridsdale tijdelijk het onderspit delven. Het nieuwe stuk van Rosier Faassen «Plntyn en Cie* tal worden opgevoerd in het begin van Januari te Rotterdam, by gelegenheid van het 25- jarig jubiló van Le Gras als acteur. Staten-Generaal. Twimdi Kamek. Zitting van Vrydag van 28 November 1884. By de behandeling van het ontwerp tot goedkeu ring der wijziging van art. 198 der grondwet, ont wikkelde de heer Wintgens opnieuw bezwaren legen de toekenning der bevoegdheid tot grondwetswijzi ging aan een regent, vooral met het oog op de twee spalt der part yen. Hy waarschuwde met het oog op de lessen der geschiedenis voor de gevolgen. De heer Schaepman bestreed! die waarschuwingen hy had alle vertrouwen in het karakter van bet Neder- landsche volk, dat met zijn Oranjehuis vereenzelvigd GOUDAj, 29 November 1884. De uitslag van de 1 gisteren gehouden verkiezing van eén Lid voor de Tweede Kamer in de districten Almelo en Gorinchem is als ftolgt dlmelo. Uitgebracht 2282 stemmen. Gekozen de heet J. van Alpheu met'1102 stemmen. De heer Mr. A. van Leer (cand. dijij liberalen) had 1077 stemmen. I Gorinchem. Gekozen de hï$f Baron de Geer van Jutfaas met 1930 stemmen. De heer C. Jeekel (cand. der liberalen) had 983 stemmen. schap tal den 9n December alhier eene vergadering houden in een der lokalen van den heer Hardijzer. Op de agenda komen behalve huishoudelijke zaken voor Bespreking van een concept-reglement voor de hulpspaarbauk Zou men, zonder nadeelig gevolg, het onderwys in de aardrijkskunde en de vader landsche geschiedenis op de volksschool kunnen weglaten iu te leiden door den heer O. G. Vermlraen: Uw onderwijs moet discipline zyn in te leiden door den heer C. de Boog. blijven bestaan zonder de medewerking van hem, aan wien het zijn voornaamste aantrekkelijkheid dankte, is ons een raadsel.; gericht ch tevens met gepasten s aitgenoodigd door ’s gewest, wel te willen /e scholen in uwe ge- ite onderwijs wordt gegeven in de beginselen Landbouwkunde. In scholen, waaraan onderwijzers werkzaam zijn, die een akte van bekwaamheid in de landbouw** kunde bezitten, kan gevoegelijk dit onderwijs iu de avonduren of bij het herhalingsouderwijs gegeven worden. »In scholen, die dergelyke onderwijzers missen, kan het lezen en het oordeelkundig gebruik maken van leesboekjes over laud bou won der werpen veel nut stichten, als daar zijnBaarschers. De kinderen van den buitenman E. C. Euklaar, De groene be maling idem, De ploeg J. Evenblij, Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheiden ziekten van het rund vee H. E. Edwards, Wat het bouwland bij een goede handeling kan opbrengen Th. Boersma en P. Van der Moen, Over de zuivelbereiding is, en vreesde partijschappen, hoe heftig ook, niet* zoolang boven de partijen het vaderland staat. De Minister Heemskerk sloot zich hierbij aan, wees op de noodzakelijkheid, die zich kon voordoen tot Grondwetsherziening tijdens het Regentschap, eu voegde er bij, dat, aanneming van dit ontwerp wij ziging van de kiestabel niet uitsloot. Het voorstel tot Grondwetswijziging werd alstoen aangenomen met 66 tegen 8 stemmen, dns het vereischle 2/3 gedeelte. Tegen stemden de heeren Bahlmann, Reuther, Keu- chenius, Vos de Wael, Van Baar, Lambrechts, Buys en Wintgens. De heer Bablmaun hield zijn interpellatie over de werkeloosheid. Hij schreef die toe aan de slechte uitkomstën, die de industrie opleverde tengevolge on zer slechte tariefwetgeviug. Een andere regeling kon echter eenigszins aan den nood tegemoet komen, door de gesubsidieerde stoomboot lijnen (Nederland en Zee land te verplichten, hier booten te doen aanbouwen en door bij aanbestedingen niet wegens een gering verschil in prijs het werk aan buitenlanders te gun nen. Voorts drong hij aan om bij aanbestedingen in December, voor bruggen over de Maas en de Donge de buitenlanders finaal te weren en alzoo honderden arbeiders hier te lande werk en brood te geven. De Znanlandsche Kamer vau koophandel eu fabrie ken te Zaandam beeft zich tot den Minister van water staat enz. gewend met ren adres, waarin wordt aangedrongen op uitbreiding van den postpakketdienst |7, 9 en 10 KG., en daaraan geëvenredigde tariefs- rhjooging. Zij acht deze voldoende om in de behoeften a den handel op bet platteland, in zyn verkeer met de hoofd plaatsen, te voorzien, zonder daardoor den alge- metnen gemeenschapsmiddelen eene te groote mededin ging aan te doen. De bekende tooneelspeler Willem van Zuylen heeft thans voor goed het Rotterdamsche gezelschap, oor* spronkelijk door hem opgericht, doch tengevolge van fiuancieele bezwaren overgegaan in hauden der Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg Maatschappij, verlaten. Het gezelschap, waarbij hij eens directeur, later alleen acteur was, moet het thans zonder hem •tellen. Hy treedt heden avond voor bet eerst op bij bet Amsterdamsche tooneelgezelschap van den heer van Lier in de Amstelstraat, als Janus Tulp in bet bekende stuk van van Maurik. Hoe het Rotterdamsche gezelschap zal kunnen i 1M« itiftle L. secten.'door hande# er cents J. C. I Bij den gemeenteraad van Schoonhoven is inge komen eene missive van de IJsd^toomtrainweg-maat- schhppij, waarbij bericht wordt, dat meer volledige ontwerpen aan HH. Gedeputeerde Staten van ISuid- Holland en aan Dijkgraaf en? Hoogheemraden van de Krimpenerwaard zijn aangeboden en dat het noodjge zal worden gedaan, wat het tot stand komen der tramlijn GoudaSchoonhoven kan bespoi digen. De afdeeling #Gouda"van het Ned. Oud. Genoot- Zondag jl. werd in het Vereenigingsgebouw alhier evwe feest vergadering gehouden ter herdenking aau het 10-jarig bestaan van het Zieken- en Weduwenfonds Procidentia. Door den secretaris der feestcommissie, den beer J. Th1. Imholz, werden eenige mededeelingen gedaan aangaande het Zieken- en Weduwenfonds. Daaruit Week dat de Vereeniging is opgericht met 48 leden en thans 359 leden telt. De hoogste uil- keeriug per janr bedroeg gezamenlijk 1923.55, doch kunnen dooreen op 1700 per jaar berekend worden. In die 10 jnren tijd is uilgekeerd aan 818 persouen 10.210 ziekengeld; aan 699 kraam vrouwen 3495 en aan 19 weduwen 1072, alzoo een gezamenlijk bedrag van f 14.777. Door den heer Tb. de Rot uil Rotterdam werd daarop de feestrede gehouden. In welgekozen be woordingen schetste spreker het nut, door het Zieken en Weduwenfonds gesticht, en wekte tot deelneming daaraan op. Na het uitspreken dezer feestrede werd een aWelkomstlied" door allen gezongen. Daarna trad hel gezelschap van den heer Scbramade van Rotterdam op, en ten slotte werd bel feest met een bal voortgezet. {N. Roti. Ct.) Donderdag is te ’s-Hagc overleden de heer jbr. F. G. E. Merkt» van Gendt, lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal, tot welke betrekking hij deu 7deu Juui 1879 door de Prov. Stalen van Znid-Holland werd gekozen, uadat hy jaren lang bel lidmaatschap van die Staten had bekleed. De lokalen van het Leesmuseum op het Rokin te Amsterdam werden sedert verleden jaar met electrische gloeilampen verlicht, tot tevredenheid van alle bezoekers. Het Bestuur heeft de Leden nu bericht, dat deze verlichting den 15 November 1884 weder plaats maakt voor die met gas. Verlenging vau bet Con tract met de Eleclriciteit Maatschappij, zou aan bet Leesmuseum ongeveer 3000,meer kosten dan Gasverlichting. Een brand die met flesschen spuitwater gebluseht wordt, mag zeker een seldzaamheid heelen. Men paste dit eigenaardig bluschmiddel onlangs toe te Hernalsen, bij Weeuen, toen in een der kamers van eeu uiispan- uingsgebouw, gedurende een drukbezocht volksconcert, een houten beschot in brand geraakte. De bedienden haddeu, toeu zij denbrand bemerkten, geen ander bluschmiddel dan flesschen spuitwater. Zij begonnen onmiddelyk daarmee de vlammen te bespuiten, met het gevolg, dal spoedig alle gevaar voorby was. Nie mand in de volle zaal had iets van den brand bemerkt. De volgende circulaire ia verronden aan de lee raren bij het Middelbaar Ouderwija hier te lande De ondergeteekenden, directeuren van hoogere burgerscholen, zijn door het lid der Nederlandsche Hoofd-Commissie in zake de Internationale Ten toonstelling te Antwerpen, den heer dr. A. T. van Aken, uitgenoodigd tot het prganiseeren eener col lectieve verzameling hulpmiddelen bij bet ouderwys aan onze hoogere burgertalen iu gebruik. Zy hebben die opdracht aanvaard in de verwachting, dat ook gy krachtig zult willen medewerken om ons middelbaar onderwijs in bet land onzer be vriende naburen op waardige wijze te vertegenwoor digen. Om daartoe te geraken achten zij hel wenschelyk o. a. in te zenden lo. Instrumenten voor natuur- en scheikunde en kosmographie, die weinig bekend zijn en door doelmatigheid of oorspronkelijkheid uitmunten. 2o. Hulpmiddelen op bet gebied van natunr- lijke historie, die niet in den handel voorkomen. Collectiën van planten, dieren of mineralen, door leerlingen bij elkaar gebracht, zouden ook hier op hare plaats zijn. 8o. Eigengemaakte kaarten of andere hulpmid delen voor het onderwys in de geschiedenis en aardrijkskunde, 4o. Hulpmiddelen bij het onderwys in de wis* kunde en in het rechtlijnig teekenen, die niet in den handel voorkomen. 5o. Pleistermodellen, belangrijke collection van teekenvoorbeel&n enz. voor het handteekenen. 6o. Alle boeken en atlassen, die door de leer lingen worden gebruikt. 7 o. De programma’s van modellen vun maandrapporten, catalogussen schoolbibliotheken enz. 8o. Een overzicht over den toestand van ons middelbaar onderwijs, meer bepaaldelijk wat de hoogere burgerscholen betreft. Zij hebben de eer U vau deze plannen mededeeling te doen en U beleefd te verzoeken hun vóór 20 December te willen opgeven, welke instrumenten of voorwerpen enz. sub. lo, 2o, 3o en 4o bedoeld U door onze tusschenkomst zoudt willen inzenden. Het hoofdbestuur van hel Nederi. Onderw. Ge nootschap heeft van het hoofdcomilé voor de tentoonstelling te Antwerpen de verzekering ont vangen dat, wanneer door de wetgevende Macht eerlang de gevraagde Rykssnbsidie wordt verleend, ten behoeve van het Genootschap een som zal worden afgestaan, die het hoofdbestuur ruimschoots in staat zal stellen ons lager onderwys op de Antwerpsche tentoonstelling te doen kennen. --- De rechter in het kanton no. Ill te Amster dam heeft een Buikslotenaar, die met een bus voor de Unie-collecte in zyn gemeente rondging, ver oordeeld tot 10 boete of subsidiair één dag gevangenisstraf, op grond eener gemeentelijke ver ordening, die hel doen van algemeene inzameling van gelden zonder schriflelijke toestemming van B. en W. verbiedt. De gemachtigde van den beklaagde, mr. Th. Heemskerk, was van oordeel, dat de rechter dese plaatsdyk» verordening niet mocht toepassen, omdat zy treedt in ’l geen van rijksbelang ia, omdat zy regelt een onderwerp dal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1