HET NIEUWE JAAR BINNENLAND. m 1887. Zondag Z Jaoua N? 3490. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Da intending van advertentiön kan geschieden tot 'fcón nar des namiddags van den dag der nitgave Dit Nummer bestaat, uit Twee bladen. EEKSTE BLAD. /i GOUDSCHEC De nitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjja per drie naanden ia 1.25 franco per poat f 1.50. AD VERTENTIËN worden geplaatet van 15 regels 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. fiL- L 'i' Wanneer dit nummer van ons blad onder de oogen der lezers komt, schrgven wij reeds mWjj allen hebben afscheid genomen et oude jaar, de een met een traan van weemoed bjj de gedachte aan hetgeen hem dit jaar ontnam, de ander met dankbaarheid terug ziende op het vele goede dat het hem bracht, enkelen wellicht met voorname onverschillig heid neerblikkende op die dwazen, die op zulk een oogenblik aan nog iets anders denken dan dat bet zaak is zich heden niet te vergissen bg het dateeren hunner brieven. Wjj houden ons aan de goede gewoonte om elkander geluk te wenschen met het feit, dat wjj in welstand en met moed een nieuw tydperk van ons leven intreden. VrOoljjk drukken wg de hand onzer vrienden en bekenden met de beste wenschen voor hun toekomst, 't Zjj ons ook vergund dit aan het hoofd van ons nieuwjaarsnummer te doen aan onze lezerswg vertrouwen dat er velen onder zgn, die wg niet persoonlijk kennen. Tusschen de redactie van een dagblad en zjjne lezers bestaat ook een zekere band hoe hartelgker de verhouding van uwe zjjde, hoe aangenamer het ons iswjj koesteren den zototen waan, die misschien eene vergeeflijke il lusie is, dat er sommigen zgn, die met belang stelling volgen wat wg in onze courant schrij ven en die ons daarom een goed bart toedra gen. Aan die getrouwe lezers in de eerste plaats onze heilgroet in het jaar 1887! Voorts onze beste wenschen voor de stad onzer inwoning en ons vaderland In den meer beperkten kring van onze ge meente. viel in het afgeloopen jaar niet veel merkwaardigs voor. De toestand is over het algemeen dezelfde gebleven. Voor groote ram pen zgn wg gespaard. Dreigde in de laatste weken eene gevaarljjke epidemische ziekte, ge lukkig heeft zjj zich tot dusver niet belangrjjk uitgebreid. Wg hopen, dat de genomen maat regelen mogen strekken om ze tot enkele sporadische gevallen te beperken Bjj omstan digheden als deze achten wjj het een geluk, dat thans door de waterleiding het verschaffen van zuiverder drinkwater zooveel gemakkeijjker ge worden is. Vermelding verdient nog, dat de gemeente erfgenaam werd van een aanzienlijk kapitaal, haar nagelaten doer eene voormalige stadgenoote, die baar geboorteplaats liefhad. De gewichtigste verandering in de gemeente- huishopding is zeker de overneming der gas fabriek door de gemeente. In den loop des jaars is daartoe besloten, reeds is in de laatste raadszitting eene onzes inziens geluk kige keuze gedaan voor twee leden der raads commissie, welke met B» en W. de fabriek zul lep besturen, de gebeele zaak krggt in dit nieuwe jaar haar beslag. Moge deze verande ring strekken ten voordeele van gemeente en verbruikers beide! Wat wij ons vaderland toewenschen, is, helaas! hetzelfde, wat wij reeds sedert een paar jaar gedaan hebben. In de eerste plaats afdoening der grondwetsherziening en tenge volge daarvan verheldering van den politieken horizon. Veel is er dit jaar gesproken en ge schreven, maar tot resultaten kwam het niet. Veel strjjd overal, ook op kerkeljjk gebied, maar vooralsnog geen beslissing, die den tgd geeft om aan andere belangen te denken Men gevoelt wel, dat er meer dingen noodig zijn dan politiek geharrewar, getuige de instelling der commissie van enquête omtrent de atbeids- qnaestie en v«yi het conytfevoor den landbouw, maar alles wacht toch, grootendeels op het groote probleem der grondwet. De herzienings koorts schjjnt eene chronische ziekte te worden. Djoch laten wg met het nieuwe jaar maar wieder nieuwen moed vatten en het beste hopen van het doorzicht en de vaderlandsliefde onzer volksvertegenwoordigers. Onze volkseenheid is althans, ondanks alle verschil, behouden. Onze koning, die er het symbool van is, viert eerst daags zgn 70n verjaardag. Laten wij dien met dankbaarheid vieren, gedachtig aan de echt constitutioneels wjjze, waarop hjj gedurende zgn langdurige regeering zijn taak vervuld heeft. Moge het hem gegeven zjjn nog het nieuwe staatsverdrag te bekrachtigen, dat wel licht aan de eerste regeeringsjaren zjjner jeug dige dochter de gewenschte rust en kalmte zal waarborgen. De omstandigheden, waaronder deze jaars verwisseling plaats heeft, zjjn overigens gun stiger dan de beide laatste ^eeren. Op handels gebied is er vooruitgang; van vele artikelen zgn de prjjzen gerezen en wordt de omzet grooter. Was in den loop van het vorige jaar de rentestandaard zoo laag, dat met succes eene groote conversie van staatspapieren kon ondernomen worden, de laatste pogingen, in dien zin door gemeenten en corporaties be proefd, zjjn mislukt, hetgeen bewijst dat het geld weder in zaken wordt gestoken. Ook vinden meer banden werknatuurljjk zgn velen in dezen barreu wintertijd broodeloos en zgn de behoeften nog groot, maar over het alge meen is neiging tot verbetering niet te ont kennen. Naast deze bemoedigende verschjjn- selen is echter de schaduw merkbaar. Men spreekt van oorloggeruchten van oorlog doen de ronde in alle deelenvan Europa; de groote mogendheden wapenen zich tot de tanden en schijnen elkander met uitdagende blikken te meten. Deze ramp zou ons weer achteruit doen gaan. Moge althans dit jaar de vrede behouden bljjven; men zegt dat een groote Europeesche oorlog onvermjjdeljjk is en binnen een niet te groot tjjdsverloop komen moet. Het is te voorzien dat groote jammeren daarvan het ge volg zullen zijn voor ons werelddeel, en al worden wjj er niet in betrokken, wat haast ondenkbaar is, dan zal toch onze maatschappij er den terugslag van ondervinden. Daarom voegen wij ten slotte er deze bede bjjhet jaar 1887 zjj een gezegend vredejaar! GOUDA, 1 Januari 1387. De collecte bg gelegenheid van bet voltrekken van huwelijken op het Raadhuis heeft in het afgeloopen jaar opgebracht 163.08. Op de heden gebonden aanbesteding toi het boawen van een Bouwmanswoning en aauboren in den Polder Willens bg Gouda ia iogeachreven door C. Groenendijk, Gouda 9000.H, J. Neder- borat, Gouda 8300,j W. Bokhoven, Gouda 7886.— W. van Ingen, Bodegraven 7740. D. J. Meatena ^/Co. Krimpen a/d. Lek 7160.— - L. van Dorsi^ ^Ojvoda 6888.aan wien het werk gegnndu i|j Het HaaguLe Dagblad schrijft Eindelijk «al nu de Regeeriug in de gelegenheid zijn, te bealjUaen wat vóór moet gaan het belang der scheepvaart, of .der schaatsen rijderg. De gemeenteraad van Menadnmadeel beeft nsmelgk, gedreven door *jjsige" liefde, een verordening op de gabanen gemaakt en daarin aan Burg. en Weth. de macht gegeven, de scheepvaart te stremmen door het openen van de bruggen te verbieden. Doch nu wil bet noodlot, daaronder twee bruggen tgn, die aan de provincie behooren, en Ged. Staten hebben tbaos den Koning de verordening ter vernietiging voorgedragen. Naar De Heraut mededeelt, heeft de Ned. Ge reformeerde kerk (doleerende) te Amsterdam 'alleen aan collecten dit jaar reeds meer dan eene halve ton gouds ontvangeft en beloven de hoofdelijke in schrijvingen evenveel. Een tilveren doopbekken is reeds als geschenk ontvangen en eeu stel avondmaal- silver toegesegd. De doop is Zondag voor het eerst in Frascati bediend bij de hervatte catechismuspredikiug aldaar waren 4000 opgekomen slechts de helft kon eene plaats vinden. Aan 25 kinderen is de doop toe gediend. Op de twee Kerstdagen werd 6000 geoollecteerd. De kerkeraad heeft eene geschikte vergaderplaats en alle kerkelijke diensten worden vrijwillig verricht. De hoofdcommissie voor de tentoonstelling van voedingsmiddelen en de daarmede in verband staande vakken te Amsterdam, bericht dat de aanvragen voor plaatsruimte op het bij die gelegenheid te stichten marktplein eener oud-HoIlaodsche stad in het midden der 17e eeuw, voor 15 Januari 1887 moeten zgn ingeleverd. Eerst ua dien datum wensobt de hoofdcommis sie over het al of niet toestaan der aanvrageo te beslissen, ten einde zooveel mogelijk zorg te kun nen dragen, dat juist door de verschillende aldaar uitgévoeiupjjznken en bedrgven, de aantrekkelgk- i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1