M. IE JCHOOL. 18S4. N? 3174. I en Zonen L. imen I BINNENLAND. Woensdag 24 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, tOENEN. kaartjes alf Januari '0 stuks. tappij, van ons te it omgaand évens maken Januari a.a. 3OUD8CHE I 50 ïfeCTIE. 4 RTÏNG. Uithoofde van het KERSTFEEST wordt de volgende COURANT een dag vroeger uitgegeven. Advertentien wor den tijdig ingewaoht- irtner, i goudsche courant ran het Bcitedelingenhui» de heer A. voet- Oorknoppen met met good plaatje. Gouda. jÉlmoezeuiershuis de Ailmoezeniershuis M ecretaris. likte 'eg E 73*. IA5, en, die aan het men en van dienstdoende den 27 DE- van 13 ure 3 roette weg, van j van: Met het oog op de menigvuldige branden, die gedurende de luiste jaren te Kapelle a/d. IJsel plaats hadden, heeft de Baad dier gemeente het wenschelijk geoordeeld eene verordening vut te stellen «ter voorkoming van de hooge verzekering tegen brandschade aan gebouwen en losse goederen* Ieder eigenaar is nu verplicht op aanvrage van B. en W. opgave te doen van de verzekerde goederen, met aanduiding van het bedrag waarvoor en de Maat schappij waarbij bet contract is aangegaan. Nalatigheid in bet doen van aangifte wordt gestraft met eene geldboete van 1 tot 25 en weigering of het verstrekken van valsche opgaven bovendien met eene gevangenisstraf van 3 dagen. Woensdagavond vermiste men te Zw ij nd recht een 12-jarig meisje, E. v. d. Graaf genaamd, waarop de ouders, later bijgestaan door de politie aldaar, natuur lek alles in ft werk stelden om haar‘terug te vinden. Hét zoeken gedurende dien avond en den daarop volgenden nacht bleef echter zonder gevolg, tot men haar den volgenden ochtend bij baar grootmoeder te Charlois aantrof. Zij dischte een ganschen roman op van een ontvoering, waarvan zy Woensdagavond het slachtoffer was geweest, met opgave van een volledig signalement van den persoon, terwijl zij ook opgaf hoe de wagen er uitzag, waarop zij onder Rijsoord in een schuur overnacht bad. De Zwyndrecbtsche politie die, na haar allerwege ingesteld onderzoek aan verdichting geloofde, en terecht, nam het meisje in een langdurig verhoor, waarbij zij teu laatste .door de mand viel en erkende, dat haar verhaal verzonnen was, en vrees voor een verdiende bestraffing baar Woensdagavond bet huis barer ouders had doen ontwijken, zoodat zij na rondzwerving gedu rende den»avond en den nacht onder Rijsoord In een schuur te-hebben doorgebracht, eindelijk gisterenmor gen bij haar grootmoeder te Charlois was aangekomen. (A Naar men beweert bestaat er gegrond vooruitzicht dat op initiatief van eenige leden der Staten-Generaal te *s-Hage alsnog een subsidie voor de Antwerpsche ten toonstelling zal worden toegekend. Verder wordt mede gedeeld dat nfr. J. E. Banck door den Raad vau com- missarissei»' van het Nederlandsch Handelsmuseum als gedelegeerde bij gemelde tentoonstelling is benoemd en dat mr. C. J. E. graaf Van Byland: zijn betrekking als Nederlandsch oommissaris-generaal zal blyven hand haven, zopdal men de hoop op eene waardige vertegen woordiging >an de belangen onzer nijverheid nog niet behoeft op te geven. Tachtig-duizend meters van het terrein zijn reeds verhuurd. (D.) Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Zaterdag 20 en Maandag 22 Dec. In de zitting van Zaterdag is aangenomen de be- grooting voor Suriname, nadat de Minister had medegedeeld dat eene aanvrage was ingekomen om concessie voor een telegraafkabel. De begrooting tier bedelaarsgestichten werd goedgekeurd, na aan neming met 47 tegen 26 stemmen van een amen dement, strekkende om op den eersten termyn der verbouwingskosten 4 ton te schrappen. De begroe tingen voor den arbeid der gevangenen, van het domeinfonds en hèt pensioenfonds werden insgelyks aangenomen, waarna de beraadslagingen over de spoorweg-begrooting zijn aangevangen. In de zitting van gisteren zijn de stukken in zake den -heer Kley commissoriaal gemaakt. De spoorwegbegrooting werd met eenparige -stemmen' aangenomen, nadat de Minister van Waterstaat tegenover den aandrang der heeren Van Kerkwjjk en Mees op een wettelyke regeling der exploitatielyn Amresfoort Nymegên, had veiklaard door geen pressie zich te rullen lateo dwingen, om ’s lands belang prijs te geven, maar te kunnen verzekeren, dat als de Kamer terugkomt, zij niet zal staan voor een voldongen feit. De vestingbegrooting werd aangenomen met 54 tegen 9. stemmen, na een discussie over de defensie lat tengevolge geen TOE- tellendeu zul- WAAG" eten voor: V.’/o jaars trolopgatiekoen lorwaarden gen onderpand tars; i verkoopen zoor loten) de 30 »/0 30 Ameterdamsche 1 ning van pro- 1 roebel f 0.01 I dollar - 0.01 1 iesels (z.g. ban- otterdam. 1 des avonds te 1 in» der Socie- S Vervolgens werden benoemd tot: i 1 Curator van het Progymnasitun de beer Haverkamp verzocht zich bij de politie aan te melden. van Toelicht heer Dr. F. GOUDA, 23 December 1884. In de hedenmiddag gebonden vergadering van deu gemeenteraad, die door 18 leden werd byge- woond (afwezig was de heer Prince) werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten de Gemeente-begrooting, dienst 1885, hadden goedge keurd dal Z. M. de Koning had goedgekeurd de heffing van veergeld op de Tnrfsingelgraebt tot 1 Ja nuari 1890 en eveneens concessie had verleend tot heffing van doorvaartrechten aan het Reeuwykscbe verlaatdat Z. M. de Koning had goedgekeurd bel besluit van Gedeputeerde Stalen tot vaststelling van de jaarwedde van den Gameenle-Secrelaris alhier op 1 25U0 en dat door Gedeputeerde Staten wa. afge wezen het beroep van Mej Koppenol in take haar aanslag in de pl. dir. belastingen op de inkomsten. Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennisgeving. De volgende .tukken kwamen bij den Raad in 1. Èene missive van den Schuttersraad indienende eene suppletoirs begrootinfpwoor 1885. De Schutters raad «telt daarby voor de jaarwedde van den kwar- tiermeester bij de dd. schutterij te verhoogen met 1 en te brengen op 150, om reden dal de tegenwoordige titularis, de beer D. J. van Vrenmiu- gen, wegens gerondheids-redenen tyn, ontslag beeft in’gediend en nu met het oog op de vele werktaam- L> heden en de moeilijkheid oen alleszins gesohikl per soon in tijne plaats te kunnen krijgen eene verhoogiug .van 50 noodzakelyk voorkomt. Dese mirsive wordt gesteld in banden der Com- missie, die belast was met het natiën der begrooting zelve, bestaande nit de hh. van Straateu, van Iterson en Prince. 2. Eene misaive van den beer D. J. vanVreumingen, kennugavende wegen, den slechten toestand zyner ge- donaoeid tyn ontslag te nemen als Lid der Commissie over het Museum van Oudheden en elene missive van den heer F. C. van Zr ijlen, kennis gevende om die- i zelfde reden tyn ontslag te nemen als Lid van het Burgerlijk Armbestuur. Aangenomen voor kennisgeving. De Voonitter zegt dat het de vergadering onge twijfeld leed tal doen dat dete heeren, die too lang de gemeente hunne diensten verleenden, tioh om ge- zondaeidsredenen genoodzaakt tien hnnue betrekking neder te leggen en hij uit den wensch dat ty spoe dig wederom tioh in beterschap tullen mogen ver heugen. 3. Een missive van den heer K. Verlaan, kennis- gevende wegens verrek uil dete gemeente tyn ontslag 'te nemen als lid derOpenbare Gezondheids-Commissie. Aangenomen voor kennisgeving. 4. Verschillende aanbevelingen ter voortiening in vacatures, ontstaan door periodieke aftreding. Aangenomen voor kennisgeving. 5. Een missive van de Commissie* van Toezicht over de Muziekschool, de raadsleden uitnoodigende tot bijwoning van het examen der leerlingen op hedenavond. De voorzitter tegt dat teker die raadsleden, welke niet verhinderd tyn, gaarne aan de uitnoodigiug tallen voldoen. 6. Een adres van den heer M. 8. Cats, verzoe kende weder te mogen huren een pand van de ge meente Achter de Vischmarkt. In banden van B. en W. om bericht en raad. 7., Een missive van den heer C. C. Knaap, mede- deeleude niet in aanmerking te willen komen bij de benoeming tot Lid van het Burgerlijk Armbestuur. Aangenomen voor lencisgeving. De Raad nam bet vroeger ingekomen voorstel van B. en W. tot het brengen van eenige wijzi gingen in de Gemeente-begrooting, dienst 1884, aan. Daarop werd herbenoemd tot Stadsgeneesheer de heer Dr. J, H. Bakker Niemeyer; roet algemeene stemmen. «I WSW. ..SS. len indachtig geene Kinde- uilen worden rijving, welke zal worden, I zicht voorde Begeroaun. Lid van de Commissie Middelbaar Onderwys de van Iterson. Lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys de heer mr. J. H. van Mierop. Lid der Commissie van Toezicht op de Stads muziekschool de beer C. 8. B. Smelt. Lid der Openbare Gezondheidscommissie de heer M. Sprayt. Lid der Openbare Gezondheidscommissie (vacatnre- Koobs, die voor eene herbenoeming niet in aan merking wensehte te komen) de heer T. J. Koobs. Lid van bet Burgerlijk Armbestuur (vaoatnre- Posl Drost, die voor eene herbenoeming niet in aanmerking weinetste te komen) de beer C. C. Knaap. Lid van de Commissie van Toezicht op het Stede- lijk Museum van Oudheden de beer N. Seheltema. de beide Gasthuizen (vacatnre-Noot- niet G. Regent van hoven van Goor, die voor eene herbenoeming in aanmerking wenschl te komen) de heer H. Hoefbamer. Regentes vsn de beide Gasthuizen Mevr. Bergen Uzendoorn-Evekink Burgers. Regent van het Wees- en ,*’1— heer G. C. Fortuyn Droogleevsr. Regentes van het Wees- en mevr, de wed. M. A. van Eesen-Kollewijn. Regent van I... van Dorst. Regentes van het BestedeUngsnhuis mevr. F. Kromhout geb. Jonker. In den nacht vee >8 op tl Deoember Jl. zyn door middel van bnitenbraak, bet verbreken van een met groene zeep besmeerde glasruit bij den pond en silverkaslionder van de Pavoordt alhier, de na volgende voorwerpen ontvreemd 4 gouden heeren Savonnet horloges* waarvan twee met ovaal glas en van achteren portretglaasje. 10 gouden dames Horloges. 9 a 10 gonden Mansveatkettingen. 6 idem Dames idem. 10 A 19 gonden Eugenie colliers, twee dsarvsn met medaillons. Circa 40 gouden Kruizen. 40 gewaarmerkte en ongemerkte gonden Medaillons. 2 zwarte Medaillons met gond eq een kristallen steentje. 6 gouden cantille Sloten. 6 idem poli Slootjes. 16 Cbarivsri’s voor horloge kettingen. 1 ovaal zwarte Broche met good in het midden/ waarvan een jnweelen tak. 8 ovalen Flacons met zilveren doppen en stokken, 12 a 13 zilveren Armbanden, enkele geëmailleerd met pareltjes. 4 paar gouden Oorknoppen met zwarte steenen. 8 jnweelen Sloten en twee jnweelen Platen, de Sloten enkelen met bakken. 2 granaten Broches met gond. 8 paar granaten Belletjes met gond. 4 gouden gepaste Tonnetjes. 4 kol*3en Armbanden geëmailleerd met pareltjes. 3 stellen gouden Broches en Oorknoppen met lakwerk. 4 verschillende dito’s. 3 stel gouden Manchettenknoopen. 7 paar gouden knopjes met zwarte steentjes. 1 jnweelen Takbroobe. 6 potloodpennen met goud. 5 gouden Boekknypers voor geref. Kerkboeken. 2 heeren Dasspelljes, hoefijzers. 3 gouden Charivaris met timmermens gereedschap i dito met smidsgereedsohep. 1 di]o met jaohtgereedsohap. 2 parel d’amonr Lucifersdoosjes 1 schildpad dito met goud plaatje. 1 zwart dito met goud plaatje. 1 zwart Lucifersdoosje met zilver plaatje. 2 zilver Haakpennen met corlyn heft. inlichtingen hieromtrent kunnen verschaffen, worden het G.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1