BINNENLAND. 885 n Co. 1884. N? 3176. 4JU Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. PEN >ing X klion 3T. ing, BODE Zondag 28 December. rteerde 0 De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave i was o 0» MN reau dezer des voor de Viach- n passende iet geheele bjj den te Gouda. aanzienlijke damp: Blijkens van inge- uitvoering en afwjj- zonder vet maakt de iwe haren kort ge wag ver- ksaanwg- de depots: •re, Leiden. Voorburg. onder No. BINTEN, voorschjjn r L. 1.20 -150 -1.60 -150 -180 F1.-2.- zich aan De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. De Heer J. J. Reuhl, onze vroegere stadgenoot, thans hoofd der school van de Hervormde Gemeente te Zevenaar, is door den heer Scbleijer gediplomeerd als volapükatidel (Weltsprachelehrer). De Bisschep van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Haastrecht de heer A. B. Trautwein. Voor de vaceerende betrekkingen van onderwijzer en onderwijzeres aan de Openbare School te Gou- derak hebbeu zich aangemeld als sollicitanten 12 beeren en drie dames. De voordrachten bestaan uit de hb.H. F. Morra ta LeerdamJ. Jonker te Gouda W. Sprik te Krimpen a/d Lek en nit de dames M. van Vryberghe de Coningb Ie Lisse J. C. Monjó te BreskensC. J. J. Boen te Kookboek. Men schrijft ons uit Gouderak dd. 26 December Heden avond ten 7 uur gaf, Jn 't kerkgebouw 'illend afgestaan jes verpakt Jfle JPen- i, 1 flacon levenlak, iwjaars- rschillende are kooper >r 1885. I 11,-246.68, Zeeland ƒ1373.83*/* Utrtcht /6721.28, Friesland 3747.91*/* Overjjsel 2742.83'/* Groningen 2543.39, Drenthe 771.15, Limburg 507.65. Ie Gouda is groollecteerd 150.52, Gouderak 68.20, Ammeretol 9.45, Bergambacht 80.85, Berkenwoude 22.80, Bodegraven f 50.23, Bos koop 69.48, Haastrecht 88.51», Vlisl 14.04», Hekendorp f 9.35, Langeruigeweide 11.Wad- dinxveen 45.03, Zevenhuizen 41.25, Stolwijk 35.40, Nieuwerkerk a/d Usel 85.80. Bij bet vermelde totaalasbedrag komt nog eene som van f 1111 70 aan kerkoollanten, aldus verdeeld Hervormde kerk 648.09*/,, Reinonslr. Broe derschap f 67.05, Evang. Luthersche Gemeenten 65.05, Doopsgez. Gemeenten 26.97*/* Boomsch Katholieke Gemeenten 62.87, Oud-Bisschoppe- Ijjka Klerezy 239,48*/* Ned. Israëlietiache Ge meenten f 2.72*/,. De (Vereeniging u’frf*' AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. SpopÖ. -Een naam GOUDSCHE COURANT. Als verdediger tred op mr. Siegfried Mnlrfjw. advocaat te Amsterdam. ZEd. gdstr. wees er op dat hier zeer vele omstandigheden zijn die het vergrijp ver kleinen. De beseb. was immers een domme boe renjongen, die zelfs niet goed begreep wat hjj deed. Zjju goed hart kon men terug vinden in bet slot van zjju brief, waarin bij verzocht geer, onsobul- digen te doen vallen. Dat bij geen gewoon misda der was, maar integendeel iemand bij wien alle godsdienstig gevoel nog niet uitgedoofd was, bleek uit de aanleekening die beach, op de hem beteekende getuigenlijst bad gesteld .Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten.* Op alle deze gronden drong de raadsman op een zeer lichte straf aan. Het volgende deed zich 11. Woensdag ter zitting van de rechtbank te Assen voorEen getuige weigerde onder bewering dat hjj tot een zeker kerkgenootschap behoorde, pertinent om den eed af te leggen. Nadat de president hem gewezen had op de ernstige ge volgen die eedsweigering voor hem hebben kon, zeide hij tiels anders dan dat hij de gevolgen wel had overzien en .uw ja zjj ja en uw neen zjj neen*. Nu requisitoir van den Officier van justitie begaf de Rechtbank zich in raadkamer, waarna zjj de be slissing op bet requisitoir aanhield totdat zal rijn znt onder de wettig erkende. ^B verzoek van het hoofd- JjalrcAoppy'èa» Landbouw oprichting eener Veree- van den handel ip r PrieMe Heden avond ten 7 uur gaf, der Herv. gemeente, daartoe wel door hh. kerkvoogden, de Zangvereeniging Concordia te Gouderak weder eene openbare uitvoering, ten voordeele der armen. Het getal der toehoorders vrjj groot, waaronder velen nit naburige ge meenten. De uitvoering mag in alle deelen geslaagd heeteu, en beeft den hoorders gewis alleszins voldaan. Het zangkoor toonde, dat .willen* ook is .kunnen," en wat door gestadige en ernstige oefening kan worden verkregen. Den directeur komt een woord van lof toe veor de verdienstelijke wijze, waarop hij de zangoefeningen leidt, zoodat hjj in betrekkelijk korten tijd zulke gunstige uitkomsten kan verkrijgen, als waarvan wij beden getuigen waren. Een woord van dank aan allen, die door hun zang ons weer eenige genotvolle oogenblikken schonken in ‘l bij zonder een woord van dank en lof aan mejuffr. G. Kasbergen, wier helder geluid en aangename voordracht by 't solonummër bijzonder bevrediging schonken. De uitvoering van dezen avond tooade dat de vereeniging vele en goede, zelfs enkele zeer goede elementen bevat, waarom we den directeur in over weging geven om stukken van eenigen meerderen omrang in studie te nemen; we achten de Vereeni ging rijp genoeg om de krachten te wagen aan omvangrijker zangstukken. In de hoop, dat we weer spoedig in de gelegenheid zullen zijn Concordia te hoo- reu, en met den wensch dat de Vereetriging in bloei toenemen moge, sluiten we dit bericht. Commissarissen der Maatschappij vau Weldadig heid hebben aan gemeente- en kerkbesturen, re dacties van dagbladen, enz., ouder dankbetuiging voor de genomen maatregelen tot het doen slagen der collecte ten behoeve der Maatschappij van Weldadigheid, eene lijst doen toekomen, vermeldende de bedragen in de verschillende gemeenten bijeen gezameld. Daaruit blijkt, dat de collecte in haar geheel heeft opgebrsoht 53,865.60*/s. In de verschillende provinciën was de opbrengst aldus Noord-Brabant ƒ2500.96, Gelderland ƒ6851.82*/* Zuid - Holland 14,858.58*/* Noord - Holland De .Vereeniging van gepeosionneerde onderofficieren en -minderen van bet Nederlaudsobe Leger* ontving dezer dagen eene belangrijke gift groot duizend gulden van eene zeer aanzienlijke damp: Blijkens begeleidend schrijven strekte dit tot bljfik van inge nomenheid met bet doel en de wijze valp uitvoering door het Bestuur dier vereeniging. Ook van H. K. H. de Prinses Hendrik der Nederlanden ontving de Vereeniging, na aanbieding van^het jaarverslag, weder eene geldelijke bijdrage. De belangstelling welke deze vereeniging voort durend ondervindt levert wèl het bewijs dat in ons laad velen begaan zijn met het lot van een braaf oud-gediende. Moge de voortdurende steun van gegoeden het Bestuur gaandeweg in staat stellen aan zoovele ouden of hunne weduwen de vrees voor eene kom mervolle toekomst te kunnen ontnemen. Het doel dier vereeniging is, zooals vele zich zullen herinneren, behoeftige gepenstouoeerde mili tairen van het Ned. Leger, hunne weduwen en zoo noodig hunne weezen onderstand te verleenen. Het proefnommer is verschenen van een Alge meen Orgaan der Hoogere Burgerscholen w Nederland, onder redactie van leerlingen der H. B. 8. met 5 j. cursus te Rotterdam. Voor het Gerechtshof te Amsterdsm stondWoensdag terecht, M. v. D„ oud 20 jaar, boeren kneohl^wa»- nende te Nieuwer-Arostel. De beseft, verkeerde in behoeftige omstandigheden hjj kon geen werk vinden en dus zijn kostgeld niet betalen. Hij had echter wel eens gehoord dat men zich somtijds door middel van bedreigingen geld kon verschaffen, en vatte dus het voornemen op bet middel eens te beproeven. Den lOdeu October jl. schreef hij dus den volgenden brief: „Men Heer Daar ik erg in geldeljjke omstandig heden verkeer zoo kom ik bjj uw om te schrijven dat wanneer u niet vjjftig gulden aan mjjn adres Rysdaalstraat ,no laat brengen ik u en mijn voor den kop zal schieten zoo uw soms de politie er mede laat bemoeien zijn "er wel andere die mijn wreken zullen maar laat niet onschuldig iemand pak ken. M. v. D. 20 j, vjjftig gulden van avond zes uur en niet later, hoogachter", Op bet couvert stelde hij dit adres tren Heer. had hjj niet ingevuld, daar de onnoozele GOUDA, tl December 1884. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Januari 1885, benoemd tot Lid van den geneeskundigen raad voor Zujd-Holland dr. F. H. G. van Ilersoo te Gouda. nog niet wist, wien hjj tot slachtoffer sou kiezen' Hjj begaf zich op weg en wierp den brief in den eersten den besten brievenbus op de Stadhouderskade zonder te weten wie de bewoner, van het huis was. Die bewoner nu was niemand anders dan Jhr. L. J. v. T. luitenant-kolonel der schutterij, welke het zjjn plicht achtte do politie van de zaak kennis te geven. Spoedig werd de zehrjjver opgespoord en nu had hjj zich voor zjjzs vergrijp, dat hij volledig bekende, te verantwoorden. De vertegenwoordiger van het O. M„ de adv. gen. mr. Op ten Noort, wenschte verzachtende omstan digheden in aanmerking te nemen, poowel wegens den jeugdigen leeftjjd des besch.jMs wegens de ontstentenis van alle schade, iels wat trouwens ook daaraan te wijten was, dat de brief terecht was gekomen bjj een moedigen krijgsman die geen vrees kent. Zes maanden oelstaf achtte het O. M. vol doende voor beach. Als verdediger trad ,uw ja zjj ja J— rkoi. de Rechtbank zich in raadkamer, waarna zjj de be slissing op bet requisitoir aanhield totdat zal tjjn uitgemaakt, dat bet kerkgenootschap, waartoe getuige zegt te behooren, voork Naar MtttóUng-M bestuur dv BollandU om mede te werken w niging tot bescherming ran den handel u natuur boter, heeft het hoofdbestuur van de FrieMe Maat schappij nu Landbouw gemeend dat de oprichting eener afzonderljjke vereeniging roor de bescherming van de natuurboter niet wenscheljjk ia, maar dat bet daarentegen, tot wering van het misbruik om margarine voor natuurboter te doen doorgaan, wet- téljjke maatregelen op de verpakking ran Margarine, zooals die in Amerika eu andere landen bestaan, dringend noodzakel(jj$ocht. Het heeft mitsdien besloten aan bet hoofdbestuur der Boll. Maatschappij te verzoeken de zaak bij het Ned. Landbouw-ConsiU aan de orde te stellen, ten einde gemeenschappelijk bjj de Regeering op wet- teljjke regeling aan te dringen- Omtrent de beginselen van het gereedliggende ontwerp op de tabaks-aocjjns weet het Bblad. het volgende mede te deelen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1