DEL. ra )LEH, IL. .den IS F BINNENLAND !Sb7. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» Nieuws- rs Uien >ne aanbe- STBODE ATEN. EEKOLEN, 3D. LAN, ia. Zondag 9 Januari. N9 3493. .7. HOFF' De inseadiag van advertenttön kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave H GOUDSCHECOURANT leleefd aan i tegen- sSMA, eau van dm- ran allerlei partij net van drie leden heeft afgevaardigd enendaal. e o. a. bjj Oudewater. De uitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 3XX» OU OW l zijn. tn zendt indsehe. langrijke LOOibeif vaaue >n dege- TENop ng wordt ing voor GJEWT letermeer. >hen. attman, Bodegraven Haastrecht. us, Woerden tamaaksel- ig van elk 1LT Az. 1887, des 'WILGEN, ELZEN- tige mjjten e onder de I. breeder bg shtingen te k'OSMAER De tegen gisteren uitgeschreven Schaats-wedstrijil te Berg-Ambacht beeft geen plaats gehad, wegens den ongunstigen stand van het jjs. ---s— De heeren Krijn Hoffland en Marines Potuijt te Berg-Ambacht, zijn aldaar tot Gecommitteerde Inge landen gekozen, in plaats van den heer O. Ben; schop Sr., die tot Heemraad was gekozen en van den heer W. Potuijt, die zjjn ontslag had genomen. Woensdagavond heeft in de vergadering van den Algemeenen Kerkeraad der Nod. Hervormde ge meente te Rotterdam de voorzitter, ds. Lion Cachet, een voorstel gedaan tot scheiding uit het synodaal ver band. Discussie hierover werd door hem niet toe hot voorstel mot groote meerder heid van stemmen was aangenomen, kwamen eenige J__ proteJt Daarop werd hun te kennen gegeven, dat, ten gevolge van het zooeven genomen besluit, de Kerkeraad was teruggekeerd tot de kerkorde van 1618, zoodat ieder, S V WWV V 1816 bleef, niet meer in deze vergadering te De woning behoorende bij de gasfabriek te Woer den is heden nacht door onbekende oorzaak afge brand de verlichting zal niet gestaakt behoeven te worden, waarvoor eerst vrees bestond. Dr. A. i. Th. Jonker, pred. bij do Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam heeft voor het beroep naar Gouda bedankt. Uit Bodegrave wordt gemeld: Van vertrouwbare zijde vernemen Wij, dat de "j in de Herv. gemeente alhier, dje zich aan iet synodaal bestuur wil onttrekken, enne commissie naar den predikant, do. Verhoef, om hem uit te noodigen zich mede af te scheiden. Die aanzooken bleven evenwel tot nog toe zonder gevolg, naardien de predikant vol standig weigerde. De commissie bestond uit den preaidant-karkvoogd au twee notabelen. GOUDA, 8 Januari 1887. Z. M. heeft benoemd bij de dd. Schutterij alhier tol 1» Luit, a la suite den heer H. J. de Voegt, vroeger officier van gezondheid 2* kl. van het Oost-Indische leger tot 2' Luit, de hh. J. van Nijmegen Schonegevel en C. J. A. Kerkhof, S beiden thans Schutter. eischten betreffende geschiktheid en zelfstandigheid» aanbevelen, terwijl sommigen zich onvoorwaardelijk verklarend tegen het woord „geschiktheid», de voor keur gaven aan de redactie „die de vereischten be zitten, bij de kieswet te stellen». Enkelen eindelijk wenschten het kiesrecht bij de Grondwet toegekend te zien aan hen, die niet bij de kieswet van de uit oefening van dat recht zijn uitgesloten. De grondslagen van kiesbevoegdheid, bij de over gangsbepalingen aangenomen, vonden bij de meeste leden in algemeenen zin goedkeuring. Evenwel meen den velen, dat reeds terstond ruimere uitbreiding der kiesbevoegdheid noodig was, en dat ook meer gelijk matigheid wenschelijk was, dan naar het stelsel der Regeering mogelijk was. Sommigen wilden aan het artikel een lijst van capaciteiten toegevoegd zien. Daartegen waarschuwden anderen, die geen te groote eischen van volmaaktheid van dit voorioopig kies stelsel gesteld wilden zien. Sommigen wilden, dat elke behoorlijk aangezniverde aanslag van ’t personeel kiesbevoegdheid zou geven of gaven in overweging bij verschillende gemeenten een verschillend stand punt aan te nemen. Ook werd in overweging gege ven aangeslagenen in ’t patentrecht toe te laten. De verplichting om persoonlijk ten stemb'nreele het stem biljet in te vullen werd door sommigen gewenscht. Over de kiestabel werd de strijd tusschen voor standers van dubbele en enkele districten gevoerd, doch sommigen der eerstbedoelden wilden in de ge geven omstandigheden in het voorgedragen stelsel berusten. Verscheidene leden eischten als consequen tie van het stelsel, splitsing der groote gemeenten, doch anderen wilden niet op deze wijze, ter wille eener doctrinaire onvatting het gemeentelijk verband verbreken. Gisteren overleed in den ouderdom van 71 jaren ie Amsterdam de welbekende A. Van Lier, directeur van hot Grand ThóStre in de Amstelstraat te Amster dam. De overledene was een ijverig en handig too- nqoldirecteur. Hij streefde er steeds naar de belangen der kunst te behartigen zonder die der kas te ver zuimen. Het verdienstelijkst maakte hij zich tegenover het publiek door het in de gelegenheid te stellen Duitsche artist^ te bewonderen. Dezer dagen worden te Parijs proeven genomen met een electrischen toestel, die de veiligheid op de spoortreinen, waar in den laatsten tijd nog al eens misdaden op gepleegd zijn, zal bevorderen. Telkens als het portier van een coupé terwijl de trein in beweging is wordt geopend, wordt de chef van don trein door de werking van een electrische schel or van verwittigd. Een schelbord wijst het nommer aan van het rijtuig en de afdoeling, waar het portier is geopend en aan welken kant. Op die wijze zul de chef van den trein hot dadelijk weten, als iemand onverhoeds de trein wil verlaten, hulp verlangt of als er iemand inkomt, tenzij men door het raampje naar binnen of naar buiten klautert. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel tueer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Woensdag 12 Januari e. k. heeft eene buitenge wone vergadering plaats van de Afd. Gouda en om streken van den NederL Protestantenbond. Daarin treedt als spreker op de heer Dr. A. C. Duker, van Haarlem, die zal behandelen: Bet/e fFolff en kei Merkelijk btrirfcwfa. tan kaar Igd. Wij maken onze lezers opmerkzaam op twee concer- I ten die binnenkort zijlen gegeven worden. Den 14den Januari heeft de tweede uitvoering (1886/87) plaats van de Gondsche Zangvereeniging. Het programma vermeldt als koomummers „de Noordpool" van Ri- chard Hol, Frdklinge-Boteekaft van Niels Gade en IMerlieder van Brahms. De solopartijen zijn toe vertrouwd aan de uitstekende Nederlandache zangeres Catharina van Rennes, en aan twee talentvolle Dilettanten; alle solisten zullen in het tweede deel van ’t programma liederen doen hooren. Wjj ver trouwen dat een talrijk publiek van groote belang stelling zal doen blijken. Op uitnoodiging van het Bestuur worden de koren aanzienlijk versterkt door de welwillende medewerking van eenige begaafde heeren zangers. Moge het schoons programma velen als Buitengewoon Lid, Donateur of Donatrice der Vereeniging doen toetreden I Verder wenschen wij, na on» voorioopig bericht in een onzer laatste nummers, de bijzondere aandacht onzer muziekliefhebbers te vestigen op het tegen 20 Januari aangokondigd concert van den heer Bekrau. Het met smaak samengestelde programma en de mede werking van de dames Bettaque en Tarnay, alsmede van I den heer Kapelmeester Slanke zal wel voldoende zijn, om vele vrienden van het Rotterdamsche Opera-perso- neel tot deelneming op te wekken. De heer Behrens heeft zeer zeker aanspraak op een blijk van sympathie van de zijde der Goudsche muziekvrienden. Wij wen- schen hem dan ook een schitterend succes toe op I zijne onderneming. Op do Dinsdag a. et. te houden vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot I Nut van 't Algemeen zal als spreker optreden de I heer W. C. Goteling Vinnis uit Haarlem, die zal houden eene Dramaiiecke voordracht naar aanleiding I oan „Fee Jacobitee" van Franqou Coppde. g De bevolking der gemeente Moordrecht bestond op 31 December 1886 uit 1109 M., 1121 V., totaal a 2230. Zjj vermeerderde gedurende hot jaar 1886 j door geboorten met 50 M., 42 V., totaal 92door I vestiging in de gemeente met 63 M., 60 V., totaal 123. Zij verminderde in dat jaar door overlijden f met 24 M., 28 V., totaal 52 door vertrek uit de h' gemeente met 90 M., 93 V., totaal 183. Mr. H. Th. De Kantor, uit Brielle, besprak dezer dagen voor de Rotterdamsche leden van 't Nut den toestand der vrouw. Uit de volslagen onmondigheid, waarin de vrouw zich door de wet ziet plaatsen, worden schandelijke misbruiken geboren, bv. bij huwelijken die in ge meenschap van goed worden gesloten. De man kan dan alles doorbrengenwant de gemeenschap van December 1886 bedroeg de bevolking alzoo 1108 M., 1102 V., totaal 2210. In het jaar 1886 werden 23 huwelijken gesloten. Bij kon. besluit is aan de gemeente Oudewater eene subsidie verleend van 3000, ter tegemoetko ming in de kosten van de uit- en inwendige restauratie van het anno 1588 gebouwde raadhuis, onder deze bepaling, dat reeds in dit jaar die restauratie moet worden volbracht. gelaten. Nadat aanwezigen tegen deze handelwijze van het zooeven genomen besluit, de Kerkeraad was teruggekeerd tot de kerkorde van 1618, zoodat ieder, die daarmede niet instemde en alzoo onder de kerkorde van 1816 bleef, niet meer in deze vergadering te huis behoorde. Voor hen bleef er dus niets anders over dan heen te gaan. De Verslagen over de RegeeringsvoorsteUen be treffende het kiesrecht zijn verschenen. Vele leden waardeerden do tegemoetkomende hou ding der Regeering, terwijl anderen bjj de Regeering vastheid van inzicht met leedwezen misten. Ver scheidene leden vonden echter hot nieuwe artikel raadselachtig en dubbelzinnig, vooral omdat het in verband met de toelichting een hoogen census moge- lijk maakt. Anderen echter meenden, dat terecht do mogelijkheid was geopend om het kiesrecht een groote uitbreiding te geven en achten de bezwaren tegen de formuleering ondergeschikt. Zeer vele leden hadden intusschen overwegend bezwaar tegen overlijden I een redactie, die naast kenteekenen van „geschiktheid» uit de nog kenteekenen van „maatschappelyken welstand» Op 31 vordert. Er waren er, die de uitdrukking „ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1