EL, FTEN I 3491. essé, Woensdag 5 Januari. EM BONS - i T “Is' ËN. lion 3T, OfHE \ieuws- 3INNENÏ Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i „AND. 1 I LES Hoest ea sente. e HOLM. bitt. THMA relten geeft ichting. In 16. ran8 7, 1 S ILH. |IMS ’I H 5 Ong. a Gouda. !»rs, Leiden. Voorburg. I tche Cou- m doorden Soudo. den aard «•■wending H. TEEPE 1OO. laarmede in de THEE, SCHULTZ tar bij. de bekomen ONS ran liter plant- eellnat niet aangenaam In dooeen ig, en af in, zonder iin. maakt iet nieuwe ia een kort haar mag bruikeaan- derstaande t M 253. I u l’oor bet Prorineiaal beatunr ran Zuidholland ia gi.teren aanbrateed het onderhouden ren ea bet doen ran eeoige hentellingen aan de gebouwen der RQka Hoogrre Burgerschool te Gouda van den dag der goedkeuring ran de aanbesteding tol 81 Deo. 1888. Minste to.ohryrer was de heer C. P. 'W, Deielng alhier voor f 1978. Men leest in bet N.i. D.: - ,By de laatste grooto tnusiekuitvoeriugen te Am sterdam waren de Dnitaobe gasten sóó vol waardeeriog voor onsen tenorsanger Rogmene, dat bet niemand verwonderen moest, wanneer op zulk bevoegd advies eenmaaal eene roepstem uit Dnitsclilsnd lot bem mocht komen. Die roepstem is gekomen. De opera te Leipzig heeft den beer Hogmaos een engagement voorgesield. Eene besliasing is nog niet genomen'; dat sy door onae mnsikale wereld met spanning ver* OPWEKKEND I mVEEDRIJVENOl MOEDE 30TE ZWAKTE GOUDA. Januak Zaterdagmiddag teu 2 ure Officieren van de dd. 8obutte<f. corps het gewone uieuwjgarsb Burgemeester. 4 In de hedenmiddag gebbudr- Goudschs IJsclub is brsk ■pocht aanhouden, Vrydag 7 te orgguiseereu, J*‘ -1 j geren op den Bleekerssingel j hardrijderij en 1' i sluitend onder de Leden GOUDSCHE COURANT. van huishoudkunde en in het bijzonder om zich te het bezwaar, dat de justitie zou worden, nader in het licht te stellen, werd, met eene zinspeling op de Leidscbe vergiftigingszaak, herinnerd, dat ook zonder crematie door een persoon een groot aantal men- schen zijn vergiftigd, zonder dat de justitie aanvan kelijk iet* vermoedde. Ware de crematie met voorafgaande schouwing ingevoerd, ’i zou nooit zoover gekomen zijn. Der halve lag de conclusie gereed dat de maatregel het onderzoek der justitie, wel verre van te belem meren, zeer in de hand zou werken. Een ander lid wilde het voorstel gaarne onder steunen, indirn men de vaste overtuiging had, dat de Geneeskundige Raad van Zuid-Holland zooveel invloed op den minister van binnenlandsche zaken bezat, dat het college zich van zijne mede werking tot den maatregel verzekerd kon houden. Verder was hij van oordeel, dat de lijkverbranding in de eerste jaren voor de hygiene niet van veel belang zou zijn. Toch lag er eene groote onbillijkheid in, dat niet ieder met zijn eigen lichaam naar goeddunken mocht handelen, wanneer daardoor het algemeen geen nadeel ondervindt. En zeer zeker strekt het verbrande lijk ^iet tot nadeel van een ander. Desniettemin betwijfelde hij of de gronden wel stevig genoeg waren om invloed bij de regeering te wekken. Deze opmerkingen deden nieuwe gezichtspunten over de hygiënische waarde van de lijkverbranding ontstaan. Voor den gezondheidstoestand lag, meende men Au de wlmzegeovissehery de Ménde, bij IJsel- monde, heeft Donderdag wederom kuastmalige be vruchting i«u salmeicrvn plaats gehad. Den I5en December j.l, waren nog eenige nog niet geheel rijpe foktalmen in de kaar van bovengenoemde zalm- zegen visschery achtergelaten, met het doel om, zoodra hom en kuit geheel tot rijpheid zouden gekomen syo, tot de kunstmatige bevruchting andermaal over te gaan. In tegenwoordigheid van de Heeren Kers bergen, Bontje» en Kerbert werden ongeveer 20 a 25,000 zahrieieren van uitnemende qualiteit be vrucht. Zooals wij bij eene vroegere gelegenheid hebben meegedeeld, werd den 15 dezer ook een aantal op kunstmatige wqze bevruchte zalmeieren aan het Aquarium ie Amsterdam afgeaiaau, alwaar tij in zeewater geplaatst worden, om te trachten ze tot verdere ontwikkeling te bxengon. Donderdag bad nu events mat Ja. bedoeling om uit te maken of zalmeieren zich in zeewater kunnen ontwikkelen eene nog'Sterker sprekende proefneming plaats. Eenige zalmeieren werden onmiddelyk in zeewater bevrucht en wederom afgestaan aan het Aquarium van Natures Jrtie Magietra, alwaar die eieren in stroomend zeewater gedurende eeuigen tyd zullen verblijven. Indien deze proefnemingen tot eene negatieve uitkomst leiden* kan met grond worden aangenomen, dat de bewering van ben, die nog ahyd meenen dat de «dm vóór het blOMfilrekken van onze rivieren reed» in zee zou kuit schieten, welke zich in zee ook verder zou ontwikkelen, op zeer ocvasten bodem gegrond is. De overige, op de gewone wyze bevruchte zalm- eiereu werden, evenals den 26en November en den 15en December, wederom op zeer voorkomende en belanglooze wijze door de Directie der Zalmzegen- visichery de Mérode afgestaan aan de Viscbkwee- kery van den Heer H. E. Bontjes, te Arnhem. Het reeds kottelijk vermelde besluit door den GeiKeskundigen Raad voor Zuid-Holland, Donderdag den 30 December in zyne wintervergadering geno men tol aanbeveling van de lijkverbranding, volgde op eene belangwekkende gedachtenwisseling, iuge- leid door den heer dr. Snyder uit ’s-Gravenzande voorsteller van het besluit. Dat lid bracht eerst in herinnering, hoe reed» 12 jaren geleden door de Vereemging voor lijkver branding pogingen in het werk gesteld zijn om de crematie facultatief voor Nederland te stellenboe sedert in Europa en de beschaafde deelt* n der we reld de onverplichte lijkverbranding uit een hygië nisch oogpunt zeer vele aanhangers beeft gevonden en hoe de bezwaren, vooral van justitieelen aard, weinig raison d'etre blekeu ie bezitten. Met die geschiedenis voor oogen, bevreemdde hem eene uit spraak van den minister van binnenlandsche zaken, dat dit onderwerp te kiesch was om helblonder noodzaak te behandelen en tot regeeringsmaatrege- len te worden herleid. Ging de voorsteller thans na, welk eene uitbrei ding de facultatieve lijkverbrarMiog in Italië ver kregen heeft, alwaar het grootste deel van de be schaafde klasse dezen gezondheidsmaatregel voorstaat, gaf hij acht op het feit, dat de Italiaansche re geering voor het leger een eigen crematie-oven heeft gesticht, waarin de lijken van soldaten, aan besmet telijke ziekte gestorveu, sedert verbrand zijn, k en nam men voorts in aanmerking dat Frankryk, Duitscblaod, Engeland, Denemarken en Amerika die zaak niet alleen aan de orde hebben gesteld, doch dat de regeeringea van die Staten haar hebben begunstigd en toegelaten dan, dacht hem, was voor de vergadering van den Geneeskundigen Raad de tyd gekomen, eene poging aan te wenden, de facultatieve lijkverbranding ic Nederland ingang te doen krygen. De beer Snijder gaf mitsdien in overweging, dat de Raad hieromtrent zijn gevoelen kenbaar z>u ma ken en zoo dit gunstig mocht zijn, zich te wenden tot den minister van binnenlandsche raten, met de verklaring dat de Geneeskundige Raad uit een hygi ënisch oogpunt de invoering van de facultatieve lijkverbranding hoogst wenscbelijk acht en van oordeel is, dat eventueele bezwaren van justitieelen aard door weltelijke maatregelen zijn weg te ruimen. Een lid meende, dat de bedenkingen in het be lang der justitie alleen konden verdwyoen door de lijkschouwing verplichtend te stellen voor alle personen, ofschoon hij twijfelde aan de mogelijkheid om dergelijkeu maatregel tot wet verheven te zien. Bovendien was voor bem het hygiënisch voor deel van de lijkverbranding nog niet uhgemaakt. Hem werd door den inspecteur van het genees kundig staatstoezicht geantwoord, dat alieende lijk schouwing ware toe te passen op personen, die zouden worden verbrand, zoodal de lijkschouwing ais voorwaarde werd gesteld voor de crematie. Om de zwakheid van in bare taak belemmerd Werden herhaaldelyk mededeel ingen gedaan om trent plannen tot oprichting van eene kookschool te Hage, op voetspoor van dergelijke inrich tingen in Engeland, Dnittchland, Zwitserland, enz, die uitstekend geslaagd zyn, thans is werkelijk eene vereeniging tot dat doel tot stand gekomen en beeft zich een voorloopig beatunr daarvan ge constitueerd, bestaande uitmevr. A. E. Cremers, geb. v. d. Velde mevr. J. Gravin van Randwyck geb. Van Hogendorp j mevr, de Donarière E. A. De Jonge D« Koek merr. M. Tersleeg geb. Pronk en mrjuffr. A. P. Ven Bosse, met de beereuM. Hy mens .an VVadeooyeu, president A. E. Eyssell, vice-president F. O. Do Bas, penningmeester mr. W. Stortenbeker A, W. Stortenbeker, dr. W. F. Unia Steyo Par ré en H J. C. De Oharro, seoretsris. Wel de opricbiere bedoelen ie eene gelegenheid te openen roor meisjes en .rouwen ran alle stan den, om kennis op le doen in hol algemeen bekwamen in de kennis ran de roediogalear, ran en de waarde dor roeding.toSen en de en toebereiding daarran op de meeat geschikte en roordeelige wyu tot epyun aan da- gelyksch gebruik. De rereeniging hoopt op deee wijze te berorderen een welbegrepen volksbelang en leroue te roorsien in eene dagelijks sterker geroeide behoefte, dal ie, de toenemende rrasg die er bestaal naar geschikt kenkenpersoneel. Daarbij komt nog een meusoblie- reiid doeleinde. ■i IS8T. is door bet corps Alhier met het muziek- ibezoek gebracht aan den X ■dau vergadering van de ló$n. Ingeval de vorst i, Januari e. k. een feest dat waarechynlyk zal worden gc- ,1 en bestaan uit een ringrydery om prijs en premie, uit- der Ijsclub. Voorts be staat het plan Zaterdag 8 Januari e. k. eeu hardrij derij te organiseeren voor jongen» en meisjes uit den tniiigegoeden stand. S Voor deze laatste zal ben berbep worden gedaan op de gegoede ingezetenen dezer stad. Eene aanbeve ling om deze zaak te steunen* mag zeker onnoodig heeien, daar meer dan eens Vier ter stede getoond werd hoe gaarne men medewerkt dergelyke zaken te doen slagen. Tot bestuursleden van de IJsclub werden heden gekozen de bh. A. Geitel en luit. G. P. Cbertex. By genoegzame deelneming zal Donderdag 20 Jauuari e. k. in de zaal ^Kunstmin* een concert plaats hebben, waartoe de voornaamste aan de Hoog- duitsche Opera te Rotterdam verbonden ariisten zullen medewerken. Hoevele meisjes, niet hH minst van de arbeidend6 klasse, worden huisvrouwen* tonder in staat te zijn haren eehtgenooten, als zy vermoeid van den arbeid thuiskomen, een smakelyk mul voor te zetteu. Zij verstaan niets van de kookkunst spaarzaamheid kunnen zij niet betrachten omdet zij niét weten of er Weinig of veel noodig is, om bet maal naar eiscb te bereiden 0n slecht toebereid eten leidt tot ontevredenheid en uithuizigheid. Hoe geheel anders kan dit worden als de vrouw, met de middelen die onder haar bereik liggen, voor baar man en kinde ren een smakelyk maal kan gereed maken. Huise lijkheid en een gelukkig familieleven zullen daar door bevorderd worden. De vererniging is voornemens een leerschool te ’s-Hage op te richten, in de eerste plaats bestemd voor de opleiding van meisjes eu vrouwen van den werkenden stand tot geschikte kooksters en voorts voor het onderriebt van meisjes en vrouwen van andere standen, die verlangen mochten de noodige kennis van huishoudelijke zaken eu van de kookkunst ie verkrygeu. Is eenmaal de kookschool in werking, dan zullen een deel der kosten bestreden kunnen worden uit de leergelden, uit den verkoop der toebereide spij zen en uit de opbrengst eeaer goedkoope restau ratie, die daaraan tal worden verbonden. Maar, dit is althans in de eerste jaren niet voldoende. De school moet vaste inkomsten hebben voor inrichting en onderwijskrachten en hH is daarom dat het bestuur algemeen eene circulaire heeft verzonden, om alle belangstellenden uit te noodigen hare pogingen finan cieel te steunen. Slagen die, zooals uit den bijval, dieu bet plan èn bij particulieren èn bij de Maat schappij ter bevordering van Nijverheid reeds beeft ondervonden, wel ia te verwachten, dan hoopt de vereeniging nog in den looser van 1887 de eerste kookschool in Nederland te openen. (^d.) 'I r - r beid wordt, behoeft niet gezegd te worden.*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1