os. N ÏLS EN- LIJSTG, Eli Eli. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ERS eboden EN. I Leesch. Zondag 9 November. 3155. LIGEN. ili - 0.50 g --- V f goudsche courant liet Bureau bericht dat onze H. J. Felti, k. beeft de tweede n reeds zoo 16 jaar. de Zijl hoge het „D. v. N.» dd. 1 na n te ftnuda. C. aan het omp., Boek- te bekomen Sluis bij d. IJ»el. nemelksloot W. P. Ische Cou- len door den Gouda. rE RHUR-, eckolen, inder te le- EERENDE ne enendaal. Al naar, zich gaarne WEEDE vrouw en op werk weet n geschikte aan de le imen bjj de A. DERCK- AMINEAU, r, en H. M. 108. een Lid der Openbare Ge- GOUDA, 8 November 1884. Het Bestuur van het 38e Nederlandsche Land- huishoudkundig Congres, in 1885 te Gouda te hou den, is als volgt samengesteld Mr. C. Bock, Commissaris des Konings in Zuid- Hollaud, te *s Gravenhage, Eere-Voorzitter J, van der Breggen Azn., te Waddinxveen, le Voorzitter, Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, 2e Voorzitter, Mr. D. N. Brouwer, le Secretaris, Mr. W. J. Fortuijn Droogleever, 2e Secretaris, J. Post van der Burg, Penningmeester, G. Straver, W. T. Blom, G. A. van Houweninge Gzn. (te Moordrecht), A. van Veen, G. J. Steens Zijnen, H. Jager, H. W. G. Koning, W. Begeer, C. C. H. Prince, Dr. H. IJssel de Schepper, J. M. Noothoven van Goor en H. J. Peters. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 11 November 1884, des namiddags ten 1 «re» Aan de orde Het suppletoir kohier der plaatselijke directe be lasting op de inkomsten, dienst 1884. Heden had de openbare aanbesteding plaats van het recht lot heffing van Doorvnartgelden aan het Naar men verneemt bestaat bij de betrokken spoorwegmaatschappijen het voornemen tot invoering van rechtstreeks verkeer voor reizigers en bagage tusscben de stations Hoorn en Purmerend vat den Hollandschen spoorweg en de stations Rot terdam, Gouda, Utrecht en Arnhem van den Rijn spoorweg, over ZaandamAmsterdam. Reeuw ij ksche gebruik van hoorende. Ingeschreven werd door J. Boer voor 800 Bij de openbare verhurip^ van de buisjes achter de kerk werd ingeschreven door J. J. van der Sanden A 7 14.11 J. J. van der Sanden A 9 24.12G. C. de Vooys A 5 18.80; M. Spruijt Az. A 9 26. D. Samsom A 6 16 80 G. Fraikin A 8 14. en Sluipwyksche Verlaat met het de huizinge en bet land daarby be- 0.45 - 0 40 - 0.50 - 0.60 - 0 55 «5 - 0.45 i. - 0.50 - 0 45 - 0 40 35 Ct. 37V2 37V, jvende eene terrein, ten bouwen. De benoeming van zondheids-Commissie. De benoeming van eene onderwijzeres Burgerschool voor meisjes. Donderdag 13 November e. abonnements-voorstelling plaats van de vereeuiging Het Nederlandech Tooneel. De Amsterdamsche Af- deeling zal dan opvoerenDe Industrieel van Pont-Avesnes, Tooneelepel in 4 bedr. van G. Ohnet. Doet het ons genoegen dat dit beroemde stuk ook hier tal worden opgevoerd, het spijt ons te moeten mededeelen dat de heer Louis Bouw meester tot deze voorstelling niet zal kunnen medewerken. Tijdens de voorstellingen in Amsterdam van Shakespeare’s Richard UI, in welk stuk de heer Bouwmeester een zeer afmattende rol vervult, is bet noodzakelijk dat deze acteur op de avonden dat andere stukken worden opgevoerd, rust geniet. Dientengevolge kan hij Donderdag niet optreden. De rol van Derblay zal nu worden vertolkt door den heer van Schoonhoven. Verder brengen wij in herinnering dat in het stuk nog optredenMevr. Kleine, Josephine de Groot, Sophie van Biene, Anna RóssingSablairol- les, Marie Lorjé en de hb. Morin, Tourniaire, Schulze, Spoor, Clops enz. Heden had de aanbesteding plaats van a. Het maken, leveren en aanbrengen van een stel nieuwe deuren bij de IJselhavensIuis en het op bergen der bestaande deuren. Daarvoor werd inge schreven door: C. P. W. Dessing 2860.H. J. Nederhorst 2440.J. de Jong Burghout 2315.- Bokhoven f 2192.- Een adres van H. J. Nederhorst houdende ger- zoek om nog een stukje grond aan de Crabethstraat te mogen koopen bij het hem onlangs afgestane terrein, ten einde een derde woonhuis te kunnen Onder het opschrift„Hoe zelfs een adelijk heer er kan inloopen!" deelt men aan de Arnh. Ct. als historisch het volgende mede „Goeden morgen, vriend", met dezen beleefden groet, op deftig zalvenden toon uitgesproken, treedt baron den winkel in van een kleinhandelaar in sigaren. „Hebt ge uw burgerplicht al vervuld?* „Nee, meneer, ik kan de deur niet uit, mijn is niet thuis, ik moet op myu kind passen den winkel letten, want de meid moet haar doen, ’t Spijt me wel". „Kom, daar ik wel een middel op", zegt de baron, „’t raadhuis is hier dichtbij, laat de meid zoolang in den winkel staan, dan Zal ik wel bij het kind blijven". Na eenig aarzelen laat de „vriend" zich overhalen en ontvangt hij van den hulpvaardigen heer een ingevuld stembiljet. Spoedig is hij op de trap van het raadhuis. „Zoo, ben jij daar toch nog," zegt een kennis, „ik dacht dat gij niet uit het huis kondt?" „Ja, zie je, baron is bij mij gekomen, en toen bij hoorde hoe het was, presen- een aantal gevraagde geld man, dien zij nooit te en terwijl zij nog niet zij in betrekking zouden Wellicht overblufte hen de brutale wijze, waarop v. d. K. personen, die aan zijn soliditeit twijfelden, per brief antwoordde en waarin wees op het devies van zyn kantoor, dat, volgens hem, reeds veertien jaren had bestaan en zijn verplichtingen altijd getrouw was nagekomen. Tegen v. d. K., gcpasporteerd O. I. militair, werd nu ter zake van oplichting door het O. M. een celstraf van negen maanden, benevens tien boeten van 25. geëischt. Uit Zevenhuizen schrijft men ons.* In de eerste vergadering vac het Leesgezelschap „Tot Nut en Vermaak" werd de spreekbeurt vervuld door den heer Visser, hoofd der School te Rozen burg, wiens lezing: „De kruik gaat zoo lang te water tot zij breekt* zeer in den smaak viel van het talrijk opgekomen publiek. Ook de bijdragen van den spreker en van eenige leden werden met genoegen aangehoord, alsmede een zangstuk door eenige dames uitgevoerd By het einde der ver- gadering legde de heer P. Blok zijn betrekking als Voorzitter eu als Secretaris van de vereeniging neder. Namens het gezelschap dankte de beer G. de Jong den aftredende in bartelijke bewoordingen voor al hetgeen de beer Blok voor het leesgezelschap had gedaan, en wenschte hem in zijn aanslaande werkkring dezelfde achting en genegenheid zijner medeburgers toe, welke hij bier zoo ruimschoots had genoten. De afdeeling: „Krimpenerwaard* der Holl. Maat schappij van Landbouw hield jl. Donderdagavond le Berg-Ambacht eene vergadering, waarbij de heer A. Hars, hoofd der school te Goudriaan, als spreker optrad. Deze hield eene verhandeling over: „Bo- terbereiding" en sprak, na de pauze „over de verzorging van het rundvee op stal." Een en ander werd met algemeen genoegen aangehoord. Na afloop hiervan had de verloting van twee zinken kaasvaten en van een thermometer plaats. De heer mr. H. van Lier, door de Provinciale Staten van Drente gekozen tot lid der Eerste Kamer, heeft voor deze benoeming bedenkt. In zijne plaats is gekozen de heer W. A. baron van der thans lid der Tweede Kamer. Wz. 2340.—, P. A. Jb. Borkus 2217. G. Luijendijk 2076.- Vermeer Jz. 2073.L. Luijendijk, Nieuwerkerk 1989,—. b. Het rioleren en dempen van 2 de Gasfabriek door de Vest tot de l’urfsingelgracht en het dempen van een gedeelte water langs de Vest. Daarvoor werd ingeschreven door J. J. Kooijmans, Dordrecht 3695. A. de Borst, Papendrecht 3148.A. van Kekem, Gouda 2947.H. Jongenburger, Waddinxveen 2899.W. Bokhoven, Gouda 2848.H. J. Nederhorst, Gouda, 2788.A. Grendel en Zn. Gouda f 2782.50, L. Brouwer, Gouda, ƒ2750. P.. Vermeer Jz, Gouda, „2743.P. A. Burghout, Gouda, 2695.en J. de Jong Wz. 2678. Van de gelegenheid tot het ontvangen van herha- ling-onderwijs, wordt aan de o. 1. school te Berken- woude een goed gebruik gemaakt. Bij het begin dezer maand waren 19 leerlingen tegenwoordig. Beroepen te Zieriksee ds. G. J. Paré te Haastrecht. Na de vestiging van de eerste Nederl. Wereld- taal-club te Rotterdam op 11 Augustus jl zijn achter eenvolgens vereenigingen tot gelijk doel gevormd le Groningen, Grave, Amersfoort, Breda, Gouda, Amsterdam en Gendringen. In bet bezit van een diploma tot het geven van onderwijs in de Volapük zijn voorshands de heeren Smeets te Gendringen, J. M. Vos en E. F. L. Haastert te Rotterdam benoemd, terwijl deze laatste door den uitvinder is benoemd tot c\ftl (jiObervorstand11) voor Nederland. Uit Atjeh wordt Oct. geschreven „De vijand liet in de laatste weken niet veel van zich hooren. Hy beeft echter weder een grooten aanval aangekondigd tegen morgen of overmorgen. „Den 20n September ’s nachts slak hij tusschen Anagaloëng en Lambaroe twee bruggen in den brand. Eerst sloeg de vlam uit de eerste brug van Anagaloëng af, van waar de kwaadwilligen door onze artillerie beschoten werden, maar in stede van I op de vlucht te gaan, staken ze de volgende brug ook in den brand en lieten daarna niets meer van zich zien of hooren. Den volgenden morgen gaf dit bij het transport een belangrijk oponthoud, maar zonder groot nadeel voor ons. Deo 21n September werd een geldwisselaar, die op de passar te Kota-Radja zijn beroep uitoefent, bij Lampanas, tusscben Olehleh en Kota-Radja, vermoord en van al zijn geld, zijnde 164 rijksdaalders beroofd. „Van Lambaroe is den 28en September een kolonne uitgerukt naar Lomkale, omdat de vyand Lampermei bedreigde. V\ ij hadden iwee gewonden en éen doode. Den volgenden dag, eergisteren, trokken onze troepen nogmaals daarheen met bet succes dat de vijand aftrok van Lampermei. Deze tocht kostte ons een Europeeschen fuselier. „Er wordt thans hard gewerkt aan de nieuwe versterkingen voor de nieuw op te richten linie. De nieuwe benting Kota-Pohamma nadert haar voltooiing evenals Roempit. Beide zijn reeds bezet door een compagnie infanterie Samalangan is inge trokken. Toengkoep, Anagaloëng met alia zuidelijk van Lambaroe liggende posten zullen spoedig volgen." Eeu man die onlangs door de Arnbemsche politie betrapt werd, dat bij in de Nieuwsiraat een verboden pandjeshuis had, zonder daartoe vergunning te hebben bekomen, stond dezer dagen voor de rechtbank aldaar terecht. Byna 4000 panden waren ten zij neut in beslag genomen. Door hel O. M. werd geëischt 15 dagen celstraf en 50 boete. Voorts stond terecht T. W. v. d. K., directeur van het voormalig verhuurkantoor voor dienstboden „Je Maintiendrai", aan de verlengde Rijnkade te Arnhem. Deze had in verscheiden dagbladen adver tenties doen plaatsen, waarin betrekkingen werden aangeboden en waarvoor men zich te zijnen kan tore moest aanmelden. Een aantal personen meldde zich dan voor dezelfde betrekking aan, maar nie mand werd teleurgesteld naar huis gezonden, aan ieder werd per brief kennis gegeven, dat hij juist de persoon was, waarop na rijp beraad de keus was gevallen, doch dat de directeur nu ook van zijn kant, „om meer vastigheid aan ben te hebben", zooals het stereotype antwoord luidde, van den een 3.95, van den ander 2 95, als voorschot verlangde. Onverklaarbaar is het, dat personen zich liet bewegen om het over te zenden aan een voren hadden gesproken eens wisten bij wien 2 e komen, want ook dit zou hun eerst later worden medegedeeld. waarop hij hen steeds

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1