EH.- mm. dat de by geschieden des avonds I veiling Jrksr, BINNENLAND. I f ■j De nieuwe Kiestabel. VrUdag 7 Januari. 3492. f E. 73.. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Nf I ADE JO en i f ►0® P Jr. irl 1887, nre, m Platen, Jeelen, T, enz. igen.” i Bodegraven. Het met aangevoerde Pitch pine Gonderak Lekkerkerk 1701 inwoners 3347 1887. St Haspels. Fkuillet. i uur. ;en. Lokaal. De deze gele- bjjschrjjving nd is. noemd, 3LEEVER, Voorzitter. GOUDSCHE COURANT. kantore van IGLEEVER en te Gouda, met 3529 inwoners 2955 3329 3915 1632 591 4424 785 813 352 558 2838 2624 685 1665 443 2181 4098 2760 1054 613 londende laar ding en, is en 2’/. gns. streken bjj 7, Gouda. indelsmerk 3 op de Markt, i Wdjburger Ie loodsen en ING&Zokw Gonda Boskoop Moerkapelle Waddinxveen Moordrecht Nieuwerkerk s/d. IJ. Ouderkerk a/d. IJ. Krimpen a/a IJ. Krimpen a/d. L. te zamen 41844 Onze eerste indruk van deze indeeling was niet gunstig. Het trof ons b. v. dat gemeen ten als Stolwijk, Haastrecht, Reeuwjjk die tot de onmiddelljjke omgeving der stad behooren en daarmede dageljjks in aanraking komen, niet bjj ons, maar bij Bodegraven zgn gevoegd; terwjjl wij ook minder wenscheljjk vonden, dat de Krimpenerwaard, die als 't ware een orga nisch geheel vormt, wreedaardig in tweeën ge splitst wordt door eene lijn die nagenoeg recht standig zuidwaarts van Gouda langs Berken woude gaat. Wij wjjzen op deze gebreken, die misschien thans nog verholpen kunnen worden, nu deze zaak nog in het eerste stadium van onderzoek verkeert. Is eenmaal deze voorloo- pige regeling tot stand gekomen, dan zgn wij wellicht voor jaren daaraan gebonden, want voorloopige toestanden hebben een taai leven, terwjjl de definitieve kieswet waarschijnlijk veel van het dan bestaande zal overnemen. Ous over zicht zal belangstellenden in staat stellen over deze zaak hunne gedachten te laten gaanhet komt ons voor de aangewezen taqk der kies- vereenigingen voor de Tweede Kamer te zgn, zich dit politiek belang aan te trekken. Wjj hebben zelf ook getracht door eene ver- schikking van gemeenten te komen tot eene indeeling, die bovengenoemde bezwaren ver meed. Doch wjj moeten eerljjk bekennen, dat ons dit werk niet is medegevallen. Van eene geheele omwerking der tabel ten behoeve van Gouda kan natuurlijk geen sprake zijn. Men dient zich te houden-aan het project der re geering en moet zich hoofdzakelijk ten doel stellen uit de voorgedragen districten Gouda en Bodegraven, twee andere te maken, zoo noodig met eenige kleine verschikking in de omliggende districten. Ouder gewoonte is de regeering bjj het samenstellen der districten uit het Noorden begonnen en, indien men er zich toe zet, zal men ervaren dat er veel waars is in de bewering des ministers, dat deze kleinere groepen van gemeenten zich als 't ware van zelf aan wjjzen. In het centrum des lands aan de indeeling veel te tornen verbiedt zich dus van zelf, omdat de grenzen der noorde- Ijjker gelegen districten, die reeds het cjjfer van 43,000 zielen omvatten niet noemenswaard kun nen gewijzigd worden, zonder het geheele werk weer op losse schroeven te stellen. Wjj be- te zamen 43365 Het district Bodegraven bestaat uit: Bodegraven Aarlanderveen Hazerswoude Alphen Zwammerdam Rietveld Woerden Waarder Barwontswaarder Papekop Lange ruigeweide Reeuwjjk Oudewater Hekendorp Haastrecht Vliet Stolwgk Schoonhoven Bergambacht Ammerstot Berkenwoude paalden ons dus hoofdzakelijk tot de vraag: kunnen de districten Gonda en Bodegraven door verwisseling van gemeenten niet verbe terd worden? Wij beproefden eerst de Krim penerwaard in haar geheel te laten en Gouda dus te maken tot de hoofdplaats van een district, dat geheel zuidwaarts van de stad gelegen was, doch kwamen toen tot een te groot getal inwoners. De Krimpenerwaard telt 24698 inwoners; hierbij gevoegd de gemeenten Gouda, Moordrecht en Nieuwerkerk, dan komt men tot 48565 inwoners, dus te veel. Het eenige in die richting zon zijn Gouda -}- de Krimpenerwaard 43,938 inwoners, welk getal vrij wel met het normale overeenkomt. Doch dan vervalt men weder in het nadeel, dat ge meenten onder den rook der stad b. v. Wad dinxveen, Moordrecht enz. bij Bodegraven komen. Een ander denkbeeld is de stad Gouda te omringen door een krans van bijbehoorende dorpen; doch daarvoor is deze gemeente weer te klein er moeten te veel buitengemeenten bijgetrokken worden om tot 43,000 inwoners te komen, zoodat er dan voor het andere district een zeer wonderlijk samengesteld ge bied zou overschieten. Een deel der gemeenten op de grenzen der provincie aan ütrechtsche districten toe te voegen of de Krimpenerwaard met een deel der Alblasserwaard te vereenigen verdient ook al geen aanbeveling. Wij zijn genoodzaakt te erkennen dat de regeering, de omstandigheden in aanmerking genomen, niet onverdiensteljjk is geslaagd in de samenstelling der districten; moet de Krimpenerwaard ge splitst worden, dan is de lijn der regeering, die ze in bjjua gelijke helften verdeelt, nog zoo kwaad niet. Onze slotsom is dus, dat wij tot nog toe geen middel hebben gevonden om de door ons aangegeven gebreken te verhelpen. Deze zijn echter niet weg te redeneeren en wenscheljjk zou het zjjn, dat er nog eens rijpe- Ijjk over gedacht werd of daaraan niets te doen ware. Behalve bjj de politieke vereenigiugen in deze streken, bevelen wjj deze zaak ook aan bjj de plaatseljjke besturen, die zeker beter dan wjj met de belangen en wenschen der betrokken gemeenten bekend zjjn. Bjj de laatste wjjzigingen, door de Regeering gebracht in hare voorstellen tot grondwets herziening, zjjn ook overgangsbepalingen opge nomen, die ten doel hebben de verkiezing te regelen van de nieuwe kamer, die na afkondi ging der veranderingen in de Grondwet volgens net gewjjzigde kiesstelsel moet gekozen wor den. Zooals men weet, zullen tot het kies recht geroepen worden allen, die ten volle in de drie eerste grondslagen van het personeel zjjn aangeslagen en dien aanslag hebben be taald, alsmede zjj die een aanslag van minstens f 12 in de grondbelasting hebben voldaan. Voorts wordt reeds dadeljjk het aantal leden der Tweede Kamer op 100 gebracht, in ver band met het aantal inwoners van het rjjk dat op 1 Jan. 1886 bedroeg 4,336,012 zielen. Als stelregel is aangenomen, dat er znlleo zjjn vaste enkelvoudige kiesdistricten, die dus elk gemiddeld 43,360 zielen zullen tellen. Uit zonderingen zjjn alleen gemaakt voor die ge meenten, welke eene bevolking hebben van meer dan 45,000 zielen, waarvoor meervondige districten zgn gevormd. De Regeering zegt hieromtrent in hare Memorie van toelichting «Ter verdediging van het stelsel van enkel voudige districten zal niet veel gezegd behoeven te wordenhet heeft, geljjk bekend is, twee groote voordeelen. In de eerste plaats is daarbg zeer weinig gelegenheid voor eene partjjdige verdeeling der kiesdistricten, omdat deze, tot kleinere groepen van gemeenten beperkt, zich als het ware van zelf aanwjjzen, en in de tweede plaats geeft het aan de staatkundige richtingen grooter kans op eene aan hare krachten evenredige vertegenwoordiging, dan wanneer het grondgebied in meervoudige dis- stricten verdeeld is. Voor de genoemde groote gemeenten echter heeft het bezwaar, de eenheid van het gemeenteljjk verband te verbreken, door die in kiesdistricten te splitsen.! Voor het oogenblik willen wjj deze redeneering in hare waarde laten. De voorgedragen regeling heeft althans dit Voordeel boven den bestaan- den toestand, dat er een stelsel, een vast be ginsel aan ten grondslag ligt. Het is echter nog de vraag of grootere, niet door willekeu rige indeeling verkregen districten niet de voorkeur verdienen, b. v. districten gelijkstaan de met de tegenwoordige provinciën, die dan elk een met haar zielental evenredig aan tal leden zouden kiezen. In Fraukrjjk, waar men vroeger het eerste stelsel, den zoogenaamden eerutin d' arrondüeement volgde, is men in den laatsten tijd overgegaan tot de tweede wjjze van stemming, den ecrutin de lüte. Doch in deze en andere, met het onderwerp in verband staande quaestiën wenschen wjj ons thans niet te verdiepen. Eene verklaarbare nieuws gierigheid dreef ons in de laatste dagen aan, de bjj deze voorstellen behoorende kiestabel ter band te nemen, ten einde te zien, wat er van ons district Gouda geworden is. In hoofdzaak wordt bet bestaande kiesdistrict Gouda vervangen door twee enkelvoudige dis tricten Gouda en Bodegraven. Het district Gouda zal bestaan uit de volgende gemeenten 19240 inwoners 2700 627 4287 2230 2397 2729 2021 2086 GOUDA, 6 Januari 1887. Tegen D. Dumortier, wonende in de Lemdul- steeg alhier is procesverbaal opgemaakt omdat hij met nieuwjaar bij de ingezetenen nieuwjaar heeft gewenscht, en daarbij opgaf dat hij nachtwaker was. Aan een gisteren te Haastrecht gehouden hardrij derij op schaatsen hebben deelgenomen 19 personen. De prijs van ƒ25 werd behaald door C. Snoek, van Ouderkerk a/d. IJ., de eerste premie van 10 door zjjn broeder A. Snoek, en de tweede premie van 5 door C. van Dam, van Stolwijk. Te Boskoop had gisteren een uitdeeling in spek, erwten en geld plaats aan minvermogenden. Gisteren is door de Ijsclub van Boskoop be sloten om heden des namiddags ten 2 uur een rijderij op schaatsen te houden om prjjzen of geld ter waarde van 25 gulden. Zij zal bestaan niet in hardrijden, maar in turfgrijpen op schaatsen en om zoo spoedig mogeljjk een knikker op oen blaadje met een klein randje het spoedigst aan het eind te brengen. Heden zou van wege de Ijsclub te Boskoop een baan gemaakt worden naar Gouda. De werkelijke bevolking van Berkenwoude op 31 December 1885 bedroeg 323 M. 290 V. totaal 613.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1