1 I BINNENLAND. 1884. N? 3170. Zondag 14 December. ter. Nieuws- en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken. heek .OCHE iging. BONS 1TER. r i 4 DLM's <ES 1884, maak.. THMA retten geeft chting. In Pi? L' •fs heer. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave goudsche courant F i Rooijen citeert in de Op den 29 October 1632 hebben mijne E. Heeren gen in Ne- i geniakke- geteekende. e Gouda. Hoest en enta. HOLM eüt. C. TIIIM i op endelssohn), er (Brahms). TIE 1.00. daarmede in OPWEKKEND IRTSVERÜPUVEHO MOEDE OOTE ZWAKTE De hr. A. J. Servaaa van Landb. Ct. het volgende De uitgave dezer Courant gesehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prgs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. I ■fi DNS tan liver plant- eetlust niet aangenaam, In doosen Tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Moordrecht is benoemd de heer S. de Groot, te Ooingaryp (Friesland). By de Woensdag II. gebonden stemming voor I notabelen der Ned. Herv. kerk te Krimpen aan den IJsel is één Candida at der orthodoxéu gekozen, benevens één, die men van beide zyden candidaat had gesteld, vandaar dat n°. 1 ia gekosen met één Item en n*. 2 met 16 stemmen meerderheid. Voor n°. 3 moet herstemd worden tnsschen een orthodox en een liberaal, die beiden evenveel stem men hadden. [oogstraat, iten Kolff, porcelein- ié. apoth., im bij C. imsterdam th Co., en Zoon 8 Utrecht k Porton, ten. het ANA- Hof-Tand- het uitne- 'levmatische ah tegen dig overal ing er van d. ER. m. p. ichten aan Tandheel- jij hi IJ I Staten-Generaal. Tvudi Kameb. Zittingen v«n Donderdag 11 en Vrydag 12 December 1884, In de Donderdag gehouden silting interpelleerde de heer Van der Schrieck de Regeering over het jongste besluit omtrent de garniaoeniverabderiog, dat hij in stryd achtte met het organiek besluit van 1881. De Minister van oorlog ontkende dit en wees op het gebrek aan ruimte in de kazernes te Bosch. De beer Seret stelde eene motie voor, waarbij werd geconstateerd dat door den Minister van Oorlog in strijd met het organiek besluit was gehandeld. De. behandeling dezer motie werd uitgeateld tot eenen naderen dag. In de zitting van gisteren heeft de Kamer het aan gevraagde subsidie voor de Antwerpsche tentoonstel ling ad 150,000, verworpen met 35 tegen 33 stemmen. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS 1 worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Uit eau bericht in de Ldb. Ct. blijkt, dat alle pro vinciale landbouw-maataohappyen tot het landbouw- oomité zijn toegetreden. Zoodra de afgevaardigden, naar het aantal leden zyn benoemd, zal de voor zitter der Friescbe msalscbappy van landbouw de heeren bijeenroepen om zich te constitueeren. De heeren K. F. Ternooy Apèl, E. Laurillard en H. P. Berlage, predikanten te Amsterdam, hebben ieder van de bun toegevoegde twee ouder lingen, de heeren A. N. Glazer en A. Kleeman, W. Hovy en Eichelberg, dr. A. Kuyper en dr. F. L. Rutgers bericht ontvnngeu, dat deze heeren, wegens verschil van gevoelen orer principieel, gods- dienstpun ten, genoemde predikanten met Kerstmis niet zullen bystaan in het aannemen van nieuwe lidmaten der Ned. Hervormde Kerk. GOUDA, 13 December 1884. In plaat* ran Dinsdag 9 December werd op Vrydag 12 December de vergadering van de afd. iGouda* van bet Ned. Ond. Genootschap gehouden. De aftredende bestuursleden, de heeren Leopold en Dr. Terpstra, werden herbenoemd. Een door bet bestuur aangeboden concept-reglement der hulp- spaarbank werd behandeld en aangenomen. Tot bestuur der H. 8. werden benoemd de heeren Leopold, Schriek en Posthumus. De verdere onder werpen der agenda konden door afwezigheid der spreken niet in behandeling komen. Dikwijls gebeurt het, dat bloemen die geplant worden op de plaats van een gestorven voorganger ook sterven, vooral wanneer die boom van dezelfde soort ie als de gestorven boom. Dit komt, omdat men verzuimt bij het wegnemen van den dooden boom ook al de oude aarde uit bet wortelgat weg te nemen en door nieuwen grond te vervangen. Wil men echter eene andere boomsoort ter vervan ging van den dooden boom planten, dan is het vol doende alleen om de wortels een weinig nieuwe aarde te brengen. Het oud-itdellijk landgoed Bloemendaal, in de wandeling Kasteel Bloemendaal genaamd, teTudderen bij Sittard, werd Dinsdagavond door eene onbekende oorzaak geheel in den asch gelegd. Het landgoed waa vermaard door zijne fraaie muurschilderingen en prachtige zalen in de benedenverdieping, en een labyrinth van kamers in de bovenverdiepingen. Vele antieke schilderingen en andere voorwerpen van waarde werden eene prooi der vlammen. Het vee uit de aangrenzende stallen werd grootendeels gered. Een zestal var keus, een rund, 40 -hoenders en eene prach tige collectie duiven vonden den dood in het vuur. Naar men zegt, was nog onlangs voor het gebouw en aanhoorigheden aan de tegenwoordige eigenaars, doch te vergeefs, een bod van 110,000 gedaan. Ge bouw en inboedel waren verzekerd. van den gerechte de ordonnantie van *t gemeene Craemers gilde (St. Nicolaasgildt) binnen deser stede (den Haag) geamplieert met hetHaevolgende. y/Alsoo bevonden wordt dat veele ende verscheyden buysluyden hier ter stede contende maerkten, haer niet ontsien, bleeoke slechte jaa geheele witte boter, met orlianus orangie water ends andere coleurende materie sul* op te pronken, ve^ralschen ende roodt te maeken datse van de beste roode boter schyot te wesen, ende sy deselve daervoor opt doerSte onder de goede In geseten deser stede vereoopen, de welcke daerdoor alle occasie benomen wordt om tot bun proffyt de bleeoke boter minder te oopen, als de roo boter, ende ter contrarie gedrongen, de slechte bleeoke ende witte boter opt duyrate voor roo boter te betalen, dac oook eenige materie, als orlianus orangie water ende andere, daermede de voorst, boter gecleurt ende vervalscht wordt soo quaet scherp ende ondienstich in de boter is, dat daerdoor veel boters in corten tydt verandert ende by nae gants verderft, soo dat men se niet can gebruyoken. Alles streckeude tot groote schade ende naedeel van de goede gemeagu. Soo isl dat myne hoeren van den gerechte goet gevonden geordouneert ende geatatueert hebben,als sy ordonneeren ende statuee- ren by desen. Dat van nu voortaen bier ter stede geen gecleurde boter ter maerekt sal mogen werden ge bracht nochte veroocht, intminste noch meeste on der wat decksel oft pretext tselve sonde mogen wesen op de verbeurte van deselve boter, ende daeren boven een boete van ses guldens. Actum uts presentibus mynen Heeren den Schout allen den Burgemeesteren ende alle den Schepenen ende gepubliceert den 14 December 1632*. Uit de parlementaire bescheiden blijkt dat het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren tegenover eene ontvangst van 1,637,000 aan pensioen heeft uit te betalen 300,000, dus nu al deitien ton ’s jaars overhoudt, wat elk jaar meer wordt. Zou het thans geen tijd worden om een einde te maken aan de legale afzettery, waaraan de Staat zich schuldig maakt door van alle ambtenaren gedurende de vier of vijf eerste jaren bun volle jaarwedde in te houden en deze niet terug te geven,, wanneer zij binnentijds op eervolle wijze ’s lands dienst verlaten Dat, zoolang de ondervinding nog geen uitspraak had gedaan, het Rijk, om rich tegen mogelyk ver lies te dekken, de afloopende korting invoerde, is te verdedigen, maar nu zoo overtuigend blijkt dat daaraan geen behoefte meer bestaat, moest op dien weg niet worden voortgegaan. Nu is die afzetterij dubbel onbillyk, omdat zy niet noodig is. (Am. Ct) Door de Revue des Postes et Telegraphes wordt medegedeeld, dat sedert de vervanging van olielampen door electrische op de vuurtorens van Planier (Boches-du-Rbóne), de fonkelende lichtstraal der laatstgenoemde lampen de kwartels ttj duizenden aan trekt. Wilde eenden en ganzen worden eveneens door het licht verblind. Op Kaap Ferret werden in een enkelen nacht negen glazen door deze vogels stukgeslagen. Op den vuurtoren van Brehut streek een wilde gans, nadat zij bet glas verbryzeld had, op de lamp zelve neder. De bemanning van een Engelsch lichtschip ving in één nacht ongeveer duizend kwartels, en men zag zich verplicht de lichten door yzeren vlechtwerk tegen het aanvliegen der vogels te beschermen. Het is van algemeene bekendheid dat de orga nisatie van het Amsterdamsche politiewezen niet evenals die van de brandweer aldaar voor model aan andere plaatsen kan worden aangewezen. Sedert eenigen tijd werden dan ook door de Amsterd. Ct. hoofdredacteur J. A. de Bergh, zaken aangaande de politie medegedeeld, welke, indien zij volkomen bewezen kunnen worden, een blaam werpen op het gemeentebestuur der hoofdstad, dat zulke toestanden liet voortduren. Een eerste gevolg der mededeelingen van genoemd blad was nu een dagorder door den hoofdcommissaris Steenkamp aan het politiepersoneel uitgevaardigd, waarin onder bedreiging met de ge voeligste aller straffen wordt verboden berichten, van welken aard ook, de politie rakende aan de pers mede te deelen. En een ander gevolg is nu dat thans door den heer J. A. De Bergb, hoofd redacteur der Amsterd. Courant by den Gemeente raad van Amsterdam een verzoek is ingediend, om beschuldigingen tegen dienaren der politie gericht in bij dit verzoek overgelegde exemplaren dier courant, te onderzoeken. De Burgemeester als hoofd der politie beloofde, nu deze beschuldigingen door een bepaald persoon met zijn naam sijn gestaafd geworden, het verlangde onderzoek te zullen instellen, terwyl de zaak inmiddels in handen der justitie is. Is de Amsterdamsche beurs om het specnleeren der bezoekers beroemd, ieder vreemdeling die ooit de trappen van Amstels Mercurius-tempel overschreed, zal van eenige andere zaken geen aangename heu genis hebben behouden. Niet alleen het ontzaglijk keelgeluid van dezen of genen effecten koopman moet zulk een vreemde onaangenaam hebben getroffen maar tien tegen één dat de man niet is //getikt.* //Tikken" is een bezigheid waaraan vele bedienden van effectenhandelaars niet alleen, maar ook zelf standige handelaars, al zijn *t niet de ernstige, zoo hartstochtelijk verslaafd zijn, dat velen er de slacht offers van worden. Waagt men zich als vreemdeling in de hoeken, bijvoorbeeld waar Turken en Spanjaar-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1