v HOOL nen BINNENLAND. DE LIBERALE UNIE. 1884. Zondag 21 December. IX'3173. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. imborn lelgoed. JTEN. sjes. 3ENEN. ELS sis van 1AN. so. ijk D J J den 19 8. t. m. n 1883* u 50 oeols. tengevolge sen TOE- lenden zul- eering avonds te der Socie- ig E 73». ainrich- 'andsche is worden ar J. W. GOUDSCHE COURANT. veel verschil maken zal. Prof. Spruijt wees te- uit haar midden recht in de veiu jb__ tusschen het Fransch-Belgisch liberalisme en lijk vrijhandelaars en protectionisten te vriend het Engelsche. In Belgie en Frankrjjk is de liberaal anti-katholiek en dus ongodsdienstig, hij heeft eene andere individueele en maatschap pelijke levensbeschouwing dan zjjn tegenstan der in Engeland daarentegen is bet liberalisme vereenigbaar met eene volkomen godsdienstige levensbeschouwing, zedelijk en maatschappelijk. Vandaar dat ten onzent het Engelsche libera lisme de voorkeur verdient. Met die beschou wing zijn wij het geheel eens. Het kan niet genoeg worden herhaald, dat wij vrijheid voor staan op staatkundig gebied en dat de gods dienst daarmede niet te maken heeft. Maar deze verzekering van onze zijde zal niet veel aan den bestaanden toestand veranderen. Zoo lang de anti-révolutionairen hun godsdienstig beginsel, hun godsbegrip en hunne wereldbe schouwing maken tot het uitgangspunt van hun staatkundig stelsel, zal protest van onze zjjde niet veel baten en zullen van zelf alleen diegenen zich liberaal noemen, die zich niet met hunne godsdienstige richting en hun the ologische staatsleer kunnen vereenigen en zal feitelijk de stryd bjj de stembus bljjven een verzet tegen den staatkundigen invloed der kerkelijke partijen. Wjj zyn tegen wil en dank wel genoodzaakt onze tegenstanders te volgen op het terrein, waar zjj den strijd overgebracht hebben het ontkennen van den feiteljjken stand van zaken leidt tot niet». De vergelijking met Engeland gaat in één opzicht geheel mank. Daar loopt de politieke stryd tusschen de hoofd- partjjen, de liberalen en de conservatieven, de Whigs en de Tories over verschillen, die den staat en de maatschappij betreffen, maar geen barer heeft een kerkeljjk dogma, een geloofs leer aangenomen als basis harer staatsleer en barer staatkunde, zoodat ieders individueele opvatting van godsdienstige en kerkelijke zaken buiten aanmerking bljjven kan en elk zich kan voegen bij die party, die het meest strookt met zjjn temperament, zjjn afkomst, zjjn opvoeding, zjjne sympathiën, zjjne handelsbelangen enz Zoodra daar één der partyen onder genoegza- men bjj val een politiek program aannam in den geest van dat van Dr. Knyper, dan zou onmiddelljjk een gewijzigde partijgroepeering daarvan het gevolg zjjn evenals bjj ons. Laten wjj hopen, dat Engeland daarvoor bewaard moge wordende toeleg zou wellicht afstuiten op den practischen zin der Engelschen, die zeer goed inzien, dat men de dingen dezer wereld niet met die van den godsdienst moet dooreenhas- pelen. Ten onzent zal de toestand niet weder gezond worden, tenzij de autirevolutionairen zich ontworstelen aan het juk van het bekende program. Er zjjn in hun kamp duidelijk twee stroomingen: die der vrijheidsmannen, waartoe de meeste burgerlieden en boeren behooren, die der behoudslieden, welke meer jonkerachtige en aristocratische neigingen hebben; beide worden thans bijeengehouden door hun gemeenschap pelijk godsdienstig geloof, hun kerkleer, hun wereldbeschouwing. Was die niet te kwader uur gekozen als sqhibboleth voor eene staat kundige party, dan zonden de eersten mede kun nen gaan met de liberalen, met wie zij homo geen zjjn op handelsgebied, in koloniale zaken, in sympathie voor burgerlijke vrijheid en gelijk heid voor de wet, de anderen konden met da gelijkgezinden uit de katholieken en de tegen woordige conservatieven één groote Tory-partij vormen als tegenwicht. Mettertijd zal dat wellicht komenals de anti-revolutionaire partij ophoudt oppositie te zjjn en aan prac tische politiek moet gaan doeneene regeering GOUDA, 20 December 1884. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag den 23 December 1884, des namiddags ten 1 ure. r Aan de orde Het voorstel tot het brengen van eenige wijzi gingen in de Gemeente-begrooting dienst 1884. De benoeming van eeneo Stadsgeneesheer (Af treding van Dr. J. H. Bakker Niemeijer) De benoeming van Leden in verschillende Be sturen en Collegiën ter voorziening in vacaturen door periodieke aftreding ontstaan. Aanstaanden Dinsdag heeft bet jaarlyksch openbaar examen der Stads-Muziekschool plaats en op het pro gramma komt ook voor „het Ouderhuis" woorden van Reiger, muziek van R. Hol. Jammer dat de zaal ^Kunstmin" niet groot genoeg is, om allen, die belangstellen in dat schoone werk te bevatten. Kon de Commissie van Toezicht over die school vroe ger beschikken over eenige ruimte, tegenwoordig worden alle plaat ven bezet door ouders en genoodigden. Het toenwmeude aantal leerlingen is daarvan oorzaak. Wij vinden bet daarom, zooals uit eenê advertentie in deze courant voorkomende, blykt, eene gelukkige gedachte van de Commissie de algemeene repetitie, die Maandag de uitvoering voorafgaat, toegankelijk te stellen, voor belangstellenden tegen eene kleine entree tot dekking van koster.. Wij twijfelen dan ook niet of velen zullen deze gelegenheid niet laten voorbij gaan om kennis te maken met dit waarlik schoone werk. Dr. H. Oort, Hoogleemar te Leiden, hield gisteren in de Afd. ffGouda en Omstreken" van den Ned. Protestantenbond de aangekondigde voordracht. Hij sprak overude Synagoge", deelde allereerst de geschiedenis van haar ontstaan mede, om vervolgens haar inrichting te doen kennen en de dienst op een sabbatdag te beschreven, terwijl hij ten slotte de beteekenis van de Synagoge aantoonde voor de joden en de verhouding van laatstgenoemden tot de Chris tenen schetste. Dinsdag 'fie^hen eenige gecommitteerden van de Rijnspoorweg-maatwAappij de lijn CjgudaOudewater van de ÏJselstoomtram-iuAa#vh%?$ geïnspecteerd. zou spoedig één der beide srgadering op het onderscheid richtingen van zich vervreemden, want te ge- te houden, te geljjk liberaal en conservatief te zyn in Indie en dergelyke halsbrekende toeren meer, zjjn wat moeilyk, zelfs voor lieden, op gevoed in de school met den bijbel, en toch al die uiteenloopende inzichten omtrent de din gen dezer aarde vindt men bij de anti-revolu- tionairen, voorloopig kunstmatig bijeengehouden door den band van éénerlei inzicht op gods dienstig gebied. Deze band is zeer doeltreffend zoolang de aanval op de liberale veste dnurt, maar na de overwinning zal men meer oog krijgen voor de eiscben van het practische leven, waarover toch eigenlyk de strijd in de staatkundige wereld loopt. Voorloopig dus zyn wij liberaal, omdat wij het program van Dr. Kuyper niet kunnen aan vaarden en zal strjjd tegen den staatkun digen invloed der kerkelijke partjjen, zooals art. 1 zegt, hoofdzaak blijven, 't zij die nummer één of nummer twee is in het reglement. Onze lezers begrijpen dus, dat de al of niet wyziging van het in Burgerplicht behandelde schema ons tamelijk koel laat. Hoofdzaak is aanéénsluiting der onzen tegenover den gedis- ciplineerden vjjand en deze heeft al onze sym pathie. Van harte volgen wij dan pok het jonge plantje met onze beste wenschen en spo ren al onze geestverwanten, voor zooveel noo- dig, tot medewerking en toetreding aan. Spoediger dan men verwachten kon, is aan het denkbeeld van den heer Karsten om de liberale partij te orgauiseeren gevolg gegeven. Naar het schynt, waren van andere zjjde reeds de eerste stappen gedaan om tot eene Liberale Unie te geraken, toen de heer Karsten te Arn hem de rede hield, waarop wij in ons vorig hoofdartikel de aandacht vestigden. Gaarne zal men zich, dunkt ons, thans aansluiten bjj het plan, dat op initiatief van het bestuur der Amsterdamsche kiesvereeniging Burgerplicht is en waarvan wij onzen lezers de t hoofdbeginselen hebben medegedeeld. Woensdagavond is te Amsterdam het schema I der grondbepalingen voor de nieuwe Unie het eerst behandeld in Burgerplicht. Algemeen was ld zelf zeer ingenonien en I juichte men de handelingen van het bestuur in I deze zeer toe. Toch werden er eenige bedenkingen geopperd en toelichtingen gegeven, die niet I van belang ontbloot zijn. Vooreerst isc|uidelijk gebleken, dat de bedoeling niet, is het stichten eener centrale vereeniging, djfghet bestaan van bjjzondere kiesvereenigingen Overbodig maken I of die beheerschen zou. De bestaande veree- nigingen behouden ongeschonden haar plaat- seljjk karakter, zoo zjj zich by de Unie aan sluiten de bedoeling is de over het land ver spreide geestverwanten met elkander in aanraking te brengen, overleg met elkander te bevorderen I en aldus samenwerking op een gegeven oogen- blik door stoffelijke en zedeljjke middelen mo- gelijk te maken. Het zal zyn eene Unie van I kiesvereenigingen, niet van bijzondere personen. I Een uitgewerkt programma van beginselen zal niet ten grondslag strekken. Wat de liberale par tij in het algemeen verlangt, is bekend genoeg, terwyl het met de vrijzinnige denkbeelden strijdt, zich by voorbaat in elk onderdeel te binden aau een uitgewerkt plande toepassing der begin selen toch in de practische politiek is eene qnaestie van opportuniteit. De voornaamste bedenking, die gemaakt werd, gold de formuieering van het doel der Unie. Art. 1. van het schema luidt: »Er wordt op gericht een liberale Unie, die zich ten doel stelt door alle geoorloofde middelen van voor lichting en samenwerking den staatkundigen invloed der kerkeljjke partijen te bestryden en de toepassing der liberale beginselen te bevor deren.! Tegen dat op den voorgrond stellen van den stryd tegen de kerkelyke partyen werd bezwaar gemaakt. Verscheiden sprekers meenden, dat dit te uitdagend luidde en misschien tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding geven zou. Mr. Willeumier wees er op, dat de ka tholiek, de israëliet, de atheïst, de protestant van elke richting liberaal kunnen zyn zonder dezelfde individueele levensbeschouwing of le vensopvatting te hebben en dat stryd tegen alwat niet liberaal is, bedoeld wordt, zoodat b. v. ook bestrjjding der socialisten of conservatieven mogelijk zou kunnen zyn. Het gewicht dier bedenkingen was niet te ontkennen, zoodat de vergadering besloot aan de betrokken besturen, die tot het formuleeren van dat stuk hebben medegewerkt, in overweging te geven de orde der beide zaken om te keeren en dus te spreken in de eerste plaats van de toepassing der libe rale beginselen en daarna van bestrjjding der clericalen. Het komt ons voor, dat deze wyziging niet kwaad zal zyn, ten einde duidelyk te doen uitko men, dat de liberalen niet verlangen, dat gods dienstige geloofsovertuigingen den grondslag uitmaken van de staatkundige partijen. In de ractjjk gelooven wjj evenwel niet, dat het ontworpen egiuselen hebbi Woensdagavond is grondbepalingei t behandeld in men met het denkbeeld zelf zeer ingenonien en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1