ING, ONINB, ,KN iland gemeente UDE i N N? 3165. SD, polder „de Veenen”, BINNENLAND. SLECHTE TIJDEN. WS4. Woensdag 3 December. E 73'. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. rkooping. J. P. MAHL- Bergambachl is op VRIJ- DECEMBER ten berberge rkenwoude in ïEE ‘iitiaren. JK, perceel nit- nering ng, in eigen r of op den I I sterdam ieelen,Coin- an VLIET, MOL. OLENAAR, dinxveen, zal iet openbaar 1884; op 1884, i 11 ure, in 1ST te A/oer- arin MOLE- e intijds de idom, bene- arten zullen voor Hee- koopt ze bij reinig geld. rname aan* LLAND, op van zijn tjjdperk tand en GOUDSCHE COURANT. om de bres, die in hun kapitalen ge- tot het schoten is, te gaan herstellen wij gevoelen let gevolg i veel voor de handelaars en industiëelen, wier boeken met geen voordeelig saldo sluiten zullen, wjj gevoelen meer voor neringdoenden en boeren, die moeten interen en zich bekrimpen om bun lasten en land huur te betalen en alle moeite zullen hebben om het hoofd boven water te houdenmaar het allermeest zijn wij begaan, in een tijd als deze, met de arbeiders, die wer ken willen en niet kunnen, en voor wie wer keloosheid gelijkstaat met broodeloosheid. Deze hebben de minste schuld aan de gepleegde fouten en lijden er het zwaarst onder. Menschen, die eenig kapitaal bezitten, kunnen zich redden door tijdelijke bezuinigingsmaatre gelen of door de overgelegde winst der goede jaren aan te sprekenonder hen rekent men in vette jaren meest op de magere, die komen kunnen. Maar menschen, voor wie hun arbeidskracht het eenig kapitaal is, zjjn daartoe nK of zeer weinig in staat. Wat wij boven schreven, geeft ons aanleiding om den meergegoeden en vooral den patroons toe te roepenHelpt zooveel in uw macht is de werklieden dezen moeiljjken tjjd door te komen. Zegt niet«ik kan toch niet rpenschen aan 't werk houden met verlies» of «ik kan toch al die armen niet onderhouden.» Bedenkt, dat de crisis van voorbijgaanden aard is en gij dus zeer goed gedurende eenigen tijd menschen werk kunt verschaften, zonder dade lijke winstdat i^ de beste vorm der liefda digheid, die andere wijzen van weldoen niet - --- whbflWo heeft, zal zeker in die richting doen wat hij kan. Voor den werkman zelven zijn tijden als deze een les, hoe hjj in dagen van overvloedig werk door spaarzaamheid zich behoort te wa penen tegen de booze dagen, die van tijd tot tijd komen. Zich zelf te helpen moet deze leeren in zulk een harde school. Ieder die tot de opvoeding der arbeidende klasse in dezen geest kan medewerken; die het onnadenkend verteren der geheele verdiensten, onberaden huwelijken, onmatigheid vooral in het drank gebruik kan bestrijden, hij doe hetmaar hij vergete niet, dat deze middelen eerst verbete ring kunnen aanbrengen in de toekomst, en dat in het tegenwoordig oogenblik dadelijke steun en hulp op breeder schaal dan gewoon lijk onvermijdelijk is. goede zaken kan er nooit zjjn) er is daarvan het doel te veel geproduceerd in verhouding kapitaal, dat daarin is vastgelegd. He nu dier zoogenoemde overproductie is, dat brood en suiker steeds goédkooper worden en dat de vrachtprijzen voortdurend dalen en nu is het zoover gekomen, dat de menschen, die daaraan hun kapitaal en hun arbeid besteden, geen winst nleer maken kannen. Nu houden zij natuurljjk op met produceeren, maar in- tusschen is een groot deel van hun kapitaal weg en men weet maar niet zoo dadeljjk, welke richting men uit moet gaan om met meer succes te werken. Een suikerfabrikant kan zoo niet in eene wat anders in zijn fabriek vervaardigen, men kan de vervoermiddelen, die op 't oogenblik renteloos zijn, niet voor afbraak verknopen en de Europeesche land bouwer, die van ouder tot ouder gewoon is geweest koren te verbouwen, weet maar niet zoo dadeljjk welk artikel hem meer akkers zal doen trekken. Vandaar een van tasten in het duister, van stilstam radeloosheid, dat zjjn verlammenden invloed op alle takken van handel en nijverheid doet gevoelen. Want zoodanig is de maatschappij i!_l_x J z. -111__ in goede als in kwade tijden elkeen ge voelt, dat wjj onderling van elkander afhan kelijk zjjn. Bij bovengenoemde oorzaken voegt men nog iets anders ter verklaring van het aanzienlijk getal handwerkslieden, die in de groote steden zonder werk Zjjn geweesvlOp S^Swc, dn* turn mwduH.' hnten anders nog werk vinden kon. De voorspoed der laatste jaren heeft gemaakt, dat overal veel gebouwd werd; de uitbreiding der meeste groote steden is er het bewjjs voor. Er kwamen handen te kort en van alle kanten zjjn de arbeiders naar de groote centra der bevolking gestroomd, want voor allen die zich aanmeldden was werk. De verminderde welvaart of het heerscheude wantrouwen maakt, dat men zijn kapitalen er nu niet aan waagt; het bouwen houdt op, doch de werklieden zjjn er nu een maal en kunnen elders ook geen werk vinden vandaar honderden huisvaders, die broodeloos zjjn, om werk vragen en het niet vinden kunnen. Dit alles gaat dus heel natuurlijk in zjjn werk en wie eenigszins doordenkt, zal zich niet al te bezorgd maken voor de toekomst, daar men overtuigd kan zjjn, dat eerlang de toestand, door den drang der omstandigheden zelven, verbeteren zal. Voor al te zwartgailigen heeft onze dichter den goeden raad: Maar handen uit de mouwen, Couragie en vertrouwen, En wat gezond verstand De mensch leeft om te hopen. En ’t zal zoo’n vaart niet loopen ’t Licht immers op zjjn kant? Maar misschien zeggen sommigen onzer le zers: dat is nu allemaal goed en wel, zoo’n handelscrisis moge nu nog zoo natuurljjk zijn en zoo voorbijgaande als u zegt, maar onder- tusschen Ijjden wjj er voorloopig zeer door en vooral die arme werklieden, die aan de crisissen geen schuld hebben en toch in de knel raken tusschen de domheid der groothandelaars en de eeuwige wetten der maatschappij. Juist ge zien daarom schrijven wjj dit artikel Onze bedoeling was alleen te waarschuwen voor overdrijving en den mcedeloozen een hart onder den riem te steken ongevoelig voor de slachtoffers van den druk der tijden zijn wjj geenszins. Wy voelen iets voor die Haagsche suikerlords, die bezig zijn hun koffers te pakken weer naar Insulinde terug te keeren met GOUDA, 2 December 1884. De hier gevestigde Kamer van Koophandel heeft het request der Zaanlandsche Kamer over de uitbrei ding van den postpakketten-dienst, waarvan wij in ons vorig nr. melding maakten, ondersteund. Gedurende het seizoen 188485 zullen in het hier gevestigde Departement van de Maatschappij tot z/Nut van 't Algemeen* de volgende heeren een spreekbeurt vervullet! De heer H. T. Cbappuis op 9 December u it I. A Böbringer op 27 Januari tt ft A. A. Beekman op 24 Februari. Laatstgenoemde datum is nog slechts voorloopig vastgesteld. Mr. C. J. Sickesz, voorzitter der Geld.-Overjjs. Maatschappij van Landbouw, beeft aan de Commissie voor de a. s. tentoonstelling te Wageningen in overweging gegeven, aan de bekroningen een andere richting te geven, omdat men, op de gewone manier handelende, geen practisch nut en weinig voordeel voor den landbouw verkrij-it. In plaats van prijzen uit te loven, zou men kunnen bijdragen in de kosten van vervoer naar de tentoonstelling, voor het vee 3 te K. Januari en ei 1885. ngenbg den Men kan tegenwoordig geen dagblad ter hand nemen of uit alle" hoeken der aarde grimmen u jobstijdingen tegen klachten over stilstand in de zaken, slapte en lage prjjzen, daling van fondsen en paniek in den effectenhoek en wat dies meer zjj. Allen zjjn het er over eens, dat wjj'slechte tjjden beleven, waarvan het eind nog niet te voorzien is. Hoort gij mannen van za ken spreken, dan gaat het u soms, als den jon gen De Genestet in 1848. Uw haren rjjzen te berge of ge krjjgt kippevel, als gij hoort van Gedaalde metallieken, Failliete republieken d’ Effectenhoek vol vrees De kooplui in perikel, Heel d' aard op een karikel, De wereld op de sjees! Heel 't menschdom op zyn eindje, Veel kindren en geen centje Verdiensten op ’t kantoor; Den heelen boel in 't honderd, En half Euroop geplonderd! In al dat courantengeschrijf heerscht zeker u o niet weinig overdrjjving. Het ie echter niet ïngericht, dat alles nauw in elkander simt’, te ontkennen, dat de overproductie in de en suikerfabrieken en de daardoor veroorzaakte daling in dit artikel aan vele suikerlords belaugrjjke verliezen beeft berokkend en dat de concurrentie van Amerika in de granen een moeiljjken tjjd heett geschapen voor den Enropeeschen teudkaaw, maar <te» ataM tegenover een zeer gezegende zomer en goed koopte van de eerste levensbehoeften voor den gemeenen man inzonderheid van het brood terwjjl een reeks voordeelige en voorspoedige jaren den voorzichtige meer draagkracht ge geven beeft om eene crisis te doorstaan. En dat wjj op het gebied van handel en njjverheid zulk een moeilijken tjjd beleven, ja dat wjj nog slechts de eerste kenteekenen daarvan hebben gezien, mag als zeker worden aangenomen. Het is een bekende zaak, dat dergelyke handelscrisissen om de jaar of 10 geregeld terugkeeren en volgens de vroegere verschyn- selen van dien aard is nu ongeveer de tijd peer daar. Dit nu is een geruststellend feit foor angstige lieden en alarmisten, waartegen De Genestet te velde trok. Men behoort niet te vergeten, dat deze nood van voorbjjgaanden aard zal zjjn en dat zware tijden als deze dienen moeten om de atmosfeer te zuiveren, evenals onweeren dit doen in den dampkring, waarin wjj leven. Handelscrisissen zyn het gevolg van de fouten, die gedurende een zeker aantal jaren begaan zjjn en die geboet moeten worden. Wjj, kortzichtige stervelingen, leven meestal voor den dag van heden en ieder jaagt zyn eigen belang na, zonder de wetten in 't oog te houden, die het geheele samenstel der maatschappij beheerschen. Dit gaat een tjjd lang goed, maar dan is de toestand zoo ongezond en zoo onhoudbaar geworden, dat de bom losbreekt en handel en njjverheid een tjjdlang gebukt gaan onder de naweeën hunner dwalingenna verloop van eenigen tjjd komt men tot het bewustzjjn van den verkeerden weg, dien men ingeslagen ismen kiest andere paden en Weldra kan het verkeer weer zyn gewonen loop volgen. Volgens een bekend staathuishoudkundige, prof. N. G. Pierson te Amsterdam, liggen de oorzaken van de tegen woordige gedruktheid in de eenzjjdige opvoering van sommige producten. Er is te veel suiker gemaakt, er zyn te veel spoorwegen aangelegd en te veel stoombooten gebouwd, er. is te veel graau geteeld. Of liever (want te veel van die onl a 3 'j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1